Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Udoskonalenia w administrowaniu folderami publicznymi w programie Exchange Server 2003

Streszczenie
W tym artykule opisano niektóre udoskonalenia w administrowaniu folderami publicznymi wprowadzone w programie Exchange 2003.

Powrót do początku

Wysyłanie hierarchii (wypychanie replikacji hierarchii) z programu Exchange System Manager

W programie Exchange 2003 można wypchnąć hierarchię, czyli zainicjować replikację hierarchii między określonymi serwerami za pomocą funkcji Exchange System Manager. Wcześniej był to proces automatyczny, którym nie można było sterować za pomocą funkcji Exchange System Manager. Teraz można określać serwery źródłowe i serwery docelowe na potrzeby procesu wysyłania hierarchii. Można także wskazać, że ma zostać wysłana hierarchia jedynie z kilku ostatnich dni. Można podać liczbę tych dni. Jest to pomocne przy rozwiązywaniu problemów z replikacją hierarchii folderów publicznych.

Uwaga Ta funkcja nie zastępuje automatycznej replikacji hierarchii folderów publicznych. Hierarchia jest nadal replikowana między serwerami zgodnie z harmonogramem, lecz teraz można ją zainicjować w żądanym momencie.

Aby wysłać hierarchię (wypchnąć replikację hierarchii) z programu Exchange System Manager, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy drzewo Public Folders (Foldery publiczne), a następnie kliknąć polecenie Send Hierarchy (Wyślij hierarchię):

Ilustracja:  Opcja Send Hierarchy w programie Exchange System Manager

Teraz można określić serwer źródłowy oraz serwer docelowy, który odbierze wypychaną hierarchię. Można również podać liczbę dni, z których zmiany hierarchii mają być wysyłane. Serwerami źródłowymi mogą być jedynie komputery z programem Exchange 2003, natomiast serwerami docelowymi mogą być komputery z programem Microsoft Exchange 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server lub Exchange 2003. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk OK:

Ilustracja:  Serwery źródłowe i serwery docelowe

Powrót do początku

Wysyłanie zawartości (wypychanie replikacji zawartości) z programu Exchange System Manager

Programu Exchange System Manager z pakietu Exchange 2003 można też użyć do wysłania zawartości folderu publicznego z jednego serwera na inny w dowolnie wybranym momencie. Jest to przydatne w trakcie rozwiązywania problemów z replikacją folderów publicznych, lub jeśli chcemy, aby określony serwer otrzymał zawartość jako pierwszy (na przykład po ustanowieniu repliki na kilku serwerach).

Aby wysłać zawartość (wypchnąć replikację zawartości) z programu Exchange System Manager, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder, którego zawartość ma zostać wypchnięta na inny serwer. Należy wybrać polecenie All Tasks (Wszystkie zadania), a następnie kliknąć polecenie Send Contents (Wyślij zawartość):

Ilustracja: Opcja Send Contents programu Exchange System Manager

W oknie Send Contents (Wysyłanie zawartości) należy zaznaczyć pola wyboru serwera źródłowego i serwera docelowego (odbierającego wypchniętą zawartość), a następnie wpisać liczbę dni, z których zostaną wysłane zmiany zawartości. Serwerami źródłowymi mogą być jedynie komputery z programem Exchange 2003, natomiast serwerami docelowymi mogą być komputery z programem Exchange Server 5.5, Exchange 2000 i Exchange 2003. Na liście Source Server (Serwer źródłowy) znajdują się jedynie te komputery, które zawierają replikę zawartości folderu do wysłania. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk OK:

Ilustracja:  Serwer źródłowy i serwery docelowe wypychanej zawartości

Powrót do początku

Przeglądanie zawartości folderów publicznych w programie Exchange System Manager

Programu Exchange System Manager można teraz używać do przeglądania rzeczywistej zawartości folderów publicznych. Jest to możliwe dzięki integracji programów Outlook Web Access (OWA) i Exchange System Manager. Dlatego w przypadku przeglądania zawartości folderu, który ma replikę wyłącznie na komputerze z programem Exchange 2000, interfejs jest inny niż interfejs używany w przypadku przeglądania folderu, który ma replikę na komputerze z programem Exchange 2003.

Uwaga Konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń programu Internet Explorer na serwerach z systemem operacyjnym Windows 2003 może powodować wyświetlanie komunikatu o błędach podczas próby wykonania opisanych niżej kroków. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815141 Konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń programu Internet Explorer zmienia sposób przeglądania
Aby wyświetlić zawartość folderu publicznego w programie Exchange System Manager, należy kliknąć żądany folder, a następnie kliknąć kartę Content (Zawartość) w prawej ramce. Następująca ilustracja przedstawia, jak to wygląda w przypadku folderu programu Exchange 2003:

Ilustracja:  Karta Content w programie Exchange System Manager

Następująca ilustracja przedstawia, jak to wygląda w przypadku folderu programu Exchange 2000:

Ilustracja: Folder programu Exchange 2000

Powrót do początku

Wyszukiwanie folderów w programie Exchange System Manager

Funkcji Exchange System Manager programu Exchange 2003 można używać do przeszukiwania folderów publicznych z użyciem różnych właściwości folderu. Nie chodzi tu o przeszukiwanie zawartości folderu publicznego. Przeszukiwana jest wyłącznie hierarchia folderów publicznych. Można wyszukiwać folder według nazwy (lub części nazwy), według uprawnień, według replik, według zakresów czasu utworzenia lub czasu modyfikacji oraz według wieku folderu.

