Você está offline; aguardando reconexão

Jak zoptymalizować użycie pamięci w programie Exchange Server 2003

Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.W tym artykule opisano sposób optymalizacji użycia pamięci na komputerze z programem Exchange Server 2003.

Jeśli na serwerze z programem Exchange Server 2003 jest 1 gigabajt (GB) lub więcej pamięci fizycznej, trzeba się upewnić, że program Microsoft Exchange Server 2003 może wydajnie korzystać z tej pamięci.

Uwaga: Program Exchange 2003 sprawdza, czy konfiguracja pamięci jest optymalna, gdy rozpoczyna się proces magazynu. Jeśli ustawienia pamięci nie są optymalne, w Podglądzie zdarzeń pojawia się komunikat 9665. Ten komunikat pojawia się, gdy jest spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:
 • Na serwerze jest uruchomione dowolne wydanie systemu Microsoft Windows 2000 Server i dla podklucza
  SystemPages
  w rejestrze jest ustawiona wartość spoza zakresu od 24000 do 31000.

  Uwagi
  • Podklucz
   SystemPages
   znajduje się w następującej lokalizacji:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
  • Jedyne prawidłowe wpisy dla podklucza
   SystemPages
   to:
   • Wartości obliczone w systemie są większe niż 180 000
   • Zero (0)
   • 0xFFFFFFFF
   Inne wartości mogą jeszcze działać, ale są przestarzałe. Jeśli jest używany przełącznik /3GB, dla podklucza
   SystemPages
   musi być ustawiona wartość 0xFFFFFFFF.
 • Na serwerze z systemem Microsoft Windows 2000 Advanced Server lub Microsoft Windows 2000 Datacenter Server jest 1 GB lub więcej pamięci fizycznej, ale brakuje przełącznika /3GB w pliku boot.ini.
 • Na serwerze jest zainstalowany system Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition lub Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition i dla podklucza
  SystemPages
  w rejestrze jest ustawiona wartość inna niż 0.
 • Na serwerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition lub Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition jest 1 GB lub więcej pamięci fizycznej i w pliku boot.ini znajduje się przełącznik /3GB, ale brakuje przełącznika /USERVA.
 • Na serwerze jest zainstalowane dowolne wydanie systemu Microsoft Windows 2000 Server lub Microsoft Windows Server 2003 i dla podklucza
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  w rejestrze jest ustawiona wartość inna niż 0x00040000.
Konfiguracja pamięci nie jest sprawdzana na serwerach z systemem Microsoft Small Business Server. Po wystąpieniu zdarzenia 9665 w dzienniku zdarzeń zostają zapisane dodatkowe dane w postaci wartości DWORD.

Aby wyłączyć sprawdzanie konfiguracji pamięci, można utworzyć następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
Parametr:
Suppress Memory Configuration Notification

Typ: REG_DWORD
Ustawienie: 1

Uwagi
 • Na komputerach z programem Exchange Server, które nie zawierają żadnych skrzynek pocztowych ani folderów publicznych (np. komputerów pełniących funkcję bramy pocztowej), nie zaleca się ustawiania przełącznika /3GB w pliku boot.ini, niezależnie od rozmiaru zainstalowanej pamięci fizycznej.
 • Na komputerach z programem Exchange Server, które są jednocześnie kontrolerami domeny lub serwerami wykazu globalnego usługi Active Directory, również nie zaleca się ustawiania przełącznika /3GB w pliku boot.ini. Zaleca się skonfigurowanie wydzielonych kontrolerów domeny lub serwerów wykazu globalnego usługi Active Directory.
 • Program Microsoft Small Business Server jest instalowany jako zintegrowany kontroler domeny i serwer programu Exchange, dlatego ustawianie przełącznika /3GB dla programu Exchange Server 2003 uruchamianego w środowisku Small Business Server również nie jest zalecane. Pozostałe zasady i ustawienia, które opisano w tym artykule, można jednak stosować również w programie Exchange Server 2003 w środowisku Microsoft Small Business Server.W dalszych sekcjach tego artykułu podano zalecenia dotyczące każdego z tych ustawień.

