Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępne opcje przełączników dla plików Boot.ini systemów Windows XP i Windows Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Do pliku Boot.ini można dodać wiele różnych przełączników, które modyfikują sposób uruchamiania systemu Microsoft Windows XP lub systemu Microsoft Windows Server 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
102873 Plik BOOT.INI i konwencje nazewnictwa ścieżek ARC oraz ich używanie

Więcej informacji
Do pliku Boot.ini można dodać następujące przełączniki.

Uwaga: Te przełączniki dotyczą systemów Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003, jeżeli nie zaznaczono inaczej.

/basevideo

Przełącznik /basevideo wymusza przełączenie systemu do standardowego trybu VGA (rozdzielczość 640x480, 16 kolorów) przy użyciu sterownika wideo zgodnego z dowolną kartą wideo. Ten przełącznik umożliwia ładowanie systemu, jeżeli użytkownik wybrał nieprawidłową rozdzielczość obrazu lub częstotliwość odświeżania. Ten przełącznik powinien być używany w połączeniu z przełącznikiem /sos. Jeżeli zainstalowano nowy sterownik wideo, który nie działa poprawnie, można uruchomić system operacyjny przy użyciu tego parametru. Następnie można usunąć, zaktualizować lub przywrócić problematyczny sterownik wideo.

/baudrate=wartość numeryczna

Ten przełącznik ustawia szybkość transmisji portu używanego do debugowania jądra systemu. Na przykład należy wpisać przełącznik /baudrate=9600. Domyślna szybkość transmisji jest równa 9600 kilobitów na sekundę (Kb/s), jeżeli do komputera jest podłączony modem. Domyślna szybkość transmisji jest równa 115 200 Kb/s w przypadku kabla pseudomodemu. Normalna szybkość transmisji w przypadku zdalnego debugowania za pośrednictwem modemu jest równa 9600. Jeżeli ten przełącznik jest umieszczony w pliku Boot.ini, przełącznik /debug jest włączany automatycznie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o konfigurowaniu modemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
148954 Sposób konfigurowania zdalnej sesji debugowania za pomocą modemu
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania pseudomodemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
151981 Sposób konfigurowania zdalnej sesji debugowania za pomocą kabla bezmodemowego

/crashdebug

Ten przełącznik powoduje ładowanie debugera jądra podczas uruchamiania systemu operacyjnego. Przełącznik pozostaje nieaktywny aż do chwili, kiedy zostanie zgłoszony komunikat o błędzie zatrzymania. Przełącznik /crashdebug jest użyteczny w przypadku losowego występowania błędów jądra systemu. Ten przełącznik umożliwia korzystanie z portu COM podczas wykonywania normalnych operacji po uruchomieniu systemu Windows. W przypadku awarii systemu Windows przełącznik konwertuje ten port na port debugowania. (Ta akcja powoduje włączenie zdalnego debugowania).

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
151981 Sposób konfigurowania zdalnej sesji debugowania za pomocą kabla bezmodemowego

/debug

Ten przełącznik włącza debuger jądra podczas uruchamiania systemu Windows. Ten przełącznik może być uaktywniony w dowolnej chwili przez debugera-hosta podłączonego do komputera, jeżeli konieczne jest włączenie zdalnego debugowania na żywo systemu Windows za pośrednictwem portów COM. W przeciwieństwie do przełącznika /crashdebug, w przypadku przełącznika /debug port COM jest używany niezależnie od tego, czy debugowanie jest włączone. Należy korzystać z tego przełącznika w przypadku problemów dotyczących debugowania, które można odtworzyć.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zdalnego debugowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
121543 Konfigurowanie zdalnego debugowania

/debugport=comnumer

Ten przełącznik określa port komunikacyjny, którego należy używać do debugowania, gdzie numer jest portem komunikacyjnym, takim jak COM1. Domyślnie w przypadku przełącznika /debugport używany jest port COM2, jeżeli istnieje. W przeciwnym przypadku używany jest port COM1. Jeżeli ten przełącznik zostanie uwzględniony w pliku Boot.ini, przełącznik /debug jest uaktywniany.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
151981 Sposób konfigurowania zdalnej sesji debugowania za pomocą kabla bezmodemowego

/maxmem=numer

Ten przełącznik określa ilość pamięci RAM, w megabajtach, z której system Windows może korzystać. Na przykład, jeżeli system Windows powinien używać mniej niż 64 MB pamięci, należy użyć przełącznika /maxmem=64.

