Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak usunąć program Exchange Server 2003 z komputeraWażne: Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Exchange 2000 Server: 260378.Ostrzeżenie: Przed usunięciem serwera programu Microsoft Exchange Server 2003 ze środowiska produkcyjnego, w którym wykorzystywanych jest wiele serwerów, należy upewnić się, że znane są wszystkie role przypisane do danego serwera. Należy wykonać kroki w celu przeniesienia tych ról do innego serwera przed wykonaniem kroków opisanych w tym artykule w celu usunięcia serwera Exchange. Na przykład do serwera mogą być przypisane specjalne role takie jak serwer folderów witryny lub wzorzec grupy routingu. Ponadto serwer może być wymieniony jako serwer czołowy na łączniku takim jak łącznik protokołu SMTP lub łącznik grupy routingu.

Jeżeli te role nie zostaną przeniesione do innego serwera przed usunięciem serwera Exchange, mogą wystąpić, między innymi, następujące niekorzystne skutki:
 • Przepływ wiadomości może zostać przerwany, jeżeli dany serwer jest komunikacyjnym serwerem czołowym.
 • Problemy typu wolny/zajęty mogą występować wówczas, gdy serwer jest serwerem folderów witryny.
 • Przepływ wiadomości może być zakłócony, jeżeli serwer jest wzorcem grupy routingu, ponieważ dane dotyczące stanu łączy, przeznaczone dla pozostałych serwerów w witrynie, nie są wzajemnie aktualizowane i nie są aktualizowane w innych witrynach.
 • Inne niekorzystne skutki problemy mogą występować zależnie od roli serwera.
Jeżeli serwer Exchange jest jedynym serwerem w danej witrynie, przenoszenie ról nie konieczne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących niektórych ról serwera Exchange i sposobu ich przenoszenia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822931 How to remove the first Exchange Server 2003 computer from the administrative group
Streszczenie
W tym artykule opisano kroki związane z automatycznym lub ręcznym usuwaniem programu Microsoft Exchange Server 2003 z komputera.

Przed usunięciem programu Exchange 2003 należy rozłączyć wszystkich użytkowników ze skrzynkami pocztowymi utworzonymi dla nich na serwerze Exchange. Po rozłączeniu wszystkich użytkowników korzystających ze skrzynek pocztowych można usunąć program Exchange 2003 przy użyciu Instalatora programu Exchange 2003.

Nie zawsze można jednak usunąć program Exchange 2003 przy użyciu Instalatora programu Exchange 2003. W tym scenariuszu można ręcznie usunąć program Exchange 2003. Najpierw należy zatrzymać i wyłączyć wszystkie usługi programu Exchange. Następnie można przy użyciu Edytora rejestru usunąć klucze rejestru związane z instalacją serwera Exchange. Po usunięciu tych kluczy rejestru należy usunąć, a następnie ponownie zainstalować Internetowe usługi informacyjne (IIS) firmy Microsoft. Następnie należy ponownie zainstalować dowolne dodatki Service Pack lub aktualizacje zabezpieczeń, które były zainstalowane na serwerze.

W przypadku serwera klastrowanego nie wolno usuwać folderu plików wspólnych (Common Files), ponieważ może to być przyczyną usunięcia również Usługi klastrowania. Jeżeli ta usługa zostanie usunięta, należy ponownie zainstalować Usługę klastrowania.
WPROWADZENIE
W określonej sytuacji konieczne może być usunięcie programu Microsoft Exchange Server 2003 z komputera. Przed usunięciem programu Exchange 2003 z komputera należy rozłączyć wszystkich użytkowników ze skrzynkami pocztowymi utworzonymi dla nich na serwerze Exchange. Następnie można uruchomić kreatora instalacji programu Exchange Server 2003 i kliknąć opcję Remove (Usuń) dla zainstalowanych składników na ekranie Component Selection (Wybór składnika).

Jeżeli nie można jednak usunąć programu Exchange 2003 przy użyciu kreatora instalacji programu Exchange Server 2003, można ręcznie usunąć ustawienia rejestru dla programu Exchange 2003 przy użyciu Edytora rejestru.

