Magazyn skrzynek pocztowych programu Exchange Server 2003 nie jest instalowany, gdy baza danych magazynu skrzynek pocztowych osiągnie limit 16 GB

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Gdy rozmiar bazy danych magazynu skrzynek pocztowych w programie Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition osiągnie limit 16 gigabajtów (GB), magazyn skrzynek pocztowych nie jest instalowany. Ponadto w dzienniku zdarzeń aplikacji mogą zostać zarejestrowane następujące identyfikatory zdarzeń:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: MSExchangeIS
Kategoria zdarzenia: Ogólne
Identyfikator zdarzenia: 1112
Opis: Baza danych „Magazynu skrzynek pocztowych (nazwa serwera)” osiągnęła maksymalny dopuszczalny rozmiar. Podejmowana jest próba odinstalowania bazy danych.

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
Źródło zdarzenia: ESE
Kategoria zdarzenia: Zarządzanie miejscem
Identyfikator zdarzenia: 445
Opis: Magazyn informacji (3160) Baza danych D:\Program Files\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb osiągnęła maksymalny rozmiar 16 383 MB. Jeżeli nie można ponownie uruchomić bazy danych, można wykonać defragmentację offline w celu zmniejszenia jej rozmiaru.

Uwaga Zgodnie z opisem identyfikatora zdarzenia 445 plik Priv1.edb osiągnął rozmiar 16 383 megabajtów (MB), jednak nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Zdarzenie o identyfikatorze 445 jest zgłaszane wówczas, gdy łączny rozmiar pliku Priv1.edb i pliku Priv1.stm osiągnie wartość 16 383 MB. Rozmiar pliku Priv1.edb może być mniejszy niż 16 383 MB.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzeń 1112 MSExchangeIS i 445 ESE, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Więcej informacji na temat udoskonaleń w konfiguracji i zarządzania limitem rozmiaru bazy danych w programie Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) można znaleźć w temacie Database Size Limit Configuration and Management w podręczniku Technical Reference Guide for Exchange Server 2003.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli osiągnięto limit rozmiaru 16 GB bazy danych magazynu skrzynek pocztowych programu Exchange Server 2003 Standard Edition. Baza danych obsługi wiadomości (MDB) jest zamykana automatycznie w chwili, gdy baza danych magazynu skrzynek pocztowych osiągnie limit rozmiaru. Ponadto baza MDB nie jest wówczas ponownie uruchamiana. To zachowanie jest zgodne z projektem i zapobiega umieszczaniu przez system w bazie danych magazynu skrzynek pocztowych dodatkowych danych przekraczających określony przez projektantów limit bazy danych skrzynek pocztowych programu Exchange Server 2003 Standard Edition.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustalania wersji serwera Exchange zainstalowanego na danym serwerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
820270 Jak wyświetlić typ, wydanie i wersję serwera każdego serwera Exchange w organizacji
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1

Aby trwale rozwiązać ten problem, należy uaktualnić program do wersji Exchange Server 2003 SP2.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowego limitu rozmiaru bazy danych dla programu Exchange 2003 z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912375 Jak zwiększyć limit 18 gigabajtów rozmiaru bazy danych programu Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania najnowszych dodatków Service Pack dla programu Exchange Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003

Metoda 2

Administrator musi wykonać następujące zadania:
 • Tymczasowe zwiększanie limitu rozmiaru bazy danych o 1 GB.
 • Selektywne usuwanie zbędnej zawartości bazy danych.
 • Defragmentacja bazy danych w celu zmniejszenia rozmiaru bazy danych do poziomu w zdefiniowanym przedziale.
W programie Exchange Server 2003 Standard Edition funkcja tymczasowego zwiększania limitu rozmiaru bazy danych o 1 GB jest wbudowana w produkt. Jednak aby włączyć tę funkcję, administrator musi utworzyć wpis rejestru
Temporary DB Size Limit Extension
.