Aby skorzystać z funkcji wyszukiwania, należy kliknąć kartę Find (Znajdowanie) dla żądanego folderu w drzewie folderów. Jeśli zostanie wybrane całe drzewo folderów publicznych i szukanie zostanie wykonane z tego miejsca, to można przeszukać całą hierarchię folderów. Jeśli zostanie wybrany podfolder (na przykład folder najwyższego poziomu), to wyszukiwanie obejmie jedynie ten folder i jego foldery podrzędne.

Następująca ilustracja przedstawia przykład wyszukiwania folderów na podstawie nazwy, poczynając od folderu głównego drzewa folderów publicznych:

Ilustracja:  Wyszukiwanie folderów na podstawie nazwy

Wyszukując na podstawie uprawnień, można znaleźć każdy folder w hierarchii, który zawiera określonego użytkownika o określonych prawach. Można wyszukiwać na podstawie uprawnień przydzielonych lub odmówionych. Następująca ilustracja przedstawia przykład opcji, które można stosować podczas konfigurowania wyszukiwania na podstawie uprawnień:

Ilustracja: Opcje wyboru uprawnień

Powrót do początku

Struktura folderów Książki adresowej trybu offline

W programie Exchange 2003 wprowadzono nowy folder Książki adresowej trybu offline o nazwie OAB Version 3a (Książka adresowa trybu offline w wersji 3a). W tej sekcji podano nieco szczegółów z historii oraz pewne informacje na temat zawartości różnych folderów Książki adresowej trybu offline.

Aby przeglądać foldery Książki adresowej trybu offline oraz ich zawartość za pomocą funkcji Exchange System Manager programu Exchange 2003, należy rozwinąć węzeł Folders (Foldery), kliknąć prawym przyciskiem myszy węzeł Public Folders (Foldery publiczne), a następnie kliknąć pozycję View System Folders (Wyświetl foldery systemowe). Aby przeglądać folder nadrzędny dla poszczególnych administrowanych grup, należy kliknąć folder Offline Address Book (Książka adresowa trybu offline).

Folder nadrzędny zwykle nie zawiera żadnej zawartości, chyba że jest zaznaczone pole wyboru Exchange 4.0 and 5.0 compatibility (Zgodność z programem Exchange 4.0 i 5.0) dla wpisu Default Offline Address List (Domyślna lista adresów trybu offline). Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, to jest tworzony zestaw plików OAB. Są one używane przez starsze wersje klientów programu Exchange dla systemu DOS, klientów 16-bitowych wersji systemu Windows oraz klientów programu Microsoft Exchange Server 4.0 i 5.0.

Folder podrzędny OAB Version 2 (Książka adresowa trybu offline w wersji 2) zawiera zestaw książek adresowych offline w formacie zestawu znaków ANSI używanych przez program Microsoft Outlook w wersjach od 97 do 2003. Każdy obiekt wiadomości w tym folderze reprezentuje jedną generację (zazwyczaj — codzienną) Książki adresowej trybu offline. Obiekt wiadomości zawiera kilka bardzo skompresowanych plików. W plikach tych są przechowywane dane Książki adresowej trybu offline. Ponadto są tworzone zmiany przyrostowe względem poprzedniej generacji w pliku o nazwie Changes.oab, program Outlook może więc pobrać jedynie zmiany, które nastąpiły od ostatniego pobrania danych.

Folder podrzędny OAB Version 3a (Książka adresowa trybu offline w wersji 3a) zawiera zestaw Książek adresowych trybu offline w formacie Unicode. Te książki adresowe są używane przez program Outlook 2003. Gdy użytkownik zaloguje się do programu Outlook 2003, program ten weryfikuje istnienie tego folderu i używa plików Unicode, jeśli są one dostępne. W programie Outlook 2003 preferowane jest użycie plików Unicode, a nie plików w starszym formacie ANSI z folderu podrzędnego OAB Version 2.

Następująca ilustracja przedstawia przykład, jak ta struktura folderów wygląda w programie Exchange System Manager:

Ilustracja:  Folder OAB Version 3a

Powrót do początku
ESM XADM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823817 — ostatni przegląd: 11/26/2007 01:42:00 — zmiana: 1.6

  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • kbinfo kbgraphxlink KB823817
Opinia