Você está offline; aguardando reconexão

Jak ustawić drukowanie dwustronne dla klientów Automatyzacji programu Microsoft Word

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Klienci Automatyzacji programu Microsoft Word nie mogą ustawić flagi drukowania dwustronnego (dupleksu) przed rozpoczęciem zadania drukowania w programie Microsoft Office Word 2003. Chociaż jeden z parametrów w metodzie PrintOut wskazuje, że drukowanie dwustronne jest obsługiwane, nie zapewnia on prawdziwego drukowania dwustronnego. Ponadto ten parametr może być niedostępny — zależy to od systemu operacyjnego lub zainstalowanego języka. W celu obejścia tego ograniczenia w systemach Microsoft Windows trzeba zmienić flagę dupleksu dla aktywnej drukarki przed wywołaniem funkcji PrintOut w programie Word.

W tym artykule opisano, jak użyć interfejsu Microsoft Windows API do zmiany ustawienia dupleksu drukarki aktywnej w celu umożliwienia dwustronnego wydrukowania dokumentu programu Word.

Powrót do początku
Więcej informacji

Dodawanie lokalnego sterownika drukarki dla drukarki sieciowej w systemie Microsoft Windows 2000

Sterownik drukarki nie znajduje się na komputerze lokalnym. Znajduje się on na serwerze wydruku. Dla użytkowników systemu Microsoft Windows 2000, którzy muszą drukować na udostępnionej drukarce sieciowej, może to stanowić problem. Chociaż administrator zabezpieczeń może tak skonfigurować serwer wydruku, aby użytkownicy końcowi mogli zmieniać ustawienia globalne, firma Microsoft zazwyczaj tego nie zaleca. Aby obejść ten problem, można zainstalować lokalny sterownik drukarki dla drukarki sieciowej, a następnie pozwolić poszczególnym użytkownikom na kontrolowanie ustawień ich systemów lokalnych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Drukarki, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę.

  Zostaje uruchomiony Kreator dodawania drukarki.

  Kliknij przycisk Dalej.
 2. Kliknij opcję Drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcję Utwórz nowy port, a następnie kliknij pozycję Local Port w sekcji Typ.
 4. W polu Nazwa portu wpisz lokalizację drukarki w sieci.

  Wpisz na przykład \\serwer_wydruku\nazwa_drukarki.

  Uwaga: Użyj dokładnej ścieżki i nazwy drukarki.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz sterownik drukarki przeznaczony dla systemu Windows 2000.
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć pracę kreatora.
Powrót do początku

Tworzenie przykładu

Zmiana właściwości drukarki dla drukarki aktywnej wpływa na wszystkie aplikacje korzystające z drukarki aktywnej, a nie tylko na program Word. Jeśli trzeba zmienić ustawienia dla określonego zadania drukowania, po jego zakończeniu należy przywrócić ustawienia oryginalne.

W poniższym kodzie używana jest funkcja API DocumentProperties do zamiany ustawień drukowania sterownika drukarki, tak aby włączyć drukowanie dwustronne. Aby ten kod działał poprawnie, użytkownik końcowy musi mieć odpowiednie uprawnienia do zmiany globalnych ustawień drukowania dla drukarki. Jeśli użytkownik końcowy nie ma odpowiednich uprawnień do zmiany ustawień sterownika, po wywołaniu funkcji API OpenPrinter odbiera komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”.
 1. Uruchom program Microsoft Visual Basic 6.0. Utwórz nowy projekt.

