Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Udoskonalenia w programie Ntfrs.exe udostępnionym po wydaniu dodatku Service Pack 3

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W tym artykule są opisane zmiany w usłudze replikacji plików (FRS, File Replication Service) zawarte w poprawce udostępnionej po wydaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) do systemu Windows 2000, które zwiększają sprawność działania usługi. Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zainstalować dodatek SP3 do systemu Windows 2000. Poprawka obejmuje wiele poprawek szczegółowych.

Poprawki w tym wydaniu

 • Połączenia Vv są zatrzymywane z powodu braku węzła nadrzędnego. W dzienniku debugowania usługi Ntfrs widoczny jest następujący wpis „V: BŁĄD – Nie można odnaleźć węzła nadrzędnego”.

  Polecenia zmian mogą nadchodzić do członków repliki poza kolejnością. Oznacza to, że komputer członkowski może otrzymać polecenie zmiany dotyczące utworzenia podrzędnego pliku lub folderu przed otrzymaniem polecenia utworzenia folderu nadrzędnego. Przed zainstalowaniem dodatku SP3 w systemie Windows 2000 członek na niższym poziomie nie przetwarza polecenia dotyczącego zmiany elementu podrzędnego, zanim nie otrzyma polecenia zmiany elementu nadrzędnego. Może to powodować zawieszenie połączenia.

  W przypadku próby podwyższenia poziomu nowego kontrolera domeny lub wyzwolenia operacji przywracania nieautorytatywnego, proces nie zostanie ukończony.
 • Wykonywane są zbędne połączenia Vv. W dzienniku debugowania usługi Ntfrs znajdują się następujące wpisy:
  <OutLogSendCo: 2028: 3229: S4: 20:15:27> Ignoring; end-of-join guid invalid: DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)\ SAS22\ SAS22 -> MP5\ Regiment \ MP5$
  <SndCsCheckCxtion: 2008: 497: S4: 20:15:27> ++ SAS22: Join guid is INVALID.
  <SndCsDispatchCommError: 2008: 575: S4: 20:15:27> Comm pkt in error 010f7450
  <CommCompletionRoutine: 2008: 343: S4: 20:15:27> :SR: Cmd 01118f00, CxtG 1d0b073a, WS ERROR_OPERATION_ABORTED, To MP5.smartframe. Regiment.COM Len: (308) [SndComplete]
  Podczas procesu łączenia partner na wyższym poziomie decyduje, czy partner na niższym poziomie potrzebuje połączenia Vv. W systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3 decyzja jest podejmowana na podstawie kontroli czasu ostatniego połączenia. Czas ostatniego połączenia to godzina, o której oba komputery partnerskie były ostatnio połączone. Jeśli czasy ostatniego połączenia są takie same, połączenie Vv nie jest wykonywane. Zamiast tego partner na wyższym poziomie w dalszym ciągu wysyła polecenia zmian z dziennika transmisji wychodzącej. Gdy czasy są niezgodne, partner na wyższym poziomie wymusza łączenie Vv z partnerem na niższym poziomie. Ponieważ aktualizacja czasu ostatniego połączenia na obu komputerach nie jest niepodzielna, istnieje możliwość, że zostanie wykonana tylko na jednym z partnerów. W takim przypadku czas ostatniego połączenia może być niezsynchronizowany. Gdy obaj partnerzy połączą się ponownie, komputer na wyższym poziomie wykryje niezgodność czasów i wymusi połączenie w celu wykonania operacji połączenia Vv.
 • Jeśli istnieją pliki podrzędne, polecenia zmian usunięcia są błędnie zatrzymywane. Puste foldery są pozostawiane w zestawie replik.

  Jeśli usunięcia są wykonywane bez zachowania kolejności i członek repliki na niższym poziomie otrzyma polecenie usunięcia folderu nadrzędnego przed otrzymaniem polecenia usunięcia wszystkich plików i folderów podrzędnych, operacja usuwania jest zatrzymywana. Po ukończeniu wykonywania wszystkich poleceń na komputerze niższego poziomu pozostaje pusty folder nadrzędny.
 • Lokalne polecenia zmian w folderach nadrzędnych są błędnie oznaczane jako odłożone do usunięcia.

  Folder nadrzędny, który został oznaczony jako odłożony do usunięcia, jest usuwany z tabeli filtrów folderów. W efekcie wszystkie lokalne zmiany w elementach podrzędnych tego folderu są ignorowane.

