Problemy usunięte w programie Ntfrs.exe opublikowanym po wydaniu dodatku Service Pack 4

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano zmiany w usłudze replikacji plików (FRS, File Replication Service) zawarte w poprawce udostępnionej po wydaniu dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000, które zwiększają sprawność działania usługi. W celu zastosowania tej poprawki konieczne jest zainstalowanie dodatku SP4 dla systemu Windows 2000. Poprawka ta obejmuje wiele poprawek szczegółowych.

WAŻNE: Firma Microsoft wykryła problem w bieżącej wersji programu NTFRS, rozwiązała go i ponownie opublikowała poprawkę pod tą samą nazwą: Q811370. W określonych warunkach nazwy plików programu Microsoft Excel (.xls) zostają zmienione na 8-cyfrowe liczby szesnastkowe. Problem ten nie powoduje utraty danych. Może on wystąpić, gdy pracuje się z plikiem programu Excel należącym do zestawu replik monitorowanego przez program NTFRS. Jeśli otworzy się plik programu Excel w zestawie replik, podda go edycji, a następnie zapisze zmiany, program NTFRS zmieni nazwę tego pliku na 8-znakową liczbę szesnastkową, na przykład CEA14500. Zawartość pliku zostanie zachowana, ale jego nazwa może się zmienić w co najmniej jednym elemencie zestawu replik FRS. 8-znakowa nazwa odpowiada nazwie pliku tymczasowego tworzonego przez program Excel podczas edycji pliku. Problem ten może wystąpić, gdy serwer używa wersji 5.0.2195.6628 programu Ntfrs.exe. Numer wersji można sprawdzić, wyświetlając właściwości pliku Ntfrs.exe. Firma Microsoft rozwiązała ten problem w najnowszej wersji poprawki do usługi FRS. Numer nowej wersji pliku Ntfrs.exe, w którym uwzględniono tę poprawkę, to 5.0.2195.6743. Aby uzyskać tę poprawkę, zwróć się do Pomocy technicznej firmy Microsoft. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Problemy rozwiązane w ramach tej poprawki

 • Komunikat o błędzie „<StuInstallRename: 420: 1430: S3: 00:00:00> :: CoG 91cc0f81, CxtG 847d1e73, FV 2, FID 00010000 00000026, FN: DirName, [Rename failed (ERROR_ACCESS_DENIED)]" występuje ze względu na konieczność sprawdzenia konfliktu morph dla sytuacji, w której polecenie zmiany (CO, Change Order) istniejącego pliku jest niejawnym poleceniem zmiany nazwy. Przychodzące polecenie zmiany kończy się jako niejawne polecenie zmiany nazwy, ale dopiero po sprawdzeniu występowania konfliktu nazw. Ponieważ jest to polecenie zmiany istniejącego pliku, nie jest ono sprawdzane pod kątem konfliktu morph i obiekt morph nie jest generowany. Postępowanie to jest niepoprawne. Polecenie zmiany ma w dalszym ciągu nazwę „DirName", gdy kończy się ono w procesie instalacji. Operacja zmiany nazwy podczas instalacji nie może być przetworzona, ponieważ blokuje ją nazwa DirName.
 • W katalogu dziennika debugowania utworzonym przez usługę FRS grupa Wszyscy ma uprawnienia Pełna kontrola. Grupa Wszyscy ma także uprawnienia Pełna kontrola do dzienników debugowania. Informacje w dziennikach debugowania zawierają nazwy plików i folderów oraz inne informacje dotyczące operacji usługi FRS. Jednak dzienniki te nie zawierają żadnych użytecznych informacji o zawartości replikowanych plików. Dostęp do innych katalogów tworzonych przez usługę FRS (na przykład Staging, Database, Pre-Install i Pre-Existing) jest udzielany tylko członkom grupy Administratorzy. Jako dodatkowe zabezpieczenie można zmienić ustawienia zabezpieczeń dla katalogu dziennika debugowania na zgodne z ustawieniami pozostałych katalogów tworzonych przez usługę FRS. Poprawka opisywana w tym artykule zwiększa także zabezpieczenia katalogu dzienników debugowania.
 • Potrzeba mechanizmu wymuszającego replikację niezależnie od wstępnie zdefiniowanego harmonogramu. Ta funkcja została dodana; można z niej skorzystać za pomocą nowego polecenia ntfrsutl forcerepl.
 • Niekompletne informacje o ostrzeżeniach dotyczących zdarzenia o identyfikatorze 13508 w dzienniku zdarzeń usługi FRS. Gdy ten komunikat pojawi się w dzienniku, z jego treści nie wynika dostatecznie jasno, co należy zrobić.
 • Usługa FRS przestaje działać co kilka minut i generuje wpisy błędu 13506 w dzienniku zdarzeń:
  Error 13505 STOPPED_ASSERT
  Info 13502 STOPPING
  Error 13555 IN_ERROR_STATE STRINGS: c:\winnt\ntfrs\jet
  Error 13506 ASSERT STRINGS: ChgOrdDispatch: | 7340 | COE_FLAG_ON(ChangeOrder, COE_FLAG_NEED_DELETE)
  Warn 13508 LONG_JOIN STRINGS: COMP1 | COMP2
  Info 13501 STARTING
  Error 13505 STOPPED_ASSERT
  Info 13502 STOPPING
  Error 13555 IN_ERROR_STATE
 • Generowanie pliku przemieszczenia Vvjoin dla dużego pliku zajmuje zbyt wiele czasu i powoduje przekroczenie limitu czasu żądań pobrania. Może to powodować zatrzymanie replikacji (zawieszenie).
 • W niektórych przypadkach po ponownym uruchomieniu ostatnio podwyższonego kontrolera domeny kontroler ten natychmiast oznacza swój wolumin Sysvol jako gotowy i ogłasza się jako kontroler domeny, zanim jeszcze zasady systemu plików zostaną utworzone w katalogu głównym zestawu replik.
 • W usłudze WMI występuje przeciek pamięci z powodu przecieku dojścia w usłudze FRS.
 • Zwiększenie rozmiaru dziennika NTFS. Usługa FRS korzysta z dziennika systemu plików NTFS do powiadamiania o zmianach wprowadzanych w pliku. W przypadku zawinięcia dziennika usługa FRS traci informacje o zmianach, które ma replikować. Konieczne jest wówczas przeprowadzenie nieautorytatywnej operacji przywracania. Rozmiar dziennika NTFS został zwiększony do 512 MB w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zawinięcia dziennika.

