Opis przełączników wiersza polecenia Instalatora pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
OFFXP: Przełączniki Instalatora w wierszu poleceń dla pakietu Office XP 283686.
OFF2000: Przełączniki Instalatora w wierszu polecenia dla pakietu Office 2000 202946.
Streszczenie
W programie instalacyjnym pakietu Microsoft Office 2003 dostępne są różne opcjonalne przełączniki wiersza polecenia. Te opcjonalne przełączniki wiersza polecenia sterują sposobem działania Instalatora. Ten artykuł zawiera listę przełączników oraz opisy ich funkcji.
Więcej informacji
W wierszu polecenia Instalatora można stosować następujące przełączniki i opcje. Przy użyciu opcji wiersza polecenia administrator może sterować sposobem instalowania aplikacji przez programy korzystające z pakietu Instalatora Microsoft Windows (pliki .msi) oraz pliku przekształceń (pliki .mst).

Planując korzystanie z kilku właściwości Instalatora, należy wpisać je w pliku ustawień Instalatora (Setup.ini), aby zmniejszyć ryzyko przekroczenia maksymalnej długości wiersza polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach Instalatora, zobacz zestaw Microsoft Office 2003 Resource Kit. Aby wyświetlić zestaw Microsoft Office 2003 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ważne uwagi

 • W przełącznikach i opcjach nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład przełączniki /A i /a mają takie samo działanie.
 • Poza wyraźnie wskazanymi sytuacjami przełączników można używać tylko podczas przeprowadzania instalacji pakietu Office 2003 po raz pierwszy.
 • W przypadku użycia opcji wiersza polecenia Instalatora, której użyto również w pliku ustawień Instalatora (Setup.ini) lub pliku przekształcenia (.mst), pierwszeństwo ma zwykle przełącznik wiersza polecenia.
 • Pakiet Instalatora Windows (plik .msi) musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe. Podczas instalowania pakietu Microsoft Office pakiet Instalatora Windows musi znajdować się w folderze głównym punktu instalacji administracyjnej.
 • W wypadku korzystania z wielu przełączników należy je rozdzielać spacją. Na przykład, aby użyć określonego pliku instalatora i zapisać wyniki w pliku dziennika, w wierszu polecenia należy wpisać następujące polecenie: Setup /i Pro11.msi /l* c:\plik_dziennika.txt
 • Jeśli wystąpił błąd, po zakończeniu pracy program Setup.exe ustawia zmienną %errorlevel%. Jeśli instalacja zostanie anulowana przez użytkownika, zwrócona wartość zmiennej errorlevel będzie wynosić zero (0), wskazując, że błąd nie wystąpił.

/a plik_msi

Przełącznik /a plik_msi tworzy punkt instalacji administracyjnej podanego pakietu (plik .msi). Pakiet musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe. Zarówno pakiet, jak i plik Setup.exe należy umieścić w folderze głównym punktu instalacji administracyjnej.
Przykład:
 • /a Moje.msi
 • /a "podfolder1\Moje.msi"

/f opcjeplik_msi

Przełącznik /f opcjeplik_msi wymusza naprawę programu skojarzonego z podanym pakietem (plikiem .msi). Pakiet musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe. Zarówno pakiet, jak i plik Setup.exe należy umieścić w folderze głównym punktu instalacji administracyjnej. Ewentualnie można określić kod produktu dotyczący pakietu. Kod produktu można skopiować z sekcji Product w pliku ustawień Instalatora.
Uwaga: Należy określić ten sam pakiet, przy użyciu którego program został zainstalowany po raz pierwszy.

Parametr opcje może mieć następujące wartości:
PrzełącznikOpis
a Wymuszanie ponownej instalacji wszystkich plików niezależnie od sumy kontrolnej czy wersji.
cPonowne zainstalowanie brakującego lub uszkodzonego pliku.
dPonowne zainstalowanie brakującego pliku lub pliku w wersji innej niż obecna.
e Ponowne zainstalowanie brakującego pliku lub pliku w wersji takiej samej jak obecna lub starszej.
mZastąpienie wszystkich wymaganych wpisów rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE.
oPonowne zainstalowanie brakującego pliku lub pliku w wersji starszej.
pPonowne zainstalowanie tylko brakujących plików.
s Ponowne zainstalowanie i zastąpienie wszystkich istniejących skrótów.
uZastąpienie wszystkich wymaganych wpisów rejestru HKEY_CURRENT_USER.
vPobranie pakietu z oryginalnego źródła i ponowne zapisanie go w pamięci podręcznej na komputerze lokalnym.
Ważne: Jeśli użytkownik aktualizuje własny komputer za pomocą aktualizacji klienckiej (binarnej), administrator nie może na takim komputerze ponownie zapisać plików w pamięci podręcznej ani ich ponownie zainstalować ze zaktualizowanego punktu instalacji administracyjnej przy użyciu przełącznika /f. W takim wypadku użytkownicy muszą usunąć pliki, a następnie ponownie je zainstalować ze zaktualizowanego obrazu administracyjnego.

