Jak rozwiązywać problemy z pobieraniem do programu Money wyciągów z witryny instytucji finansowej w sieci Web

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby pobrania wystawionego przez instytucję finansową wyciągu za pomocą jednego z programów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Akcja ta jest prawidłowa tylko w odniesieniu do produktów, które są obecnie zainstalowane.
 • Gdy zostaną pobrane wyciągi online wystawione przez instytucję finansową, program Microsoft Money informuje, że są dostępne nieodczytane wyciągi. Jednak wyświetlenie pobranych transakcji w rejestrze kont może być niemożliwe.
 • Pobieranie przebiega poprawnie, jednak nie można otworzyć wyciągu.

  Uwaga Nie jest wyświetlany komunikat o błędzie, a witryna sieci Web przestaje odpowiadać.
 • Wyświetlany jest monit o wybranie programu, w którym ma zostać otwarty pobrany plik.
 • Salda wybranych kont są wyświetlane inaczej w widokach Account Register (Rejestr kont) oraz Account List (Lista kont).
 • Po pobraniu wyciągu oraz informacji o pasujących transakcjach może być niemożliwe zaakceptowanie określonych transakcji przelewów z innych kont.

  Uwaga W celu rozwiązania tego problemu trzeba uruchomić funkcję Standard Repair (Naprawa standardowa) w programie Money. Aby to zrobić, wykonaj kroki Metody 1 podane w sekcji „Rozwiązanie”.
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Rozmiar tymczasowych plików internetowych przekracza limit ustawienia Ilość miejsca na dysku do użycia w programie Microsoft Internet Explorer.
 • Uszkodzony plik znajduje się w folderze Tymczasowe pliki internetowe.
 • Wyciąg nie został pobrany właściwie.
 • Plik programu Money jest uszkodzony.
 • Plik pobrany od instytucji finansowej jest nieprawidłowo sformatowany.
 • Typ pobranego pliku nie jest skojarzony z programem Money.
W przypadku wyświetlania komunikatu o błędzie podczas próby pobrania wyciągu z instytucji finansowej może być konieczne wykonanie różnych kroków mających w celu rozwiązania tego problemu.

Aby uzyskać więcej informacji o procedurach rozwiązywania problemów z komunikatami o błędach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
179836 How to troubleshoot error messages when you download statements or import OFX files in Money
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod w podanej kolejności.

Metoda 1. Naprawienie pliku programu Money

Aby uzyskać więcej informacji o naprawianiu pliku danych programu Money, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
182608 How to diagnose and repair damage in a Money data file
Sprawdź, czy informacje o pobranych transakcjach są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami pogrubioną czcionką w rejestrze kont. Jeżeli tą metodą nie udało się rozwiązać problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 2. Opróżnienie folderu tymczasowych plików internetowych

Uwaga Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
 1. Otwórz okno dialogowe Właściwości: Internet. Aby to zrobić w systemie Windows Vista, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz Opcje internetowe w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: Internet w systemie Windows XP i starszych wersjach systemu, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki.

  Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Internet.
 4. Uruchom program Money.
Jeżeli tą metodą nie udało się rozwiązać problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 3. Wyświetlenie nazw Standardized Payee (Odbiorcy standardowi)

 1. Uruchom program Money.
 2. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Settings (Ustawienia).
 3. Kliknij polecenie Online service settings (Ustawienia usług online).
 4. Zaznacz pole wyboru Show standardized payee names for which a name match is not found (Wyświetl nazwy odbiorców standardowych, dla których nie znaleziono pasującej nazwy).
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Odczytaj wyciąg.
Jeżeli tą metodą nie udało się rozwiązać problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 4. Usunięcie wyciągu i pobranie jego nowej kopii

 1. Uruchom program Money.
 2. Otwórz obszar Account list (Lista kont). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W programie Microsoft Money 2005 i nowszych wersjach programu kliknij polecenie Account List (Lista kont) na stronie głównej programu Money.
  2. W wersjach programu od Microsoft Money 2001 do Microsoft Money 2004 kliknij polecenie Accounts & Bills (Konta i rachunki), a następnie kliknij polecenie Account List (Lista kont).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Transactions to Read (Transakcje do odczytu), a następnie kliknij polecenie Delete Statement (Usuń wyciąg).
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia wyciągów, kliknij przycisk OK.
 5. Połącz się z witryną instytucji finansowej w sieci Web, a następnie pobierz nowy wyciąg.

  Uwaga Procedury pobierania wyciągu z witryny sieci Web mogą być różne. Aby uzyskać więcej informacji o pobieraniu wyciągu, odwiedź witrynę instytucji finansowej w sieci Web.
Jeżeli tą metodą nie udało się rozwiązać problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 5. Sprawdzenie ustawień programu Microsoft Internet Explorer

Uwaga Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
 1. Otwórz okno dialogowe Właściwości: Internet. Aby to zrobić w systemie Windows Vista, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz Opcje internetowe w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: Internet w systemie Windows XP lub w starszym systemie, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W obszarze Zabezpieczenia na karcie Zaawansowane wyczyść pole wyboru Nie zapisuj szyfrowanych stron na dysku.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Internet.
 4. Uruchom program Money.
Jeżeli tą metodą nie udało się rozwiązać problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 6. Sprawdzenie skojarzeń plików

 1. Otwórz okno dialogowe Opcje folderów. Aby to zrobić w systemie Windows Vista, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz Opcje folderów w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Opcje folderów na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  Aby otworzyć okno dialogowe Opcje folderów w systemie Windows XP lub w starszym systemie, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Control folders, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij dwukrotnie element Opcje folderów.
 3. Na karcie Typy plików na liście Zarejestrowane typy plików kliknij pozycję OFX w kolumnie Rozszerzenia.
 4. Kliknij przycisk Usuń, a gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia pliku, kliknij przycisk Tak.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 z użyciem rozszerzeń nazw plików QIF i OFC.

  Uwaga Format OFC nie jest już obsługiwany w programie Money 2005 ani w nowszych wersjach programu Money. Aby uzyskać więcej informacji o procedurach rozwiązywania problemów z pobieraniem plików OFC, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  890400 The import of the .ofc file fails when you try to download and then import an Open Financial Connectivity (OFC) statement from your financial institution in Money 2005
 6. Kliknij przycisk Zamknij.
 7. Pobierz plik z instytucji finansowej. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie programu, w którym ma zostać otwarty plik, wybierz opcję Microsoft Money, a następnie zaznacz pole wyboru Do otwierania tego pliku zawsze używaj tego programu i kliknij przycisk OK.
Jeżeli tą metodą nie udało się rozwiązać problemu, należy zastosować następną metodę.

Metoda 7. Usunięcie i ponowne zainstalowanie programu Money

Aby uzyskać więcej informacji o odinstalowywaniu i ponownym instalowaniu programu Microsoft Money, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895866 How to remove and reinstall Microsoft Money


Uwaga Jeśli na komputerze są zainstalowane programy antywirusowe, wyłącz je na czas instalowania programu Money.
Więcej informacji
Jeśli tymi metodami nie udało się rozwiązać problemu, przyczyną problemu może być plik danych programu Money.

Aby uzyskać więcej informacji o bardziej zaawansowanych sposobach naprawiania pliku danych programu Money, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
902466 How to use the Microsoft Money Standard File Repair utility
W przypadku wystąpienia błędów podczas konfigurowania usług online kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
246544 How to troubleshoot setting up or connecting to your financial institution
Jeśli problem dotyczy pobierania zduplikowanych informacji o koncie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889926 Duplicate accounts are created after you set up Money 2005 or Money 2006 to download your online information
Jeśli problem dotyczy pobierania wyciągu na niewłaściwe konto, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
179836 How to troubleshoot error messages when you import OFX statements into Money
Internet fix money2006 money2005 money2004 money2003 money2002 salvage blank statment nothing missing transactionstoread
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829143 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:49:55 — zmiana: 10.3

Microsoft Money Deluxe 2007, Microsoft Money 2007 Home & Business, Microsoft Money Premium 2007, Microsoft Money Deluxe 2006, Microsoft Money Premium 2006, Microsoft Money Small Business 2006, Microsoft Money Standard 2006, Microsoft Money 2005 Deluxe Edition, Microsoft Money 2005 Premium Edition, Microsoft Money 2005 Small Business Edition, Microsoft Money 2005 Standard Edition, Microsoft Money 2004 Deluxe Edition, Microsoft Money 2004 Premium Edition, Microsoft Money 2004 Small Business Edition, Microsoft Money 2004 Standard Edition, Microsoft Money 2003 Deluxe Edition, Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition, Microsoft Money 2003 Standard Edition, Microsoft Money 2002 Standard Edition, Microsoft Money 2002 Deluxe Edition, Microsoft Money 2002 Deluxe and Business Edition, Microsoft Money Essentials

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbui kbprb KB829143
Opinia