  Domyślnie tworzony jest formularz Form1.
 2. Dodaj do projektu standardowy moduł .bas. Dodaj następujący kod w oknie kodu tego modułu:
  Option Explicit  Public Type PRINTER_DEFAULTS    pDatatype As Long    pDevmode As Long    DesiredAccess As Long  End Type  Public Type PRINTER_INFO_2    pServerName As Long    pPrinterName As Long    pShareName As Long    pPortName As Long    pDriverName As Long    pComment As Long    pLocation As Long    pDevmode As Long    ' Wskaźnik do DEVMODE    pSepFile As Long    pPrintProcessor As Long    pDatatype As Long    pParameters As Long    pSecurityDescriptor As Long ' Wskaźnik do SECURITY_DESCRIPTOR    Attributes As Long    Priority As Long    DefaultPriority As Long    StartTime As Long    UntilTime As Long    Status As Long    cJobs As Long    AveragePPM As Long  End Type  Public Type DEVMODE    dmDeviceName As String * 32    dmSpecVersion As Integer    dmDriverVersion As Integer    dmSize As Integer    dmDriverExtra As Integer    dmFields As Long    dmOrientation As Integer    dmPaperSize As Integer    dmPaperLength As Integer    dmPaperWidth As Integer    dmScale As Integer    dmCopies As Integer    dmDefaultSource As Integer    dmPrintQuality As Integer    dmColor As Integer    dmDuplex As Integer    dmYResolution As Integer    dmTTOption As Integer    dmCollate As Integer    dmFormName As String * 32    dmUnusedPadding As Integer    dmBitsPerPel As Integer    dmPelsWidth As Long    dmPelsHeight As Long    dmDisplayFlags As Long    dmDisplayFrequency As Long    dmICMMethod As Long    dmICMIntent As Long    dmMediaType As Long    dmDitherType As Long    dmReserved1 As Long    dmReserved2 As Long  End Type  Public Const DM_DUPLEX = &H1000&  Public Const DM_IN_BUFFER = 8  Public Const DM_OUT_BUFFER = 2  Public Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4  Public Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8  Public Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000  Public Const PRINTER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or _       PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or PRINTER_ACCESS_USE)  Public Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" _  (ByVal hPrinter As Long) As Long  Public Declare Function DocumentProperties Lib "winspool.drv" _   Alias "DocumentPropertiesA" (ByVal hwnd As Long, _   ByVal hPrinter As Long, ByVal pDeviceName As String, _   ByVal pDevModeOutput As Long, ByVal pDevModeInput As Long, _   ByVal fMode As Long) As Long  Public Declare Function GetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _   "GetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _   pPrinter As Byte, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long  Public Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias _   "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As Long, _   pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long  Public Declare Function SetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _   "SetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _   pPrinter As Byte, ByVal Command As Long) As Long  Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _  (pDest As Any, pSource As Any, ByVal cbLength As Long)  ' ==================================================================  ' SetPrinterDuplex.  '  ' Programowo ustawia flagę dupleksu dla określonych właściwości domyślnych  ' sterownika drukarki.  '  ' Zwraca: prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w przypadku błędu. W przypadku błędu  ' wyświetlany jest również komunikat o błędzie. Jest to tylko komunikat  ' informacyjny. Kod trzeba zmodyfikować w celu lepszej  ' obsługi błędów w aplikacji użytkowej.  '  ' Parametry:  '  sPrinterName - nazwa drukarki, która ma być używana.  '  '  nDuplexSetting - jedno z następujących ustawień standardowych:  '    1 = Brak  '    2 = Dupleks wzdłuż dłuższej krawędzi (książka)  '    3 = Dupleks wzdłuż krótszej krawędzi (kalendarz)  '  ' ==================================================================  Public Function SetPrinterDuplex(ByVal sPrinterName As String, _  ByVal nDuplexSetting As Long) As Boolean   Dim hPrinter As Long   Dim pd As PRINTER_DEFAULTS   Dim pinfo As PRINTER_INFO_2   Dim dm As DEVMODE     Dim yDevModeData() As Byte   Dim yPInfoMemory() As Byte   Dim nBytesNeeded As Long   Dim nRet As Long, nJunk As Long     On Error GoTo cleanup     If (nDuplexSetting < 1) Or (nDuplexSetting > 3) Then     MsgBox "Błąd: ustawienie dwDuplexSetting jest niepoprawne."     