Przykład:
 • /focums Moje.msi
 • /fvm {12345678-1234-1234-1234-123456789123}

/i plik_msi

Przełącznik /i plik_msi instaluje aplikacje przy użyciu określonego pakietu. Pakiet ten musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe.
Uwaga: Domyślnie program Setup.exe wymaga od Instalatora Windows wykonania tej samej funkcji, którą wykonuje przełącznik /i.

Przykład:
 • /i Moje.msi
 • /i "podfolder1\Moje.msi"

/j opcja plik_msi /t plik_mst

Przełącznik /j opcja plik_msi /t plik_mst anonsuje program na komputerze i instaluje go przy pierwszym użyciu. Aby zaanonsować program komputerowi lub użytkownikowi, należy określić parametr opcja. Przełącznika /j można używać tylko wtedy, gdy instalacja jest uruchamiana z punktu instalacji administracyjnej lub obrazu dysku CD w sieci. Jeśli nie zostanie wskazany żaden pakiet, instalator użyje pakietu określonego w pliku Setup.ini. Aby zastosować przekształcenie do anonsowanego programu, należy użyć przełącznika /t i określić plik .mst.
Parametr opcja może mieć następujące wartości:
PrzełącznikOpis
mAnonsowanie wszystkim użytkownikom komputera.
uAnonsowanie bieżącemu użytkownikowi.
Uwaga: Jeśli program jest anonsowany przy użyciu przełącznika /j, poza przełącznikiem /t można również korzystać z następujących trzech opcji wiersza polecenia: /l, /q i /settings.

Przykład:
 • /jm Moje.msi /t Niestandardowy.mst

/l opcjeplik_dziennika

Przełącznik /l opcjeplik_dziennika tworzy dziennik akcji wykonywanych podczas instalacji oraz pliki dzienników dla każdego zadania Instalatora Windows. Przełącznik /l zastępuje także domyślne ustawienia określone w sekcji Logging pliku Setup.ini.
Poniżej znajduje się zestawienie dostępnych wartości tej opcji wraz z informacjami o przechwytywanych danych:
PrzełącznikOpis
aRozpoczęcie powiadamiania o akcjach
cPoczątkowe parametry interfejsu użytkownika
eKomunikaty o błędzie
iKomunikaty wyłącznie o treści informacyjnej
mKomunikaty o braku pamięci
oKomunikaty o braku miejsca na dysku
pLista tabel właściwości w postaci właściwość=wartość
rRejestr danych dotyczących akcji; zawiera informacje o akcji
uKomunikaty o żądaniach użytkowników
vPełne komunikaty zawierające informacje o debugowaniu
wKomunikaty ostrzegawcze
*Włączenie wszystkich opcji rejestrowania poza opcją v
+Dołączenie do istniejącego pliku dziennika
!Zapis każdego wiersza osobno w pliku dziennika. Zachowaniem domyślnym jest buforowanie naraz 20 wierszy tekstu pliku dziennika do pamięci, a następnie zapisywanie 20 wierszy do pliku dziennika. Ma to na celu zwiększenie wydajności.
Plik_dziennika oznacza nazwę i ścieżkę tworzonego pliku dziennika. Jeśli nazwa pliku dziennika zawiera symbol (*), w procesie instalacji jest tworzona unikatowa nazwa dla każdego wystąpienia procesu instalacji.

Przykład: /lv* "%temp%\InstalacjaAplikacji(*).txt"
Ten wiersz polecenia tworzy następujące pliki dzienników:
 • Plik dziennika programu Setup.exe „%temp%\InstalacjaAplikacji(0001).txt”
 • Plik dziennika Instalatora Windows dla pakietów podstawowych „%temp%\Aplikacja(0001)_Task(0001).txt”

/m plik .mif

Przełącznik /m określa nazwę pliku .mif programu SMS o maksymalnej długości 8 znaków.

Uwaga: Do nazwy pliku nie należy dołączać rozszerzenia nazwy pliku mif. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony następujący błąd: „Nieprawidłowy wiersz polecenia”.

/noreboot

Przełącznik /noreboot wskazuje, że po zakończeniu instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony ani nie zostanie wyświetlone okno dialogowe ponownego uruchamiania. Opcja /noreboot ustawia właściwość REBOOT Instalatora Windows na wartość ReallySuppress dla każdego pakietu uwzględnionego w instalacji z wyjątkiem ostatniego.

