Você está offline; aguardando reconexão

Jak wymusić w programie Outlook 2010, Outlook 2007 lub Outlook 2003 rozpoznawanie adresów proxy i właściwości niestandardowych w trybie buforowanej wymiany

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W przypadku używania programu Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007 bądź Microsoft Office Outlook 2010 w trybie buforowanej wymiany sprawdza on i rozpoznaje nazwy adresatów poczty e-mail w książce adresowej trybu offline. Proces rozpoznawania adresów e-mail za pomocą podobnych pól, takich jak wyświetlana nazwa (DisplayName), określany jest jako rozpoznawanie niejednoznacznych nazw (ANR, Ambiguous Name Resolution).
 • displayName
 • mail
 • givenName
 • legacyExchangeDN
 • mailNickname
 • physicalDeliveryOfficeName
 • proxyAddresses
 • name
 • sAMAccountName
 • surname (lastname)
Rozpoznawanie ANR stosowane w książce adresowej trybu offline indeksuje następujące pola na potrzeby dopasowywania nazw:
 • mailNickname (alias)
 • displayName (wyświetlana nazwa)
 • physicalDeliveryOfficeName (biuro)
 • surname (nazwisko)
Rozpoznawanie ANR stosowane w książce adresowej trybu offline w wersji 4 indeksuje następujące pola na potrzeby dopasowywania nazw:
 • mailNickname (alias)
 • displayName (wyświetlana nazwa)
 • physicalDeliveryOfficeName (biuro)
 • sn (nazwisko)
 • givenname (imię)
 • SMTPaddress (adres e-mail)
Obejście problemu
Aby obejść to działanie, należy dodać do rejestru klucz wymuszający w programie Outlook rozpoznawanie niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail za pomocą globalnej listy adresowej online.

Uwaga Podczas używania profilu trybu buforowanego z kluczem „ANR Include Online GAL” o wartości 1 program Outlook rozpoznaje dla użytkownika adresy proxy. Na przykład Tomasz Bator ma na swoim koncie w usłudze Active Directory następujące adresy e-mail:

Podstawowy adres SMTP — tbator@contoso.com
Pomocniczy adres SMTP — tomaszbator@fourthcoffee.com
niestandardowy — tomasz:bator
SIP — tbator@contoso.com

Aby rozpoznać te adresy proxy, należy wprowadzić adresy częściowe. Dla użytkownika z przykładu powyżej zostaną pomyślnie rozpoznane następujące adresy proxy:

smtp:tomaszbator
smtp:tomaszbator@fourthcoffee
SIP:tbator@contoso
custom:tomasz

Dwukrotne kliknięcie rozpoznanej nazwy powoduje wyświetlenie okna dialogowego ze wszystkimi atrybutami użytkownika w usłudze Active Directory (z globalnej listy adresowej), dzięki czemu wiadomo, że nazwę rozpoznano pomyślnie na podstawie globalnej listy adresowej.Nie można jednak wprowadzać pełnych adresów proxy zakończonych domeną najwyższego poziomu. Dla użytkownika z przykładu powyżej następujące adresy proxy nie zostaną rozpoznane:
smtp:tomaszbator@fourthcoffee.com
SIP:tbator@contoso.com

Dwukrotne kliknięcie rozpoznanej nazwy powoduje wyświetlenie okna dialogowego właściwości poczty e-mail, dzięki czemu wiadomo, że nazwy nie rozpoznano pomyślnie na podstawie globalnej listy adresowej. W tym oknie dialogowym nie są wyświetlane atrybuty z usługi Active Directory, a jedynie wyświetlana nazwa, adres e-mail i typ poczty e-mail.

Aby automatycznie wymusić korzystanie z globalnej książki adresowej w programach Outlook 2003, Outlook 2007 i Outlook 2010, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie dodać ten klucz, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie wymusić w programach Outlook 2003, Outlook 2007 i Outlook 2010 rozpoznawanie niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail podczas tworzenia wiadomości e-mail na podstawie globalnej książki adresowej, a nie książki adresowej trybu offline, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.




