Você está offline; aguardando reconexão

Dostępny jest pakiet aktualizacji usługi kopiowania woluminów w tle dla systemu Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wprowadzenie
Dostępna jest aktualizacja poprawki dla usługi kopiowania woluminów w tle dla systemu Microsoft Windows Server 2003. Ten pakiet aktualizacji dotyczy następujących symptomów:
Symptomy

Nie można ukończyć tworzenia programowych kopii w tle w przypadku dużych woluminów, w których jest używany mały rozmiar klastra


Podczas próby tworzenia kopii w tle dla dużych woluminów o małym rozmiarze klastra (na przykład mniejszym niż 4 KB) lub w przypadku tworzenia migawek kilku dużych woluminów jednocześnie dostawca oprogramowania usługi VSS może używać do tworzenia kopii w tle większej alokacji pamięci puli stronicowanej, niż jest wymagana. Jeśli dla tej alokacji nie jest dostępna wystarczająco duża pamięć puli stronicowanej, tworzenie kopii w tle nie może zostać ukończone i może dojść do utraty wszystkich poprzednich zadań kopiowania w tle. W przypadku wystąpienia tego problemu w dzienniku zdarzeń aplikacji mogą się także pojawić następujące komunikaty o błędach:
Typ zdarzenia:	Błąd Źródło zdarzenia:	VolSnap Kategoria zdarzenia:	Brak Identyfikator zdarzenia: 		5 Opis: Nie można utworzyć kopii w tle woluminu X: z powodu niewystarczającej puli pamięci niestronicowanej dla struktury map bitowych.
Typ zdarzenia:	Źródło zdarzenia błędu:	VolSnap Kategoria zdarzenia:	Brak Identyfikator zdarzenia:		20 Opis: Kopie w tle woluminu X: zostały przerwane z powodu niepowodzenia obliczenia wolnego obszaru na dysku.
Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: VolSnap Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 28 Opis: Nie można utworzyć kopii w tle woluminu X: z powodu błędu tworzenia wymaganych struktur na dysku. Dane: 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Uwaga Mogą również wystąpić inne zdarzenia, które nie zostały opisane w tym artykule. Wartość 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) w części NTSTATUS zdarzenia przy przesunięciu 0x14 wskazuje problem z alokacją zasobów pamięci.

Rozwiązanie Ta aktualizacja rozwiązuje problem związany z alokacją pamięci. Ten symptom może nadal występować, jeśli nie będzie dostępna wystarczająca ilość pamięci, aby wykonać operację kopiowania.

W modułach zapisujących usługi kopiowania woluminów w tle występują błędy przekroczenia limitu czasu, a kopie w tle są tracone podczas wykonywania kopii zapasowej lub podczas wystąpień zwiększonej aktywności operacji wejścia/wyjścia


Po rozpoczęciu procesu tworzenia kopii zapasowej niektóre moduły zapisujące usługi kopiowania woluminów w tle mogą odbierać błędy przekroczenia limitu czasu powodujące niepowodzenie próby utworzenia kopii zapasowej. Moduł zapisujący usługi kopiowania woluminów w tle to program lub usługa używająca usługi kopiowania woluminów w tle do zapisywania informacji przed utworzeniem kopii w tle. Na przykład podczas używania programu do tworzenia kopii zapasowych (takiego jak NTBackup) kopia zapasowa może nie zostać ukończona i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Zwrócony został błąd podczas tworzenia kopii woluminu w tle: 800423f4 (albo wartość 800423f2 lub 800423f3).
W celu zdiagnozowania problemu związanego z modułem zapisującym usługi kopiowania woluminów w tle należy bezpośrednio po niepowodzeniu próby utworzenia kopii zapasowej uruchomić polecenie vssadmin:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie vssadmin list writers.
To polecenie powoduje wyświetlenie listy modułów zapisujących usługi kopiowania woluminów w tle wraz ze stanem bieżącym każdego z nich. Dane wyjściowe mogą na przykład wskazywać niepowodzenie modułu zapisującego programu Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) lub modułu zapisującego usługi Active Directory firmy Microsoft. Błędy przekroczenia limitu czasu mogą występować w różnych modułach zapisujących, w tym w module zapisującym programu MSDE, programu SQL, usługi NT Directory Service (NTDS), usługi Windows Internet Naming System (WINS), protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Magazynu zdalnego, urzędu certyfikacji i programu Microsoft Exchange. Przykładowe dane wyjściowe:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] Nazwa modułu zapisującego: 'NTDS' Identyfikator modułu zapisującego: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} Identyfikator wystąpienia modułu zapisującego: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} Stan: [10] Zakończone niepomyślnie Ostatni błąd: Błąd powtarzający operację
Ponadto pewne błędy przekroczenia limitu czasu można zidentyfikować, przeglądając dziennik zdarzeń aplikacji. Poniżej przedstawiono dwa przykłady:
Identyfikator zdarzenia: 12290 Opis: Ostrzeżenie Usługi kopiowania woluminów w tle: BŁĄD ESENT {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
Identyfikator zdarzenia: 2004 Opis: Upłynął limit czasu kopii w tle 6 (20000 ms). 
W przypadku niektórych modułów zapisujących usługi kopiowania woluminów w tle może występować problem, który powoduje przekroczenie limitu czasu podczas długotrwałego tworzenia kopii w tle. Ten problem występuje zwłaszcza na komputerach z wolnymi dyskami twardymi, małą ilością pamięci lub procesorami o małej szybkości. Ten problem może także występować na komputerach, na których wyłączono bufor zapisu na dysku (na przykład na komputerze będącym kontrolerem domeny).

