Serwer terminali systemu Windows Server 2003: zagadnienia związane z licencjonowaniem i wymagania dotyczące wdrażania

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Streszczenie
Informacje zawarte w tym artykule ułatwiają zapoznanie się z usługami terminalowymi i ich pomyślne wdrożenie na komputerach z systemem Microsoft Windows Server 2003. W tym artykule omówiono następujące zagadnienia:
 • Wymagania związane z licencjonowaniem dotyczące komputerów uzyskujących dostęp do serwera terminali systemu Windows Server 2003 (serwera z włączonym serwerem terminali)
 • Migracyjne licencje dostępowe (CAL, Client Access License) dla komputerów klienckich z systemem Microsoft Windows XP Professional
 • Jak wdrożyć usługi terminalowe systemu Windows Server 2003
 • Ograniczenia związane z zarządzaniem licencjami TS CAL na użytkownika
 • Informacje o tym, jak ustalić, czy należy się skontaktować z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft lub centrum Microsoft Clearinghouse
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące licencjonowania usług terminalowych systemu Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Wymagania związane z licencjonowaniem dotyczące komputerów uzyskujących dostęp do serwera terminali systemu Windows Server 2003

Model licencjonowania systemu Windows Server 2003 wymaga licencji serwera dla każdej zainstalowanej kopii oprogramowania serwera. Funkcje usług terminalowych są zawarte w licencji systemu Windows Server 2003. Oprócz licencji serwera jest wymagana licencja CAL systemu Windows Server 2003 (Windows CAL). Jeśli będzie realizowana sesja systemu Windows, wymagana jest też licencja dostępowa serwera terminali (TS CAL, Terminal Server Client Access License). Sesja systemu Windows to sesja, w której oprogramowanie serwera hostuje graficzny interfejs użytkownika (GUI, Graphical User Interface) na urządzeniu. Na potrzeby obsługi sesji systemu Windows dla każdego użytkownika lub urządzenia jest wymagana licencja TS CAL.Dostępne są następujące dwa typy licencji TS CAL:
 • Licencja TS CAL na urządzenie: Licencja TS CAL na urządzenie pozwala jednemu urządzeniu (z którego może korzystać dowolny użytkownik) na realizowanie sesji systemu Windows na dowolnym z używanych serwerów terminali.
 • Licencja TS CAL na użytkownika: Licencja TS CAL na użytkownika pozwala jednemu użytkownikowi (który może korzystać z dowolnego urządzenia) na realizowanie sesji systemu Windows na dowolnym z używanych serwerów terminali.
Można stosować połączenie licencji, czyli używać licencji TS CAL na urządzenie i na użytkownika jednocześnie. Serwer terminali może żądać licencji TS CAL na użytkownika (po wybraniu opcji licencjonowania Na użytkownika) lub TS CAL na urządzenie (po wybraniu opcji licencjonowania Na urządzenie), ale nie obu typów jednocześnie.

Uwaga Aby na tym samym serwerze terminali używać jednocześnie licencji TS CAL na użytkownika i na urządzenie, należy skonfigurować na nim opcję licencjonowania Na użytkownika dla licencji TS CAL. Zbyt mała liczba odpowiednich licencji CAL na użytkownika lub na urządzenie dla wszystkich użytkowników lub urządzeń łączących się z serwerem stanowi naruszenie umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania.

W przypadku licencjonowania usług terminalowych systemu Microsoft Windows 2000: jeśli na urządzeniu klienckim działa najnowsza wersja komputerowego systemu operacyjnego Windows, nie musi ono mieć licencji TS CAL, aby spełnić wymagania związane z licencjonowaniem. Natomiast w przypadku systemu Windows Server 2003 dla każdego urządzenia lub każdego użytkownika korzystającego z funkcji usług terminalowych jest wymagana licencja TS CAL, niezależnie od systemu operacyjnego działającego na urządzeniu.

Migracyjne licencje CAL dla komputerów klienckich z systemem Windows XP Professional

Ponieważ ta zmiana w wymaganiach związanych z licencjonowaniem dostępu klienta wpływa na użytkowników migrujących do serwerów terminali systemu Windows Server 2003, firma Microsoft zaoferowała licencję TS CAL systemu Windows Server 2003 do każdej licencji systemu Windows XP Professional, którą użytkownik posiadał przed 24 kwietnia 2003. Tę ofertę i powiązaną z nią kampanię zamknięto 30 czerwca 2007.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych licencji migracyjnych, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Licencjonowanie serwera terminali w systemie Windows Server 2003
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/ts2003.mspx
Licencje dostępowe firmy Microsoft dla serwera terminali: umowa i list z wyjaśnieniem
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/docs/TSLicenseLetter.pdf
Plan migracji licencji CAL serwera terminali: często zadawane pytania
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/tscaltransfaq.mspx
Zależnie od tego, jak uzyskano licencje systemu operacyjnego Windows XP Professional, migracyjne licencje CAL można uzyskać jedną z poniższych metod.