Słownik pojęć używanych w tym artykule

Polecenie zmiany (CO, Change Order)

Gdy na elemencie członkowskim repliki wykonywane jest polecenie zmiany, do konstruowania komunikatu zwanego „poleceniem zmiany” są używane informacje o danej zmianie (takie jak nazwa pliku lub identyfikator elementu członkowskiego). Polecenie zmiany jest przesyłane do partnerów transmisji wychodzącej członka. Jeśli partnerzy akceptują zmianę, wysyłają żądanie o przypisany plik przemieszczania. Po wdrożeniu zmiany we własnych drzewach replik partnerzy propagują polecenie zmiany do swoich partnerów transmisji wychodzącej.

Identyfikator GUID pliku

Identyfikator GUID pliku służy do identyfikacji pliku lub folderu. Jest tworzony i zarządzany przez usługę replikacji. Razem z numerem wersji replikacji i czasem zdarzenia jest przechowywany w tabeli identyfikatorów plików w bazie danych usługi FRS. Powiązane pliki i foldery na wszystkich komputerach członkowskich zestawu replik mają ten sam identyfikator GUID pliku.

Tabela identyfikatorów plików

Jest to tabela w bazie danych usługi replikacji plików (FRS, File Replication Service) zawierająca wpis z informacjami o wersji i tożsamości każdego pliku i folderu w drzewie replik.

Usługa replikacji plików

(FRS, File Replication Service) jest wielowątkowym aparatem replikacji uwzględniającym wiele wzorców. Na kontrolerach domeny i serwerach opartych na systemie Windows 2000 usługa FRS jest używana do replikacji zasad systemowych i skryptów logowania w przypadku klientów wyposażonych w systemy Windows 2000 i starsze wersje systemu Microsoft Windows. Za pomocą usługi FRS można także replikować zawartość między serwerami opartymi na systemie Windows 2000, które obsługują te same odporne na uszkodzenia repliki katalogów głównych lub łączy rozproszonego systemu plików (DFS, Distributed File System).

Replikacja oparta na tożsamości

Każdy obiekt w drzewie replik ma przypisany unikatowy identyfikator. W usłudze FRS jest wykorzystywany atrybut Identyfikator obiektu systemu plików NTFS, który zawiera 16-bitowy identyfikator GUID. Dany obiekt ma taki sam identyfikator na wszystkich komputerach członkowskich repliki. Zapewnia to jednoznaczność danych identyfikacyjnych obiektu dzięki połączeniu identyfikatora GUID obiektu i odpowiadającego mu nadrzędnego identyfikatora GUID.

Partner repliki

Bezpośredni partnerzy zapewniający wysyłanie i odbieranie informacji elementu członkowskiego repliki są nazywani jego partnerami replikacji. Komputery partnerskie na wyższym poziomie są również nazywane partnerami transmisji nadchodzącej. Partnerzy na niższym poziomie są nazywani partnerami transmisji wychodzącej.