Gdy zostanie utworzony wpis rejestru
Temporary DB Size Limit Extension
, można tymczasowo instalować magazyn skrzynek pocztowych o rozmiarze przekraczającym limit 16 GB. Jest to jednak tylko rozwiązanie tymczasowe. Ponowne uruchomienie programu Exchange Server 2003 powoduje przywrócenie limitu rozmiaru 16 GB. Należy zmniejszyć rozmiar bazy danych przed przywróceniem limitu rozmiaru 16 GB. Aby ograniczyć rozmiar bazy danych, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
Uwaga Wartość rejestru używana w tej procedurze jest przeznaczona do tymczasowego zwiększenia limitu rozmiaru bazy danych magazynu skrzynek pocztowych. Nie powinna ona być używana do wykonywania codziennych operacji.
 1. Dodaj wpis rejestru
  Temporary DB Size Limit Extension
  na komputerze, na którym jest uruchomiony program Exchange 2003 Standard Edition lub Exchange 2000 Standard Edition: Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący klucz w rejestrze:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<Exchange Server Name>\Private-<long hexadecimal string>
  3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  4. Wpisz tekst Temporary DB Size Limit Extension, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Kliknij dwukrotnie pozycję Temporary DB Size Limit Extension.
  6. Wpisz wartość 1 w polu Dane wartości, kliknij opcję Dziesiętny w polu System, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Zamknij Edytor rejestru.
 2. Aby zapobiec dodawaniu nowej zawartości e-mail do magazynu skrzynek pocztowych i przekraczaniu tymczasowego limitu 17 GB podczas procesu odzyskiwania, zdecydowanie zaleca się zatrzymanie usługi SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i usługi Microsoft Exchange MTA Stacks przed zainstalowaniem magazynu skrzynek pocztowych.
 3. Zainstaluj magazyn skrzynek pocztowych.
 4. Usuń dane z magazynu skrzynek pocztowych. Aby to zrobić, zastosuj jedną z następujących metod:
  • Usuń przy użyciu programu Microsoft Outlook zbędne elementy e-mail z indywidualnych skrzynek odbiorczych i innych folderów.
  • Usuń przy użyciu programu Outlook zbędne elementy e-mail z folderu Wysłane elementy.
  • Opróżnij przy użyciu programu Outlook folder Usunięte elementy.
  • Jeżeli jest skonfigurowana funkcja przechowywania usuniętych elementów, konieczne może być tymczasowe ograniczenie okresu przechowywania do zera (0) dni:
   1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy magazyn skrzynek pocztowych, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
   3. Kliknij kartę Limits (Limity), a następnie wpisz 0 w polu Keep deleted items for (days) (Zachowaj usunięte elementy przez następującą liczbę dni).
  • Usuń skrzynki pocztowe, które nie są już używane.
  • Za pomocą narzędzia Move Mailbox przenieś skrzynki pocztowe do magazynu skrzynek pocztowych znajdującego się na innym serwerze z programem Microsoft Exchange Server.
  • Poproś użytkowników, by utworzyli pliki folderów osobistych (pst) na swoich lokalnych dyskach twardych. Następnie powinni zapisać zawartość bazy danych magazynu skrzynek pocztowych w archiwach na swoich lokalnych dyskach twardych.
  • Za pomocą Kreatora scalania skrzynek pocztowych (ExMerge) zarchiwizuj zawartość bazy danych magazynu skrzynek pocztowych w plikach folderów osobistych (pst).

   Uwaga narzędzie ExMerge umożliwia archiwizację zawartości według folderów skrzynek pocztowych lub według zakresów dat.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia ExMerge, zapoznaj się z plikiem Mailbox Merge Wizard (ExMerge).doc dołączonym do pobranego narzędzia ExMerge. Aby pobrać narzędzie ExMerge, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień wymaganych przy korzystaniu z narzędzia ExMerge, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   273642 ExMerge does not work unless you have receive As and Send As permissions on the store
 5. Po usunięciu danych z magazynu skrzynek pocztowych należy przeprowadzić konserwację online, aby oznaczyć elementy w celu trwałego usunięcia przed przeprowadzeniem defragmentacji offline.

