Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępność i opis narzędzia Port Reporter

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule omówiono narzędzie Port Reporter. Działa ono jako usługa na komputerach z systemem Windows Server 2003, Windows XP oraz Windows 2000 i rejestruje aktywność portów TCP i UDP. Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu uzyskania i zainstalowania tego narzędzia. Podczas instalowania program instalacyjny tworzy odpowiednie wpisy rejestru oraz instaluje usługę Port Reporter.

Ten artykuł zawiera również informacje o tym, w jaki sposób używać parametrów uruchamiania do konfigurowania usługi Port Reporter, oraz informacje dotyczące plików dziennika generowanych przez usługę.
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu uzyskania, zainstalowania i konfigurowania narzędzia Port Reporter. Jest to narzędzie, którego można używać do rejestrowania danych portu TCP/IP na komputerach z systemem Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000.

Powrót do początku

Omówienie

Narzędzie Port Reporter rejestruje aktywność portów TCP i UDP. Jest to mały program działający jako usługa na komputerze z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

Na komputerach z systemem Windows Server 2003 i Windows XP usługa może rejestrować następujące informacje:
 • Używane porty
 • Procesy korzystające z portu
 • Określenie, czy proces jest usługą
 • Moduły ładowane przez proces
 • Konta użytkowników korzystające z procesów
Na komputerach z systemem Windows 2000 usługa rejestruje używane porty oraz czas ich używania.

Informacje rejestrowane przez narzędzie Port Reporter mogą pomóc w śledzeniu wykorzystania portów i rozwiązywaniu określonych problemów. Informacje te mogą być również przydatne do celów związanych z zabezpieczeniami.

Powrót do początku

Uzyskiwanie narzędzia Port Reporter

Aby uzyskać narzędzie Port Reporter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Instalowanie usługi Port Reporter

Po uruchomieniu programu instalacyjnego (Pr-Setup.exe) w celu zainstalowania narzędzia Port Reporter program wykonuje następujące operacje:
 • Dodaje następujące podklucze do rejestru systemu Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\PortReporter
  Usługa Port Reporter wymaga tego klucza rejestru do rejestrowania wpisów w dzienniku zdarzeń aplikacji na komputerze.
 • Instaluje usługę Port Reporter.

  Program instalacyjny tworzy obiekt usługi dla narzędzia Port Reporter, a następnie dodaje obiekt do bazy danych Menedżera sterowania usługami.
Powrót do początku

Instalowanie usługi Port Reporter w lokalizacji domyślnej

Domyślnie usługa Port Reporter jest instalowana w następującym folderze na dysku twardym:
dysk:\Program Files\PortReporter
Aby zainstalować usługę Port Reporter w lokalizacji domyślnej:
 1. Zaloguj się do komputera jako członek lokalnej grupy Administratorzy.
 2. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze łącznie z narzędziem Usługi oraz Podglądem zdarzeń w oknie Narzędzia administracyjne.
 3. Kliknij dwukrotnie plik Pr-Setup.exe, aby uruchomić program instalacyjny.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie narzędzia Port Reporter w folderze Program Files naciśnij klawisz Y.

  Po naciśnięciu klawisza Y program instalacyjny utworzy podfolder o nazwie PortReporter w folderze Program Files. Plik Portreporter.exe jest kopiowany do podfolderu i rejestrowany jako usługa w Menedżerze sterowania usługami.
Powrót do początku

Instalowanie usługi Port Reporter w lokalizacji innej niż domyślna

Aby zainstalować usługę Port Reporter w lokalizacji innej niż domyślna:
 1. Zaloguj się do komputera jako członek lokalnej grupy Administratorzy.
 2. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze łącznie z narzędziem Usługi i Podglądem zdarzeń w oknie Narzędzia administracyjne.
 3. Skopiuj plik Pr-setup.exe i plik Portreporter.exe do folderu, w którym chcesz zainstalować narzędzie Port Reporter.

  UWAGA: Program instalacyjny należy uruchomić ze stałego dysku lokalnego. Nie można go uruchomić z dysku sieciowego ani z dysku CD-ROM.
 4. Wpisz następujący wiersz w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER (gdzie ŚcieżkaFolderu jest dyskiem i ścieżką folderu zawierającego plik Pr-setup.exe i Portreporter.exe):
  pr-setup.exe -d 'ŚcieżkaFolderu'
  Na przykład, aby zainstalować narzędzie w folderze D:\Tools\Port Reporter, wpisz polecenie
  pr-setup.exe –d ‘d:\tools\port reporter\’
  W oknie wiersza polecenia pojawią się dane podobne do następujących:
  C:\temp>pr-setup.exe -d 'ŚcieżkaFolderu'Instalowanie usługi Port Reporter: ŚcieżkaFolderuTworzenie usługi...ukończono pomyślnieTworzenie klucza i wartości... ukończono pomyślnieInstalator zainstalował pomyślnie usługę Port ReporterUsługa jest obecnie zatrzymana i skonfigurowana do ręcznego uruchamianiaUżyj apletu Usługi w Panelu sterowania, aby skonfigurować i uruchomić usługę Port ReporterNaciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć instalatora
 5. Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć program instalacyjny.
Powrót do początku

Konfigurowanie i uruchamianie usługi Port Reporter

Aby sprawdzić, czy usługa Port Reporter została zainstalowana pomyślnie oraz aby ją uruchomić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
 2. Rozwiń gałąź Usługi i aplikacje, a następnie rozwiń gałąź Usługi.
 3. Sprawdź, czy w prawym okienku na liście znajduje się usługa Port Reporter.
 4. Aby uruchomić usługę, kliknij dwukrotnie nazwę usługi, a następnie kliknij, aby wybrać przycisk Uruchom. Kliknij przycisk OK.

  Usługa Port Reporter utworzy wpis dziennika w dzienniku aplikacji informujący o jej uruchomieniu.
Domyślnie typ uruchamiania usługi Port Reporter jest ustawiony do używania ustawienia Ręczny. Jeżeli chcesz, aby usługa była uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows, ustaw typ uruchamiania na Automatyczny.

Domyślnie usługa Port Reporter używa lokalnego konta systemowego do logowania się do komputera. Przy użyciu tego konta usługa może zbierać szczegóły dotyczące procesów, do których nie mają dostępu konto administratora ani konta innych użytkowników. Z tego powodu firma Microsoft nie zaleca modyfikowania tego ustawienia.

