JAK: Konfigurowanie sieci Web o ograniczonym dostępie za pomocą programu FrontPage 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, w jaki sposób w programie Microsoft Office FrontPage 2003 skonfigurować witrynę sieci Web o ograniczonym dostępie.

Witryna sieci Web o ograniczonym dostępie może być wyświetlana tylko przez określone grono użytkowników. Program FrontPage 2003 umożliwia ograniczenie dostępu do całej witryny sieci Web, ale nie umożliwia ograniczenia dostępu do poszczególnych stron, sekcji ani folderów w witrynie.

Aby skonfigurować sieć Web o ograniczonym dostępie w programie FrontPage 2003, należy skonfigurować podwitrynę, tak aby korzystała z unikatowych uprawnień dostępu i przydzielać uprawnienia tylko tym użytkownikom, którzy mają prawo dostępu do podwitryny. Można ograniczyć dostęp do głównej sieci Web. Jednak ograniczony dostęp zazwyczaj konfiguruje się dla podwitryny, która ma unikatowe uprawnienia.

Podwitryna to sieć Web zagnieżdżona w innej sieci Web. Domyślnie wszystkie podwitryny dziedziczą te same ustawienia uprawnień co ich nadrzędne sieci Web. Jednak podwitryny mogą mieć skonfigurowane unikatowe uprawnienia. Każda podwitryna może mieć własny zestaw uprawnień określających, kto ją może przeglądać, tworzyć oraz administrować nią, a wszystkie podwitryny mogą mieć skonfigurowane indywidualne poziomy uprawnień oraz różne grupy użytkowników. Powrót do początku

Używanie programu FrontPage do tworzenia nowej podwitryny

Należy użyć jednej z następujących metod, aby utworzyć podwitrynę w programie FrontPage 2003.

Metoda 1. Tworzenie podwitryny przy użyciu kreatora lub szablonu

 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Nowy.
 2. W okienku zadań Nowy wybierz, a następnie kliknij typ witryny sieci Web, którą chcesz utworzyć.
 3. W oknie dialogowym Szablony witryn w sieci Web kliknij kartę zawierającą szablon, którego chcesz użyć.
 4. Na liście Określ lokalizację nowej sieci Web wpisz nową lokalizację sieci Web lub wybierz lokalizację z listy dostępnych możliwości.

  Na przykład http://nazwa serwera to główna sieć Web, a http://nazwa serwera/nazwa podwitryny to podwitryna. Następnie kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Metoda 2. Używanie programu FrontPage 2003 do konwertowania folderu na podwitrynę

 1. Uruchom program FrontPage 2003, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Otwórz sieć Web.
 2. W polu Szukaj w znajdź sieć Web, którą chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. Na Liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz skonwertować na podwitrynę, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na sieć Web.

  Jeżeli pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie zamiaru konwersji, kliknij przycisk Tak.
Powrót do początku

Metoda 3. Używanie programu FrontPage 2003 do importowania witryny sieci Web do folderu i konwertowania folderu na podwitrynę

 1. Uruchom program FrontPage 2003, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Otwórz sieć Web.
 2. W polu Szukaj w znajdź sieć Web, do której chcesz importować podwitrynę, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 4. W oknie dialogowym Importowanie kliknij przycisk Dodaj plik, Dodaj folder lub Z witryny.
 5. W polu Szukaj w znajdź folder lub sieć Web do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 6. Skonwertuj folder na podwitrynę, korzystając z kroków opisanych wcześniej w tym artykule.
Więcej informacji na temat tworzenia podwitryny w programie FrontPage 2003 można znaleźć w temacie Podwitryna w Pomocy programu FrontPage 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia podwitryn, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
292625 HOW TO: Divide a Large Root Web into Smaller Subwebs Using FrontPage 2002
Powrót do początku

Używanie Menedżera internetowych usług informacyjnych do tworzenia podwitryny

Można także użyć przystawki internetowych usług informacyjnych (IIS) w konsoli Microsoft Management Console (MMC), aby utworzyć podwitrynę. W tym celu zastosuj jedną z poniższych metod.

