JAK: Wdrażanie wielu produktów Office w jednej instalacji pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wdrożenia (lub połączenia instalacji) dodatkowych pakietów .msi lub plików .exe podczas instalacji pakietu Microsoft Office 2003. Domyślnie nie można wdrożyć instalacji jednego dysku CD z pakietem Microsoft Office razem z innym dyskiem CD z pakietem Office bez uruchamiania osobnych instalacji.

Jednak zestaw Microsoft Office 2003 Resource Kit zawiera informacje o tym, jak zmodyfikować plik ustawień Instalatora (plik Setup.ini), aby można było połączyć instalację kilku produktów Instalatora Windows firmy Microsoft w jedną instalację.

Powrót do początku

Jak połączyć instalację produktów Instalatora Windows

Aby połączyć instalację produktów, które korzystają z Instalatora Windows, wykorzystaj informacje podane w tej sekcji. Jeśli chcesz dodać produkt inny niż produkt Instalatora Windows, na przykład Notepad.exe, możesz również wykorzystać informacje podane w tej sekcji albo możesz wykonać kroki opisane w sekcji „Jak połączyć instalację produktów innych niż produkty Instalatora Windows” tego artykułu.

Instalator odczytuje plik Setup.ini na początku procesu instalacji i zapisuje w rejestrze systemu Microsoft Windows zestaw zadań związanych z instalacją poszczególnych produktów wymienionych w sekcjach od [ChainedInstall_1] do [ChainedInstall_n]. Domyślnie Instalator przekazuje opcje wiersza polecenia i właściwości, które są określone dla podstawowego pakietu Office 2003, do każdej instalacji połączonej. Następnie Instalator przekazuje te instalacje połączone do Instalatora Windows. W pliku Setup.ini można jednak ustawić unikatowe właściwości dla dowolnej instalacji połączonej, używając następującej składni:
 [ChainedInstall_1]TaskType=msiPath=\\serwer\udział\punkt_instalacji_administracyjnej\[plik MSI]Display=NoneMST=[plik MST]Cmdline=właściwość=wartość
Aby uzyskać więcej informacji o sekcji [ChainedInstall_n] pliku Setup.ini, zobacz sekcję Specifying chained installations in Setup.ini następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Dostosowywanie pakietów połączonych

W większości sekcji pliku Setup.ini, w tym w sekcji [Options], można używać składni właściwość=wartość w celu określenia niestandardowych wartości właściwości. W sekcjach [ChainedInstall_n] można ustawić wartości Display i MST za pomocą składni właściwość=wartość, a ponadto można ustawić kilka dodatkowych opcji, które dostosowują proces instalacji. Jednak w celu dodania innych właściwości do wiersza polecenia, który Instalator przekazuje do Instalatora Windows dla instalacji połączonej, trzeba użyć opcji Cmdline.

W pliku Setup.ini można ustawić następujące opcje dla instalacji połączonych:

OpcjaOpis
TaskName=nazwa_zadaniaPrzypisuje instalacji przyjazną nazwę. Instalatora używa tej nazwy w pliku Setup log. Opcjonalna.
TaskType=typ_zadaniaOkreśla, czy instalacja połączona dotyczy pliku .msi, czy pliku wykonywalnego (na przykład .exe lub .bat). Wymagana.
Path=ścieżkaOkreśla względną lub pełną ścieżkę pliku .msi lub pliku wykonywalnego. Wymagana.
Display=ustawianieOkreśla ustawienie wyświetlania interfejsu użytkownika dla instalacji połączonej.

Użyj ustawienia basic, aby były wyświetlane jedynie wskaźniki postępu; użyj ustawienia none, aby określić instalację cichą. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach wyświetlania, zobacz opis wpisu [Display] w temacie „Setup Setting File” w zestawie Office 2003 Resource Kit wymienionym w sekcji „Materiały referencyjne” tego artykułu.

Uwaga: Domyślnie instalacje połączone dziedziczą ustawienie, które jest określone w podstawowym pakiecie Office. Użyj tego ustawienia, aby zastąpić ustawienie domyślne.
MST=plik_MSTOkreśla ścieżkę i nazwę pliku transformacji (pliku MST) stosowanego do pakietu połączonego (pliku .msi). Opcjonalna.

Uwaga: Z opcją MST można określić tylko jedną transformację; aby określić wiele transformacji, dodaj właściwość TRANSFORMS do wpisu Cmdline.
Cmdline=opcjeOkreśla inne pary właściwość=wartość albo opcje wiersza polecenia, które Instalator przekazuje do Instalatora Windows lub programu wykonywalnego podczas wywołania instalacji pakietu lub programu połączonego.
IgnoreReturnValue=[0|1]Aby instalacja kolejnych instalacji połączonych była kontynuowana, nawet jeśli dana instalacja nie powiedzie się, ustaw dla tej właściwości wartość 1. Ustawienie domyślne to 0.

Uwaga: Jeśli nieumyślnie wprowadzisz niepoprawną nazwę lub ścieżkę pliku .msi, Instalator zatrzymuje proces instalacji — zarówno bieżącej, jak i wszelkich kolejnych instalacji połączonych. Takie zachowanie występuje nawet w przypadku, gdy właściwość IgnoreReturnValue ma wartość 1.
Reboot=[0|1]Aby po zakończeniu instalacji dokonać ponownego rozruchu komputera, ustaw dla tej opcji wartość 1. Instalator uruchamia ponownie komputer, a następnie wznawia proces instalacji.


Powrót do początku

Jak połączyć instalację produktów innych niż produkty Instalatora Windows

Jeśli do instalacji pakietu Office 2003 chcesz dodać plik wykonywalny (.exe) lub plik wsadowy, możesz również użyć transformacji utworzonej przez Kreatora instalacji niestandardowej.

Uwaga: Przy użyciu tej metody nie można połączyć instalacji żadnego pliku wykonywalnego, który korzysta z pakietu .msi Instalatora Windows.
 1. Zainstaluj narzędzia Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools z zestawu Office 2003 Resource Kit.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia Microsoft Office, wskaż polecenie Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools, a następnie kliknij polecenie Custom Installation Wizard.
 3. W oknie dialogowym Open the MSI File wybierz plik .msi z katalogu głównego instalacji administracyjnej pakietu Office. Kliknij przycisk Dalej.
 4. W oknie dialogowym Add Installations and Run Programs kliknij przycisk Add.
 5. W polu Target w oknie dialogowym Add Program Entry wpisz ścieżkę pliku .exe, który chcesz uruchomić na końcu instalacji pakietu Office.

  Uwaga: Możesz również kliknąć przycisk Browse, aby zlokalizować i wybrać ten plik .exe.
 6. Kliknij przycisk Help, aby sprawdzić, jakich ustawień użyć dla czterech opcji wyświetlanych u dołu okna dialogowego Add Program Entry.
 7. Po określeniu ustawień w oknie dialogowym Add Program Entry kliknij przycisk OK.
 8. Podaj żądane informacje w pozostałych oknach dialogowych Kreatora instalacji niestandardowej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 9. Zanotuj przykładowy wiersz polecenia wyświetlany w ostatnim oknie dialogowym Kreatora instalacji niestandardowej, a następnie kliknij przycisk Exit.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz zestaw Office 2003 Resource Kit w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828947 — ostatni przegląd: 02/27/2014 05:29:27 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB828947
Opinia