Uwaga: Ponieważ ta usługa jest uruchamiana w kontekście lokalnego konta systemowego, firma Microsoft zaleca zabezpieczenie folderu, w którym zainstalowano program Port Reporter. Niezależnie od tego, czy usługa Port Reporter jest zainstalowana w domyślnej lokalizacji (%SystemDrive%\Program Files\PortReporter) czy w lokalizacji niestandardowej, należy wykonać następujące kroki:
 • Usługę Port Reporter zainstaluj wyłącznie w partycji systemu plików NTFS
 • Dopasuj listę kontroli dostępu w folderze instalacji, tak aby tylko lokalna grupa Administratorzy miała dostęp do folderu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Windows Explorer, a następnie znajdź folder instalacji. Domyślnie jest to folder %SystemDrive%\Program Files\PortReporter.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. W oknie dialogowym właściwości folderu kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie sprawdź nazwy grup i użytkowników mających dostęp do folderu. Dostęp do niego powinna mieć tylko lokalna grupa Administratorzy i konto systemowe
  4. Wybierz inne grupy i użytkowników znajdujących się na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń. Jeżeli lista zawiera tylko lokalną grupę Administratorzy i konto systemowe, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Lokalizacja plików dziennika

Domyślnie narzędzie Port Reporter próbuje utworzyć pliki dziennika w następującym folderze:
%systemroot%\System32\LogFiles\PortReporter
Jeżeli ten folder jeszcze nie istnieje, jest tworzony dla użytkownika. Lokalizację plików dziennika można konfigurować przy użyciu parametru uruchamiania określonego na karcie Ogólne w oknie dialogowym usługi Port Reporter. Aby określić folder pliku dziennika, użyj opcji wiersza polecenia -ld, po której następuje nazwa folderu, którego chcesz użyć. Upewnij się, że nazwa folderu znajduje się w cudzysłowie pojedynczym ('). Jeżeli przykładowo został określony następujący parametr uruchamiania, usługa Port Reporter tworzy pliki dziennika w folderze C:\Program Files\Port Reporter podczas uruchamiania:
-ld ‘c:\program files\port reporter’

Rozmiar plików dziennika

Domyślnie usługa Port Reporter kontynuuje zapisywanie w plikach dziennika do czasu, aż osiągną rozmiar 5 megabajtów (MB). Po osiągnięciu tego rozmiaru tworzony jest nowy plik dziennika. Aby skonfigurować rozmiar plików, użyj opcji wiersza polecenia -ls. Można określić rozmiar z zakresu od 1000 kilobajtów (KB) do 102400 KB. Na przykład po określeniu następującego parametru uruchamiania usługa Port Reporter tworzy nowy plik dziennika za każdym razem po osiągnięciu przez pliki rozmiaru 7000 KB:
-ls 7000
Po skonfigurowaniu żądanych parametrów uruchamiania należy uruchomić usługę Port Reporter. Po uruchomieniu usługi następujące dwa zdarzenia są rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji:
Typ: Informacje
Źródło: PortReporter
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 100
Opis:
Uruchomiono usługę Port Reporter.
Typ: Informacje
Źródło: PortReporter
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 100
Opis:
Usługa Port Reporter pomyślnie utworzyła pliki dziennika w następującym katalogu: ŚcieżkaPlikówDziennika
Powrót do początku

Usuwanie usługi Port Reporter

Aby usunąć usługę Port Reporter, wpisz następujący wiersz w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
pr-setup.exe -u
W oknie wiersza polecenia pojawią się dane podobne do następujących:
Odinstalowywanie usługi Port Reporter...Usuwanie usługi...  Zatrzymywanie usługi...ukończono pomyślnie  Usuwanie usługi...ukończono pomyślnieUsuwanie usługi...ukończono pomyślnieUsuwanie klucza rejestru i wartości... ukończono pomyślnieInstalator pomyślnie odinstalował usługę Port ReporterKatalog instalacji pozostał nienaruszonyNaciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć instalatora
Podczas usuwania usługi Port Reporter program Instalacyjny wykonuje następujące operacje:
 • Wyrejestrowuje usługę Port Reporter z bazy danych Menedżera sterowania usługami.
 • Usuwa wpisy rejestru utworzone podczas instalowania usługi Port Reporter.
Po usunięciu usługi Port Reporter program instalacyjny nie usuwa folderu zawierającego plik Pr-setup.exe ani pliku PortReporter.exe ani nie usuwa żadnych plików dziennika utworzonych przez usługę.

Powrót do początku

Interpretowanie plików dziennika narzędzia Port Reporter

Usługa Port Reporter tworzy pliki dziennika w następujących warunkach:
 • Przy każdym uruchomieniu usługi Port Reporter
 • Codziennie o północy.
 • Po osiągnięciu przez plik dziennika rozmiaru 5 MB albo rozmiaru niestandardowego określonego w parametrze uruchamiania.
Podczas uruchamiania usługi Port Reporter tworzone są następujące pliki dziennika:
 • PR-INITIAL-*.log
 • PR-PORTS-*.log
 • PR-PIDS-*.log
Nazwa każdego pliku dziennika zawiera datę i godzinę (w formacie 24-godzinnym) utworzenia pliku. Format daty i sygnatur czasowych to rok-miesiąc-dzień-godzina-minuta-sekunda. Na przykład następujące trzy pliki zostały utworzone 24 stycznia 2004 o godzinie 8:49:30:
 • PR-INITIAL-04-01-24-8-49-30.log
 • PR-PORTS-04-01-24-8-49-30.log
 • PR-PIDS-04-01-24-8-49-30.log
Powrót do początku