Tworzenie kopii w tle obejmuje złożoną sekwencję wywołań między procesami. Wywołania między procesami zapewniają, że wszystkie ważne moduły zapisujące usługi kopiowania woluminów w tle opróżniają swoje bufory danych podczas tworzenia kopii w tle. Do tych programów należą program SQL, program Exchange Server, usługi systemu operacyjnego i inne programy. Ponadto niektóre moduły zapisujące usługi kopiowania woluminów w tle, na przykład moduł zapisujący programu Exchange, nie zapisują niczego w trakcie wstępnie zdefiniowanego interwału czasowego. Ten okres oczekiwania umożliwia utworzenie kopii w tle w trakcie interwału czasowego. Moduły zapisujące czekają z zapisywaniem, aby zawartość kopii w tle była zgodna z ich buforami danych. Jednak w przypadku małej szybkości procesora, wysokiego poziomu użycia pamięci lub dużej liczby operacji wejścia/wyjścia może występować następujące działanie:
 • Moduły zapisujące nie opróżniają swoich buforów danych.
 • Moduły zapisujące nie odczekują interwału czasowego przed rozpoczęciem zapisywania.
Wystąpienie tego problemu powoduje niepowodzenie tworzenia kopii w tle.

Ważne Podobne błędy modułów zapisujących usługi kopiowania woluminów w tle mogą mieć także inne przyczyny. Do tych przyczyn należą między innymi brak miejsca na dysku i niepoprawna konfiguracja komputera. Ta poprawka eliminuje tylko konkretne błędy przekroczenia limitu czasu, które mogą nieregularnie występować w modułach zapisujących usługi kopiowania woluminów w tle podczas tworzenia kopii zapasowej. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca przejrzenie dziennika zdarzeń i sprawdzenie, czy nie zawiera on innych potencjalnych błędów usługi kopiowania woluminów w tle, które mogą przyczyniać się do niepowodzenia modułu zapisującego.

Innym pokrewnym symptomem może być usunięcie kopii w tle udostępnionych folderów sieciowych. W przypadku wystąpienia tego problemu w dzienniku zdarzeń może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: VolSnap Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 25 Opis: Kopie w tle woluminu NazwaWoluminu zostały przerwane, ponieważ nie można było powiększyć pliku obszaru różnicowego. Rozważ zmniejszenie obciążenia We/Wy w systemie w celu uniknięcia tego problemu w przyszłości.
W tym komunikacie NazwaWoluminu jest nazwą woluminu, dla którego zaplanowano utworzenie kopii zapasowej.

Możliwe jest również wystąpienie problemu w sterowniku Volsnap.sys, który powoduje usunięcie kopii w tle, gdy poziom aktywności wejścia/wyjścia jest wysoki. Ten problem może występować szczególnie wtedy, gdy bufor zapisu na dysku jest wyłączony (na przykład na komputerze będącym kontrolerem domeny).

Domyślnie do tworzenia kopii w tle na potrzeby wykonywania kopii zapasowych jest używany dostawca kopii w tle, który jest dołączony do systemu Microsoft Windows Server 2003. Kopie w tle są implementowane metodą kopiowania przy zapisie. Różnice są kopiowane do obszaru magazynowania kopii w tle. W usłudze kopiowania woluminów w tle można używać narzędzia do zarządzania kopiami w tle lub polecenia vssadmin.