Metoda 1. Licencje systemu Windows XP Professional uzyskane w programie licencjonowania zbiorowego

Należy użyć polecenia Zainstaluj licencje w menu Akcje w narzędziu licencjonowania serwera terminali. Należy podać informacje o programie licencjonowania zbiorowego (numer rejestracyjny, numer umowy lub numery licencji i autoryzacji: zależnie od typu programu) wraz z liczbą i typem żądanych tokenów CAL serwera terminali. Informacje wprowadzone w narzędziu licencjonowania serwera terminali zostaną zweryfikowane przez centrum Microsoft Clearinghouse i jeśli to żądanie tokenów będzie zgodne z uprawnieniami w programie, tokeny licencji zostaną zainstalowane na serwerze licencji serwera terminali.

Metoda 2. Licencje systemu Windows XP Professional uzyskane w kanałach dystrybucji OEM i detalicznym

Do licencji systemu Windows XP Professional uzyskanych w kanałach dystrybucji OEM i detalicznym są dołączone klucze produktów. Klucz produktu znajduje się w opakowaniu produktu detalicznego lub na nalepce Certyfikatu Autentyczności umieszczonej na obudowie komputera. Aby uzyskać migracyjną licencję CAL, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź witrynę migracji do serwera terminali systemu Windows Server 2003 w sieci Web.
 2. Na liście License Type (Typ licencji) kliknij typ licencji, którą chcesz uzyskać, wpisz swój adres e-mail w polu eMail Address (Adres e-mail), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 3. Potwierdź swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 4. Wpisz klucze produktów systemu Windows XP Professional w polach Product Key n (Klucz produktu n), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  Uwaga W kluczach produktów nie trzeba wpisywać łączników (-).
 5. Na stronie License Code Request Successfully Processed (Pomyślnie przetworzono żądanie kodów licencji) kliknij przycisk Finish (Zakończ).

  Tokeny licencji dostępowych serwera terminali systemu Windows Server 2003 zostaną wysłane na podany adres e-mail.
 6. W narzędziu licencjonowania serwera terminali wprowadź otrzymane tokeny licencji. Tokeny licencji możesz wprowadzić za pomocą opcji Połączenie automatyczne (zalecane) albo opcji połączenia Przeglądarka sieci Web lub Telefon.

Jak wdrożyć usługi terminalowe systemu Windows Server 2003

Serwer terminali systemu Windows Server 2003 komunikuje się tylko z serwerem licencji serwera terminali systemu Windows Server 2003. Nie można zainstalować licencji TS CAL systemu Windows Server 2003 na serwerze licencji serwera terminali systemu Windows 2000.Uaktualniając serwery terminali systemu Windows 2000 do wersji Windows Server 2003, należy zainstalować i aktywować serwer licencji serwera terminali systemu Windows Server 2003 lub uaktualnić istniejący serwer licencji systemu Windows 2000 do wersji Windows Server 2003. Serwery licencji serwera terminali systemu Windows Server 2003 mogą komunikować się z serwerami terminali zarówno systemu Windows 2000, jak i systemu Windows Server 2003.Wdrażając usługi terminalowe systemu Windows Server 2003 w domenie systemu Windows 2000, można skorzystać z następujących opcji licencjonowania:
 • Uaktualnienie istniejących kontrolerów domeny z systemem Windows 2000, hostujących serwery licencji systemu Windows 2000, do kontrolerów domeny z systemem Windows Server 2003.
 • Zainstalowanie serwera licencji serwera terminali systemu Windows Server 2003 na serwerze członkowskim z systemem Windows Server 2003.
 • Obniżenie poziomu serwera licencji systemu Windows 2000 do poziomu serwera członkowskiego, uaktualnienie systemu tego komputera do systemu Windows Server 2003, a następnie ewentualne dodanie kolejnych wymaganych kontrolerów domeny.
Serwery terminali systemu Windows Server 2003 mogą automatycznie odnaleźć serwer licencji serwera terminali zainstalowany na serwerze członkowskim z systemem Windows Server 2003 i skonfigurowany jako serwer licencji Enterprise w lokacji usług katalogowych Active Directory.