Plik dziennika PR-INITIAL

Plik dziennika PR-INITIAL zawiera dane zbierane przez usługę Port Reporter dotyczące portów, procesów i modułów działających na komputerze w czasie, gdy uruchomiono usługę Port Reporter. Kontekst użytkownika, w którym jest uruchomiony każdy proces, jest również rejestrowany. Poniżej podano przykład zawartości pliku dziennika PR-INITIAL na komputerze z systemem Windows XP, utworzonym po uruchomieniu usługi Port Reporter:
Port Reporter Version 1.0 Log FileService initialization logSystem Date: <Data i godzina>Local computer name: <NazwaKomputera>TCP/UDP Port to Process Mappings at service start-up36 mappings foundPID:Process		Port		Local IP	State		 Remote IP:Port0:System Idle		TCP 4857 	169.254.66.8 	TIME WAIT	 169.254.44.123:804:System		TCP 445 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:62464:System		TCP 1026 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:287264:System		TCP 139 	169.254.66.8 	LISTENING	 0.0.0.0:349254:System		UDP 445 	0.0.0.0 			 *:*4:System		UDP 137 	169.254.66.8 			 *:*4:System		UDP 138 	169.254.66.8 			 *:*664:iexplore.exe	TCP 4867 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:4225664:iexplore.exe	TCP 4870 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:45070664:iexplore.exe	TCP 4871 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:18494664:iexplore.exe	TCP 4872 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:6182664:iexplore.exe	TCP 4867 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.44.123:80664:iexplore.exe	TCP 4870 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 207.68.177.62:80664:iexplore.exe	TCP 4871 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 207.46.248.110:80664:iexplore.exe	TCP 4872 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 207.46.248.110:80664:iexplore.exe	UDP 4817 	127.0.0.1 			 *:*748:lsass.exe		UDP 500 	0.0.0.0 			 *:*952:svchost.exe	TCP 135 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:20961092:svchost.exe	TCP 1025 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:20641092:svchost.exe	TCP 3002 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:491931092:svchost.exe	TCP 3003 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:390781092:svchost.exe	UDP 123 	169.254.66.8 			 *:*1092:svchost.exe	UDP 123 	127.0.0.1 			 *:*1192:svchost.exe	UDP 3009 	0.0.0.0 			 *:*1192:svchost.exe	UDP 3015 	0.0.0.0 			 *:*1192:svchost.exe	UDP 3016 	0.0.0.0 			 *:*1228:svchost.exe	TCP 5000 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:452231228:svchost.exe	UDP 1900 	169.254.66.8 			 *:*1228:svchost.exe	UDP 1900 	127.0.0.1 			 *:*1536:alg.exe		TCP 3001 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:20641568:InoRpc.exe	TCP 42510 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:143731568:InoRpc.exe	UDP 43508 	169.254.66.8 			 *:*3764:msmsgs.exe	TCP 16521 	169.254.66.8 	LISTENING	 0.0.0.0:452943764:msmsgs.exe	UDP 4803 	0.0.0.0 			 *:*3764:msmsgs.exe	UDP 9160 	169.254.66.8 			 *:*3764:msmsgs.exe	UDP 9586 	169.254.66.8 			 *:*=============================================================================Process ID: 4 (System)System ProcessPID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port4	TCP 445 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:62464	TCP 1026 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:287264	TCP 139 	169.254.66.8 	LISTENING	 0.0.0.0:349254	UDP 445 	0.0.0.0 			 *:*4	UDP 137 	169.254.66.8 			 *:*4	UDP 138 	169.254.66.8 			 *:*Port StatisticsTCP mappings: 3UDP mappings: 3TCP ports in a LISTENING state: 	3 = 100.00%Could not access module information for this process======================================================Process ID: 748 (lsass.exe)User context: NT AUTHORITY\SYSTEMService Name: PolicyAgentDisplay Name: IPSEC ServicesService Type: shares a process with other servicesService Name: ProtectedStorageDisplay Name: Protected StorageService Name: SamSsDisplay Name: Security Accounts ManagerService Type: shares a process with other servicesPID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port748	UDP 500 	0.0.0.0 			 *:*Port StatisticsTCP mappings: 0UDP mappings: 1Loaded modules:D:\WINDOWS\system32\lsass.exe (0x01000000)D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)D:\WINDOWS\system32\LSASRV.dll (0x74520000)D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)D:\WINDOWS\system32\Secur32.dll (0x76F90000)D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)D:\WINDOWS\system32\SAMSRV.dll (0x74440000)D:\WINDOWS\system32\cryptdll.dll (0x76790000)D:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll (0x76F20000)D:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll (0x71AB0000)D:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (0x762A0000)D:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll (0x71C20000)D:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll (0x71BF0000)D:\WINDOWS\system32\MPR.dll (0x71B20000)D:\WINDOWS\system32\NTDSAPI.dll (0x767A0000)D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)D:\WINDOWS\system32\msprivs.dll (0x743B0000)D:\WINDOWS\system32\kerberos.dll (0x71CF0000)D:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll (0x76D10000)D:\WINDOWS\system32\netlogon.dll (0x744B0000)D:\WINDOWS\system32\w32time.dll (0x767C0000)D:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll (0x55900000)D:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll (0x76D60000)D:\WINDOWS\system32\USERENV.dll (0x75A70000)D:\WINDOWS\system32\schannel.dll (0x767F0000)D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (0x762C0000)D:\WINDOWS\system32\wdigest.dll (0x74380000)D:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll (0x0FFD0000)D:\WINDOWS\system32\setupapi.dll (0x76670000)D:\WINDOWS\system32\scecli.dll (0x74410000)D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)D:\WINDOWS\system32\OLE32.DLL (0x771B0000)D:\WINDOWS\system32\shell32.dll (0x773D0000)D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)D:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\comctl32.dll (0x71950000)D:\WINDOWS\system32\comctl32.dll (0x77340000)D:\WINDOWS\system32\ipsecsvc.dll (0x743E0000)D:\WINDOWS\system32\oakley.DLL (0x745D0000)D:\WINDOWS\system32\WINIPSEC.DLL (0x74370000)D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)D:\WINDOWS\system32\pstorsvc.dll (0x743A0000)D:\WINDOWS\system32\psbase.dll (0x743C0000)D:\WINDOWS\System32\dssenh.dll (0x0FFA0000)======================================================Process ID: 952 (svchost.exe)User context: NT AUTHORITY\SYSTEMService Name: RpcSsDisplay Name: Remote Procedure Call (RPC)Service Type: shares a process with other servicesPID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port952	TCP 135 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:2096Port StatisticsTCP mappings: 1UDP mappings: 0TCP ports in a LISTENING state: 	1 = 100.00%Loaded modules:D:\WINDOWS\system32\svchost.exe (0x01000000)D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)d:\windows\system32\rpcss.dll (0x75850000)D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)d:\windows\system32\WS2_32.dll (0x71AB0000)d:\windows\system32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)d:\windows\system32\Secur32.dll (0x76F90000)D:\WINDOWS\system32\userenv.dll (0x75A70000)D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)D:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll (0x76F20000)D:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll (0x76D60000)D:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (0x76FB0000)D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)D:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll (0x76FC0000)D:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)D:\WINDOWS\system32\ole32.dll (0x771B0000)D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)D:\WINDOWS\system32\COMRes.dll (0x77050000)D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)======================================================Process ID: 1092 (svchost.exe)User context: NT AUTHORITY\SYSTEMService Name: AudioSrvDisplay Name: Windows AudioService Type: shares a process with other servicesService Name: BITSDisplay Name: Background Intelligent Transfer ServiceService Type: shares a process with other servicesService Name: CryptSvcDisplay Name: Cryptographic ServicesService Type: shares a process with other servicesService Name: DhcpDisplay Name: DHCP ClientService Type: shares a process with other servicesService Name: dmserverDisplay Name: Logical Disk ManagerService Type: shares a process with other servicesService Name: ERSvcDisplay Name: Error Reporting ServiceService Type: shares a process with other servicesService Name: EventSystemDisplay Name: COM+ Event SystemService Type: shares a process with other servicesService Name: helpsvcDisplay Name: Help and SupportService Type: shares a process with other servicesService Name: lanmanserverDisplay Name: ServerService Type: shares a process with other servicesService Name: lanmanworkstationDisplay Name: WorkstationService Type: shares a process with other servicesService Name: MessengerDisplay Name: MessengerService Type: shares a process with other servicesService Name: NetmanDisplay Name: Network