Słownik pojęć użytych w tym artykule

Polecenie zmiany (PZ)

Po wprowadzeniu zmian w pliku lub folderze na komputerze członkowskim repliki informacje o tej zmianie (takie jak nazwa pliku lub identyfikator komputera członkowskiego) służą do konstruowania komunikatu nazywanego „poleceniem zmiany”. Polecenie zmiany jest przesyłane do partnerów transmisji wychodzącej członka. Jeśli partnerzy akceptują zmianę, wysyłają żądanie o przypisany plik przemieszczania. Po wdrożeniu zmiany we własnych drzewach replik partnerzy propagują polecenie zmiany do swoich partnerów transmisji wychodzącej.

Identyfikator GUID pliku

Identyfikator GUID służy do identyfikowania pliku lub folderu. Jest tworzony i zarządzany przez usługę replikacji. Razem z numerem wersji replikacji i czasem zdarzenia jest przechowywany w tabeli identyfikatorów plików w bazie danych usługi FRS. Powiązane pliki i foldery na wszystkich komputerach członkowskich zestawu replik mają ten sam identyfikator GUID pliku.

Tabela identyfikatorów plików

Jest to tabela w bazie danych usługi FRS zawierająca wpis z wersją każdego pliku i folderu należącego do drzewa replik i informacjami identyfikacyjnymi.

Usługa replikacji plików

Usługa FRS to wielowątkowy aparat replikacji wielu wzorców. Na kontrolerach domeny i serwerach opartych na systemie Windows 2000 usługa FRS jest używana do replikacji zasad systemowych i skryptów logowania w przypadku klientów wyposażonych w systemy Windows 2000 i starsze wersje systemu Microsoft Windows. Za pomocą usługi FRS można także replikować zawartość między serwerami opartymi na systemie Windows 2000, które obsługują te same odporne na uszkodzenia repliki katalogów głównych lub łączy rozproszonego systemu plików (DFS, Distributed File System).

Replikacja oparta na tożsamości

Wszystkim obiektom w drzewie replik są przydzielone unikatowe identyfikatory. W usłudze FRS jest wykorzystywany atrybut identyfikatora obiektu systemu plików NTFS, który zawiera 16-bitowy identyfikator GUID. Dany obiekt ma taki sam identyfikator na wszystkich komputerach członkowskich repliki. Zapewnia to jednoznaczność danych identyfikacyjnych obiektu dzięki połączeniu identyfikatora GUID obiektu i odpowiadającego mu nadrzędnego identyfikatora GUID.

Partner replikacji

Partnerzy znajdujący się bezpośrednio na poziomie powyżej i poniżej członka repliki są określani mianem jego partnerów replikacji. Komputery partnerskie na wyższym poziomie są również nazywane partnerami transmisji nadchodzącej. Partnerzy na niższym poziomie są nazywani partnerami transmisji wychodzącej.

Zestaw replik

W usłudze FRS są to dwa lub więcej komputerów skonfigurowanych do replikowania między sobą zawartości folderu plików. Poszczególne komputery są określane mianem członków repliki.

Numer sekwencyjny aktualizacji

Dla każdego woluminu system plików NTFS przechowuje zwiększany monotonicznie numer kolejny, zwany numerem sekwencji aktualizacji (USN, Update Sequence Number). Numer USN jest zwiększany po każdej modyfikacji dowolnego pliku znajdującego się na woluminie.

Wektor wersji

Jest to wektor numerów USN, w którym na jednego członka zestawu replik przypada jeden wpis. Wszystkie polecenia zmian są opatrzone identyfikatorem GUID członka inicjującego zmianę oraz towarzyszącym numerem USN. Kiedy każdy członek zestawu replik otrzymuje aktualizację, śledzi numer USN w polu wektora przypisanym do członka inicjującego. Wektor określa, czy na danym komputerze członkowskim drzewo replik jest aktualne. Następnie na podstawie wersji wektora następuje filtrowanie aktualizacji pochodzących od partnerów transmisji nadchodzącej, które mogły zostać już zastosowane. Ponadto wektor wersji jest przekazywany partnerowi transmisji nadchodzącej w trakcie połączenia obu partnerów. Podczas tworzenia nowego połączenia wektor wersji jest wykorzystywany do analizowania tabeli identyfikatorów plików w poszukiwaniu nowszych aktualizacji, których nie widzi nowy partner transmisji wychodzącej.
Rozwiązanie
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu uzyskania programu Ntfrs.exe udostępnionego po wydaniu dodatku SP3, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811370 Issues That Are Fixed in the Post-Service Pack 3 Release of Ntfrs.exe
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811217 — ostatni przegląd: 02/24/2014 20:33:06 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbprb KB811217
Opinia