Você está offline; aguardando reconexão

Lista kodów błędów dla połączeń telefonicznych lub połączeń sieci VPN

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano kody błędów, które mogą pojawić się podczas używania komputera klienckiego z systemem Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 do wykonywania połączeń telefonicznych lub połączeń VPN.

Uwaga Kody błędów o numerach większych od 900 będą widoczne podczas prób łączenia się z serwerem routingu i dostępu zdalnego działającym w systemie Windows 2000 lub nowszym.
Więcej informacji
Poniższa lista zawiera kody błędów dla połączeń telefonicznych lub połączeń VPN:

600
Jakaś operacja oczekuje.

601
Dojście do portu jest nieprawidłowe.

602
Port jest już otwarty.

603
Bufor dzwoniącego jest za mały.

604
Podano złe informacje.

605
Ustawienie informacji o porcie nie jest możliwe.

606
Port nie jest połączony.

607
Zdarzenie jest niewłaściwe.

608
Urządzenie nie istnieje.

609
Typ urządzenia nie istnieje.

610
Bufor jest niewłaściwy.

611
Trasa nie jest dostępna.

612
Trasa nie jest przydzielona.

613
Określono niewłaściwą kompresję.

614
Brak buforów.

615
Port nie został znaleziony.

616
Oczekuje żądanie asynchroniczne.

617
Port lub urządzenie jest już rozłączone.

618
Port nie jest otwarty.

619
Port jest rozłączony.

620
Brak punktów końcowych.

621
Otwarcie pliku książki telefonicznej nie jest możliwe.

622
Załadowanie pliku książki telefonicznej nie jest możliwe.

623
Odnalezienie wpisu książki telefonicznej nie jest możliwe.

624
Zapisanie pliku książki telefonicznej nie jest możliwe.

625
W książce telefonicznej znaleziono niewłaściwe informacje.

626
Załadowanie ciągu znaków nie jest możliwe.

627
Odnalezienie klucza nie jest możliwe.

628
Port został rozłączony.

629
Port został rozłączony przez zdalny komputer.

630
Port został rozłączony w wyniku awarii sprzętowej.

631
Port został rozłączony przez użytkownika.

632
Rozmiar struktury jest nieprawidłowy.

633
Port jest już używany lub nie jest skonfigurowany do wybierania numeru usługi Dostęp zdalny.

634
Zarejestrowanie tego komputera w sieci zdalnej nie jest możliwe.

635
Nieznany błąd.

636
Do portu jest przyłączone złe urządzenie.

637
Przekształcenie ciągu znaków nie jest możliwe.

638
Przekroczono limit czasu żądania.

639
Brak sieci asynchronicznej.

640
Wystąpił błąd NetBIOS.

641
Serwer nie może alokować zasobów NetBIOS wymaganych do obsługi klienta.

642
Jedna z nazw NetBIOS jest już zarejestrowana w sieci zdalnej.

643
Awaria karty sieciowej serwera.

644
Nie będziesz otrzymywać wyskakujących komunikatów sieciowych.

645
Błąd wewnętrznego sprawdzania tożsamości.

646
To konto nie ma pozwolenia na logowanie o tej porze dnia.

647
Konto jest wyłączone.

648
Hasło wygasło.

649
Konto nie ma uprawnień do usługi Dostęp zdalny.

650
Serwer zdalnego dostępu nie odpowiada.

651
Modem (lub inne urządzenie łączące) zaraportował błąd.

652
Nie rozpoznana odpowiedź urządzenia.

653
Odnalezienie makra wymaganego przez to urządzenie w sekcji pliku .INF urządzenia nie jest możliwe.

654
Polecenie lub odpowiedź w sekcji pliku .INF urządzenia odwołuje się do nie zdefiniowanego makra.

655
Nie odnaleziono makra <wiadomość> w sekcji pliku .INF urządzenia.

656
Makro <domyślne_wyłączone> w sekcji pliku .INF urządzenia zawiera nie zdefiniowane makro.

657
Otwarcie pliku .INF urządzenia nie jest możliwe.

658
Nazwa urządzenia w pliku .INF urządzenia lub pliku .INI nośników jest za długa.

659
Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanej nazwy urządzenia.

660
Plik .INF urządzenia nie zawiera odpowiedzi dla tego polecenia.

661
W pliku .INF urządzenia brakuje polecenia.

662
Dokonano próby ustawienia makra nie występującego w sekcji pliku .INF urządzenia.

663
Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanego typu urządzenia.