ConnectionsService Name: NlaDisplay Name: Network Location Awareness (NLA)Service Type: shares a process with other servicesService Name: RasManDisplay Name: Remote Access Connection ManagerService Type: shares a process with other servicesService Name: ScheduleDisplay Name: Task SchedulerService Name: seclogonDisplay Name: Secondary LogonService Name: SENSDisplay Name: System Event NotificationService Type: shares a process with other servicesService Name: SharedAccessDisplay Name: Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)Service Type: shares a process with other servicesService Name: ShellHWDetectionDisplay Name: Shell Hardware DetectionService Type: shares a process with other servicesService Name: srserviceDisplay Name: System Restore ServiceService Type: shares a process with other servicesService Name: TapiSrvDisplay Name: TelephonyService Type: shares a process with other servicesService Name: TermServiceDisplay Name: Terminal ServicesService Type: shares a process with other servicesService Name: ThemesDisplay Name: ThemesService Type: shares a process with other servicesService Name: TrkWksDisplay Name: Distributed Link Tracking ClientService Type: shares a process with other servicesService Name: W32TimeDisplay Name: Windows TimeService Type: shares a process with other servicesService Name: winmgmtDisplay Name: Windows Management InstrumentationService Type: shares a process with other servicesService Name: wuauservDisplay Name: Automatic UpdatesService Type: shares a process with other servicesService Name: WZCSVCDisplay Name: Wireless Zero ConfigurationService Type: shares a process with other servicesPID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port1092	TCP 1025 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:20641092	TCP 3002 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:491931092	TCP 3003 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:390781092	UDP 123 	169.254.66.8 			 *:*1092	UDP 123 	127.0.0.1 			 *:*Port StatisticsTCP mappings: 3UDP mappings: 2TCP ports in a LISTENING state: 	3 = 100.00%Loaded modules:D:\WINDOWS\System32\svchost.exe (0x01000000)D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)D:\WINDOWS\system32\ole32.dll (0x771B0000)D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)d:\windows\system32\shsvcs.dll (0x76BD0000)D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)D:\WINDOWS\system32\shell32.dll (0x773D0000)D:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\comctl32.dll (0x71950000)D:\WINDOWS\system32\comctl32.dll (0x77340000)D:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll (0x76360000)d:\windows\system32\dhcpcsvc.dll (0x76D80000)d:\windows\system32\DNSAPI.dll (0x76F20000)d:\windows\system32\WS2_32.dll (0x71AB0000)d:\windows\system32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)d:\windows\system32\iphlpapi.dll (0x76D60000)d:\windows\system32\Secur32.dll (0x76F90000)D:\WINDOWS\System32\UxTheme.dll (0x5AD70000)D:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll (0x0FFD0000)d:\windows\system32\wzcsvc.dll (0x70B50000)d:\windows\system32\rtutils.dll (0x76E80000)d:\windows\system32\WMI.dll (0x76D30000)D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (0x762C0000)D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (0x762A0000)d:\windows\system32\WTSAPI32.dll (0x76F50000)d:\windows\system32\ESENT.dll (0x69710000)D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)d:\windows\system32\NETAPI32.dll (0x71C20000)D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)D:\WINDOWS\System32\rastls.dll (0x555A0000)D:\WINDOWS\System32\ATL.DLL (0x76B20000)D:\WINDOWS\System32\CRYPTUI.dll (0x754D0000)D:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll (0x76C30000)D:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll (0x76C90000)D:\WINDOWS\system32\WININET.dll (0x76200000)D:\WINDOWS\System32\MPRAPI.dll (0x76D40000)D:\WINDOWS\System32\ACTIVEDS.dll (0x76E40000)D:\WINDOWS\System32\adsldpc.dll (0x76E10000)D:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll (0x71BF0000)D:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll (0x76670000)D:\WINDOWS\System32\RASAPI32.dll (0x76EE0000)D:\WINDOWS\System32\rasman.dll (0x76E90000)D:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll (0x76EB0000)D:\WINDOWS\System32\WINMM.dll (0x76B40000)D:\WINDOWS\System32\SCHANNEL.dll (0x767F0000)D:\WINDOWS\system32\USERENV.dll (0x75A70000)D:\WINDOWS\System32\WinSCard.dll (0x723D0000)D:\WINDOWS\System32\raschap.dll (0x70AF0000)D:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll (0x76D10000)D:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)D:\WINDOWS\System32\COMRes.dll (0x77050000)D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)d:\windows\system32\schedsvc.dll (0x751D0000)d:\windows\system32\NTDSAPI.dll (0x767A0000)D:\WINDOWS\System32\MSIDLE.DLL (0x74F50000)D:\WINDOWS\System32\NTMARTA.DLL (0x76CE0000)d:\windows\system32\audiosrv.dll (0x708B0000)d:\windows\system32\wkssvc.dll (0x75170000)d:\windows\system32\cryptsvc.dll (0x74FA0000)d:\windows\system32\certcli.dll (0x75350000)d:\windows\pchealth\helpctr\binaries\pchsvc.dll (0x74F40000)d:\windows\system32\es.dll (0x76B70000)d:\windows\system32\ersvc.dll (0x74F80000)d:\windows\system32\dmserver.dll (0x74F90000)d:\windows\system32\srvsvc.dll (0x75090000)d:\windows\system32\msgsvc.dll (0x74F60000)d:\windows\system32\netman.dll (0x76DE0000)d:\windows\system32\seclogon.dll (0x73D20000)d:\windows\system32\sens.dll (0x722D0000)d:\windows\system32\srsvc.dll (0x751A0000)d:\windows\system32\POWRPROF.dll (0x74AD0000)d:\windows\system32\tapisrv.dll (0x733E0000)d:\windows\system32\PSAPI.DLL (0x76BF0000)d:\windows\system32\trkwks.dll (0x75070000)d:\windows\system32\w32time.dll (0x767C0000)d:\windows\system32\MSVCP60.dll (0x55900000)d:\windows\system32\wbem\wmisvc.dll (0x597A0000)d:\windows\system32\wbem\wbemcomn.dll (0x75290000)D:\WINDOWS\System32\VSSAPI.DLL (0x753E0000)d:\windows\system32\wuauserv.dll (0x74EC0000)D:\WINDOWS\System32\wuaueng.dll (0x01B20000)D:\WINDOWS\System32\ADVPACK.dll (0x75260000)D:\WINDOWS\System32\sfc.dll (0x76BB0000)D:\WINDOWS\System32\sfc_os.dll (0x76C60000)d:\windows\system32\rasmans.dll (0x72480000)d:\windows\system32\WINIPSEC.DLL (0x74370000)d:\windows\system32\netcfgx.dll (0x755F0000)d:\windows\system32\CLUSAPI.dll (0x55560000)d:\windows\system32\browser.dll (0x74FE0000)D:\WINDOWS\System32\winspool.drv (0x73000000)D:\WINDOWS\System32\rastapi.dll (0x72060000)D:\WINDOWS\System32\SXS.DLL (0x75E90000)D:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll (0x75730000)D:\WINDOWS\system32\MTXCLU.DLL (0x750F0000)D:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll (0x71AD0000)D:\WINDOWS\system32\colbact.DLL (0x75130000)D:\WINDOWS\System32\RESUTILS.DLL (0x750B0000)D:\WINDOWS\System32\mtxoci.dll (0x750D0000)D:\WINDOWS\System32\unimdm.tsp (0x57CC0000)D:\WINDOWS\System32\uniplat.dll (0x72000000)D:\WINDOWS\System32\kmddsp.tsp (0x57D40000)D:\WINDOWS\System32\ndptsp.tsp (0x57D20000)D:\WINDOWS\System32\ipconf.tsp (0x57D50000)D:\WINDOWS\System32\h323.tsp (0x57D70000)D:\WINDOWS\System32\hidphone.tsp (0x57D60000)D:\WINDOWS\System32\HID.DLL (0x688F0000)D:\WINDOWS\System32\rasppp.dll (0x72240000)D:\WINDOWS\System32\ntlsapi.dll (0x724B0000)d:\windows\system32\ipnathlp.dll (0x66460000)d:\windows\system32\netshell.dll (0x75CF0000)d:\windows\system32\credui.dll (0x76C00000)d:\windows\system32\HNetCfg.dll (0x68880000)D:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll (0x76FC0000)D:\WINDOWS\System32\Wbem\wbemcore.dll (0x75450000)D:\WINDOWS\System32\Wbem\esscli.dll (0x75310000)D:\WINDOWS\System32\Wbem\FastProx.dll (0x75690000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wmiutils.dll (0x75020000)D:\WINDOWS\System32\wbem\repdrvfs.dll (0x75200000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvsd.dll (0x597F0000)D:\WINDOWS\System32\NCObjAPI.DLL (0x5F770000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemess.dll (0x75390000)D:\WINDOWS\System32\winhttp.dll (0x76080000)d:\windows\system32\termsrv.dll (0x752D0000)d:\windows\system32\ICAAPI.dll (0x74F70000)d:\windows\system32\AUTHZ.dll (0x76CC0000)d:\windows\system32\mstlsapi.dll (0x75110000)D:\WINDOWS\System32\REGAPI.dll (0x76BC0000)D:\WINDOWS\System32\wbem\ncprov.dll (0x5F740000)D:\WINDOWS\System32\catsrvut.dll (0x6FB10000)D:\WINDOWS\System32\MfcSubs.dll (0x61990000)D:\WINDOWS\system32\MPR.dll (0x71B20000)D:\WINDOWS\System32\msi.dll (0x76400000)D:\WINDOWS\System32\Cabinet.dll (0x75150000)D:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (0x1A400000)D:\WINDOWS\System32\catsrv.dll (0x6FBD0000)D:\WINDOWS\System32\upnp.dll (0x555F0000)D:\WINDOWS\System32\SSDPAPI.dll (0x74F00000)D:\WINDOWS\System32\RASDLG.dll (0x75550000)d:\windows\system32\qmgr.dll (0x5DDD0000)d:\windows\system32\SHFOLDER.dll (0x76780000)D:\WINDOWS\System32\qmgrprxy.dll (0x5DDC0000)D:\WINDOWS\System32\sensapi.dll (0x722B0000)D:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (0x76FB0000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemsvc.dll (0x74ED0000)D:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll (0x71D40000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemcons.dll (0x73D30000)
Powrót do początku