Zasady dotyczące wirtualnej przestrzeni adresowej

Niezależnie od konfiguracji sprzętu, liczby baz danych oraz liczby użytkowników serwera, proces magazynu informacji Exchange (Store.exe) w programie Exchange 2003 może zaadresować ograniczoną ilość pamięci. Ta ilość jest nazywana wirtualną przestrzenią adresową. W większości scenariuszy użycie wirtualnej przestrzeni adresowej przez magazyn informacji decyduje o ogólnej wydajności i skalowalności serwerów skrzynek pocztowych programu Exchange Server 2003. W przypadku małych i średnich serwerów program Exchange Server 2003 automatycznie optymalizuje ustawienia. Jednak w przypadku większych serwerów celowe może być ręczne dostosowanie niektórych parametrów.

Jeśli w komputerze z programem Exchange Server 2003 jest zainstalowany przynajmniej 1 gigabajt (GB) pamięci i jeśli znajdują się na nim skrzynki pocztowe lub foldery publiczne, trzeba pamiętać o dodaniu przełącznika /3GB do pliku Boot.ini na tym serwerze. Jeśli na serwerze nie ma żadnych skrzynek pocztowych ani folderów publicznych (jak w przypadku bramy pocztowej), nie zaleca się używania przełącznika /3GB. Domyślnie systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 Advanced Server i Windows Server 2003 rezerwują 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej do użycia w trybie jądra i 2 GB do użycia w trybie użytkownika. Wirtualna przestrzeń adresowa dla określonego procesu jest alokowana podczas uruchamiania serwera i wzrasta wraz z dodawaniem większej ilości pamięci w trakcie pracy. Zazwyczaj rzeczywiste użycie pamięci (zestaw roboczy) procesu jest dużo mniejsze niż przestrzeń adresowa alokowana dla tego procesu. Na komputerze z programem Exchange Server 2003 i przynajmniej 1 GB pamięci ustawienia systemów operacyjnych Windows 2000 Advanced Server i Windows Server 2003 trzeba tak zmodyfikować, aby było dostępne 3 GB obszaru pamięci dla trybu użytkownika. Można to zrobić, używając przełącznika /3GB w pliku Boot.ini. Aby użyć tego ustawienia na komputerze z systemem Windows 2000 Advanced Server, trzeba również skonfigurować wpis rejestru SystemPages w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages
Dla wpisu rejestru SystemPages należy ustawić wartość DWORD równą 0xFFFFFFFF (szesnastkowo). Ta zmiana rejestru nie jest wymagana ani zalecana w przypadku serwerów z systemem Windows 2003, ponieważ tę samą funkcję zapewnia użycie przełącznika Userva, który opisano dalej w tej sekcji.

Przełącznika /3GB nie należy ustawiać w systemie Windows 2000 Server Standard Edition. System Windows 2000 Server Standard Edition nie obsługuje tego przełącznika dostrajania pamięci. Chociaż w przypadku ustawienia tego przełącznika nie jest generowany komunikat o błędzie, powoduje to powstanie fałszywej przestrzeni adresowej pamięci. W przypadkach, gdy proces próbuje uzyskać dostęp do wyższej przestrzeni adresowej, na niebieskim ekranie pojawia się komunikat o błędzie zatrzymania i serwer przestaje odpowiadać.

Uwaga: Przełącznik dostrajania /3GB jest obsługiwany we wszystkich wersjach systemu Windows Server 2003, w tym Windows Server 2003 Standard Edition. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustawiania przełącznika /3GB, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266096 Program Exchange 2000 wymaga przełącznika /3GB w przypadku ilości pamięci RAM większej niż 1 gigabajt
Jeśli program Exchange Server 2003 jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows Server 2003 i jeśli przełącznik /3GB jest ustawiony, firma Microsoft zaleca ustawienie dodatkowego parametru /USERVA=3030 w pliku Boot.ini. Zwiększy to pojemność systemowej tabeli stron (PTE) na serwerze. Aby uzyskać więcej informacji o przełączniku /USERVA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810371 Using the /Userva switch on Windows Server 2003-based computers that are running Exchange Server
Należy upewnić się, że proces Store.exe nie wyczerpuje wirtualnej przestrzeni adresowej. Jeśli wirtualna przestrzeń adresowa zostanie wyczerpana, pomyślne alokowanie pamięci będzie niemożliwe, nawet jeśli będzie dostępna bardzo duża ilość fizycznej pamięci RAM. Aby rozwiązać ten problem, trzeba uruchomić ponownie usługę magazynu informacji. Na przykład na serwerze z 2 GB fizycznej pamięci RAM, na którym nie ustawiono przełącznika /3GB w pliku Boot.ini, zabraknie wolnej pamięci, gdy rozmiar wirtualnej przestrzeni adresowej dla procesu Store.exe przekroczy 2 GB. W takim przypadku Menedżer zadań systemu Windows może pokazywać, że w rzeczywistości jest używane tylko około 1,5 GB pamięci. Jednak na serwerze brakuje pamięci i trzeba uruchomić ponownie usługę magazynu informacji.