  Domyślnie planowane jest przeprowadzanie konserwacji online codziennie w godzinach nocnych od 01:00 do 05:00. Aby wymusić natychmiastową konserwację online, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager, aby uruchomić program Exchange System Manager.
  2. Kliknij dwukrotnie serwer Microsoft Exchange Server, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę First Storage Group (Grupa magazynów).
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy magazyn skrzynek pocztowych (Mailbox Store), a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
  4. Kliknij kartę Database (Baza danych), a następnie kliknij przycisk Customize (Dostosuj), aby zmodyfikować harmonogram w celu natychmiastowego uruchamiania.

   Uwaga Uruchamianie konserwacji online może trwać 30 minut, a jej wykonanie może trwać kilka godzin. Po rozpoczęciu konserwacji online zdarzenie o następującym identyfikatorze jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji:

   Typ zdarzenia: Informacje
   Źródło zdarzenia: ESE
   Kategoria zdarzenia: Defragmentacja online
   Identyfikator zdarzenia: 700
   Opis: MSExchangeIS (170) Defragmentacja online rozpoczyna pełny przebieg w bazie danych 'C:\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb'.

 6. Przeglądaj dziennik zdarzeń aplikacji w celu zweryfikowania, że konserwacja online magazynu skrzynek pocztowych została zakończona. Identyfikator zdarzenia 1221 sygnalizuje zakończenie konserwacji online. Komunikat dotyczący tego identyfikatora zdarzenia wskazuje również ilość wolnego miejsca w magazynie skrzynek pocztowych po defragmentacji offline. Identyfikator zdarzenia 1221 wygląda podobnie do następującego identyfikatora zdarzenia:

  Typ zdarzenia: Informacje
  Źródło zdarzenia: MSExchangeIS Mailbox Store
  Kategoria zdarzenia: Ogólne
  Identyfikator zdarzenia: 1221
  Opis: Baza danych Storage Group Name\Mailbox zawiera 565 megabajtów wolnego miejsca po zakończeniu defragmentacji online.

 7. Przeprowadź defragmentację offline magazynu skrzynek pocztowych przy użyciu narzędzia Eseutil (Eseutil.exe).

  Przed rozpoczęciem defragmentacji offline należy odinstalować magazyn skrzynek pocztowych. Ponadto należy przygotować wolne miejsce na dysku w ilości co najmniej 110% rozmiaru bazy danych w celu wykonania polecenia eseutil /d. Jeżeli nie zostanie wyznaczona tymczasowa lokalizacja pliku bazy danych przy użyciu polecenia t, tymczasowa lokalizacja jest automatycznie konfigurowana w folderze Exchsrvr/Bin.

  W przykładzie podanym w tym kroku litera X jest literą dysku pełniącego funkcję tymczasowej lokalizacji zdefragmentowanej bazy danych na lokalnym dysku twardym lub dysku sieciowym. Po wykonaniu polecenia eseutil /d w odniesieniu do magazynu skrzynek pocztowych należy odinstalować wszystkie magazyny w grupie magazynowania i usunąć wszystkie pliki dzienników w folderze Mdbdata przed ponowną instalacją bazy danych. Czas trwania defragmentacji offline jest zależny od czynników, takich jak używany sprzęt lub przekierowanie tymczasowej bazy danych do dysku sieciowego. Na przykład następującego polecenia można użyć do uruchomienia narzędzia Eseutil:
  exchsrvr\bin\eseutil /d „lokalizacja pliku .edb”/tX:\tempdfg.edb
  Uwaga Podczas defragmentowania pliku bazy danych .edb skojarzony plik .stm jest również defragmentowany.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Eseutil, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  328804 XADM: Jak defragmentować bazy danych programu Exchange 2000 Server
  254132Eseutil /d defragments the database and the streaming file
  192185 XADM: Jak defragmentować za pomocą narzędzia Eseutil (Eseutil.exe)
 8. Zainstaluj bazy danych i wykonaj ich kopie zapasowe.

