Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Uzyskiwanie narzędzia Dskcache.exe w celu skonfigurowania opcji buforowania zapisu „Power Protected” (Ochrona zasilania)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób uzyskiwania narzędzia Dskcache.exe. Dskcache.exe to narzędzie wiersza polecenia, za pomocą którego można skonfigurować opcję buforowania zapisu Power Protected (Ochrona zasilania), dostępną w poprawce opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

332023 Powolne działanie dysku, gdy jest włączone buforowanie zapisu
Uwaga Przed użyciem narzędzia Dskcache.exe w celu skonfigurowania opcji buforowania zapisu Power Protected konieczne jest zainstalowanie aktualizacji opisanej w artykule 332023 KB.PL i ponowne uruchomienie komputera.
Więcej informacji
Ostrzeżenie Włączenie opcji Power Protected dla dysku z buforowaniem zapisu spowoduje wyłączenie procedur wbudowanych w sterowniki dysków systemu Windows 2000, które wymuszają natychmiastowy zapis na dysku danych o znaczeniu krytycznym, zamiast zapisywać te dane później z wewnętrznego buforu zapisu dysku. Nie należy włączać opcji Power Protected, jeśli dany komputer i wszystkie podłączone do niego dyski twarde nie są sprzętowo zabezpieczone przed awaryjnym lub nieumyślnym wyłączeniem zasilania. Zabezpieczenia takie mogą obejmować nadmiarowe zasilacze bateryjne lub akumulatory podtrzymujące działanie kontrolerów buforowania. W celu ustalenia poziomu zabezpieczeń wymaganych przez sprzęt należy skontaktować się z producentami komputera i urządzeń magazynujących. Opcję Power Protected można włączać tylko wtedy, gdy zna się i akceptuje związany z tym poziom ryzyka oraz ma się pewność, że ryzyko to można wyeliminować przez odpowiednie sprzętowe zabezpieczenie zasilania.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281672 Możliwość utraty danych po włączeniu funkcji „Bufor zapisu włączony” (j. ang.)
Uwaga W systemie Windows XP w danych wyjściowych narzędzia Dskcache.exe nie jest wyświetlany tryb Power Protect.

Firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje to domyślne zachowanie. Jest ona jednak przeznaczona tylko do modyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Powinno się ją stosować tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają. Ta poprawka prawdopodobnie przejdzie dodatkowe testy. Jeśli brak tej poprawki nie szkodzi poważnie w danym systemie, zaleca się, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania). Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W formularzu „Hotfix download available” (Poprawka dostępna do pobrania) wyświetlana jest lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  -------------------------------------------------  24-lut-2003 20:19 1.0.0.0 10 512 Dskcache.exe

Informacje o sposobie korzystania z narzędzia Dskcache.exe

dskcache [ +p | -p ] [ +w | -w ] [/i | /s | ID_dysku ]
 • Włączanie (+) lub wyłączanie (-) opcji buforowania dysku:
  • p: buforowanie dysku zabezpieczonego przed awarią zasilania „Power Protected” (opcja nieobsługiwana w niektórych wersjach systemu operacyjnego)
  • w: buforowanie zapisu
 • Wybór dysku (domyślnie wszystkie dyski)
  • /i: tylko dyski IDE
  • /s: tylko dyski SCSI (w tym dyski Fiber Channel)
  • ID_dysku: Litera dysku, nazwa woluminu lub dysk fizyczny. Wymagany jest następujący format:
   • Litera dysku: c:, d: itd.
   • Nazwa woluminu:
    \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\
   • Dysk fizyczny: PhysicalDrive0, PhysicalDrive1 itd.
 • Jeśli nie zostanie użyta żadna z opcji, zostaną wyświetlone bieżące ustawienia dla wszystkich dysków stałych.
Uwagi
 • Użyj przełącznika w, aby włączyć lub wyłączyć buforowanie zapisu w celu poprawy wydajności dysku.
 • Użyj przełącznika p, aby włączyć lub wyłączyć opcję buforowania zapisu Power Protected.
Włączenie opcji buforowania zapisu Power Protected zwiększa ryzyko utraty lub uszkodzenia danych w przypadku przerwy w zasilaniu lub awarii sprzętu. Opcję tę należy włączać tylko dla dysków odpowiednio zabezpieczonych przed wyłączeniem zasilania. Zobacz ostrzeżenie na początku tej sekcji.

Uwaga Opcja buforowania zapisu Power Protected może zostać włączona tylko w przypadku dysków, które są w danej chwili zainstalowane. Ponieważ domyślnie opcja Power Protected jest wyłączona, będzie ona wyłączona dla wszystkich dysków, które mogą zostać dodane do systemu po zastosowaniu tego ustawienia. Po dodaniu dysków należy włączyć dla nich opcję Power Protected, aby ustawienie to odniosło skutek.