Metoda 1 Używanie Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS) do tworzenia podwitryny o ograniczonym dostępie

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).
 2. Rozwiń węzeł Nazwa_Twojego_Serwera/Witryny sieci Web, a następnie rozwiń witrynę sieci Web, której chcesz użyć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sieć Web, która ma być podwitryną, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Sieć Web programu Rozszerzenia serwera w wersji 2002.
 4. Na stronie Tworzenie podsieci Web w polu Nazwa wpisz nazwę podwitryny, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 5. Na stronie Administracja witryny sieci Web dla "Twoja_witryna_sieci_Web" w obszarze Użytkownicy i role kliknij przycisk Zmień uprawnienia podsieci Web.
 6. Kliknij opcję Użyj uprawnień unikatowych dla tej witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 7. Kliknij przycisk Administracja, aby wrócić do strony Administracja, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.
  1. Aby przydzielić użytkownikowi uprawnienia dostępu do podwitryny, kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
  2. Na stronie Dodawanie użytkownika w obszarze Użytkownik utwórz nowe konto użytkownika lub dodaj istniejące konto użytkownika.
  3. W obszarze Rola użytkownika kliknij, aby zaznaczyć, rolę dodawanego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
  4. Powtórz kroki od a do c dla każdego użytkownika, któremu chcesz przydzielić uprawnienia dostępu do podwitryny o ograniczonym dostępie.
 8. Kliknij przycisk Administracja, aby wrócić do strony Administracja, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia dostępu anonimowego.
 9. Na stronie Zmienianie ustawień dostępu anonimowego kliknij przycisk Wyłącz, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
Powrót do początku

Metoda 2 Używanie Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS) do konwertowania folderu na podwitrynę o ograniczonym dostępie

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).
 2. Rozwiń węzeł Nazwa_Twojego_Serwera/Witryny sieci Web, a następnie rozwiń witrynę sieci Web, której chcesz użyć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem folder, który chcesz przekonwertować na podwitrynę z rozszerzeniami programu FrontPage, wskaż pozycję Wszystkie zadania, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj program Rozszerzenia serwera w wersji 2002.
 4. Na stronie Tworzenie podsieci Web w polu Nazwa wpisz nazwę podwitryny, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 5. Na stronie Administracja witryny sieci Web dla "Twoja_witryna_sieci_Web" w obszarze Użytkownicy i role kliknij przycisk Zmień uprawnienia podsieci Web.
 6. Kliknij opcję Użyj uprawnień unikatowych dla tej witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 7. Kliknij przycisk Administracja, aby wrócić do strony Administracja, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.
  1. Aby przydzielić użytkownikowi uprawnienia dostępu do podwitryny, kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
  2. Na stronie Dodawanie użytkownika w obszarze Użytkownik utwórz nowe konto użytkownika lub dodaj istniejące konto użytkownika.
  3. W obszarze Rola użytkownika kliknij, aby zaznaczyć, rolę dodawanego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
  4. Powtórz kroki od a do c dla każdego użytkownika, któremu chcesz przydzielić uprawnienia dostępu do podwitryny o ograniczonym dostępie.
 8. Kliknij przycisk Administracja, aby wrócić do strony Administracja, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia dostępu anonimowego.
 9. Na stronie Zmienianie ustawień dostępu anonimowego kliknij przycisk Wyłącz, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
Powrót do początku

Używanie programu FrontPage 2003 do konfigurowania unikatowych uprawnień dostępu dla podwitryny

Jeżeli na serwerze sieci Web uruchomiono program Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2002 firmy Microsoft, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Używanie programu FrontPage 2003 do konfigurowania unikatowych uprawnień dostępu dla podwitryny

 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz podwitrynę.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Serwer, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia.
 3. Na stronie Administracja uprawnień kliknij przycisk Zmień uprawnienia.
 4. Kliknij opcję Użyj uprawnień unikatowych dla tej witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 5. Kliknij polecenie Administracja, aby przejść na stronę Administracja witryny sieci Web dla "Twoja_witryna_sieci_Web", a następnie w obszarze Użytkownicy i role kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.
 6. Aby przydzielić użytkownikowi uprawnienia dostępu do podwitryny, kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 7. Na stronie Dodawanie użytkownika w obszarze Użytkownik utwórz nowe konto użytkownika lub dodaj istniejące konto użytkownika.
 8. W obszarze Rola użytkownika kliknij, aby zaznaczyć, rolę dodawanego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 9. Powtórz kroki od 6 do 8 dla każdego użytkownika, któremu chcesz przydzielić uprawnienia dostępu do podwitryny o ograniczonym dostępie.
 10. Kliknij przycisk Administracja, aby wrócić do strony Administracja, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia dostępu anonimowego.
 11. Na stronie Zmienianie ustawień dostępu anonimowego kliknij przycisk Wyłącz, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
Powrót do początku

Metoda 2: Używanie programu FrontPage 2003 do konfigurowania unikatowych uprawnień dostępu dla głównej sieci Web