664
Alokowanie pamięci nie jest możliwe.

665
Port nie jest skonfigurowany dla usługi Dostęp zdalny.

666
Modem (lub inne urządzenie łączące) nie działa.

667
Odczytanie pliku .INI nośników nie jest możliwe.

668
Porzucono połączenie.

669
Użycie parametru w pliku .INI nośników nie jest właściwe.

670
Odczytanie nazwy sekcji z pliku .INI nośników nie jest możliwe.

671
Odczytanie typu urządzenia z pliku .INI nośników nie jest możliwe.

672
Odczytanie nazwy urządzenia z pliku .INI nośników nie jest możliwe.

673
Odczytanie sposobu użycia z pliku .INI nośników nie jest możliwe.

674
Odczytanie maksymalnej szybkości połączenia (connection BPS) z pliku .INI nośników nie jest możliwe.

675
Odczytanie maksymalnej szybkości nośnej (carrier BPS) z pliku .INI nośników nie jest możliwe.

676
Linia jest zajęta.

677
Zamiast modemu odpowiedziała osoba.

678
Brak odpowiedzi.

679
Wykrycie nośnika danych nie jest możliwe.

680
Brak sygnału połączenia.

681
Urządzenie informuje o błędzie ogólnym.

682
ERROR WRITING SECTIONNAME

683
ERROR WRITING DEVICETYPE

684
ERROR WRITING DEVICENAME

685
ERROR WRITING MAXCONNECTBPS

686
ERROR WRITING MAXCARRIERBPS

687
ERROR WRITING USAGE

688
ERROR WRITING DEFAULTOFF

689
ERROR READING DEFAULTOFF

690
ERROR EMPTY INI FILE

691
Brak dostępu, ponieważ nazwa użytkownika oraz/lub hasło są niewłaściwe w domenie.

692
Awaria sprzętowa portu lub przyłączonego urządzenia.

693
ERROR NOT BINARY MACRO

694
ERROR DCB NOT FOUND

695
ERROR STATE MACHINES NOT STARTED

696
ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED

697
ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING

698
Nazwa kluczowa (keyname) odpowiedzi w pliku .INF urządzenia nie ma oczekiwanego formatu.

699
Odpowiedź urządzenia spowodowała przepełnienie bufora.

700
Rozszerzone polecenie w pliku .INF urządzenia jest za długie.

701
Urządzenie przestawiono do szybkości BPS nie dającej się zrealizować przez sterownik portu COM.

702
Odebrano odpowiedź urządzenia, gdy nikt nie oczekiwał.

703
ERROR INTERACTIVE MODE

704
ERROR BAD CALLBACK NUMBER

705
ERROR INVALID AUTH STATE

706
ERROR WRITING INITBPS

707
Wskazówka diagnostyczna X.25.

708
Konto wygasło.

709
Błąd zmiany hasła w domenie.

710
Podczas łączności z modemem wykryto ciąg błędów przepełnienia.

711
Nieudana inicjalizacja Menedżera RAS. Sprawdź dziennik zdarzeń.

712
Inicjalizacja portu Biplex. Poczekaj kilka sekund i ponów próbę.

713
Brak dostępnych aktywnych linii ISDN.

714
Brak kanałów ISDN do utworzenia połączenia.

715
Z powodu złej jakości linii telefonicznej wystąpiło za dużo błędów.

716
Konfiguracja IP usługi dostępu zdalnego nie nadaje się do użytku.

717
Brak adresów IP w statycznej puli adresów IP usługi dostępu zdalnego.

718
Limit czasu protokołu PPP.

719
Połączenie PPP zostało zakończone przez komputer zdalny.

720
Nie skonfigurowano żadnych protokołów sterujących PPP.

721
Końcówka zdalna protokołu PPP nie odpowiada.

722
Pakiet protokołu PPP jest nieprawidłowy.

723
Numer telefonu łącznie z prefiksem i sufiksem jest za długi.

724
Protokół IPX nie może wybierać zewnętrznych numerów telefonów na tym porcie, ponieważ komputer jest routerem IPX.

725
Protokół IPX nie może odbierać wywołań połączeń telefonicznych na tym porcie, ponieważ router IPX nie jest zainstalowany.

726
Protokół IPX nie może być używany do wybierania zewnętrznych numerów telefonów na więcej niż jednym porcie jednocześnie.

727
Nie można uzyskać dostępu do TCPCFG.DLL.

728
Nie można odnaleźć karty IP powiązanej usługą Dostęp zdalny.

729
Nie można używać protokołu SLIP, jeśli nie zainstaluje się protokołu IP. 730
Rejestracja komputera nie została zakończona.