Odłączanie wszystkich użytkowników korzystających ze skrzynek pocztowych przy użyciu przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory

Nie można usunąć składników programu Exchange 2003, jeśli na serwerze Exchange nadal znajdują się skrzynki pocztowe utworzone dla użytkowników korzystających ze skrzynek pocztowych. Aby odłączyć wszystkich użytkowników korzystających ze skrzynek pocztowych przy użyciu przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Rozwiń gałąź domena_użytkownika, a następnie kliknij pozycję Użytkownicy.

  W tym kroku domena_użytkownika to symbol zastępczy nazwy domeny.
 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij nazwę użytkownika dla każdego użytkownika, dla którego utworzono skrzynkę pocztową na serwerze, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone nazwy użytkowników, kliknij polecenie Wymień zadania, a następnie zwolnij klawisz CTRL.
 4. Na liście Wybierz zadanie do wykonania kliknij pozycję Usuwanie skrzynki pocztowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Usuwanie skrzynki pocztowej kliknij przycisk Dalej.
 6. Poczekaj na usunięcie skrzynek pocztowych, a następnie kliknij przycisk Zakończ

Uruchamianie Instalatora programu Exchange Server 2003 w celu usunięcia zainstalowanych składników

Składniki Exchange można usunąć, uruchamiając Instalatora programu Exchange Server 2003 przy użyciu apletu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania na komputerze, na którym jest uruchomiony program Exchange Server 2003. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
 4. W oknie Microsoft Exchange Installation Wizard (Kreator instalacji programu Microsoft Exchange) kliknij przycisk Next (Dalej).
 5. Na liście Action (Akcja) na stronie Component Selection (Wybór składnika) kliknij strzałkę skierowaną w dół obok każdego zainstalowanego składnika, a następnie kliknij opcję Remove (Usuń).

  Uwaga: Obok zainstalowanych składników wyświetlany jest znacznik wyboru na liście Action (Akcja). Kliknięcie przycisku Remove (Usuń) powoduje zastąpienie znacznika wyboru wyrazem Remove (Usuń).
 6. Kliknij przycisk Dalej dwa razy.
 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Ręczne usuwanie programu Exchange 2003

Jeżeli nie można usunąć programu Exchange 2003 przy użyciu apletu Dodaj/Usuń programy, można usunąć z rejestru wpisy programu Exchange przy użyciu Edytora rejestru. Przed edycją rejestru należy zatrzymać i wyłączyć wszystkie usługi programu Exchange 2003 na danym komputerze.

Zatrzymywanie i wyłączanie usług programu Exchange 2003

Następująca tabela zawiera listę podstawowych usług programu Exchange Server 2003:
NazwaOpis
Koordynator transakcji rozproszonych Koordynuje transakcje rozproszone w wielu bazach danych, kolejkach wiadomości i systemach plików.
Administrator Internetowych usług informacyjnych (IIS)Umożliwia administrowanie wirtualnym serwerem HTTP Exchange w przystawce IIS.
Zdarzenia programu Microsoft ExchangeMonitoruje foldery i generuje zdarzenia związane z aplikacjami Exchange Server 5.5.
Protokół IMAP4 (Internet Message Access Protocol) programu Microsoft ExchangeDostarcza usługi protokołu IMAP4 w programie Exchange.
Magazyn informacji programu Microsoft ExchangeZarządza magazynem informacji programu Exchange.
Usługa Microsoft Exchange Management ServiceObsługuje dostawców WMI programu Exchange
Stosy agenta Message Transfer (MTA) programu Microsoft Exchange Dostarcza usługi protokołu X.400 w programie Exchange.
Protokół POP (Post Office Protocol) w wersji 3 programu Microsoft ExchangeDostarcza usługi protokołu POP3 w programie Exchange.
Aparat Microsoft Exchange Routing EnginePrzetwarza informacje związane z routingiem wiadomości i stanem łączy w programie Exchange.
Usługa Site Replication programu Microsoft ExchangeReplikuje informacje programu w organizacji.
Usługa System Attendant programu Microsoft ExchangeMonitoruje program Exchange i dostarcza niezbędne usługi.
Protokół NNTP (Network News Transfer Protocol)Transportuje wiadomości grup dyskusyjnych w sieci.
Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)Transportuje wiadomości e-mail w sieci.
Usługa publikowania w sieci WebDostarcza usługi HTTP dla programu Exchange i usług IIS.
Aby zatrzymać i wyłączyć usługi programu Exchange 2003, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.
 2. Na liście Nazwa kliknij prawym przyciskiem myszy usługę programu Exchange, a następnie kliknij łącze Zatrzymaj.
 3. Po zatrzymaniu usługi kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy usługę programu Exchange, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Wyłączony, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla każdej usługi programu Exchange.