Plik dziennika PR-PORTS

Plik dziennika PR-PORTS zawiera podsumowanie danych dotyczące aktywności portów TCP i UDP komputera. Dane są wymienione na liście w formacie wartości oddzielanych przecinkami (csv) w następujący sposób:
data,godzina,protokół,port lokalny,lokalny adres IP,port zdalny,zdalny adres IP,identyfikator PID,moduł,kontekst użytkownika
Na komputerach z systemem Windows 2000 nieobsługujących mapowania portów do procesów usługa Port Reporter tworzy listę danych, używając następującego formatu:
data,godzina,protokół,port lokalny,lokalny adres IP,port zdalny,zdalny adres IP
Poniżej podano przykład zawartości pliku dziennika PR-PORTS:
Port Reporter Version 1.0 Log File - Port usage logCheck PR-PIDS-04-01-24-8-49-30.log for corresponding process dataLog format:date,time,protocol,local port,local IP address,remote port,remote IP address,PID,module,user context04/1/24,8:52:21,TCP,4873,0.0.0.0,45070,0.0.0.0,664,iexplore.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,8:52:21,TCP,4873,169.254.66.8,80,63.208.107.43,664,iexplore.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,8:52:22,UDP,55441,169.254.66.8,*,*,3764,msmsgs.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,8:52:41,TCP,4874,0.0.0.0,4225,0.0.0.0,664,iexplore.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,8:52:41,TCP,4874,169.254.66.8,80,216.74.132.12,664,iexplore.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>4/1/24,21:36:2,TCP,2682,169.254.66.8,445,169.254.133.55,4,System,04/1/24,21:51:2,TCP,2684,0.0.0.0,12390,0.0.0.0,4,System,04/1/24,21:51:2,TCP,2684,169.254.66.8,445,169.254.133.55,4,System,04/1/24,22:03:15,UDP,2686,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,22:03:15,UDP,2687,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,22:03:43,UDP,2688,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,22:04:9,TCP,2690,169.254.66.8,389,169.254.133.55,0,System Idle,04/1/24,22:04:35,TCP,2691,0.0.0.0,18644,0.0.0.0,1260,svchost.exe04/1/24,22:04:36,TCP,2691,169.254.66.8,80,169.254.133.55,1260,svchost.exe04/1/24,22:04:36,UDP,2692,127.0.0.1,*,*,1260,svchost.exe,<ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA>04/1/24,22:04:37,TCP,2693,0.0.0.0,2160,0.0.0.0,1260,svchost.exe,<ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA>04/1/24,22:04:40,TCP,2693,169.254.66.8,80,169.254.133.55,1260,svchost.exe,<ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA>04/1/24,22:05:2,UDP,2697,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,22:06:2,TCP,2698,0.0.0.0,12390,0.0.0.0,4,System,04/1/24,22:06:2,TCP,2698,169.254.66.8,445,169.254.133.55,4,System,04/1/24,22:06:46,UDP,2700,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,22:06:47,UDP,2701,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>04/1/24,22:06:47,UDP,2702,0.0.0.0,*,*,2424,Virtual PC.exe,<MOJADOMENA\użytkownik>
W pliku dziennika PR-PORTS mogą być widoczne wpisy podobne do następujących:
04/1/24,22:06:2,TCP,2698,0.0.0.0,12390,0.0.0.0,4,System,
W tym przypadku brakuje kontekstu użytkownika. Te wpisy oznaczają, że usługa Port Reporter nie może określić konta użytkownika, z którym skojarzony jest proces. Ten oczekiwany wynik jest generowany dla procesu systemowego oraz procesu bezczynności systemu.Podczas sprawdzania zawartości pliku dziennika PR-PORTS pod kątem portów lub procesów zapisz datę i sygnaturę czasową wpisów, które chcesz dokładniej sprawdzić. Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące wpisu można znaleźć w pliku dziennika PR-PORTS po zlokalizowaniu odpowiadającego mu wpisu w pliku dziennika PR-PIDS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Notatnik, a następnie otwórz plik dziennika PR-PIDS.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź.
 3. W polu Znajdź wpisz datę i sygnaturę czasową wpisu w pliku dziennika PR-PORTS, na temat którego chcesz znaleźć więcej informacji, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