/p plik_msp

Przełącznik /p plik_msp powoduje uruchomienie aktualizacji administracyjnej (plik MSP) w instalacji klienckiej. Przy użyciu przełącznika /p można również zaktualizować instalację administracyjną, dodając opcję /a i nazwę oraz ścieżkę pliku .msi znajdującego się w punkcie instalacji administracyjnej. Aby uruchomić aktualizację w trybie cichym, należy w wierszu polecenia użyć przełącznika /qb. Aby zaś wygenerować plik dziennika, należy użyć przełącznika /l.

Przykład:
 • msiexec /p plik_msp /qb /lopcje
 • msiexec /p plik_msp /a plik_msi/qb /l opcje

/q opcja

Ustawienie poziomu szczegółowości interfejsu użytkownika Instalatora.
Parametr opcje może mieć następujące wartości:
PrzełącznikOpis
bWyświetlanie tylko prostych wskaźników postępu i komunikatów o błędach (podstawowy).
fWyświetlanie wszystkich okien dialogowych i komunikatów; równoważne pominięciu przełącznika /q (pełny)
nBez wyświetlania interfejsu użytkownika; równoważne określeniu przełącznika /q bez żadnych opcji (brak).
rWyświetlanie wskaźników postępu i komunikatów o błędach, ale bez zbierania informacji o użytkowniku (ograniczony).
- Zablokowanie wszystkich modalnych okien dialogowych; używana tylko z opcją b.
+Dodanie komunikatu o zakończeniu operacji do opcji n lub b.
Uwaga: Komunikat o zakończeniu operacji pojawia się tylko wtedy, gdy zakończenie instalacji nie wymaga ponownego uruchomienia komputera.

/settings plik

Przełącznik /settings plik wskazuje niestandardowy plik ustawień Instalatora, który zastąpi plik Setup.ini używany przez program Setup.exe. Plik ustawień musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe, albo należy podać jego ścieżkę w wierszu polecenia.
Przykład:/settings Aplikacja.ini /x [plik_msi]

/wait

Oczekiwanie na zakończenie instalacji przed zamknięciem programu instalacyjnego.

/x plik_msi

Przełącznik /x plik_msi usuwa program skojarzony z określonym pakietem. Pakiet musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe. Zarówno pakiet, jak i plik Setup.exe muszą się znajdować w folderze głównym punktu instalacji administracyjnej. Uwaga: Należy określić ten sam pakiet, przy użyciu którego program został zainstalowany po raz pierwszy. Przykład: /x Moje.msi

właściwość=wartość

Określenie wartości właściwości w wierszu polecenia. Jeśli wartość zawiera spacje, należy ująć ją w cudzysłów ("). Aby określić dwie lub więcej par właściwość-wartość, należy rozdzielić je spacjami. Poniżej podano przykłady tego przełącznika:
ALLUSERS=ciągInstalowanie programu dla wszystkich użytkowników komputera lub tylko dla bieżącego użytkownika. Domyślnie Instalator Windows wykonuje instalację dla wszystkich użytkowników komputera. Ustawienie właściwości ALLUSERS na wartość Null ("") zmienia to zachowanie domyślne i instalacja jest wykonywana dla użytkownika.
1= Instalacja wykonywana dla wszystkich użytkowników komputera; wymaga poświadczeń administracyjnych.
2= Instalacja dla wszystkich użytkowników komputera.
"" = Instalowanie tylko dla użytkownika uruchamiającego proces instalacji.
ALLUSER=""
CDCACHE=ciąg Określenie poziomu buforowania.
Auto= buforowanie w zależności od ilości dostępnego miejsca na dysku
1= buforowanie tylko instalowanych danych
2= buforowanie całego źródła
0= buforowanie wyłączone
CDCACHE= auto
COMPANYNAME=ciągOkreślenie nazwy organizacji.
COMPANYNAME=Firma
INSTALLLOCATION=ciągOkreślenie lokalizacji instalacji.
INSTALLLOCATION=C:\Program Files\MyApp
LOCALCACHEDRIVE=ciągOkreślenie dysku, na którym będą buforowane pliki instalacyjne.
LOCALCACHEDRIVE=C
PIDKEY=ciągW wierszu polecenia Instalatora lub w pliku ustawień Instalatora należy wprowadzić 25-znakowy klucz licencji zbiorczej. Po ustawieniu właściwości PIDKEY użytkownicy nie muszą wprowadzać klucza produktu podczas instalacji.
PIDKEY=123467890123456789012345
TRANSFORMS=ciąg Określenie przekształcenia stosowanego podczas instalacji.
TRANSFORMS=\\serwer\udział\Aplikacja\Niestandardowy.mst
USERNAME=ciągOkreślenie domyślnej nazwy użytkownika.
OFF2003 PPT WD XL OL parametry
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826530 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:11:12 — zmiana: 6.0

Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbcommandline kbinfo KB826530
Opinia