Gdy zaczyna brakować pamięci wirtualnej dla procesu Store.exe, wydajność serwera z programem Exchange Server 2003 gwałtownie maleje. Gdy największy wolny blok pamięci wirtualnej zmniejsza się do rozmiaru 32 MB, w dzienniku zdarzeń aplikacji w Podglądzie zdarzeń generowane jest ostrzeżenie dotyczące błędu o identyfikatorze zdarzenia 9582. W takim przypadku najlepiej jest uruchomić ponownie proces Store.exe, jak tylko nadarzy się okazja. Jeśli największy wolny blok pamięci wirtualnej zmniejsza się jeszcze bardziej, do poziomu 16 MB, w dzienniku zdarzeń aplikacji w Podglądzie zdarzeń generowany jest błąd o identyfikatorze zdarzenia 9582. Jeśli wystąpi to zdarzenie, serwer zbliża się do krytycznych warunków pracy i trzeba uruchomić go ponownie przy następnej okazji. Po wystąpieniu tego błędu pamięć może się wyczerpać w ciągu kilku godzin. Jeśli te zdarzenia zostaną zignorowane, może pojawić się jeden lub więcej z następujących symptomów:
 • Przejściowe problemy z dostarczaniem wiadomości.
 • Przejściowa awaria procesu konwersji poczty internetowej (IMAIL), wskazywana przez identyfikator zdarzenia 12800.
 • Niektóre programy antywirusowe rozpoznające program Exchange mogą generować komunikaty o błędach lub inne zdarzenia.

Maksymalizowanie wirtualnej przestrzeni adresowej

Najlepiej jest monitorować wirtualną przestrzeń adresową dla magazynu informacji na serwerach z bardzo dużą liczbą skrzynek pocztowych, aby mieć pewność, że wydajność i stabilność nie spadają. Najprostszym sposobem jest monitorowanie licznika największego rozmiaru bloku pamięci wirtualnej obiektu wydajności MSExchangeIS narzędzia Wydajność. Ta wartość jest pokazywana w bajtach. Po uruchomieniu komputera zazwyczaj obserwuje się szybki spadek największego rozmiaru bloku pamięci wirtualnej. Jednak po jednym lub dwóch dniach działania wartość ta osiąga typowy poziom operacyjny. Wartość największego rozmiaru bloku pamięci wirtualnej większa niż 200 000 000 (około 200 MB) wskazuje dobrą kondycję serwera. W przypadku zaobserwowania mniejszej wartości, należy dokładniej monitorować serwer. W przypadku, gdy zaczyna brakować wirtualnej przestrzeni adresowej:
 1. Jeśli w komputerze jest zainstalowany 1 GB pamięci fizycznej lub więcej, należy upewnić się, że przełącznik /3GB jest ustawiony w pliku Boot.ini, o ile serwer spełnia następujące warunki:
  • Na serwerze są przechowywane skrzynki pocztowe lub foldery publiczne.
  • Używany jest system operacyjny Windows 2000 Advanced Server lub Windows Server 2003.
  Jeśli na serwerze nie ma żadnych skrzynek pocztowych ani folderów publicznych (jak w przypadku bramy pocztowej), nie zaleca się używania przełącznika /3GB.
 2. Jeśli program Exchange Server 2003 jest zainstalowany na serwerze z systemem Windows Server 2003 i jest ustawiony przełącznik /3GB, należy upewnić się, czy w pliku Boot.ini jest ustawiony przełącznik /USERVA=3030. Jeśli program Exchange Server 2003 jest zainstalowany na serwerze z systemem Windows 2000, należy upewnić się, czy zastosowano dodatek Service Pack 3 (SP3) lub nowszy dla systemu Windows 2000.
 3. Jeśli jest zainstalowana pamięć fizyczna o rozmiarze 1 GB lub większym, należy skonfigurować wartość rejestru
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  w następującym kluczu rejestru, a następnie uruchomić ponownie serwer:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

  Nazwa wartości:
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold

  Typ wartości: REG_DWORD
  Dane wartości:
  0x00040000
  (zalecane)
  Wartość domyślna: brak
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania i konfigurowania tej wartości rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  315407 The "HeapDecommitFreeBlockThreshold" registry key
Zazwyczaj poprzedni krok rozwiązuje problem wyczerpywania się wirtualnej przestrzeni adresowej. Jednak na niektórych większych serwerach może być konieczne dodatkowe dostrojenie rozmiaru buforu bazy danych magazynu w celu osiągnięcia równowagi między wydajności a skalowalnością.