Powrót do początku

Plik dziennika PR-PIDS

Plik dziennika PR-PIDS zawiera szczegółowe informacje dotyczące portów, procesów, modułów pokrewnych i kont użytkownika, których proces używa do działania. Poniżej podano przykład zawartości pliku dziennika PR-PIDS:
Port Reporter Version 1.0 Log FileProcess detail logSystem Date: Sat Jan 24 08:49:31 2004Local computer name: <NazwaKomputera>======================================================Log entry below recorded at: <Data i godzina>======================================================Process ID: 664 (iexplore.exe)User context: MYDOMAIN\userProcess doesn't appear to be a servicePID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port664	TCP 4867 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:4225664	TCP 4873 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:45070664	TCP 4867 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.44.12:80664	TCP 4873 	169.254.66.8 	SYN SENT	 169.254.44.12:80664	UDP 4817 	127.0.0.1 			 *:*Port StatisticsTCP mappings: 4UDP mappings: 1TCP ports in a LISTENING state: 	2 = 50.00%TCP ports in a SYN SENT state: 		1 = 25.00%TCP ports in a ESTABLISHED state: 	1 = 25.00%Loaded modules:D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (0x00400000)D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)D:\WINDOWS\System32\SHDOCVW.dll (0x71700000)D:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\comctl32.dll (0x71950000)D:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll (0x773D0000)D:\WINDOWS\system32\comctl32.dll (0x77340000)D:\WINDOWS\system32\ole32.dll (0x771B0000)D:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll (0x5AD70000)D:\WINDOWS\System32\BROWSEUI.dll (0x75F80000)D:\WINDOWS\System32\browselc.dll (0x72430000)D:\WINDOWS\system32\appHelp.dll (0x75F40000)D:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)D:\WINDOWS\System32\COMRes.dll (0x77050000)D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)D:\WINDOWS\system32\WININET.dll (0x76200000)D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (0x762C0000)D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (0x762A0000)D:\WINDOWS\System32\Secur32.dll (0x76F90000)D:\WINDOWS\System32\cscui.dll (0x76620000)D:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll (0x76600000)D:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll (0x76670000)D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll (0x10000000)D:\Program Files\Microsoft\Rights Management Add-on\mime_filter.dll (0x5F200000)D:\WINDOWS\System32\SXS.DLL (0x75E90000)D:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (0x1A400000)D:\WINDOWS\System32\shdoclc.dll (0x00DE0000)D:\WINDOWS\System32\mlang.dll (0x74770000)D:\WINDOWS\System32\wsock32.dll (0x71AD0000)D:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll (0x71AB0000)D:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)D:\WINDOWS\System32\RASAPI32.DLL (0x76EE0000)D:\WINDOWS\System32\rasman.dll (0x76E90000)D:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll (0x71C20000)D:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll (0x76EB0000)D:\WINDOWS\System32\rtutils.dll (0x76E80000)D:\WINDOWS\System32\WINMM.dll (0x76B40000)D:\WINDOWS\System32\sensapi.dll (0x722B0000)D:\WINDOWS\system32\USERENV.dll (0x75A70000)D:\WINDOWS\System32\msi.dll (0x01370000)D:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll (0x76F20000)D:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (0x76FB0000)D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)D:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll (0x76FC0000)D:\WINDOWS\System32\mshtml.dll (0x63580000)D:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL (0x76390000)D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll (0x32520000)D:\WINDOWS\System32\jscript.dll (0x6B700000)D:\WINDOWS\System32\dxtrans.dll (0x6BDD0000)D:\WINDOWS\System32\ATL.DLL (0x76B20000)D:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll (0x65000000)D:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll (0x51000000)D:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll (0x73BC0000)D:\WINDOWS\System32\dxtmsft.dll (0x6BE10000)D:\WINDOWS\System32\MSLS31.DLL (0x746C0000)D:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV (0x73000000)D:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv (0x72D20000)D:\WINDOWS\System32\msacm32.drv (0x72D10000)D:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll (0x77BE0000)D:\WINDOWS\System32\midimap.dll (0x77BD0000)D:\WINDOWS\System32\msxml3.dll (0x72E00000)D:\WINDOWS\System32\vbscript.dll (0x73300000)D:\WINDOWS\System32\IMGUTIL.DLL (0x66880000)D:\WINDOWS\System32\pngfilt.dll (0x5E310000)D:\WINDOWS\System32\wmp.dll (0x07680000)D:\WINDOWS\System32\MSVFW32.dll (0x73BD0000)D:\WINDOWS\System32\wmploc.dll (0x08110000)D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll (0x6D440000)D:\WINDOWS\System32\OLEPRO32.DLL (0x5EDD0000)D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\jpiexp32.dll (0x6D310000)D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\jpishare.dll (0x6D380000)D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\client\jvm.dll (0x04F20000)D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\hpi.dll (0x02FE0000)D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\verify.dll (0x05070000)D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\java.dll (0x05080000)D:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2\bin\zip.dll (0x050A0000)D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\awt.dll (0x083E0000)D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\fontmanager.dll (0x075F0000)D:\WINDOWS\System32\D3DIM700.DLL (0x5C000000)D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\jpicom32.dll (0x6D2F0000)D:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\net.dll (0x07660000)D:\WINDOWS\System32\wintrust.dll (0x76C30000)D:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll (0x76C90000)D:\WINDOWS\System32\schannel.dll (0x767F0000)D:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll (0x0FFD0000)D:\WINDOWS\System32\dssenh.dll (0x0FFA0000)D:\WINDOWS\System32\wmvcore.dll (0x09270000)D:\WINDOWS\System32\WMASF.DLL (0x09470000)D:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll (0x71D40000)D:\WINDOWS\System32\dispex.dll (0x6CC60000)D:\WINDOWS\System32\mshtmled.dll (0x74CB0000)D:\WINDOWS\System32\wmnetmgr.dll (0x09D90000)D:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll (0x76D10000)D:\WINDOWS\system32\wdigest.dll (0x74380000)D:\WINDOWS\System32\winhttp.dll (0x76080000)D:\WINDOWS\System32\MPRAPI.dll (0x76D40000)D:\WINDOWS\System32\ACTIVEDS.dll (0x76E40000)D:\WINDOWS\System32\adsldpc.dll (0x76E10000)D:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll (0x71BF0000)D:\WINDOWS\System32\iphlpapi.dll (0x76D60000)D:\WINDOWS\System32\netman.dll (0x76DE0000)D:\WINDOWS\System32\WZCSvc.DLL (0x70B50000)D:\WINDOWS\System32\WMI.dll (0x76D30000)D:\WINDOWS\System32\DHCPCSVC.DLL (0x76D80000)D:\WINDOWS\System32\WTSAPI32.dll (0x76F50000)D:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll (0x76360000)D:\WINDOWS\System32\ESENT.dll (0x69710000)D:\WINDOWS\System32\hnetcfg.dll (0x68880000)D:\WINDOWS\System32\netshell.dll (0x75CF0000)D:\WINDOWS\System32\credui.dll (0x76C00000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemprox.dll (0x74EF0000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemcomn.dll (0x75290000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemsvc.dll (0x74ED0000)D:\WINDOWS\System32\wbem\fastprox.dll (0x75690000)D:\WINDOWS\System32\quartz.dll (0x35500000)D:\WINDOWS\System32\msdmo.dll (0x0ADF0000)D:\WINDOWS\System32\wmadmod.dll (0x0AE00000)D:\WINDOWS\System32\devenum.dll (0x35680000)D:\WINDOWS\System32\DSOUND.DLL (0x51080000)D:\WINDOWS\System32\KsUser.dll (0x5EF80000)======================================================Log entry below recorded at: <Data i godzina>======================================================Process ID: 3764 (msmsgs.exe)User context: MYDOMAIN\userProcess doesn't appear to be a servicePID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port3764	TCP 16521 	169.254.66.8 	LISTENING	 0.0.0.0:452943764	UDP 4803 	0.0.0.0 			 *:*3764	UDP 9586 	169.254.66.8 			 *:*3764	UDP 55441 	169.254.66.8 			 *:*Port StatisticsTCP mappings: 1UDP mappings: 3TCP ports in a LISTENING state: 	1 = 100.00%Loaded modules:D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (0x00400000)D:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.DLL (0x77DD0000)D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)D:\WINDOWS\system32\GDI32.DLL (0x77C70000)D:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)D:\WINDOWS\system32\OLE32.DLL (0x771B0000)D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.DLL (0x77120000)D:\WINDOWS\system32\MSVCRT.DLL (0x77C10000)D:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\COMCTL32.DLL (0x71950000)D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)D:\WINDOWS\system32\SHELL32.DLL (0x773D0000)D:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll (0x5AD70000)D:\Program Files\Messenger\MSGSLANG.DLL (0x69200000)D:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)D:\WINDOWS\System32\COMRes.dll (0x77050000)D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)D:\WINDOWS\System32\SXS.DLL (0x75E90000)D:\WINDOWS\System32\wtsapi32.dll (0x76F50000)D:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll (0x76360000)D:\WINDOWS\System32\es.dll (0x76B70000)D:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll (0x71AB0000)D:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)D:\Program Files\Messenger\rtcimsp.dll (0x00F30000)D:\WINDOWS\System32\WSOCK32.dll (0x71AD0000)D:\WINDOWS\System32\rtcdll.dll (0x5D370000)D:\WINDOWS\System32\ATL.DLL (0x76B20000)D:\WINDOWS\System32\Secur32.dll (0x76F90000)D:\WINDOWS\system32\WININET.dll (0x76200000)D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (0x762C0000)D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (0x762A0000)D:\WINDOWS\System32\WINMM.dll (0x76B40000)D:\WINDOWS\System32\iphlpapi.dll (0x76D60000)D:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll (0x76F20000)D:\WINDOWS\System32\termmgr.dll (0x5B6F0000)D:\WINDOWS\System32\rtutils.dll (0x76E80000)D:\WINDOWS\System32\quartz.dll (0x35500000)D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (0x71A50000)D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)D:\WINDOWS\System32\dxmrtp.dll (0x6BE70000)D:\WINDOWS\System32\MSVFW32.dll (0x73BD0000)D:\WINDOWS\System32\DSOUND.dll (0x51080000)D:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL (0x76BF0000)D:\WINDOWS\System32\devenum.dll (0x35680000)D:\WINDOWS\System32\setupapi.dll (0x76670000)D:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv (0x72D20000)D:\WINDOWS\System32\msacm32.drv (0x72D10000)D:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll (0x77BE0000)D:\WINDOWS\System32\midimap.dll (0x77BD0000)D:\WINDOWS\System32\msdmo.dll (0x01450000)D:\WINDOWS\System32\dpnhupnp.dll (0x018A0000)D:\WINDOWS\System32\rsaenh.dll (0x0FFD0000)D:\WINDOWS\System32\rasapi32.dll (0x76EE0000)D:\WINDOWS\System32\rasman.dll (0x76E90000)D:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll (0x71C20000)D:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll (0x76EB0000)D:\WINDOWS\System32\hnetcfg.dll (0x68880000)D:\WINDOWS\System32\netshell.dll (0x75CF0000)D:\WINDOWS\System32\credui.dll (0x76C00000)D:\WINDOWS\System32\DHCPCSVC.DLL (0x76D80000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemprox.dll (0x74EF0000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemcomn.dll (0x75290000)D:\WINDOWS\System32\wbem\wbemsvc.dll (0x74ED0000)D:\WINDOWS\System32\wbem\fastprox.dll (0x75690000)D:\WINDOWS\System32\netcfgx.dll (0x755F0000)D:\WINDOWS\System32\CLUSAPI.dll (0x55560000)D:\WINDOWS\System32\sensapi.dll (0x722B0000)======================================================Log entry below recorded at: <Data i godzina>======================================================Process ID: 2424 (Virtual PC.exe)User context: MYDOMAIN\userProcess doesn't appear to be a servicePID	Port		Local IP	State		 Remote IP:Port2424	TCP 1262 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:21922424	TCP 1731 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:534672424	TCP 2226 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:452142424	TCP 2229 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:21762424	TCP 4724 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:266342424	TCP 4725 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:21722424	TCP 4726 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:390492424	TCP 4727 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:371182424	TCP 4728 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:164912424	TCP 4729 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:207342424	TCP 4925 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:20642424	TCP 4930 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:82492424	TCP 4931 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:616392424	TCP 4932 	0.0.0.0 	LISTENING	 0.0.0.0:225352424	TCP 2189 	127.0.0.1 	LISTENING	 0.0.0.0:450952424	TCP 1262 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.5.214:17452424	TCP 1731 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.4.228:17452424	TCP 2226 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 157.56.120.30:17452424	TCP 2229 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 157.56.121.78:17452424	TCP 4724 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.4.38:17452424	TCP 4725 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.5.105:17452424	TCP 4726 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.5.103:17452424	TCP 4727 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.4.240:17452424	TCP 4728 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.7.23:17452424	TCP 4729 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.4.241:17452424	TCP 4925 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.121.89:17452424	TCP 4930 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.113.92:17452424	TCP 4931 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.113.87:17452424	TCP 4932 	169.254.66.8 	ESTABLISHED	 169.254.121.93:17452424	UDP 2686 	0.0.0.0 			 *:*2424	UDP 2687 	0.0.0.0 			 *:*Port StatisticsTCP mappings: 29UDP mappings: 2TCP ports in a LISTENING state: 	15 = 51.72%TCP ports in a ESTABLISHED state: 	14 = 48.28%Loaded modules:C:\Program Files\Microsoft Virtual PC\Virtual PC.exe (0x00400000)C:\WINDOWS\System32\ntdll.dll (0x77F50000)C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (0x77E60000)C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll (0x51000000)C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (0x77C10000)C:\WINDOWS\system32\USER32.dll (0x77D40000)C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (0x77C70000)C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (0x77DD0000)C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (0x78000000)C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll (0x73BC0000)C:\WINDOWS\System32\DINPUT.dll (0x72280000)C:\WINDOWS\System32\WINMM.dll (0x76B40000)C:\WINDOWS\System32\iphlpapi.dll (0x76D60000)C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll (0x71AB0000)C:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll (0x71AA0000)C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL (0x76BF0000)C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll (0x763B0000)C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (0x70A70000)C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.10.0_x-ww_f7fb5805\COMCTL32.dll (0x71950000)C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll (0x773D0000)C:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV (0x73000000)C:\WINDOWS\system32\ole32.dll (0x771B0000)C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (0x77120000)C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (0x77C00000)C:\WINDOWS\System32\OLEACC.dll (0x74C80000)C:\WINDOWS\System32\MSVCP60.dll (0x55900000)C:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll (0x5AD70000)C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll (0x74720000)C:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL (0x76FD0000)C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll (0x77050000)C:\WINDOWS\System32\msxml4.dll (0x69B10000)C:\WINDOWS\System32\LINKINFO.dll (0x76980000)C:\WINDOWS\System32\ntshrui.dll (0x76990000)C:\WINDOWS\System32\ATL.DLL (0x76B20000)C:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll (0x71C20000)C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll (0x75A70000)C:\Program Files\Microsoft Firewall Client\wspwsp.dll (0x55600000)C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll (0x71A50000)C:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll (0x76F20000)C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (0x76FB0000)C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (0x76F60000)C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (0x71A90000)C:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll (0x76FC0000)C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv (0x72D20000)C:\WINDOWS\System32\msacm32.drv (0x72D10000)C:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll (0x77BE0000)C:\WINDOWS\System32\midimap.dll (0x77BD0000)C:\WINDOWS\System32\HID.DLL (0x688F0000)C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.DLL (0x76670000)C:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Virtual PC\VPCKeyboard.dll (0x10000000)C:\WINDOWS\System32\mslbui.dll (0x605D0000)C:\WINDOWS\System32\Secur32.dll (0x76F90000)C:\WINDOWS\System32\security.dll (0x71F80000)C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll (0x76D10000)C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll (0x75F40000)C:\WINDOWS\System32\cscui.dll (0x76620000)C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll (0x76600000)C:\WINDOWS\system32\MPR.dll (0x71B20000)C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll (0x71C10000)C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll (0x71CD0000)C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll (0x71C90000)C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll (0x71C80000)C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll (0x71BF0000)C:\WINDOWS\System32\drprov.dll (0x75F60000)C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll (0x75F70000)
Usługa Port Reporter obserwuje zmiany na portach i raportuje je w plikach dziennika. Zmiany mogą dotyczyć zwiększenia lub zmniejszenia liczby połączeń na porcie lub zmiany stanów istniejących połączeń. Usługa Port Reporter raportuje nawiązanie nowych połączeń z portem TCP lub zamknięcie istniejących połączeń. Usługa ta raportuje również zmianę stanu połączeń. Istnieją następujące stany portu TCP:
 • CLOSE_WAIT
 • CLOSED
 • ESTABLISHED
 • FIN_WAIT_1
 • LAST_ACK
 • LISTEN
 • SYN_RECEIVED
 • SYN_SEND
 • TIMED_WAIT
Przykładowa zmiana stanu to zmiana stanu ESTABLISHED połączenia na stan CLOSE_WAIT.Czasami usługa raportuje, że proces bezczynności systemu (PID 0) korzysta z niektórych portów TCP. Taka sytuacja może się pojawić, gdy program zainstalowany na komputerze łączy się z portem TCP, a następnie bardzo szybko się z nim rozłącza. Połączenie TCP między programem a portem może być pozostawione w stanie „Timed Wait”, mimo że program już nie działa. W tym przypadku usługa Port Reporter wykrywa, że port jest używany, ale nie może zidentyfikować programu, który używał portu, ponieważ program już nie działa. Port może być w stanie „Timed Wait” przez kilka minut, mimo że proces używający portu nie jest już uruchomiony.