731
Protokół nie został skonfigurowany.

732
Negocjacje PPP nie są zbieżne.

733
Protokół kontrolny PPP dla tego protokołu sieciowego nie jest dostępny na serwerze.

734
Protokół kontrolny połączeń PPP został zakończony.

735
Żądany adres został odrzucony przez serwer.

736
Zdalny komputer zakończył protokół kontrolny.

737
Wykryto sprzężenie zwrotne.

738
Serwer nie przypisał adresu.

739
Serwer zdalny nie może użyć szyfrowanego hasła systemu Windows NT.

740
Urządzenia TAPI skonfigurowane dla usługi Dostęp zdalny nie mogą zostać zainicjowane lub nie zostały poprawnie zainstalowane.

741
Komputer lokalny nie obsługuje szyfrowania.

742
Serwer zdalny nie obsługuje szyfrowania.

743
Serwer zdalny wymaga szyfrowania.

744
Nie można użyć numeru sieci IPX przypisanego przez serwer zdalny. Sprawdź dziennik zdarzeń.

745
ERROR_INVALID_SMM

746
ERROR_SMM_UNINITIALIZED

747
ERROR_NO_MAC_FOR_PORT

748
ERROR_SMM_TIMEOUT

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

750
ERROR_WRONG_MODULE

751
Numer wywołania zwrotnego zawiera nieprawidłowy znak. Dozwolone jest tylko następujących 18 znaków: od 0 do 9, T, P, W, (, ), -, @ i spacja.

752
Podczas przetwarzania skryptu napotkano na błąd.

753
Nie można odłączyć połączenia, ponieważ zostało utworzone przez router z wieloma protokołami.

754
System nie może znaleźć łącza jednoczesnego użycia.

755
System nie może automatycznie wybierać numeru, ponieważ to połączenie określiło niestandardowy moduł telefoniczny.

756
Numer tego połączenia jest już wybierany.

757
Nie można automatycznie uruchomić usługi Dostęp zdalny. Dodatkowe informacje można znaleźć w dzienniku zdarzeń.

758
Udostępnianie połączenia internetowego jest już włączone dla tego połączenia.

759
Wystąpił błąd podczas zmiany obecnych ustawień usługi Udostępnianie połączenia internetowego.

760
Wystąpił błąd podczas włączania funkcji routingu.

761
Wystąpił błąd podczas włączania usługi Udostępnianie połączenia internetowego dla tego połączenia.

762
Wystąpił błąd podczas konfigurowania sieci lokalnej do udostępniania.

763
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Do udostępniania przeznaczono więcej niż jedno połączenie przez sieć lokalną LAN.

764
Czytnik kart inteligentnych nie jest zainstalowany.

765
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Połączenie przez sieć lokalną LAN jest już skonfigurowane z adresem IP wymaganym do automatycznego adresowania IP.

766
Nie można znaleźć certyfikatu. Połączenia używające protokołu L2TP przez zabezpieczenia IPSec wymagają instalacji certyfikatu komputera.

767
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Dla połączenia LAN wybranego jako sieć prywatna skonfigurowano kilka adresów IP. Aby włączyć Udostępnianie połączenia internetowego, skonfiguruj połączenie LAN z jednym adresem IP.

768
Próba połączenia nie powiodła się z powodu awarii szyfrowania danych.

769
Określone miejsce docelowe nie jest osiągalne.

770
Komputer zdalny odrzucił próbę połączenia.

771
Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ sieć jest zajęta.

772
Sprzęt sieciowy komputera zdalnego nie jest zgodny z żądanym typem wywołania.

773
Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ numer docelowy uległ zmianie.

774
Próba połączenia nie powiodła się z powodu wystąpienia tymczasowej awarii. Spróbuj połączyć się później.

775
Połączenie zostało zablokowane przez komputer zdalny.

776
Nie można ustanowić połączenia, ponieważ komputer zdalny wywołał funkcję Nie przeszkadzaj.

777
Nie można ustanowić połączenia, ponieważ modem (lub inne urządzenie łączące) w komputerze zdalnym nie działa.

778
Nie ma możliwości zweryfikowania tożsamości serwera.

779
Aby wybrać numer dla tego połączenia, należy użyć karty inteligentnej.

780
Funkcja, którą próbowano wykonać, nie jest prawidłowa dla tego połączenia.

781
Połączenie wymaga certyfikatu, a nie został znaleziony żaden prawidłowy certyfikat. W celu uzyskania dalszej pomocy kliknij przycisk Więcej informacji lub wyszukaj numer błędu w Pomocy i obsłudze technicznej.