W pierwotnie wydanej wersji systemu Windows Server 2003 początkowy obszar magazynowania kopii w tle przydzielony na potrzeby tworzenia kopii w tle wynosił 100 megabajtów (MB). Faktycznie używany obszar jest jednak o wiele mniejszy. W miarę upływu czasu, gdy coraz więcej danych jest modyfikowanych w oryginalnym woluminie, przydzielony obszar może się zwiększać. Jeśli jednak ruch wejścia/wyjścia w oryginalnym woluminie jest intensywny, obszar magazynowania kopii w tle nie może powiększać się na tyle szybko, aby pomieścić wszystkie zmiany kopiowania przy zapisie. To działanie powoduje usunięcie wszystkich kopii w tle z oryginalnego woluminu. Ten problem jest bardziej odczuwalny w konfiguracjach kontrolera domeny. Domyślnie w konfiguracjach kontrolera domeny bufor zapisu na dysku jest wyłączony.

Ważne Podobny problem jest powodowany przez defragmentację woluminu o małym rozmiarze klastra. W takiej sytuacji wszystkie kopie w tle są usuwane i jest rejestrowane zdarzenie błędu wymienione we wcześniejszej części tej sekcji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utraty kopii w tle podczas defragmentacji dysku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312067 Podczas defragmentacji woluminu może nastąpić utrata kopii w tle (j. ang.)
Jeśli woluminy systemu plików NTFS są uszkodzone, może zostać dodatkowo zarejestrowany błąd o identyfikatorze 2004. Aby ustalić, czy jest to przyczyną problemu, należy uruchomić program Chkdsk.exe z przełącznikiem /f.

Duży dziennik inspekcji. Błędy przekroczenia limitu czasu modułu zapisującego mogą występować także podczas wykonywania kopii zapasowej stanu systemu, gdy dziennik zabezpieczeń (inspekcji) jest bardzo duży. Najlepiej okresowo wykonywać kopię zapasową stanu systemu lub czyścić dziennik.

Rozwiązanie Ta poprawka ogranicza występowanie tego problemu, dając niektórym modułom zapisującym więcej czasu na przygotowanie procesu kopiowania w tle. Ta poprawka zmienia także rozmiar minimalnego początkowego obszaru magazynowania kopii w tle ze 100 MB na 300 MB.

Usunięciu sprzętowej kopii w tle towarzyszy utworzenie zdarzenia niespodziewanego usunięcia urządzenia Plug and Play (PnP)


Sprzętowa kopia w tle jest kopią w tle wykonywaną w sprzętowej macierzy magazynowej. Sprzętowe kopie w tle wyglądają i są traktowane przez system Windows Server 2003 podobnie jak dyski i jednostki LUN. W przypadku nagłego usunięcia dysku lub jednostki LUN z systemu jest rejestrowany komunikat o zdarzeniu ze szczegółami dotyczącymi niespodziewanego usunięcia. Podobnie w przypadku sprzętowych kopii w tle usunięcie kopii w tle powoduje zarejestrowanie komunikatu o zdarzeniu. Po usunięciu sprzętowej kopii w tle w dzienniku zdarzeń aplikacji mogą pojawić się także następujące komunikaty o błędach:
Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: PlugPlayManager Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 12 Opis: Urządzenie „Producent Model (C) Dysk SCSI” (SCSI\Dysk&Dost_Dostawca&Prod_Produkt_(C)Dostawca&Wer_2001\4&13376f61&0&1017) zniknęło z systemu bez uprzedniego przygotowania go do usunięcia.
Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: VSS Kategoria zdarzenia: Brak Opis: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002
Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem przez poprawne usuwanie woluminu kopii w tle i dysków.

Kopie w tle nie działają w klastrze z wieloma ścieżkami systemu Windows lub po usunięciu udziału ADMIN$


Po włączeniu kopii w tle dla folderów udostępnionych w klastrze zaplanowane zadanie kopiowania w tle może nie zostać ukończone, jeśli ścieżka folderu systemu Windows (na przykład %windir%) jest inna dla poszczególnych węzłów w klastrze. Jeśli na przykład ścieżka instalacji systemu Windows dla węzła A to c:\winnt, a ścieżka dla węzła B to c:\windows, zaplanowane zadanie może nie działać po przełączeniu z węzła A w tryb pracy awaryjnej w węźle B.

Podczas próby zaplanowania kopiowania w tle może także zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można utworzyć domyślnego harmonogramu tworzenia kopii w tle dysku X" 0x80070906. Ten zasób udostępniony nie istnieje.
Ten problem może być spowodowany tym, że z systemu usunięto udział ADMIN$, nawet w scenariuszach bez klastrów.

Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje te problemy. Umożliwia on wykrywanie wielu ścieżek systemu Windows, dzięki czemu udział ADMIN$ nie jest już wymagany, aby zaplanować zadanie kopiowania w tle.

Anulowanie operacji tworzenia sprzętowej kopii w tle może spowodować osierocenie zasobu sprzętowej kopii w tle


Podczas tworzenia sprzętowej kopii w tle, która ma zostać automatycznie zaimportowana na tym samym komputerze, na którym została utworzona, zasób kopii w tle może zostać osierocony, jeśli operacja zostanie anulowana. Ten symptom występuje tylko wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Używana sprzętowa kopia w tle jest tak skonfigurowana, aby była automatycznie importowana na tym samym komputerze (przy użyciu kontekstu automatycznego importowania).
 • Sprzętowa kopia w tle została anulowana podczas tworzenia kopii w tle.
Aby usunąć zasób sprzętowy, użytkownik mający poświadczenia administratora musi usunąć zasób ręcznie przy użyciu programu do zarządzania urządzeniem magazynującym.

Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem, umożliwiając wykrywanie, czy istnieje konfiguracja automatycznego importowania.

Podczas próby zaimportowania sprzętowej kopii w tle występuje błąd 0x800700EA


W niektórych przypadkach sprzętowa kopia w tle może nie zostać zaimportowana. W przypadku wystąpienia tego symptomu może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Typ zdarzenia:		Błąd Źródło zdarzenia:	VSS Kategoria zdarzenia:	Brak Identyfikator zdarzenia:		8193 Opis: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea.
Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem.

Kopia w tle może zostać uszkodzona w woluminach, które są bardzo pofragmentowaneJeśli wolumin, dla którego jest włączona kopia w tle, jest bardzo pofragmentowany, kopia w tle może zostać uszkodzona.

Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem.

Dla sprzętowej kopii w tle jest wyświetlana ścieżka urządzenia NULL


Pomyślne utworzenie sprzętowej kopii w tle może nie być możliwe. Mimo to jest zgłaszane pomyślne utworzenie kopii w tle ze ścieżką urządzenia NULL. Ten problem może występować, gdy sprzętowe urządzenie magazynujące nie może utworzyć kopii w tle. Niepowodzenie i kod błędu są jednak ukryte. Program wysyłający żądanie zgłasza błąd podczas próby uzyskania dostępu do kopii w tle.

Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem. Niepowodzenie i kod błędu są poprawnie zwracane do programu.

Woluminy mogą znikać po uruchomieniu sprzętowych kopii w tle w środowisku klastra


Po uruchomieniu sprzętowej kopii w tle wolumin może zniknąć, jeśli jest częścią zasobu zarządzanego w klastrze. Ten problem występuje, gdy sterownik dysku klastra nie przekazuje niektórych operacji między warstwami w stosie magazynu.

Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem. Sterownik dysku klastra będzie teraz przekazywać poprawne operacje.

Podczas próby zaimportowania sprzętowych kopii w tle komputer może przestać odpowiadać, jeśli jest włączona opcja kopii w tle folderów udostępnionych


Ten symptom występuje w przypadku używania sprzętowych kopii w tle i wykonania następujących czynności:
 1. W woluminie została włączona funkcja Kopie w tle folderów udostępnionych.
 2. Została utworzona sprzętowa kopia w tle dla tego woluminu.
 3. Sprzętowa kopia w tle została zaimportowana.
 4. Sprzętowa kopia w tle została przerwana (na przykład przez konwersję na jednostkę LUN).
 5. Została skonfigurowana nowa jednostka LUN z operacją odczytu/zapisu.
Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem.

Niektóre operacje usługi VSS mogą nie zostać ukończone po przełączeniu sprzętowej kopii w tle w tryb pracy awaryjnej w środowisku klastra


Gdy w klastrze nastąpi przejście w tryb pracy awaryjnej, niektóre zadania wejścia/wyjścia mogą nie zostać ukończone w czasie, gdy trwa przywracanie zasobów magazynu do trybu online w innym węźle klastra. W przypadku wystąpienia tego symptomu stos magazynu może identyfikować niektóre sektory sprzętowej kopii w tle jako uszkodzone sektory. Niektóre operacje usługi VSS nie zostaną ukończone, a w dzienniku aplikacji może pojawić się następujące zdarzenie:
 Typ zdarzenia: 	Błąd Źródło zdarzenia:	VSS Kategoria zdarzenia:	Brak Identyfikator zdarzenia: 		8193 Komputer: 		Nazwa_komputera Opis: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057.
Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem. Stos magazynu będzie ponawiał próby wykonania operacji.