Uwaga To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej działa we wszystkich wersjach językowych. Jednak w przypadku niektórych języków w kreatorze może być wyświetlany tekst w języku angielskim.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Uwaga Za każdym razem, gdy nastąpi spełnienie jednego z następujących warunków, zostanie wygenerowane zdalne wywołanie procedury:
 • W polu Do wiadomości e-mail jest rozpoznawana nazwa.
 • Wysyłana jest wiadomość e-mail.
 • Wysyłana jest odpowiedź na jednorazowy adres SMTP.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
W programie Outlook można skonfigurować książkę adresową używaną do rozpoznawania niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail, stosując nowy klucz rejestru: ANR Include Online GAL. Za pomocą jednego z następujących wpisów rejestru można ustawić klucz rejestru ANR Include Online GAL ręcznie lub przy użyciu zasad grupy:

W programie Outlook 2003

Ustawienie ręczne:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Ustawienie zasad grupy:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Parametr: ANR Include Online GAL
Typ: REG_DWORD
Wartość: 0 lub 1

Wartość 0 to wartość domyślna książki adresowej trybu offline. Gdy jako wartość ustawiono 0, program Outlook 2003 do rozpoznawania niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail podczas tworzenia wiadomości e-mail używa książki adresowej trybu offline.

Gdy jako wartość ustawiono 1, program Outlook 2003 do rozpoznawania niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail podczas tworzenia wiadomości e-mail używa globalnej książki adresowej, a nie książki adresowej trybu offline. Oznacza to, że za każdym razem, gdy nastąpi spełnienie jednego z następujących warunków, zostanie wygenerowane zdalne wywołanie procedury:
 • W polu Do wiadomości e-mail jest rozpoznawana nazwa.
 • Wysyłana jest wiadomość e-mail.
 • Wysyłana jest odpowiedź na jednorazowy adres SMTP.
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Klucz rejestru ANR Include Online GAL można dodać do rejestru ręcznie.

Wykonaj następujące czynności, a następnie zakończ działanie Edytora rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg ANR Include Online GAL, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 0 lub 1, a następnie kliknij przycisk OK.

W programie Outlook 2007


Ustawienie ręczne:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Ustawienie zasad grupy:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Parametr: ANR Include Online GAL
Typ: REG_DWORD
Wartość: 0 lub 1

Wartość 0 to wartość domyślna książki adresowej trybu offline. Gdy jako wartość ustawiono 0, program Outlook 2007 do rozpoznawania niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail podczas tworzenia wiadomości e-mail używa książki adresowej trybu offline.

Gdy jako wartość ustawiono 1, program Outlook 2007 do rozpoznawania niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail podczas tworzenia wiadomości e-mail używa globalnej książki adresowej, a nie książki adresowej trybu offline. Oznacza to, że za każdym razem, gdy nastąpi spełnienie jednego z następujących warunków, zostanie wygenerowane zdalne wywołanie procedury:
 • W polu Do wiadomości e-mail jest rozpoznawana nazwa.
 • Wysyłana jest wiadomość e-mail.
 • Wysyłana jest odpowiedź na jednorazowy adres SMTP.
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Klucz rejestru ANR Include Online GAL można dodać do rejestru ręcznie.

Wykonaj następujące czynności, a następnie zakończ działanie Edytora rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg ANR Include Online GAL, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 0 lub 1, a następnie kliknij przycisk OK.

W programie Outlook 2010


Ustawienie ręczne:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Ustawienie zasad grupy:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Parametr: ANR Include Online GAL
Typ: REG_DWORD
Wartość: 0 lub 1

Wartość 0 to wartość domyślna książki adresowej trybu offline. Gdy jako wartość ustawiono 0, program Outlook 2010 do rozpoznawania niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail podczas tworzenia wiadomości e-mail używa książki adresowej trybu offline.

Gdy jako wartość ustawiono 1, program Outlook 2010 do rozpoznawania niejednoznacznych nazw i aliasów e-mail podczas tworzenia wiadomości e-mail używa globalnej książki adresowej, a nie książki adresowej trybu offline. Oznacza to, że gdy nastąpi spełnienie jednego z następujących warunków, zostanie wygenerowane zdalne wywołanie procedury:  
 • W polu Do wiadomości e-mail jest rozpoznawana nazwa.
 • Wysyłana jest wiadomość e-mail.
 • Wysyłana jest odpowiedź na jednorazowy adres SMTP.
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Podklucz rejestru „ANR Include Online GAL” można dodać do rejestru ręcznie.

Wykonaj następujące czynności, a następnie zakończ działanie Edytora rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg ANR Include Online GAL, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 0 lub 1, a następnie kliknij przycisk OK.
fixit fix it OL2003 OL11 displayName mail givenName legacyExchangeDN mailNickname physicalDeliveryOfficeName proxyAddresses name sAMAccountName sn LastName FirstName OAB 3a OL2007 OL12 OL14 OL2007 automatyczne rozwiązywanie problemu
Propriedades

ID do Artigo: 831124 - Última Revisão: 09/20/2011 21:26:00 - Revisão: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbaddressbook kbregistry kbemail kbrpc kbhowto KB831124
Comentários
rePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" nit();