JAK: Ustawianie właściwości Mask oraz Picture przycisku paska poleceń w pakiecie Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak ustawić właściwości Mask oraz Picture formantu CommandBar pakietu Microsoft Office 2003 z rozszerzenia zarządzanego kodu utworzonego za pomocą narzędzi Visual Studio Tools for the Microsoft Office System. Właściwości Picture pozwalają określić obraz pojawiający się na formancie CommandBar. Właściwości Mask można używać do tworzenia przezroczystego tła obrazu.

Powrót do początku

Tworzenie nowego projektu skoroszytu programu Excel w programie Visual Basic .NET

 1. W menu File (Plik) programu Microsoft Visual Studio .NET 2003 wskaż polecenie New (Nowy), a następnie kliknij polecenie Project (Projekt).

  Pojawi się okno dialogowe New Project (Nowy projekt).
  1. Na liście Project Types (Typy projektów) rozwiń pozycję Microsoft Office System Projects (Projekty pakietu Microsoft Office System), a następnie kliknij pozycję Visual Basic Projects (Projekty programu Visual Basic).
  2. Na liście Templates (Szablony) kliknij pozycję Excel Workbook (Skoroszyt programu Excel).
  3. W polu Name (Nazwa) wpisz ExcelCommandbar, a następnie kliknij przycisk OK.

   Pojawi się kreator Microsoft Office Project Wizard.
  4. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 2. W menu Project (Projekt) kliknij polecenie Add Reference (Dodaj odwołanie).

  Pojawi się okno dialogowe Add Reference (Dodawanie odwołania).
  1. Kliknij kartę .NET. Na liście składników kliknij pozycję System.Drawing.dll, a następnie kliknij przycisk Select (Wybierz).
  2. Na liście składników kliknij pozycję stdole, a następnie kliknij przycisk Select (Wybierz).
  3. Kliknij przycisk OK.
 3. Na początku pliku ThisWorkbook.vb dodaj następującą dyrektywę:
  Imports System.Reflection
Powrót do początku

Dodawanie zasobów obrazu do projektu

W tej sekcji zostaną dodane do projektu dwa zasoby obrazu. Jeden zasób jest przeznaczony dla właściwości Picture formantu paska poleceń. Drugi zasób jest przeznaczony dla właściwości Mask.

Dodawanie do projektu zasobu obrazu służącego jako obraz formantu paska poleceń
 1. W menu Project (Projekt) kliknij polecenie Add Component (Dodaj składnik). Pojawi się okno dialogowe Add New Item (Dodawanie nowego elementu).
 2. Na liście Templates (Szablony) kliknij pozycję Bitmap File (Plik mapy bitowej).
 3. Nadaj obrazowi nazwę Picture.bmp, a następnie kliknij przycisk Open (Otwórz).

  Mapa bitowa zostanie otwarta do edycji w programie Bitmap Editor.
 4. W menu View (Widok) kliknij polecenie Properties Window (Okno właściwości). Nadaj obu właściwościom Width (Szerokość) oraz Height (Wysokość) mapy bitowej wartość 16.
 5. Wypełnij cały obszar mapy bitowej czerwonym kolorem, a następnie narysuj zielone kółko w środku mapy bitowej.
 6. W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy plik Picture.bmp, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości). Zmień wartość właściwości Build Action na Embedded Resource.
 7. W menu File (Plik) kliknij polecenie Save Picture.bmp (Zapisz plik Picture.bmp).
Dodawanie do projektu zasobu obrazu służącego jako maska dla obrazu formantu paska poleceń
 1. W oknie Solution Explorer kliknij plik Picture.bmp.
 2. W menu File (Plik) kliknij polecenie Copy (Kopiuj).
 3. W menu File (Plik) kliknij polecenie Paste (Wklej).

  Do projektu zostanie dodany nowy plik o nazwie Copy of Picture.bmp.
 4. W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy plik Mask.bmp, a następnie kliknij polecenie Rename (Zmień nazwę). Zmień nazwę na Mask.bmp.
 5. W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy plik Mask.bmp, a następnie kliknij polecenie Open (Otwórz). Zmień kolor tła obrazu na biały, a kolor kółka na czarny.