Rozmiar buforu bazy danych magazynu

Bufor bazy danych magazynu, nazywany również buforem ESE, zapewnia bardzo duży obszar buforu dla transakcji bazy danych, zanim zostaną one przekazane do magazynu. Domyślnie program Exchange Server 2003 sprawdza konfigurację pamięci komputera lokalnego, a następnie przydziela 896 MB pamięci RAM, jeśli przełącznik /3GB jest ustawiony w pliku Boot.ini, lub 576 MB pamięci RAM, jeśli przełącznik /3GB nie jest ustawiony. W przypadkach, gdy serwer jest znacznie obciążony lub wydajność dysków nie jest optymalna, duży bufor ESE zwiększa ogólną wydajność systemu. W zależności od konkretnej konfiguracji konieczne może być zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru tego buforu w celu uzyskania możliwie najlepszej ogólnej wydajności.

W scenariuszu, gdzie program Exchange Server 2003 jest używany w środowisku, w którym współistnieje z innymi programami po stronie serwera, może on monopolizować dostępne zasoby pamięci. Algorytm dynamicznej alokacji buforu (DBA, Dynamic Buffer Allocation) jest odpowiedzialny za zwracanie pamięci do systemu operacyjnego, jeśli wymagają jej programy. Można jednak ręcznie ograniczyć pamięć używaną przez program Exchange Server 2003, zmniejszając bufor ESE.

Na serwerach, na których ilość pamięci przekracza 2 GB, pomocne może być zwiększenie rozmiaru buforu ESE. Z powodu ograniczeń wirtualnej przestrzeni adresowej wartość ta nie może być większa niż 1 200 MB.

Przed zwiększeniem maksymalnego rozmiaru buforu najlepiej jest użyć narzędzia Wydajność systemu Windows do monitorowania pamięci na serwerze w warunkach typowego obciążenia. W tym celu należy monitorować następujący obiekt i wartość wydajności:
Obiekt wydajności: Proces
Licznik wydajności: Bajty wirtualne
Wystąpienie: STORE
Informacje zebrane podczas monitorowania wydajności dają dokładną wartość wirtualnej przestrzeni adresowej alokowanej dla procesu Store.exe. Na serwerze z przełącznikiem /3GB ustawionym w pliku Boot.ini wartość wyświetlana przez narzędzie Wydajność jest zazwyczaj mniejsza niż 2,8 GB. Na serwerze bez przełącznika /3GB ustawionego w pliku Boot.ini wartość ta jest zazwyczaj mniejsza niż 1,8 GB. Najlepiej jest dodać przełącznik /3GB do pliku Boot.ini na serwerach z pamięcią o rozmiarze 1 GB lub większym. Jeśli wyświetlane są wartości większe od podanych — w którejkolwiek z tych konfiguracji — nie należy zwiększać maksymalnego rozmiaru buforu. Jeśli wyświetlane są wartości mniejsze od podanych — w którejkolwiek z tych konfiguracji — celowe może być zwiększenie maksymalnego rozmiaru buforu bazy danych.

Jeśli na przykład w pliku Boot.ini na serwerze jest ustawiony przełącznik /3GB, a przy znacznym obciążeniu serwera licznik bajtów wirtualnych w aplecie monitorowania wydajności ma wartość 2,5 GB, celowe może być zwiększenie maksymalnego rozmiaru buforu o około 300 MB, do całkowitego rozmiaru 1 200 MB.

Zwiększenie rozmiaru buforu może negatywnie wpłynąć na wydajność serwera. Większy bufor oznacza większe zapotrzebowanie na wirtualną przestrzeń adresową. Dlatego, jeśli na serwerze obowiązują ograniczenia wirtualnej przestrzeni adresowej, zwiększenie rozmiaru buforu może doprowadzić do niestabilności systemu operacyjnego. Na bardzo dużym serwerze skrzynek pocztowych może być konieczne zmniejszenie domyślnego rozmiaru buforu, aby zapobiec niestabilności systemu.