  Ostrzeżenie Po defragmentacji bazy danych za pomocą polecenia Eseutil.exe należy wykonać pełną kopię zapasową bazy danych. Pełna kopia zapasowa jest niezbędna, ponieważ w wyniku defragmentacji bazy danych są tworzone nowe pliki baz danych z nowymi sygnaturami. Odtwarzanie pliku dziennika po operacji przywracania wymaga, aby sygnatury baz danych były zgodne z oczekiwanymi wartościami, zapisanymi w plikach dzienników transakcji. Wszelkie kopie zapasowe wykonane przed defragmentacją będą zawierać pliki baz danych, których sygnatury są inne niż w nowej bazie danych po defragmentacji. Jeśli zostanie przywrócona starsza baza danych, to nowe dzienniki transakcji, związane z nowymi plikami bazy danych po defragmentacji, nie zostaną odtworzone.
Jeżeli nie można uaktualnić serwera programu Exchange Server do wersji Exchange 2003 z dodatkiem SP2, może być konieczne zaimplementowanie limitów skrzynek pocztowych, ułatwiających zapobieganie przekroczeniu limitu rozmiaru bazy danych. Można implementować limity skrzynek pocztowych w odniesieniu do magazynu skrzynek pocztowych. Jeżeli konieczne jest zastosowanie większych limitów w odniesieniu do niektórych skrzynek pocztowych, można również zaimplementować limity dla poszczególnych skrzynek pocztowych.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319583 How to configure storage limits on mailboxes in Exchange 2000

Metoda 3

Korzystając z nowej funkcji Recovery Storage Group (Grupa magazynów odzyskiwania) w programie Exchange Server 2003, można zainstalować bazę danych w grupie magazynów odzyskiwania i użyć narzędzia Microsoft Exchange Merge Wizard (Exmerge.exe) w wersji przeznaczonej dla programu Exchange Server 2003 do wyodrębniania skrzynek pocztowych z bazy danych.

Ta sama funkcja Exmerge.exe, dostępna dla baz danych w regularnych grupach magazynów, jest również dostępna dla baz danych w grupie magazynów odzyskiwania. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące różnice w przypadku użycia narzędzia Exmerge.exe z grupą magazynu odzyskiwania:
 • Zastępowanie ustawienia odmowy (Deny) skonfigurowanego dla uprawnienia Odbieranie jako (Receive As) dla członków grupy administracyjnej nie jest konieczne w przypadku wyodrębniania danych z grupy magazynów odzyskiwania. Podczas scalania danych ponownie w regularnej grupie magazynów należy jednak dodać odpowiednie konto użytkownika do magazynu skrzynek pocztowych. Ponadto należy przypisać do konta uprawnienie Odbieranie jako (Receive As).
 • Oryginalna skrzynka pocztowa musi wciąż istnieć w oryginalnej bazie danych i musi być wciąż połączona z kontem użytkownika usługi Active Directory.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z grup magazynów odzyskiwania w programie Exchange Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824126 How to use Recovery Storage Groups in Exchange Server 2003
Więcej informacji
Limit rozmiaru 16 GB bazy danych prywatnego magazynu skrzynek pocztowych programu Exchange i limit rozmiaru 16 GB bazy danych publicznego magazynu skrzynek pocztowych programu Exchange jest sumą rozmiaru pliku Priv.edb i pliku Priv.stm. Informacje dotyczące ilości miejsca używanego przez skrzynkę pocztową, wyświetlane w programie Exchange System Manager, dotyczą tylko miejsca używanego przez plik Priv.edb. W tej wartości nie jest uwzględniane miejsce używane przez plik Priv.stm.

Limit określony dla skrzynki pocztowej dotyczy tylko magazynowania w pliku Priv.edb. Limit nie dotyczy magazynowania w pliku Priv.stm. Na przykład skrzynka pocztowa może pozornie używać tylko 250 MB miejsca w programie Exchange System Manager, jednak całkowita ilość miejsca używana przez skrzynkę pocztową może wynosić 450 MB. Ta różnica występuje, ponieważ 200 MB miejsca używanego przez plik Priv.stm nie pojawia się w programie Exchange System Manager.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu w przypadku korzystania z programu Microsoft Exchange 2000 Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
813051 Jak czasowo zwiększyć limit 16 gigabajtów rozmiaru bazy danych programu Exchange 2000

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku Service Pack 2 dla programu Exchange Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę TechNet firmy Microsoft w sieci Web:
eventid id gig gb xadm kbExchange2000preSP4septbarFix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828070 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:37:58 — zmiana: 11.1

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbexchtechbulletin KB828070
Opinia