BŁĄD: Komunikat o błędzie „Error Creating New Microsoft Office Document” przy próbie użycia automatyzacji do utworzenia projektu Visual Studio Tools for the Microsoft Office System

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przy użyciu automatyzacji Microsoft Office w celu zbudowania projektu Visual Studio Tools for the Microsoft Office System może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Error creating new Microsoft Office Document. (Wystąpił błąd podczas tworzenia nowego dokumentu pakietu Microsoft Office.)
Oprócz tego komunikatu o błędzie może także pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Error setting document properties. (Wystąpił błąd podczas ustawiania właściwości dokumentu.)
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET
 2. W menu File (Plik) wskaż polecenie New (Nowy), a następnie kliknij polecenie Project (Projekt).
 3. W obszarze Project Types (Typy projektu) kliknij opcję Visual Basic Projects (Projekty programu Visual Basic), w obszarze Templates (Szablony) kliknij opcję Console Application (Aplikacja konsoli), a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Dodaj następujący kod do procedury Sub Main (zmień ścieżki dostępu, tak aby odpowiadały ścieżkom na twoim komputerze):
   Dim objDte As Object, params(6) As ObjectobjDte = System.Activator.CreateInstance( _  System.Type.GetTypeFromProgID("VisualStudio.DTE.7.1"))'Utwórz nowy projekt, nie dodawaj elementu lub podprojektuparams(0) = "{0F90E1D0-4999-11D1-B6D1-00A0C90F2744}"params(1) = "ProjectName"   ' Nazwa projektuparams(2) = "C:\ProjectName"  ' Katalog lokalnyparams(3) = ""params(4) = False       ' Utwórz nowe rozwiązanieparams(5) = ""         ' Nazwa rozwiązaniaparams(6) = True        ' Tryb cichyobjDte.MainWindow.Visible = TrueobjDte.LaunchWizard( _  "C:\Program Files\Visual Studio Tools for Office\OfficeProject\OfficeProjects\VB\VBXls.vsz", _  params)
 5. Naciśnij klawisz F5, aby skompilować i uruchomić aplikację konsoli.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823991 — ostatni przegląd: 01/17/2015 17:08:55 — zmiana: 1.0

Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbnofix kbinterop kbautomation kbofficedev KB823991
Opinia