Usuwanie kluczy rejestru programu Exchange przy użyciu Edytora rejestru

Aby usunąć klucze rejestru programu Exchange, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Exchange, a następnie kliknij polecenie Usuń. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia klucza.
 4. Powtórz kroki od 2 do 3 dla każdego z następujących kluczy rejestru:
Klucz rejestruDefinicja
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DAVEX
Protokół WebDAV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS
Instalowalny system plików programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ExIPC
Usługa Epoxy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXOLEDB
Exchange OLE DB
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IMAP4Svc
Protokół IMAP4 programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeActiveSynchNotify
Usługa ActiveSynch Notifications programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADDXA
Usługa Active Directory Connection Agreements programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeAL
Listy adresów programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess
Dostęp do usługi Active Directory w programie Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeES
Zdarzenia programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeFBPublish
Usługa Publish Free/Busy programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS
Magazyn informacji programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMGMT
Usługa zarządzania programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTA
Stosy agenta Message Transfer programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMU
Synchronizacja usługi katalogowej i metabazy w programie Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeOMA
Składnik Outlook Mobile Access programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA
Usługa System Attendant programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS
Usługa Site Replication programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport
Routing wiadomości w programie Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB
Składnik Outlook Web Access programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\POP3Svc
Protokół POP3 programu Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc
Aparat Microsoft Exchange Routing Engine
Jeżeli na serwerze z programem Exchange Server 2003 zainstalowane są łączniki Notes i GroupWise, należy usunąć związane z nimi wpisy rejestru we wpisie
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
:
 • Wszystkie wpisy zaczynające się od LME-
 • Wszystkie wpisy zaczynające się od SERVERNAME-LME
Jeżeli na komputerze nie zainstalowano pakietu Microsoft Office 2003, Office XP lub programu Microsoft Windows SharePoint Service, należy usunąć odpowiednie wpisy z wpisu rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
:
 • MSSEARCH
Ponadto należy zmienić nazwę folderu Dysk:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange 2003. Na przykład zmień nazwę Dysk:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange na Dysk:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange Old.

Usuwanie i ponowne instalowanie Internetowych usług informacyjnych (IIS)

Aby usunąć i ponownie zainstalować usługi IIS, użyj jednej z następujących metod, stosownie do sytuacji:
Węzeł klastra oparty na systemie Windows 2000 lub samodzielny serwer z systemem Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows Server 2003
Ważne Jeżeli dany komputer jest serwerem klastrowanym, należy usunąć tylko składnik usług IIS. Nie wolno usuwać folderu plików wspólnych (Common Files). Jeżeli zostanie usunięty folder Common Files, należy również usunąć Usługę klastrowania. Jeżeli Usługa klastrowania zostanie usunięta, należy ją ponownie zainstalować.

Uwaga: Należy zanotować wszelkie dodatki Service Pack i aktualizacje zabezpieczeń, które zostały zainstalowane na danym serwerze. Należy ponownie zainstalować te składniki.

Aby usunąć składnik usług IIS, wykonaj następujące kroki:
 1. Aby usunąć składnik usług IIS z komputera, na którym jest uruchomiony program Microsoft Windows 2000 Server, wykonaj następujące kroki:
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
  3. Na liście Składniki kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Internetowe usługi informacyjne (IIS).

   Uwaga: Jeżeli dany komputer jest serwerem klastrowanym, kliknij przycisk Szczegóły, kliknij, aby wyczyścić pola wyboru obok wszystkich podskładników z wyjątkiem pola wyboru Common Files (Pliki wspólne), a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Aby usunąć składnik usług IIS z komputera, na którym jest uruchomiony program Microsoft Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
  3. Kliknij pozycję Serwer aplikacji, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
  4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru ASP.NET, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Internetowe usługi informacyjne.
  5. W oknie dialogowym Serwer aplikacji kliknij przycisk OK.
  6. W oknie Kreator składników systemu Windows kliknij przycisk Dalej.
 2. Ponownie uruchom serwer.
 3. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie zlokalizuj folder Exchsrvr.
 4. Zmień nazwę folderu Exchsrvr na Exchsrvrold.
 5. Usuń następujący plik z folderu %systemroot%\system32\inetsrv. W systemie Windows Server 2003 usuń plik Metabase.xml. W systemie Windows 2000 Server usuń plik Metabase.bin.