Exit Function   End If      pd.DesiredAccess = PRINTER_ALL_ACCESS   nRet = OpenPrinter(sPrinterName, hPrinter, pd)   If (nRet = 0) Or (hPrinter = 0) Then     If Err.LastDllError = 5 Then      MsgBox "Odmowa dostępu — aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł."     Else      MsgBox "Nie można otworzyć określonej drukarki " & _       "(upewnij się, czy nazwa drukarki jest poprawna)."     End If     Exit Function   End If     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, 0, 0, 0)   If (nRet < 0) Then     MsgBox "Nie można pobrać rozmiaru struktury DEVMODE."     GoTo cleanup   End If     ReDim yDevModeData(nRet + 100) As Byte   nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _         VarPtr(yDevModeData(0)), 0, DM_OUT_BUFFER)   If (nRet < 0) Then     MsgBox "Nie można pobrać struktury DEVMODE."     GoTo cleanup   End If     Call CopyMemory(dm, yDevModeData(0), Len(dm))     If Not CBool(dm.dmFields And DM_DUPLEX) Then    MsgBox "Nie można zmodyfikować flagi dupleksu dla tej drukarki, " & _        "ponieważ nie obsługuje ona dupleksu lub sterownik " & _        "nie obsługuje ustawiania go za pomocą interfejsu Windows API."     GoTo cleanup   End If     dm.dmDuplex = nDuplexSetting   Call CopyMemory(yDevModeData(0), dm, Len(dm))     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _    VarPtr(yDevModeData(0)), VarPtr(yDevModeData(0)), _    DM_IN_BUFFER Or DM_OUT_BUFFER)   If (nRet < 0) Then    MsgBox "Nie można ustawić dupleksu dla tej drukarki."    GoTo cleanup   End If     Call GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, nBytesNeeded)   If (nBytesNeeded = 0) Then GoTo cleanup     ReDim yPInfoMemory(nBytesNeeded + 100) As Byte   nRet = GetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), nBytesNeeded, nJunk)   If (nRet = 0) Then     MsgBox "Nie można pobrać ustawień drukarki udostępnionej."     GoTo cleanup   End If     Call CopyMemory(pinfo, yPInfoMemory(0), Len(pinfo))   pinfo.pDevmode = VarPtr(yDevModeData(0))   pinfo.pSecurityDescriptor = 0   Call CopyMemory(yPInfoMemory(0), pinfo, Len(pinfo))     nRet = SetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), 0)   If (nRet = 0) Then     MsgBox "Nie można ustawić właściwości drukarki udostępnionej."   End If     SetPrinterDuplex = CBool(nRet)cleanup:   If (hPrinter <> 0) Then Call ClosePrinter(hPrinter)  End Function
 3. Dodaj standardowy przycisk CommandButton do formularza Form1.
 4. Dodaj następujący kod w oknie kodu formularza Form1:
       Option Explicit  Private Sub Command1_Click()   Dim oWord As Object   Dim oDoc As Object      Set oWord = CreateObject("Word.application")   oWord.Visible = True      Set oDoc = oWord.Documents.Add   oDoc.Range.Select      oWord.Selection.TypeText "To jest na stronie 1" & vbCr   oWord.Selection.InsertBreak 1   oWord.Selection.TypeText "To jest strona 2"      SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 2      oDoc.PrintOut Background:=False      SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 1      MsgBox "Wydruk gotowy", vbMsgBoxSetForeground      oDoc.Saved = True   oDoc.Close   Set oDoc = Nothing     oWord.Quit   Set oWord = Nothing  End Sub						
 5. Uruchom przykład.

  Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, dokument testowy jest drukowany po obu stronach arkusza papieru.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o problemach, które mogą wystąpić przy próbie dwustronnego drukowania dokumentów programu Word, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
176189 Shading of solid black or gray won't print duplex on NT
196857 First page prints on back of last page with duplex
214683 Duplex printing does not work with objects on page
Powrót do początku
Propriedades

ID do Artigo: 828638 - Última Revisão: 05/24/2006 07:18:31 - Revisão: 3.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition

 • kbhowtomaster kbapi kbautomation kbhowto kbprint KB828638
Comentários
"> var varAutoFirePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" type="text/JavaScript" async=""> var varAutoFirePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >