Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Listę problemów występujących w programie Excel 2002, które są rozwiązywane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:836031
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office XP (SP3). W tym artykule opisano problemy, które zostały rozwiązane w programie Microsoft Excel 2002. Dla dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania i instalowania pakietu Office XP z dodatkiem SP3, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu w programie Microsoft Bazy wiedzy Knowledge Base:
832671 bazy wiedzyOpis pakietu Microsoft Office XP Z dodatkiem Service Pack 3
Więcej informacji

Program Excel 2002 rozwiązywane przez dodatek SP3 dla pakietu Office XP

Aktualizacja rozwiązuje problemy opisane w następujących Pakiet poprawek Microsoft artykuły:

823338 Pakiet poprawek dla programu Excel 2002 Post-Service Pack 2:, 11 lipca 2003 r.
823969 Pakiet poprawek dla programu Excel 2002 Post-Service Pack 2:, 10 sierpnia 2003
827143 Pakiet poprawek dla programu Excel 2002 Post-Service Pack 2:, 28 sierpnia 2003
827978 Pakiet poprawek dla programu Excel 2002 Post-Service Pack 2:, 19 września 2003
827984 Pakiet poprawek dla programu Excel 2002 Post-Service Pack 2:, 25 września 2003
829340 Pakiet poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Excel 2002: 6 października 2003 r.


Aktualizacja rozwiązuje problemy, które zostały opisane w następujących Microsoft Knowledge Base artykuły:
324491 "Plik mógł zostać zmieniony..." błąd podczas zapisywania skoroszytu na serwerze sieciowym, w programie Excel 2002 lub w programie Excel 2003
817578 Nie można zmienić ścieżki łącza, gdy dodatek programu Excel nie jest załadowany
822380 XL2002: Jest Excel gwałtownie zamykany podczas zapisywania skoroszytu
823026 Komunikat o błędzie "Nie można odczytać pliku" podczas otwierania skoroszytu i spróbuj dokonać aktualizacji łącza
298955 Za pomocą aliasu pola w kwerendzie nie działa z niektórych baz danych innych firm
320516 Nie XL2002: Można otworzyć plików programu Excel w programie Eksplorator Windows po użyciu Kreatora importu tekstu
321286 XL2002: Błąd VBA uruchamianie makr w przypadku otwarcia wielu wystąpień programu Excel z formantem RefEdit
322238 XL2002: Pól tabeli przestawnej nie działają po naprawy programu Excel i odzyskuje plików
323613 Komunikaty o błędach podczas usuwania wielu kolumn z wykresu
324051 XL2002: Użycie Procesora wynosi 100 procent podczas kopiowania dużych arkusz w programie Excel
324125 XL2002: Składnia hiperłącze nie jest zapisywany poprawnie podczas zapisywania pliku programu Excel jako strony HTML
324557 XL2002: Program Excel przestaje odpowiadać po usunięciu sum częściowych
325207 XL2002: Zmiany do tabel przestawnych nie powodując wstecz nowe kolumny
325703 Funkcji Autoobliczanie działa nawet wtedy, gdy ta funkcja jest wyłączona
327365 XL2002: Skoroszyt jest otwiera się powoli
328196 XL2002: Skoroszytu zamykany nieoczekiwanie natychmiast po jego otwarciu
330157 XL2002: Zamyka program Excel po kliknięciu formantu ActiveX
330345 Program Excel 2002: Niestandardowe paski narzędzi zostaną utracone po zamknięciu programu Excel
331401 XL2002: Maja Excel przestaje odpowiadać wywołanie obliczyć z asynchronicznych zdarzeń COM
331505 XL2002: Program Excel może przestać odpowiadać podczas próby edytowania długiej formuły, która zawiera łącze
331863 "Program Excel nie może ukończyć tego zadania z dostępnymi zasobami" błąd podczas próby przeglądania przeoledzonych zmian w programie Excel 2002
811157 XL2002: Program Excel pojawia się przestaje odpowiadać podczas usuwania sum częściowych
811161 Etykiety danych znikają, gdy wartość jest większa niż maksymalna osi
811207 Nie można wyświetlić dane, który został skopiowany z programu Excel 2002 w podglądzie programu FrontPage 2002
811344 Otwiera dodatkowe skoroszytu "Object" XL2002: I program Excel pojawia się przestaje odpowiadać
811541 XL2002: Wartości pola kombi przywrócić ustawienia domyślne, gdy używane jest pole kombi innego
811542 XL2002: Nie można zaktualizować łączy do plików na serwerze sieci Web bezpiecznego
812384 XL2002: "Nie można odczytać pliku" komunikat o błędzie podczas otwierania skoroszytu
812647 XL2002: Łącza obiektu OLE nie są automatycznie uaktualniane po otwarciu pliku w Eksploratorze Windows
812668 XL2002: Program Excel pojawia się przestaje odpowiadać podczas konwertowania tekstu na kolumny w arkuszu wcześniejszych wersji
814020 XL2002: Excel zmiany czcionki Format danych po edycji danych programu Excel w programie Word
815196 OFFXP: Etykiety w wklejony obiekt wykresu programu Excel są zniekształcony, nieczytelny lub niekompletne
816997 XL2002: Czas obliczeń w tabeli przestawnej może być niedokładny
819853 XL2002: "Nie można odczytać pliku" komunikat o błędzie podczas otwierania pliku programu Excel, który zawiera raport tabeli przestawnej
820432 XL2002: Komentarze pojawiają się w miejscu niewłaściwego skoroszyt zapisany jako strona sieci Web
821078 XL2002: Po narysowaniu linii łącznika na wykresie zamyka program Excel
821136 XL2002: Klienci DDE nie można użyć polecenia Uruchom do uruchamiania makra wbudowane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń
821273 XL2002: Skoroszyt nie jest drukowane podczas korzystania z programu Excel na komputerze typu Tablet
821292 XL2002: Komunikat O błędzie: Run-Time Error: '13' Niezgodność typów
821456 Niepoprawne pochodzenie pliku jest wyświetlana po otwarciu pliku tekstowego w programie Excel 2002
821564 XL2002: Formaty daty zostaną utracone podczas programowego przenoszenia danych z jednego zakresu na inny
826091 XL2002: Niektóre tekstu pole hiperłącza nie działają po skoroszyt zapisany jako strona sieci Web
827270 Program Excel nieoczekiwanie komunikat o błędzie podczas zamykania skoroszytu programu Excel, zawierającego łącza DDE
Additional issues that are fixed by Office XP SP3
Ponadto problemy w tej sekcji są również ustalone przez urząd XP Z DODATKIEM SP3.

Program Excel zostaje nieoczekiwanie zamknięty po otwarciu arkusza kalkulacyjnego XML

W programie Excel 2002 po otwarciu arkusza kalkulacyjnego XML, który jest generowany w Składnik sieci Web pakietu Microsoft Office XP arkusz kalkulacyjny i Uruchom Podgląd wydruku, program Excel może zostać nieoczekiwanie zamknięty. Przyczyną tego problemu jest niewystarczająca drukowania informacje.

Program Excel 2002 znajdzie nieprawidłowy znak podczas wyszukiwania określonych znaków rozszerzonych

Program Excel 2002 znajdzie nieprawidłowy znak podczas wyszukiwania określonych znaków rozszerzonych.Metoda EnableItemSelection nie działa

Jeśli źródłowe OLAP dla tabeli przestawnej w programie Excel 2002, rozmowa Aby EnableItemSelection Metoda nie działa i może pojawić się błąd VBA 1004. To problem nie występuje, jeśli w tabeli przestawnej używa bazy danych SQL lub wewnętrznego źródła dla dane.XlStroke jest stałą metodę sortowania

Podczas rejestrowania makra fonetyczny sortowania kolumny w programie Excel 2002, Wersja języka chińskiego tradycyjnego, Excel 2002 używa stałej xlStroke dla Metoda sortowania zamiast stałej xlPinYin dla fonetyczny sortowanie.Moduły VBA są tracone podczas stosowania podpisu cyfrowego do skoroszytu

Po zastosowaniu podpisu cyfrowego do programu Excel 2000 i Excel 97 skoroszyt za pomocą programu Excel 2002 może być modułów VBA, które należą do skoroszytu utracone po zapisaniu skoroszytu. Podczas otwierania skoroszytu może pojawić się następujący komunikat o błędzie programu Microsoft Visual Basic:
Błąd dostęp do pliku. Połączenie sieciowe zostało przerwane.
Jeśli klikniesz przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Włącz makra, użytkownik może następujący komunikat o błędzie:
Wykryto błędy w 'file_name.xls', ale program Microsoft Excel zdołał otworzyć plik poprzez napraw wymienionych poniżej. Zapisz plik, aby zmiany były trwałe.

Utracony projekt języka Visual Basic.
Utracone ActiveX formanty.Program Excel 2002 przestaje odpowiadać po zmianie parametru kryteriów w wywołaniu funkcji bazy danych

Program Excel 2002 przestaje odpowiadać po użyciu funkcji bazy danych, takie jak DSUM, gdy parametr kryteriów funkcji jest oparte na komórce, jest wypełniane automatycznie przy użyciu funkcji =LOS() lub =RANDBETWEEN() Funkcja.Program Excel 2002 nie konwertuje poprawnie dane XML

Po otwarciu dokumentu XML za pomocą programu Excel 2002, tylko ostatni Importuje elementu każdy wiersz w tabeli danych XML do Arkusz.Otrzymujesz "nie można uruchomić" MSQUERY.EXE "" komunikat o błędzie na komputerze z systemem Windows 98

Podczas próby importowania danych zewnętrznych do skoroszytu, MSQuery Program przestaje odpowiadać lub zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można uruchomić "MSQuery.exe"


Metoda VBA HPageBreaks.Add może spowodować, że program Excel 2002 może przestać odpowiadać

Podczas ustawiania podziałów stron w programie Excel 2002 za pomocą makra języka VBA skoroszyt za pomocą HPageBreaks.Add Metoda, może pojawić następujący komunikat Błąd w czasie wykonywania:
Błąd wykonania "2147417848 (80010108)":

Błąd automatyzacji
Wywołany obiekt odłączył się od swoich klientów.


Odbieranie runtime "-2147417848 Metoda"Styl"obiektu Range" Niepowodzenie"komunikat o błędzie podczas uruchamiania makra VBA

Podczas próby uruchomienia makra w skoroszycie programu Excel może pojawić się komunikat o błędzie wykonywania następujących czynności:
-2147417848 Metoda "Styl" obiektu "zakres" nie powiodło się.
Jeśli komentarz wszystkich wierszy kod, który wykonuje jakąś formę formatowania w skoroszycie funkcji makr bez błędu.Obiekty rysunkowe przenieść po zapisaniu skoroszytu programu Excel 2002

Podczas zapisywania skoroszytu programu Excel 2002, obiekty rysunkowe, takie prostokątów elips i innych obiektów może zmienić położenie w arkuszu Po zapisaniu, Zamknij, a następnie otwórz skoroszyt.Połączone arkusze może spowodować, że komunikat o błędzie "Nieoczekiwany błąd" w przeglądarce sieci Web z uwierzytelnianiem podstawowym

Podczas aktualizowania łącza z jednego arkusza programu Excel do innego programu Excel arkusz, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie "Nieoczekiwany błąd". Ten problem występuje Jeśli pliki znajdują się na serwerze Microsoft IIS z uwierzytelnianiem podstawowym i są otwarte w programie Microsoft Internet Explorer."Nie można pobrać informacji, jeżeli znacznik parametru jest argumentem funkcji o parametrze" zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podczas tworzenia nowej kwerendy bazy danych

Podczas tworzenia nowej kwerendy bazy danych do pobierania danych z SQL Serwer może otrzymać następujący komunikat o błędzie:
ODBC Sterownik SQL Server
Nie można pobrać informacji o parametrze, gdy parametr znacznik jest argumentem funkcji.
Po kliknięciu przycisku OK w przypadku następujący komunikat o błędzie:
ODBC programu SQL Server Sterownik
Nieprawidłowy indeks deskryptora.


Plik programu Excel zostanie otwarty za pomocą OLE, a następnie zamknięte, lecz nie zakończyć proces programu Excel

Podczas otwierania i zamykania określonego pliku programu Excel za pomocą obiektu łączenie i osadzanie automatyzację OLE, proces programu Excel nie jest zamykany jako Oczekiwano.Udostępniony skoroszyt programu Excel zostaje nieoczekiwanie zamknięty podczas próby zapisania

Program Excel może zostać nieoczekiwanie zamknięty po otwarciu lub podczas zapisywania udostępniony skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający widoków niestandardowych i jeden lub więcej te widoki zawiera wiele 10 podziały stron — na przykład, 10, 20, 30, i itd.

Dane są tracone, gdy skoroszyt programu Excel 2002 zawiera dane, który został ustawiony za pomocą wywołania zwrotnego do funkcji xlDefineBinaryName

Podczas zapisywania pliku programu Microsoft Excel 2002 zawiera dane, została ustawiona za pomocą wywołania zwrotnego do xlDefineBinaryName Funkcja, jeśli skoroszyt jest chroniony hasłem i danych przekracza maksymalną liczbę bajtów, które można umieścić w rekordzie kolejnych danych zostaną utracone po ponownym otwarciu skoroszytu.

Komunikat o błędzie w programie Excel 2002

Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie programu Excel 2002:
Program Microsoft Excel napotkał problem i musi Zamknij. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Aby zobaczyć, co ten raport o błędach zawiera, kliknij tutaj.
Podczas przeglądania danych w raporcie o błędzie Raport zawiera sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących czynności Błąd podpisów:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset------------------------------------------------------------------------excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcbexcel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009dexcel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
Ponadto innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć są możliwe.
xl2002 xl2k2 zawiesza się nastąpiła awaria zawiesza poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń aktualizacja zabezpieczenia usterka kontekst luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony umiejętnie zakresu specjalnie spreparowane dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 836031 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:13:13 — zmiana: 3.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbinfo kbmt KB836031 KbMtpl
Opinia