Jak zmodyfikować rozmiar buforu ESE

Rozmiar buforu ESE można ustalić za pomocą parametru msExchESEParamCacheSizeMax. Jego wartość jest wyrażana jako liczba stron i musi być całkowitą wielokrotnością 8192, aby zapewniała maksymalną wydajność:
 • Rozmiar domyślny na serwerach z ustawionym przełącznikiem /3GB: 229376 (896 MB)
 • Rozmiar domyślny na serwerach bez ustawionego przełącznika /3GB: 147456 (576 MB)
 • Zalecana wartość maksymalna z ustawionym przełącznikiem /3GB: 311296 (1,2 GB)

  Uwaga: Przed zwiększeniem tej wartości domyślnej należy monitorować liczbę bajtów wirtualnych dla procesu magazynu, jak wspomniano wcześniej w tym artykule.
 • Zalecana wartość maksymalna bez ustawionego przełącznika /3GB: 196608 (768 MB)

  Uwaga: Przed zwiększeniem tej wartości domyślnej należy monitorować liczbę bajtów wirtualnych dla procesu magazynu, jak wspomniano wcześniej w tym artykule.
Uwaga: Odtwarzanie dzienników transakcji jest znacznie szybsze, jeśli dla buforu ESE jest ustawiona duża wartość. Celowe może być tymczasowe zwiększenie rozmiaru buforu ESE do wartości 311296 w scenariuszu odzyskiwania systemu po awarii.

Po przeprowadzeniu bezpośredniego uaktualnienia komputera z programem Exchange 5.5 Server do programu Exchange 2000 Server można zauważyć, że parametr msExchESEParamCacheSizeMax ma niezwykle wysoką wartość. Na niektórych serwerach ta wartość jest równa 2048 MB. W takim przypadku należy usunąć ten parametr lub ustawić dla niego bardziej odpowiednią wartość. Aby zmodyfikować rozmiar buforu bazy danych magazynu:
 1. Uruchom narzędzie do edycji interfejsów ADSI (ADSI Edit). Narzędzie ADSI Edit jest jednym z narzędzi obsługi systemu Windows i znajduje się w folderze Support\Tools na dysku CD z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003.
 2. W obszarze Configuration Container [nazwa_serwera.example.com], gdzie nazwa_serwera.example.com to w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) danego serwera, rozwiń węzeł CN=Configuration, DC=example, DC=com.
 3. Rozwiń węzeł CN=Services, rozwiń węzeł CN=Microsoft Exchange, rozwiń węzeł CN=NazwaOrganizacji, gdzie NazwaOrganizacji to nazwa danej organizacji, rozwiń węzeł CN=Administrative Groups, rozwiń węzeł CN=Pierwsza grupa administracyjna, gdzie Pierwsza grupa administracyjna to nazwa Twojej grupy administracyjnej, rozwiń węzeł CN=Servers, a następnie rozwiń węzeł CN=nazwa_serwera.
 4. W folderze CN=nazwa_serwera kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję CN=InformationStore, a następnie kliknij polecenie Properties.
 5. Na liście Select which properties to view kliknij pozycję Both.
 6. Na liście Select a property to view kliknij pozycję msExchESEParamCacheSizeMax.

  Uwaga: Długość nazwy właściwości msExchESEParamCacheSizeMax przekracza szerokość listy Select a property to view. Należy uważać, aby omyłkowo nie kliknąć zamiast niej właściwości msExchESEParamCacheSizeMin.
 7. W polu Edit Attribute wpisz wartość, którą chcesz przypisać temu atrybutowi.

  Uwaga: Pamiętaj, aby wprowadzić wartość będącą wielokrotnością liczby 8 192.
 8. Kliknij przycisk Set, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij narzędzie ADSI Edit. Następnie poczekaj na zreplikowanie tej wartości w całym lesie usługi Active Directory.
 10. Uruchom usługę magazynu informacji programu Microsoft Exchange na serwerze Exchange.
Propriedades

ID do Artigo: 815372 - Última Revisão: 12/03/2007 07:38:23 - Revisão: 14.3

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo KB815372
Comentários
rePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" nit();