  Uwaga: Kreator składników systemu Windows mógł już usunąć plik Metabase.xml lub plik Metabase.bin.
 6. Zainstaluj ponownie składnik usług IIS.

  Aby ponownie zainstalować składnik usług IIS na komputerze, na którym jest uruchomiony program Windows 2000 Server, wykonaj następujące kroki:
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
  3. Na liście Składniki kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Internetowe usługi informacyjne (IIS).
  4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Aby ponownie zainstalować składnik usług IIS na komputerze, na którym jest uruchomiony program Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
  3. Kliknij pozycję Serwer aplikacji, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
  4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru ASP.NET, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Internetowe usługi informacyjne.
  5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Uwaga: Jeżeli na danym komputerze jest uruchomiony system Windows Server 2003, należy ponownie zainstalować program ASP.NET oraz usługi SMTP i NNTP.
 7. Zainstaluj ponownie wszelkie dodatki Service Pack i aktualizacje zabezpieczeń, które zostały zainstalowane na danym serwerze.
Węzeł klastra oparty na systemie Windows Server 2003
Aby usunąć, a następnie ponownie zainstalować usługi IIS w węźle klastra opartym na systemie Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Te kroki zawierają opis sposobu usuwania i ponownego instalowania usług IIS w pasywnym węźle klastra serwera.
 1. Usuń usługi IIS z pasywnego węzła klastra. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
  3. Kliknij pozycję Serwer aplikacji, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
  4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru ASP.NET, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Internetowe usługi informacyjne i kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. Na stronie Trwa kończenie pracy Kreatora składników systemu Windows Kreatora składników systemu Windows kliknij przycisk Zakończ.
 2. Usuń pasywny węzeł klastra z klastra serwerów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W aktywnym węźle klastra serwerów uruchom program Administrator klastrów i połącz się z klastrem, którym chcesz zarządzać.
  2. W narzędziu Administrator klastrów rozwiń klaster, prawym przyciskiem myszy kliknij pasywny węzeł, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj usługę klastrowania.
  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij pasywny węzeł, kliknij polecenie Wyklucz węzeł, a następnie kliknij przycisk Tak w następującym komunikacie, który się pojawi:
   Wykluczenie węzła powoduje, że przestaje on należeć do klastra. Czy na pewno wykluczyć węzeł NazwaWęzła z klastra?
 3. Wymuś na usłudze klastrowania powrót do stanu nieskonfigurowanego w wykluczonym pasywnym węźle klastra. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W aktywnym węźle klastra kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   węzeł klastranazwa_NetBIOS /force
   W tym poleceniu w miejscu nazwa_NetBIOS należy wpisać nazwę NetBIOS name wykluczonego pasywnego węzła klastra.
 4. Uruchom ponownie komputer wykluczonego węzła klastra.
 5. Przyłącz ponownie wykluczony węzeł klastra do klastra serwerów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W aktywnym węźle klastra uruchom program Administrator klastrów i połącz się z klastrem, którym chcesz zarządzać.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę klastra, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Węzeł.
  3. Wykonaj kroki Kreatora dodawania węzłów, aby ponownie dodać wykluczony klaster do klastra serwerów.
 6. Zainstaluj ponownie usługi IIS na dodanym pasywnym węźle klastra Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W pasywnym węźle klastra kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
  3. Kliknij pozycję Serwer aplikacji, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
  4. Kliknij, aby wybrać pole wyboru Internetowe usługi informacyjne, a następnie kliknij, aby wybrać pole wyboru ASP.NET i kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga: Może być również konieczna ponowna instalacja usług SMTP i NNTP.
 7. Zainstaluj ponownie wszelkie dodatki Service Pack i aktualizacje zabezpieczeń, które zostały zainstalowane na danym serwerze.