Dane wyjściowe polecenia Dskcache.exe

Uruchomienie polecenia Dskcache bez żadnych parametrów spowoduje wyświetlenie bieżących ustawień buforowania zapisu dla wszystkich dysków twardych. Dla każdego dysku twardego zainstalowanego w komputerze zostaną wyświetlone następujące informacje:
Disk device:
Nazwa woluminu w formacie: \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\

Current Settings:
Write Cache is [ enabled | disabled ]
Power Protect is [ enabled | disabled ]
Uruchomienie polecenia Dskcache z przełącznikiem w lub p powoduje natychmiastowe zastosowanie określonych ustawień do określonych dysków. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy dyski i ich sterowniki obsługują sprawdzanie i modyfikowanie odpowiednich opcji konfiguracji. (Zobacz sekcję „Typowe komunikaty o błędach” poniżej).

Dla każdego dysku stałego zainstalowanego w komputerze zostaną wyświetlone następujące informacje:
Disk device:
Nazwa woluminu w formacie: \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\

Current Settings:
Write Cache is [ enabled | disabled ]
Power Protect is [ enabled | disabled ]

New Settings:
Write Cache is [ enabled | disabled ]
Power Protect is [ enabled | disabled ]

Typowe komunikaty o błędach

Podczas korzystania z polecenia mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty o błędach:
Error setting Write Cache value. (Błąd ustawiania wartości opcji buforowania zapisu) (1) Incorrect function. (Niepoprawna funkcja)
Ten komunikat o błędzie informuje, że określony dysk (lub jego sterownik) nie obsługuje zmian dotyczących stanu buforu zapisu wprowadzanych przy użyciu poleceń sterowników wdrożonych przez firmę Microsoft (IOCTLs). Do tej kategorii należy wiele kontrolerów RAID. W przypadku tego rodzaju dysków nie można konfigurować buforu zapisu za pomocą żadnych środków udostępnianych przez firmę Microsoft. Można to zrobić tylko przy użyciu mechanizmów udostępnianych przez dostawcę sprzętu. Sterowniki dysków firmy Microsoft nie umożliwiają buforowania zapisu dla takich dysków. W takich przypadkach nie mają zastosowania opisane w tym artykule narzędzie Dskcache ani poprawka opisana w artykule 332023 KB.PL z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Error getting Write Cache value. (Błąd pobierania wartości opcji buforowania zapisu)
(50) The write cache is not modifiable. (Nie można modyfikować buforu zapisu)
Ten komunikat o błędzie informuje, że określony dysk (lub jego sterownik) nie zgłasza stanu buforu zapisu przy użyciu standardowych mechanizmów (co jest zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami standardu SCSI lub ATAPI [IDE]). Do tej kategorii należy wiele kontrolerów RAID. W przypadku tego rodzaju dysków nie można konfigurować buforu zapisu za pomocą żadnych środków udostępnianych przez firmę Microsoft; można to zrobić tylko przy użyciu mechanizmów udostępnianych przez dostawcę sprzętu. Sterowniki dysków firmy Microsoft nie umożliwiają buforowania zapisu dla takich dysków. W takich przypadkach nie mają zastosowania opisane w tym artykule narzędzie Dskcache ani poprawka opisana w artykule 332023 KB.PL z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Error getting Write Cache value. (Błąd pobierania wartości opcji buforowania zapisu)
(1117) The request could not be performed because of an I/O device error. (Nie można zrealizować żądania z powodu błędu We/Wy urządzenia)
Ten komunikat o błędzie informuje, że dysk nie zwraca informacji o stanie buforowania zapisu w odpowiedzi na odpowiednie polecenie SCSI lub ATAPI. Komunikat ten wskazuje na możliwości (lub ich brak) urządzenia lub jego sterownika i oznacza najczęściej, że urządzenie nie obsługuje buforowania zapisu lub sterownik urządzenia nie obsługuje poleceń sprawdzających i modyfikujących ustawienia buforu zapisu urządzenia.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z dostawcą dysku.
Error getting Power Protect value. (Błąd pobierania wartości opcji Power Protect)
(21) The device is not ready. (Urządzenie nie jest gotowe)
Ten błąd może mieć kilka różnych przyczyn. Jeśli występuje tylko dla jednego dysku, który wchodzi w skład zewnętrznej macierzy magazynowej, komunikat ten może wskazywać, że ten dysk jest po prostu w trybie offline. Należy przełączyć dysk w tryb online i powtórzyć polecenie dskcache, aby zastosować żądane ustawienia. Jeśli ten błąd występuje w odniesieniu do wszystkich dysków wchodzących w skład macierzy magazynowej współużytkowanej przez kilka serwerów w klastrze, komunikat ten zwykle oznacza, że polecenie dskcache jest wykonywane na serwerze (węźle), który nie jest właścicielem macierzy magazynowej ani urządzenia.

Aby zastosować opcję buforowania zapisu Power-Protected do wszystkich serwerów w klastrze, należy wykonać następujące kroki:
 1. Zainstaluj aktualizację opisaną w artykule 332023 KB.PL na wszystkich węzłach (serwerach) w klastrze, a następnie ponownie uruchom każdy serwer w celu załadowania zaktualizowanych sterowników.
 2. Ustaw kolejno każdy serwer (węzeł) jako właściciela dysku lub macierzy dysków (używając polecenia Przenieś grupę, aby przenieść zasoby dyskowe do tego węzła), a następnie uruchom polecenie dskcache na tym serwerze.
 3. Powtórz krok 2 na każdym serwerze (węźle) w klastrze.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811392 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 5.4

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp4fix kbfix KB811392
Opinia