Przełącznik /maxmem nie uwzględnia jednak luk w pamięci. Firma Microsoft zaleca więc korzystanie raczej z przełącznika /burnmemory. Przełącznik /burnmemory uwzględnia luki w pamięci.

Na przykład, jeżeli używany jest przełącznik /maxmem=64, a do załadowania systemu wymaganych jest 64 MB pamięci, w rzeczywistości system nie zawsze może korzystać z 64 MB na skutek luk w pamięci. W tym scenariuszu system Windows nie zostałby uruchomiony.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
108393 Opcja MAXMEM w pliku Boot.ini systemu operacyjnego Windows NT

/noguiboot

Ten przełącznik powoduje wyłączenie mapy bitowej używanej do wyświetlania paska postępu podczas uruchamiania systemu Windows. (Pasek postępu jest wyświetlany bezpośrednio przed monitem logowania).

/nodebug

Ten przełącznik powoduje włączenie debugowania. Ten scenariusz może być przyczyną zgłoszenia błędu zatrzymania, jeżeli w kodzie źródłowym programu umieszczono ustalony punkt przerwania.

/numproc=numer

Ten przełącznik określa liczbę procesorów, które zostaną uaktywnione podczas uruchamiania systemu Windows. Korzystając z tego przełącznika, można wymusić na systemie wieloprocesorowym korzystanie tylko z określonej liczby procesorów (numer). Ten przełącznik może ułatwić rozwiązywanie problemów dotyczących wydajności i wadliwych procesorów.

/pcilock

W przypadku systemów z procesorem x86 ten przełącznik zapobiega dynamicznemu przypisywaniu przez system operacyjny zasobów wejść sprzętowych, wyjść sprzętowych i żądań przerwania do urządzeń interfejsu PCI (Peripheral Connect Interface). Korzystając z tego przełącznika, system BIOS konfiguruje urządzenia.

/fastdetect:comnumer

Ten przełącznik powoduje wyłączenie funkcji wykrywania myszy szeregowej i myszy korzystającej z magistrali w pliku Ntdetect.com dla określonego portu. Należy korzystać z tego przełącznika w przypadku składnika innego niż mysz, podłączonego do portu szeregowego podczas procesu uruchamiania. Na przykład należy wpisać /fastdetect:comnumer, gdzie numer jest numerem portu szeregowego. Porty mogą być rozdzielone przecinkami, jeżeli konieczne jest wyłączenie kilku portów. Jeżeli używany jest przełącznik /fastdetect i nie określono portu komunikacyjnego, funkcja wykrywania myszy szeregowej jest wyłączana dla wszystkich portów komunikacyjnych.

Uwaga: W starszych wersjach systemu Windows, z systemem Windows NT 4.0 włącznie, ten przełącznik był zwany /noserialmice.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
131976 Sposób wyłączania wykrywania urządzeń podłączonych za pomocą portów szeregowych

/sos

Przełącznik /sos wyświetla nazwy ładowanych sterowników urządzeń. Domyślnie na ekranie programu ładującego systemu Windows wyświetlane są tylko punkty informujące o postępach procesu. Korzystając z tego przełącznika i przełącznika /basevideo, można ustalić, który sterownik jest przyczyną awarii.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
99743 Zastosowanie pliku BOOT.INI w systemie Windows 2000 lub Windows NT

/PAE

Korzystając z przełącznika /PAE i odpowiedniego wpisu w pliku Boot.ini, można zezwolić na normalne uruchomienie komputera obsługującego tryb rozszerzenia adresu fizycznego (PAE). W trybie awaryjnym komputer jest uruchamiany przy użyciu normalnych składników jądra systemu, nawet jeżeli określono przełącznik /PAE.

/HAL=nazwa_pliku

Korzystając z tego przełącznika, można definiować warstwę abstrakcji sprzętu (HAL) ładowaną podczas uruchamiania. Na przykład należy wpisać przełącznik /HAL=halmps.dll w celu załadowania pliku Halmps.dll w folderze System32.Ten przełącznik jest użyteczny w przypadku testowania różnych warstw HAL przed zmianą nazwy pliku na Hal.dll. Ten przełącznik jest również użyteczny wówczas, gdy konieczne jest testowanie przełącznika między uruchomieniem komputera w trybie wieloprocesorowym a uruchomieniem go w trybie z pojedynczym procesorem. Aby to zrobić, należy użyć tego przełącznika w połączeniu z przełącznikiem /kernel.