Usuwanie obiektu serwera programu Exchange 2003 z programu Exchange 5.5 Admin

Jeżeli serwer programu Exchange 2003 jest instalowany w istniejącej witrynie programu Microsoft Exchange Server 5.5 i użytkownik korzysta z programu Exchange 5.5 Admin, należy usunąć obiekt serwera programu Exchange 2003 z programu Exchange 5.5 Admin.

Uwaga: Konieczne może być usunięcie obiektów usługi Active Directory skojarzonych z usuniętym serwerem.

Usuwanie serwera programu Exchange 2003 z usługi Active Directory.

Aby usunąć serwer programu Exchange 2003 z usługi Active Directory, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Rozwiń węzeł Administrative Groups/nazwa_grupy_administracyjnej_użytkownika/Servers.

  Uwaga: W tym kroku nazwa_grupy_administracyjnej_użytkownika jest symbolem zastępczym nazwy grupy administracyjnej.
 3. Kliknij prawy przyciskiem myszy nazwę serwera programu Exchange 2003, który chcesz usunąć, kliknij polecenie All Tasks (Wszystkie zadania), a następnie kliknij polecenie Remove Server (Usuń serwer).
Wykonanie tej procedury spowoduje usunięcie wszystkich odwołań do danego serwera w usłudze Active Directory i usunięcie atrybutów związanych z korzystaniem ze skrzynek pocztowych wszystkich użytkowników usługi Active Directory, dla których utworzono skrzynki pocztowe na usuniętym serwerze.

Jeżeli nie można zainstalować lub uruchomić programu Exchange System Manager, można przy użyciu przystawki Edycja ADSI ręcznie usunąć dostateczną liczbę atrybutów serwera, aby umożliwić pomyślną ponowną instalację. W przypadku tej metody nie są czyszczone odwołania do obiektu serwera poza kontenerem serwera. Firma Microsoft nie zaleca korzystania z tej metody, jeżeli nie jest planowana niezwłoczna ponowna instalacja serwera w tej samej grupie administracyjnej, ponieważ konieczne może być ręczne usunięcie lub edytowanie wielu atrybutów obiektów w usłudze Active Directory.

Przystawka Edycja ADSI jest dostępna w zestawie narzędzi obsługi systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania narzędzi obsługi systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301423 Instalowanie Narzędzi obsługi systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows 2000 Server

Ostrzeżenie: Jeżeli używana jest przystawka Edycja ADSI, narzędzie LDP lub inny klient LDAP w wersji 3 i atrybuty obiektów usługi Active Directory zostaną zmodyfikowane niepoprawnie, mogą wystąpić poważne problemy. Konieczna może być ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 lub zarówno systemu Windows, jak i programu Exchange. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektu usługi Active Directory. Te atrybuty można modyfikować na własną odpowiedzialność.
Aby usunąć serwer programu Exchange 2003 z grupy administracyjnej programu Exchange 2003 przy użyciu przystawki Edycja ADSI, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia obsługi systemu Windows 2000, wskaż polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Edycja ADSI.
 2. Rozwiń następujące elementy:
  Configuration Container
  CN=Configuration, DC=Nazwa_domeny,DC=com
  CN=Services
  CN=Microsoft Exchange
  CN=Nazwa_organizacji_użytkownika
  CN=Administrative Groups
  CN=Nazwa_grupy_administracyjnej_użytkownika_lub_nazwa_witryny_programu_Exchange5.5
  CN=Servers

  Uwaga: W tej procedurze Nazwa_domeny jest symbolem zastępczym nazwy domeny, nazwa_organizacji_użytkownika jest symbolem zastępczym nazwy organizacji a nazwa_grupy_administracyjnej_użytkownika_lub_nazwa_witryny_programu_Exchange5.5 jest symbolem zastępczym nazwy grupy administracyjnej lub witryny programu Exchange 5.5 site.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt serwera programu Exchange 2003, a następnie kliknij polecenie Delete (Usuń).
 4. Kliknij przycisk Yes (Tak) w każdym oknie dialogowym adsiedit monitującym o potwierdzenie operacji usunięcia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833396 — ostatni przegląd: 11/26/2007 01:43:00 — zmiana: 9.1

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • kbhowtomaster KB833396
Opinia