 1. Uruchom program FrontPage 2003, a następnie otwórz główną sieć Web zawierającą podwitrynę.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Serwer, a następnie kliknij polecenie Strona główna administracji.
 3. Na stronie Administracja witryny sieci Web dla "Twoja_witryna_sieci_Web" w obszarze Podsieci Web kliknij nazwę podwitryny.
 4. Na stronie Administracja witryny sieci Web dla "Twoja_witryna_sieci_Web" w obszarze Użytkownicy i role kliknij przycisk Zmień uprawnienia podsieci Web.
 5. Kliknij opcję Użyj uprawnień unikatowych dla tej witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 6. Kliknij przycisk Administracja, aby wrócić do strony Administracja, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.
 7. Kliknij, aby zaznaczyć, pola wyboru obok nazw wszystkich użytkowników, którym chcesz zabrać prawo dostępu do podwitryny, a następnie kliknij przycisk Usuń wybranych użytkowników ze wszystkich ról.
 8. Aby przydzielić użytkownikowi uprawnienia dostępu do podwitryny, kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 9. Na stronie Dodawanie użytkownika w obszarze Użytkownik utwórz nowe konto użytkownika lub dodaj istniejące konto użytkownika.
 10. W obszarze Rola użytkownika kliknij, aby zaznaczyć, rolę dodawanego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 11. Powtórz kroki od 7 do 9 dla każdego użytkownika, któremu chcesz przydzielić uprawnienia dostępu do podwitryny o ograniczonym dostępie.
 12. Kliknij przycisk Administracja, aby wrócić do strony Administracja, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia dostępu anonimowego.
 13. Na stronie Zmienianie ustawień dostępu anonimowego kliknij przycisk Wyłącz, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
Powrót do początku

Używanie programu FrontPage 2003 do tworzenia podwitryny o ograniczonym dostępie w witrynie sieci Web programu Microsoft Windows SharePoint Services

Aby utworzyć podwitrynę programu Windows SharePoint Services, należy użyć programu FrontPage 2003 w celu utworzenia witryny, a następnie opublikować ją na serwerze, na którym działa program Windows SharePoint Services. W tym celu wykonaj następujące kroki.

Tworzenie podwitryny programu Windows SharePoint Services

 1. Uruchom program FrontPage 2003, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Nowy.
 2. W okienku zadań Nowe dokumenty kliknij pozycję Witryna zespołu programu SharePoint.
 3. W oknie dialogowym Szablony witryn sieci Web kliknij pozycję Witryna zespołu programu SharePoint.
 4. W polu Określ lokalizację nowej sieci Web wpisz lokalizację serwera programu Windows SharePoint Services, dodając folder podwitryny.

  Możesz też kliknąć przycisk Przeglądaj, zlokalizować serwer programu Windows SharePoint Services, a następnie dodać folder podwitryny. Na przykład lokalizacja podwitryny może mieć następującą postać:
  http://Serwer/sites/Twój_serwer_Windows_SharePoint_Services/Twoja_nowa_podwitryna
 5. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Ograniczanie dostępu do podwitryny programu Windows SharePoint Services

 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz podwitrynę programu Windows SharePoint Services.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Serwer, a następnie kliknij polecenie Strona główna administracji.
 3. Na stronie Ustawienia witryny kliknij przycisk Zarządzaj dziedziczeniem uprawnień.
 4. Na stronie Zarządzanie dziedziczeniem uprawnień kliknij pozycję Użyj uprawnień unikatowych, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Na stronie Ustawienia witryny kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć, pola wyboru obok nazw wszystkich użytkowników, którym chcesz zabrać prawo dostępu do podwitryny, a następnie kliknij przycisk Usuń wybranych użytkowników ze wszystkich ról.
 7. Aby przydzielić użytkownikowi uprawnienia dostępu do podwitryny, kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 8. Na stronie Dodawanie użytkownika w obszarze Krok 1: Wybieranie użytkowników wpisz adresy e-mail lub nazwy użytkowników, których chcesz dodać lub wpisz nazwę jednej lub kilku grup wielowitrynowych.
 9. W obszarze Wybierz grupę witryny, kliknij, aby zaznaczyć, role użytkownika lub użytkowników, których dodajesz, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. W obszarze Krok 3: Potwierdzanie użytkowników wpisz wymagane informacje potwierdzające do poszczególnych pól.
 11. W obszarze Krok 4: Wysyłanie wiadomości e-mail, jeśli chcesz wysłać wiadomości e-mail, aby poinformować użytkowników, że otrzymali prawo dostępu do witryny, kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail, aby powiadomić użytkowników, że zostali dodani.
 12. Kliknij przycisk Zakończ.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
301954 FP2002: Jak skonfigurować witrynę sieci Web o ograniczonym dostępie
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 825451 — ostatni przegląd: 01/06/2004 16:15:12 — zmiana: 1.2

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbhowtomaster KB825451
Opinia