Usługa Port Reporter tworzy wpis dziennika również wtedy, gdy program zainstalowany na komputerze zaczyna używać nowego portu UDP. Jeżeli przykładowo program wiąże się z portem UDP 69, usługa Port Reporter rejestruje tę akcję w plikach dziennika PR-PORTS i PR-PIDS. Usługa Port Reporter nie rejestruje datagramów UDP wysyłanych do portów UDP. Usługa Port Reporter rejestruje tylko fakt, że port UDP jest powiązany i akceptuje datagramy.Firma Microsoft zaleca sprawdzanie dziennika zdarzeń systemowych oraz dziennika zdarzeń aplikacji pod kątem zdarzeń rejestrowanych przez usługę Port Reporter. Usługa Port Reporter rejestruje zdarzenia podczas uruchamiania usługi, podczas tworzenia przez nią plików dziennika, po zatrzymaniu lub po napotkaniu błędu. Źródło zdarzeń jest rejestrowane jako PortReporter. Identyfikatory zdarzeń znajdują się w zakresie od 100 do 112.

Powrót do początku
Więcej informacji
Aby zobaczyć emisję WebCast dotyczącą narzędzia Port Reporter, kliknij numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base poniżej:
840832 Support WebCast: Port Reporter
Materiały referencyjne
PortQry w wersji 2.0 to narzędzie pokrewne. Umożliwia ono śledzenie aktywności na jednym porcie lub na wszystkich portach używanych przez określony proces. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia PortQry w wersji 2.0, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
832919 New features and functionality in PortQry version 2.0
Powrót do początku
zabezpieczenia porty tcp/ip rejestrowanie TIME_WAIT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 837243 — ostatni przegląd: 06/30/2004 13:06:24 — zmiana: 6.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbhowtomaster KB837243
Opinia