  Uwaga Gdy do formantu paska poleceń zostanie dodany obraz z maską, widoczne są czarne obszary maski. Białe obszary są przezroczyste.
 6. W menu File (Plik) kliknij polecenie Save Mask.bmp (Zapisz plik Mask.bmp).
Powrót do początku

Dodawanie kodu tworzącego pasek poleceń i formant paska poleceń

W tej sekcji do projektu zostanie dodany kod ładujący osadzone zasoby obrazu, tworzący pasek poleceń oraz formant paska poleceń oraz ustawiający właściwości Picture oraz Mask formantu CommandBar.
 1. Dodaj następującą zmienną poziomu klasy do klasy OfficeCodeBehind:
  WithEvents CBarButton As Office.CommandBarButton
 2. W pliku ThisWorkbook.vb do procedury obsługi zdarzenia ThisWorkbook_Open dodaj następujący kod:
    'Pobierz odwołanie do tego zestawu.  Dim ThisAssembly As [Assembly]  ThisAssembly = [Assembly].GetExecutingAssembly()  'Załaduj zasoby Picture oraz Mask obrazu.  Dim imgStreamPic As System.IO.Stream, imgStreamMask As System.IO.Stream  imgStreamPic = ThisAssembly.GetManifestResourceStream("ExcelCommandBar.Picture.bmp")  imgStreamMask = ThisAssembly.GetManifestResourceStream("ExcelCommandBar.Mask.bmp")  'Uzyskaj odwołania właściwości do IPictureDisp dla obu obrazów.  Dim ax As New MyAxHost  Dim Pic As stdole.IPictureDisp, Mask As stdole.IPictureDisp  Pic = ax.IPictureDisp(Drawing.Image.FromStream(imgStreamPic))  Mask = ax.IPictureDisp(Drawing.Image.FromStream(imgStreamMask))  'Dodaj tymczasowy pasek poleceń oraz przycisk paska poleceń.  Dim CBar As Office.CommandBar  CBar = ThisApplication.CommandBars.Add("Mój pasek poleceń", , , True)  CBarButton = CType(CBar.Controls.Add(Office.MsoControlType.msoControlButton), _        Office.CommandBarButton)  CBarButton.Style = Office.MsoButtonStyle.msoButtonIconAndCaption  CBarButton.Caption = "Mój przycisk"  CBarButton.Tag = "Mój_przycisk"  CBarButton.Picture = Pic  CBarButton.Mask = Mask  CBar.Visible = True
 3. Do pliku ThisWorkbook.vb dodaj następującą klasę MyAxHost zaraz za procedurą obsługi zdarzenia ThisWorkbook_Open:
  Public Class MyAxHost  Inherits System.Windows.Forms.AxHost  Public Sub New()    MyBase.New("59EE46BA-677D-4d20-BF10-8D8067CB8B33")  End Sub  Public Shared Function IPictureDisp(ByVal Image As System.Drawing.Image) As stdole.IPictureDisp    IPictureDisp = CType(AxHost.GetIPictureDispFromPicture(Image), stdole.IPictureDisp)  End FunctionEnd Class
 4. Dodaj następującą funkcję do klasy OfficeCodeBehind:
  Private Sub CBarButton_Click(ByVal Ctrl As Microsoft.Office.Core.CommandBarButton, _  ByRef CancelDefault As Boolean) Handles CBarButton.Click  MessageBox.Show("Został kliknięty mój przycisk!")End Sub
 5. Naciśnij klawisz F5, aby zbudować, a następnie uruchomić projekt.

  Okaże się, że w programie Excel zostanie otwarty plik ExcelCommandBar.xls. Gdy zostanie otwarty skoroszyt, pojawi się Mój pasek poleceń. Mój pasek poleceń ma jeden formant CommandButton z przezroczystym obrazem.
Powrót do początku

Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
286460 HOWTO: Set the Mask and Picture Properties for Office XP CommandBars
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824017 — ostatni przegląd: 02/27/2014 13:32:21 — zmiana: 2.0

Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbpia KB824017
Opinia