782
Nie można włączyć Udostępniania połączenia sieciowego (ICS) ani Zapory połączenia internetowego (ICF), ponieważ na tym komputerze włączono usługę Routing i dostęp zdalny. Aby włączyć usługę ICS lub ICF, najpierw wyłącz usługę Routing i dostęp zdalny. Aby uzyskać więcej informacji o usługach Routing i dostęp zdalny, ICS lub ICF, zajrzyj do Pomocy i obsługi technicznej.

783
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Połączenie LAN wybrane jako sieć prywatna jest nieobecne lub odłączone od sieci. Przed włączeniem Udostępniania połączenia internetowego upewnij się, że karta LAN jest podłączona.

784
Nie można podczas logowania wybrać numeru połączenia, które korzysta z nazwy użytkownika innej niż na karcie inteligentnej. Aby używać połączenia podczas logowania, musisz skonfigurować je do użycia nazwy użytkownika z karty inteligentnej.

785
Nie można podczas logowania wybrać numeru połączenia, które nie jest skonfigurowane do użycia z kartą inteligentną. Jeśli chcesz używać połączenia podczas logowania, musisz dokonać edycji jego właściwości, aby używało karty inteligentnej.

786
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ na komputerze nie ma prawidłowego certyfikatu komputera wymaganego dla uwierzytelnienia zabezpieczeń.

787
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ warstwa zabezpieczeń nie może uwierzytelnić komputera zdalnego.

788
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ warstwa zabezpieczeń nie może wynegocjować zgodnych parametrów z komputerem zdalnym.

789
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ warstwa zabezpieczeń napotkała na błąd przetwarzania podczas początkowych negocjacji z komputerem zdalnym.

790
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ nie można sprawdzić poprawności certyfikatu na komputerze zdalnym.

791
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ nie znaleziono zasad zabezpieczeń dla połączenia.

792
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ został przekroczony limit czasu negocjacji zabezpieczeń.

793
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się, ponieważ podczas negocjacji zabezpieczeń wystąpił błąd.

794
Atrybut Framed Protocol RADIUS dla tego użytkownika nie ma wartości PPP.

795
Atrybut Tunnel Type RADIUS dla tego użytkownika nie jest poprawny.

796
Atrybut Service Type RADIUS dla tego użytkownika nie ma wartości Framed ani Callback Framed.

797
Nie można ustanowić połączenia ze zdalnym komputerem, ponieważ nie znaleziono modemu lub jest on zajęty. W celu uzyskania dalszej pomocy kliknij przycisk Więcej informacji lub wyszukaj numer błędu w Pomocy i obsłudze technicznej.

798
Nie można znaleźć certyfikatu, który może zostać użyty z protokołem uwierzytelniania rozszerzonego.

799
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego (ICS) z powodu konfliktu adresu IP w sieci. ICS wymaga do użycia 192.168.0.1 skonfigurowanego hosta. Sprawdź, czy żaden inny klient w sieci nie jest skonfigurowany do użycia 192.168.0.1.

800
Nie można ustanowić połączenia VPN. Serwer VPN może być nieosiągalny lub parametry zabezpieczeń tego połączenia mogą być niepoprawnie skonfigurowane.

801
To połączenie jest skonfigurowane do sprawdzania tożsamości serwera dostępu, ale system Windows nie może zweryfikować cyfrowego podpisu wysłanego przez serwer.

802
Zastosowana karta nie została rozpoznana. Sprawdź, czy karta jest włożona poprawnie i sztywno osadzona.

803
Konfiguracja PEAP przechowywana w pliku cookie sesji nie pasuje do aktualnej konfiguracji sesji.

804
Tożsamość PEAP przechowywana w pliku cookie sesji nie pasuje do aktualnej tożsamości.

805
Nie można wybrać numeru, używając tego połączenia w czasie logowania, ponieważ jest skonfigurowane do korzystania z poświadczeń zalogowanego użytkownika.

900
Router nie jest uruchomiony.

901
Interfejs jest już podłączony.

902
Router nie zna określonego identyfikatora protokołu.

903
Menedżer interfejsu wybierania numeru na żądanie nie jest uruchomiony.

904
Interfejs o tej nazwie jest już zarejestrowany w routerze.

905
Interfejs o tej nazwie nie jest zarejestrowany w routerze.

906
Interfejs nie jest podłączony.

907
Określony protokół jest zatrzymywany.

908
Interfejs jest połączony i nie może zostać usunięty.

909
Poświadczenia interfejsu nie zostały ustawione.

910
Trwa już proces łączenia interfejsu.

911
Trwa aktualizacja informacji o routingu dla tego interfejsu.

912
Konfiguracja interfejsu jest nieprawidłowa. Istnieje już inny interfejs połączony z tym samym interfejsem w routerze zdalnym.