/kernel=nazwa_pliku

Korzystając z tego przełącznika, można definiować jądro ładowane podczas uruchamiania. Na przykład należy wpisać przełącznik /kernel=ntkrnlmp.exe w celu załadowania pliku Ntkrnlmp.exe w folderze System32. Korzystając z tego przełącznika, można przełączać między jądrem obsługującym debugowanie, zawierającym dużą ilość kodu źródłowego związanego z debugowaniem, i standardowym jądrem systemu.

/bootlog

Ten przełącznik powoduje włączenie rejestrowania rozruchu w pliku o nazwie systemroot\Ntbtlog.txt. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rejestrowania rozruchu, zobacz Pomoc systemu Windows.

/burnmemory=numer

Ten przełącznik określa w megabajtach ilość pamięci, z której system Windows nie może korzystać. Korzystając z tego parametru, można potwierdzić występowanie problemu dotyczącego wydajności lub innych problemów związanych z nadmiernym wykorzystaniem pamięci RAM. Na przykład należy wpisać przełącznik /burnmemory=128 w celu zredukowania ilości pamięci fizycznej dostępnej dla systemu Windows o 128 MB.

/3GB

Ten przełącznik wymusza w systemach z procesorami x86 przydział 3 GB wirtualnej przestrzeni adresowej dla programów oraz 1 GB dla jądra i składników wykonawczych. Program musi być odpowiednio zaprojektowany, aby korzystał z dodatkowej przestrzeni adresowej w pamięci. Korzystając z tego przełącznika, programy trybu użytkownika mogą uzyskać dostęp do 3 GB pamięci, a nie jak zwykle do 2 GB przydzielanych przez system Windows dla programów trybu użytkownika. Przełącznik przenosi punkt początkowy pamięci jądra systemu do 3 GB. Ten przełącznik może być wymagany w przypadku niektórych konfiguracji programu Microsoft Exchange Server 2003 i systemu Microsoft Windows Server 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
823440 Używanie przełącznika /3GB w programie Exchange Server 2003 na komputerze z systemem Windows Server 2003


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
171793 Informacja o używaniu w aplikacjach 4-gigabajtowego dostrajania pamięci RAM

/safeboot:parametr

Ten przełącznik powoduje uruchomienie systemu Windows w trybie awaryjnym. Ten przełącznik korzysta z następujących parametrów:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
Można łączyć inne parametry w pliku Boot.ini z parametrem /safeboot:parametr. Następujące przykłady ilustrują parametry uwzględniane po wybraniu opcji Tryb awaryjny w menu uruchamiania podczas odzyskiwania systemu.
 • Tryb awaryjny z obsługą sieci
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb awaryjny z obsługą sieci
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb awaryjny z wierszem polecenia
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
UWAGA: Przełączniki /sos, /bootlog i /noguiboot nie są wymagane w przypadku następujących ustawień, jednak mogą ułatwić rozwiązywanie problemów. Te przełączniki są uwzględniane, jeżeli użytkownik naciśnie klawisz F8, a następnie wybierze jeden z dostępnych trybów.

/userva

Ten przełącznik umożliwia dostosowanie ilości pamięci przydzielonej dla procesów w przypadku korzystania z przełącznika /3GB. Ten przełącznik pozwala zwiększyć ilość pamięci jądra systemu związanej z wpisami PTE (Page Table Entry), a równocześnie zachować prawie 3 GB przestrzeni pamięci procesów.

Uwaga: Pomoc techniczna firmy Microsoft zdecydowanie zaleca korzystanie z zakresu pamięci 2900-3030 w przypadku przełącznika /USERVA. Ten zakres jest dostatecznie szeroki, aby zapewnić odpowiednią wielkość puli wpisów tabeli stron systemu i umożliwić rozwiązanie wszystkich aktualnie występujących problemów. Zazwyczaj ustawienie /userva=2900 zapewnia prawie maksymalną dostępną liczbę wpisów tabeli stron systemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z przełącznika /USERVA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316739 Sposób używania przełącznika /USERVA w plikach Boot.ini celem dostrajania konfiguracji /3GB
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810371 Używanie przełącznika /userva na serwerach Exchange z systemem Windows Server 2003
323427 Sposób ręcznego edytowania pliku Boot.ini w środowisku systemu Windows Server 2003
317526 Sposób edytowania pliku Boot.ini w systemie operacyjnym Windows Server 2003
317521 Opis polecenia Bootcfg i jego zastosowań
289022 Jak edytować plik Boot.ini w systemie Windows XP
291980 Omówienie polecenia Bootcfg i jego zastosowań