Zestaw replik

W usłudze FRS dwa lub kilka komputerów, dla których skonfigurowano replikację zawartości folderu plików. Poszczególne komputery są określane mianem członków repliki.

Numer kolejny aktualizacji

System plików NTFS utrzymuje monotonicznie rosnący numer kolejny dla każdego woluminu, nazywany numerem kolejnym aktualizacji (USN, update sequence number). Numer USN jest zwiększany po każdej modyfikacji dowolnego pliku znajdującego się na woluminie.

Wektor wersji

Jest to wektor numerów USN zawierający po jednym wpisie dla każdego elementu członkowskiego zestawu replik. Wszystkie polecenia zmian są opatrzone identyfikatorem GUID członka inicjującego zmianę oraz towarzyszącym numerem USN. Kiedy każdy członek zestawu replik otrzymuje aktualizację, śledzi numer USN w polu wektora przypisanym do członka inicjującego. Wektor określa, czy na danym komputerze członkowskim drzewo replik jest aktualne.

Ponadto wektor wersji jest przekazywany partnerowi transmisji nadchodzącej w trakcie połączenia obu partnerów. Podczas tworzenia nowego połączenia wektor wersji jest wykorzystywany do analizowania tabeli identyfikatorów plików w poszukiwaniu nowszych aktualizacji, których nie widzi nowy partner transmisji wychodzącej.

Aby ustawić anonimowe uprawnienia dostępu zdalnego w modelu DCOM, wykonaj następujące kroki na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), na którym jest uruchomiona konsola SMS:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK:
 2. Zlokalizuj węzeł Katalog główny konsoli, rozwiń węzeł Usługi składowe, a następnie rozwiń węzeł Komputery.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. W polu Właściwości: Mój komputer kliknij kartę Zabezpieczenia COM.
 5. W sekcji Uprawnienia dostępu kliknij przycisk Edytuj limity, a następnie wybierz opcję LOGOWANIE ANONIMOWE.
 6. W obszarze Uprawnienia dla LOGOWANIE ANONIMOWE kliknij, aby wybrać ustawienie Zezwalaj dla opcji Dostęp zdalny.
 7. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 8. Ponownie uruchom komputer.
.
Rozwiązanie

Service Pack Information

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje to domyślne zachowanie. Jest ona jednak przeznaczona tylko do modyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają.

Jeśli ta poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W formularzu „Poprawka dostępna do pobrania” jest wyświetlana lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka. Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  07-maj-2003 19:14 5.0.2195.6743   745 232 Ntfrs.exe  15-maj-2003 22:31 5.0.2195.6743   56 080 Ntfrsapi.dll  15-maj-2003 22:31 5.0.2195.6743   22 288 Ntfrsprf.dll  07-maj-2003 19:14 5.0.2195.6743   40 720 Ntfrsutl.exe
Uwaga Dodatek SP 4 do systemu Windows 2000 (wersja 5.0.2195.6709) uaktualnia starszą wersję programu Ntfrs.exe (5.0.2195.6628), w której był problem z plikami xls, opisany we wcześniejszej części tego artykułu. Dodatek Windows 2000 SP4 nie zastępuje bieżącej wersji pliku Ntfrs.exe (wersja 5.0.2195.6743), która już zawiera poprawkę dla plików .xls. Wersja 5.0.2195.6743 to bieżąca, najnowsza wersja pliku Ntfrs.exe. Ta wersja pliku Ntfrs.exe nie jest zmieniana w trakcie instalacji dodatku SP4. Uwaga: Po zainstalowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer. Aby tego uniknąć, należy ręcznie zatrzymać usługę replikacji plików przed zainstalowaniem poprawki. Ponadto konieczne jest ręczne uruchomienie usługi replikacji plików po zainstalowaniu poprawki.

Ważne: Ta poprawka powoduje zwiększenie domyślnej wielkości dziennika z 32 MB do 512 MB. Dlatego konieczne jest ręczne ustawienie odpowiednich kluczy rejestru, aby zapobiec temu zwiększeniu, lub zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ustawiania odpowiednich kluczy rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
221111 Opis wpisów rejestru związanych z usługą FRS (j. ang.)
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na tematy pokrewne, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811217 Udoskonalenia w programie Ntfrs.exe udostępnionym po wydaniu dodatku Service Pack 3
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811370 — ostatni przegląd: 02/24/2014 15:46:34 — zmiana: 10.3

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbfrs kbactivedirectory kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix kbwin2000presp4fix KB811370
Opinia