Jeśli serwer licencji serwera terminali systemu Windows Server 2003 jest serwerem licencji domeny, należy tak zmodyfikować rejestry poszczególnych serwerów terminali systemu Windows Server 2003, aby mogły one odnaleźć zgodny serwer licencji. Ustawienia rejestru na serwerach terminali systemów Windows 2000 i Windows Server 2003 działających w trybie aplikacji należy tak skonfigurować, aby mogły odnaleźć serwer licencji wystawiający licencje TS CAL systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
279561 Jak zastąpić proces odnajdowania serwera licencji w usługach terminalowych systemu Windows Server 2003 (strona może być w języku angielskim)

Ograniczenia związane z zarządzaniem licencjami CAL na użytkownika

Serwer licencjonowania serwera terminali systemu Windows Server 2003 działający w trybie licencjonowania TS CAL na użytkownika nie zmniejsza liczby dostępnych licencji TS CAL systemu Windows Server 2003, gdy poszczególni użytkownicy łączą się z serwerem terminali. To ograniczenie nie zwalnia administratorów z obowiązku zadbania o uzyskanie prawidłowej licencji TS CAL dla każdego połączonego użytkownika, zgodnie z umową licencyjną użytkownika oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822134 Funkcja licencji CAL serwera terminali w systemie Windows Server 2003
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem dotyczącym licencjonowania serwera terminali systemu Windows Server 2003, odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące planu migracji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy należy się skontaktować z centrum Microsoft Clearinghouse lub Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft

Z centrum Microsoft Clearinghouse można się skontaktować w celu aktywowania serwera licencji serwera terminali lub zainstalowania licencji TS CAL. Aby skontaktować się z centrum Microsoft Clearinghouse przez telefon, należy zadzwonić pod numer:
(888) 571-2048
Jeśli licencje TS CAL kupiono metodą licencjonowania Select, Enterprise Agreement, Campus, School lub Open, tokeny TS CAL można aktywować i zainstalować za pomocą opcji Połączenie automatyczne (zalecane) albo opcji połączenia Przeglądarka sieci Web. Aby zainstalować licencje TS CAL metodą połączenia automatycznego, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom narzędzie licencjonowania serwera terminali.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Informacje wymagane, a następnie wpisz wymagane informacje o użytkowniku.
 4. Kliknij kartę Metoda instalacji, kliknij pozycję Połączenie automatyczne (zalecane) na liście Metoda instalacji, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W menu Akcja kliknij polecenie Zainstaluj licencje.
 6. Postępuj zgodnie z krokami Kreatora licencjonowania klientów serwera terminali, aby zainstalować licencje TS CAL.
W razie trudności przy instalowaniu licencji TS CAL przez Internet lub gdy licencje TS CAL kupiono w kanale sprzedaży detalicznej i już aktywowano kody licencji, należy skontaktować się z centrum Microsoft Clearinghouse. Z centrum Microsoft Clearinghouse nie należy się kontaktować w razie trudności z uzyskaniem licencji TS CAL w procesie odnajdowania ani w przypadku innych problemów, które wymagają rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym.

W razie problemów powiązanych z którymś z poniższych zagadnień należy skontaktować się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft:
 • Nie można połączyć się z serwerem terminali, mimo że na serwerze licencjonowania serwera terminali zainstalowano prawidłowe licencje TS CAL.
 • Nie można uzyskać licencji, mimo że na serwerze licencjonowania serwera terminali zainstalowano prawidłowe licencje TS CAL.
 • Podczas podawania wymaganego pakietu kluczy lub identyfikatora alfanumerycznego licencji jest zwracany komunikat o błędzie.
Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft nie udziela pomocy związanej z aktywowaniem serwera licencjonowania serwera terminali ani instalowania licencji CAL.

Uwaga Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft i centrum Microsoft Clearinghouse nie udzielają pomocy w odszukiwaniu umów zakupu licencji ani numerów autoryzacji na potrzeby instalowania pakietów kluczy licencji. Aby uzyskać te informacje, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego nabyto produkt firmy Microsoft.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnic w licencjonowaniu usług terminalowych w systemach Windows 2000 i Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823313 — ostatni przegląd: 11/30/2012 19:09:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kblicensing kbhowto kbinfo KB823313
Opinia