/usepmtimer

Jeśli procesor komputera obsługuje ustawienia PM_TIMER, przełącznik /usepmtimer włącza w systemie operacyjnym Windows XP lub Windows Server 2003 ustawienia zegara PM-TIMER zamiast licznika sygnatur czasowych (TSC).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu używania przełącznika /usepmtimer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895980 Programy używające funkcji QueryPerformanceCounter mogą działać niezadowalająco w systemie Windows Server 2003 i Windows XP

/redirect

Korzystając z tego przełącznika, można włączyć Usługi zarządzania awaryjnego (EMS) na komputerze z systemem Windows Server 2003 Enterprise Edition. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług EMS, wyszukaj frazę „Usługi zarządzania awaryjnego” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.

Aby włączyć usługi EMS w przypadku edycji pliku Boot.ini na komputerze z procesorem x86, należy wyedytować sekcję [boot loader] i sekcję [operating systems] pliku Boot.ini. W tym celu należy skonfigurować następujące wpisy:
 • W sekcji [boot loader] dodaj jedną z następujących wymaganych instrukcji:
  redirect=COMx
  W tej instrukcji zastąp znak x jednym z następujących numerów portu COM:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Ta instrukcja zezwala systemowi BIOS komputera na zdefiniowanie portów COM używanych na potrzeby usług EMS.
 • Pod sekcją [boot loader] dodaj jedną z następujących opcji instrukcji:
  redirectbaudrate=baudrate
  Zastąp baudrate jedną z następujących wartości:
  9600
  19200
  57600
  115200
  Domyślnie usługa EMS korzysta z ustawienia szybkości transmisji 9600 Kb/s.
 • W sekcji [operating systems] dodaj opcję /redirect do wpisu systemu operacyjnego, który chcesz skonfigurować do korzystania z usługi EMS. Następujący przykład pokazuje sposób używania tych przełączników:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWSredirect=COM1redirectbaudrate=19200[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Korzystając z tego przełącznika razem z przełącznikami /debug i /debugport, można skonfigurować system Windows do wysyłania informacji związanych z debugowaniem za pośrednictwem portu 1394 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.). Aby zapewnić obsługę debugowania za pośrednictwem portu 1394, na obu komputerach musi być uruchomiony system Microsoft Windows XP lub nowsza wersja systemu Windows. Port 1394 oferuje maksymalnie 63 niezależne kanały komunikacyjne, oznaczone numerami od 0 do 62. Liczba kanałów w pojedynczej magistrali jest zależna od implementacji sprzętowej. W systemie Windows XP określono limit czterech komputerów docelowych. Ten limit nie obowiązuje jednak w systemie Windows Server 2003. Aby korzystać z funkcji debugowania, należy wybrać wspólny numer kanału używany zarówno na komputerze, na którym uruchomiono debuger, zwanym również komputerem-hostem, jak i na debugowanym komputerze, zwanym również komputerem docelowym. Można użyć dowolnego numeru od 1 do 62.

Aby skonfigurować komputer docelowy

 1. Wyedytuj plik Boot.ini, aby dodać opcję /CHANNEL=x do wpisu systemu operacyjnego skonfigurowanego do debugowania. Zastąp symbol x numerem kanału, którego chcesz użyć. Na przykład skonfiguruj obszar [operating systems] w pliku Boot.ini podobnie do następującego:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. Podłącz kabel zgodny ze standardem 1394 do jednego z portów 1394.
 3. Odłącz kontroler hosta zgodny ze standardem 1394 na komputerze docelowym. W tym celu uruchom Menedżera urządzeń, kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wyłącz.
 4. Ponownie uruchom komputer.

Aby skonfigurować komputer-host

 1. Podłącz kabel zgodny ze standardem 1394 do jednego z portów 1394.
 2. Zainstaluj pliki binarne debugera jądra systemu.
 3. Uruchom wiersz polecenia. Naciskaj klawisz Enter po wpisaniu każdego z następujących poleceń:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Wyświetl folder, w którym zainstalowano debuger jądra systemu, a następnie wpisz następujące polecenie:
  kd.exe
Podczas uruchamiania debugera po raz pierwszy instalowany jest wirtualny sterownik zgodny ze standardem 1394. Korzystając z tego sterownika, debuger może komunikować się z komputerem docelowym. Tylko użytkownik zalogowany z uprawnieniami administratora może pomyślnie zainstalować ten sterownik.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833721 — ostatni przegląd: 12/04/2007 20:17:00 — zmiana: 6.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • KB833721
Opinia