Po uaktualnieniu do systemu Microsoft Windows Server 2003 usługa klastrowania może nie być uruchamiana


Po uaktualnieniu klastra z systemu Windows 2000 Server do systemu Windows Server 2003 konto usługi może nie być jawnym elementem członkowskim lokalnej grupy administratorów. W systemie Windows Server 2003 usługa klastrowania obsługuje moduł zapisujący usługi VSS. Usługa może nie zostać uruchomiona, jeśli konto usługi nie jest jawnym elementem członkowskim lokalnej grupy administratorów.

Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem. Konto usługi klastrowania zostanie dodane do niestandardowej listy kont usługi VSS.

Usługa VSS nie może tworzyć migawek jednostek LUN, które znajdują się na dyskach iSCSI (Internet Small Computer System Interface)


Podczas próby utworzenia migawki jednostki LUN znajdującej się w woluminie iSCSI może zostać wyświetlony następujący komunikat o zdarzeniu:
Źródło: VSS Identyfikator zdarzenia: 8193 Opis: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas wywoływania procedury IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057.
Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji umożliwia obsługę urządzeń iSCSI.

Uwaga Firma Microsoft zaleca uruchamianie programu Microsoft iSCSI Software Initiator w wersji 1.02 lub nowszej. Aby uzyskać więcej informacji o dyskach iSCSI, odwiedź następującą witrynę Microsoft Storage Technologies — iSCSI w sieci Web:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

Moduł zapisujący programu SQL MSDE zwraca błąd, jeśli podczas przywracania baza danych jest w trybie offline


Podczas próby przywrócenia bazy danych SQL moduł zapisujący programu MSDE (w ramach procesu usługi VSS) próbuje komunikować się z wystąpieniem programu SQL. Jeśli operacja przywracania jest wykonywana w czasie, gdy wystąpienie programu SQL MSDE nie jest uruchomione, moduł zapisujący programu MSDE nie może się z nim połączyć. Moduł zapisujący programu MSDE zgłasza błąd do aplikacji wykonywania kopii zapasowej i powoduje niepowodzenie operacji przywracania. Ponadto w dzienniku zdarzeń aplikacji jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Typ zdarzenia: Błąd Źródło zdarzenia: VSS Kategoria zdarzenia: Brak Identyfikator zdarzenia: 6013 Opis: Błąd Sqllib: napotkano błąd OLEDB podczas wywoływania IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Błąd macierzysty: 17 Stan błędu: 1, Ważność: 16 Źródło: Dostawca bazy danych OLE dla programu SQL Server firmy Microsoft Komunikat o błędzie: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] Serwer SQL nie istnieje lub odmówiono do niego dostępu.
Rozwiązanie Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje ten problem.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka zastępuje następującą poprawkę:
826936 W modułach zapisujących usługi kopiowania woluminów w tle występują błędy przekroczenia limitu czasu, a kopie w tle są tracone podczas wykonywania kopii zapasowej i podczas wystąpień zwiększonej aktywności operacji wejścia/wyjścia (j. ang.)

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku -------------------------------------------------------------- 18-gru-2003 20:04 5.2.3790.114    59 392 Clusdisk.sys 26-gru-2003 23:02 5.2.3790.113   225 280 Dmadmin.exe 26-gru-2003 23:02 5.2.3790.109  1 055 232 Esent.dll 18-gru-2003 07:21 5.2.3790.113   129 536 Ftdisk.sys 26-gru-2003 23:02 5.2.3790.113   273 920 Swprv.dll 18-gru-2003 07:16 5.2.3790.113   116 736 Volsnap.sys 18-gru-2003 07:16 5.2.3790.113   131 584 Vssadmin.exe 26-gru-2003 23:02 5.2.3790.113   542 720 Vssapi.dll 26-gru-2003 23:02 5.2.3790.113   130 560 Vssui.dll 18-gru-2003 07:16 5.2.3790.113   663 040 Vssvc.exe 26-gru-2003 23:02 5.2.3790.113    18 432 Vss_ps.dll 16-gru-2003 17:55 5.2.3790.113    37 888 Ws03res.dll 
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi kopiowania woluminów w tle (VSS), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327948 Zgodność systemu Windows Server 2003 z wcześniejszym oprogramowaniem do sporządzania kopii zapasowej
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
VSS migawka pakiet zbiorczy dostawca
Propriedades

ID do Artigo: 833167 - Última Revisão: 09/11/2008 12:10:35 - Revisão: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB833167
Comentários
eElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> /body>