913
Klient usługi Dostęp zdalny próbował połączyć się przez port zarezerwowany tylko dla routerów.

914
Router wybierania numeru na żądanie próbował połączyć się przez port zarezerwowany tylko dla klientów usługi Dostęp zdalny.

915
Interfejs klienta o tej nazwie już istnieje i jest obecnie połączony.

916
Interfejs jest wyłączony.

917
Protokół uwierzytelnienia został odrzucony przez zdalny element równorzędny.

918
Nie ma dostępnych do użycia protokołów uwierzytelnień.

919
Komputer zdalny odmówił uwierzytelnienia za pomocą skonfigurowanego protokołu uwierzytelnienia. Linia została rozłączona.

920
Konto zdalne nie ma uprawnień do usługi Dostęp zdalny.

921
Konto zdalne wygasło.

922
Konto zdalne jest wyłączone.

923
Konto zdalne nie ma uprawnień do logowania o tej porze.

924
Odmowa dostępu do zdalnego elementu równorzędnego, ponieważ nazwa użytkownika i/lub hasło są nieprawidłowe w tej domenie.

925
Nie ma dostępnych portów z włączonym routingiem dla tego interfejsu wybierania numeru na żądanie.

926
Port został odłączony z powodu nieaktywności.

927
Interfejs nie jest w tej chwili osiągalny.

928
Usługa Wybieranie numeru na żądanie jest wstrzymana.

929
Interfejs został odłączony przez administratora.

930
Serwer uwierzytelniania nie odpowiedział na żądanie uwierzytelnienia w sposób zgodny czasowo.

931
Osiągnięto maksymalną liczbę portów dopuszczalnych dla użycia w tym połączeniu typu łącze wielokrotne.

932
Osiągnięto limit czasu połączenia dla użytkownika.

933
Osiągnięto maksymalny limit dla liczby obsługiwanych interfejsów sieci LAN.

934
Osiągnięto maksymalny limit dla liczby obsługiwanych interfejsów wybierania numeru na żądanie.

935
Osiągnięto maksymalny limit dla liczby obsługiwanych klientów usługi Dostęp zdalny.

936
Port został odłączony z powodu zastosowania zasady BAP.

937
Ponieważ inne połączenie tego typu jest już używane, połączenie przychodzące nie może zaakceptować żądania połączenia.

938
W sieci nie ma żadnych serwerów usługi RADIUS.

939
Odebrano nieprawidłową odpowiedź od serwera uwierzytelnienia usługi RADIUS. Upewnij się, że tajne, uwzględniające wielkość liter hasło jest poprawnie ustalone dla serwera usługi RADIUS.

940
Nie ma uprawnień do połączenia o tej godzinie.

941
Nie masz uprawnień do połączenia za pomocą bieżącego typu urządzenia.

942
Nie masz uprawnień do połączenia za pomocą wybranego protokołu uwierzytelnienia.

943
Dla tego użytkownika jest wymagany protokół BAP.

944
Interfejs nie na uprawnień do połączenia w tej chwili.

945
Zapisana konfiguracja routera nie jest zgodna z bieżącą konfiguracją routera.

946
Usługa Dostęp zdalny wykryła starszy format konta użytkownika, który nie zostanie automatycznie migrowany. Aby wykonać migrację ręcznie, uruchom XXXX.

948
Transport jest już zainstalowany dla routera.

949
Odebrano nieprawidłową długość podpisu w pakiecie z serwera RADIUS.

950
Odebrano nieprawidłowy podpis w pakiecie z serwera RADIUS.

951
Nie odebrano podpisu z komunikatem EAPMessage z serwera RADIUS.

952
Odebrano pakiet z nieprawidłową długością lub nieprawidłowym identyfikatorem z serwera RADIUS.

953
Odebrano pakiet z atrybutem o nieprawidłowej długości z serwera RADIUS.

954
Odebrano nieprawidłowy pakiet z serwera RADIUS.

955
Wystawca uwierzytelnienia w pakiecie z serwera RADIUS jest nieodpowiedni.
Propriedades

ID do Artigo: 824864 - Última Revisão: 01/08/2014 18:18:00 - Revisão: 4.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbfirewall kbwinservnetwork kbnetwork kbinfo KB824864
Comentários
"> var varAutoFirePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" type="text/JavaScript" async=""> var varAutoFirePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >