Nie można podwyższyć poziomu kontrolera domeny systemu Windows 2000 do serwera wykazu globalnego

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Nie można podwyższyć poziomu kontrolera domeny systemu Microsoft Windows 2000 do serwera wykazu globalnego. Kliknięcie w celu zaznaczenia pola wyboru Global Catalog (Wykaz globalny) podczas próby przypisania roli wykazu globalnego do serwera może być przyczyną zarejestrowania w dzienniku Usług katalogowych w Podglądzie zdarzeń zdarzeń podobnych do następującego:
 • Zdarzenia informacyjne podobne do następującego są rejestrowane co 30 minut:

  Identyfikator zdarzenia: 1559
  Źródło zdarzenia: Replikacja NTDS
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Opis: Wykonano żądanie w celu podwyższenia tego agenta DSA do wykazu globalnego.
  Warunkiem wstępnym jest, aby ten serwer obsługiwał kopię tylko do odczytu wszystkich partycji w przedsiębiorstwie. Serwer ten powinien posiadać kopię partycji DC=child,DC=h,DC=com, ale jej nie ma. System ten nie zostanie podwyższony do wykazu globalnego, dopóki powyższy warunek nie zostanie spełniony.

  Przyczyną może być to, że usługa KCC nie jest uruchomiona lub nie można dodać repliki partycji, ponieważ jej wszystkie źródła nie działają. Sprawdź w dzienniku zdarzeń błędy usługi KCC.

  Usługa KCC będzie ponawiać próbę dodania repliki.


  Identyfikator zdarzenia: 1578
  Źródło zdarzenia: Replikacja NTDS
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Opis: Podwyższanie tego serwera do wykazu globalnego zostało opóźnione, ponieważ wymagania zajętości partycji nie zostały spełnione.

  Wymuszanie przez katalog wymagania zajętości partycji jest ściśle kontrolowane przy użyciu parametru. Parametrem jest

  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Current Control Set \ Services \ NTDS \ Parameters \ Global Catalog Partition Occupancy

  Poziomy są następujące: (0) Brak wymagań zajętości; (1) Co najmniej jedna partycja tylko do odczytu w lokacji została dodana przez usługę KCC; (2) Co najmniej jedna partycja w lokacji została w pełni zsynchronizowana; (3) Wszystkie partycje tylko do odczytu w lokacji zostały dodane przez usługę KCC (co najmniej jedna była synchronizowana); (4) Wszystkie partycje w lokacji zostały w pełnie zsynchronizowane.

  Wyższe poziomy zawierają wymagania niższych poziomów. Bieżącym wymaganiem zajętości jest: 4. Serwer ten jest aktualnie na poziomie: 0.


  Identyfikator zdarzenia: 1110
  Źródło zdarzenia: Replikacja NTDS
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Opis: Podwyższenie poziomu tego serwera do wykazu globalnego zostanie opóźnione o 30 minut. To opóźnienie jest niezbędne, ponieważ umożliwia przygotowanie wymaganych partycji przed anonsowaniem wykazu globalnego. W tym czasie wykonywane są operacje takie jak uruchomienie usługi KCC w celu wygenerowania nowej topologii, dodanie do danego serwera wszystkich partycji tylko do odczytu w danym przedsiębiorstwie i replikowanie w danym systemie zawartości tych partycji.

  Jeżeli konieczne jest niezwłoczne podwyższenie poziomu wykazu globalnego bez wymuszania spełnienia tego warunku wstępnego, należy ustawić zmienną rejestru

  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Current Control Set \ Services \ NTDS \ Parameters \ Global Catalog Delay Advertisement (sec)

  z wartością DWORD równą 0. Poziom wykazu globalnego zostanie podwyższony podczas następnej próby sprawdzenia warunków wstępnych. Można również ustawić wartość równą maksymalnej liczbie sekund określającej czas oczekiwania agenta DSA przed podwyższeniem poziomu do wykazu globalnego.
 • Zdarzenie ostrzegawcze podobne do następującego jest rejestrowane co 15 minut:

  Identyfikator zdarzenia: 1265
  Źródło zdarzenia: NTDS KCC
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Opis: Próba ustanowienia łącza replikacji z parametrami

  Partycja: DC=child,DC=h,DC=com
  Źródło DSA DN: CN=NTDS
  Settings,CN=WIN2K500,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration ,DC=h,DC=com
  Adres agenta DSA źródła: e91ab89f-8789-4506-b5ed-e31f225c47ec._msdcs.h.com
  Transport międzylokacyjny (jeśli występuje): nie powiodła się zwracając następujący stan:

  Operacja DSA nie może być kontynuowana wskutek błędu wyszukiwania DNS.

  Dane rekordu to kod stanu. Ta operacja zostanie ponowiona.
 • Następujące zdarzenie związane z błędem jest rejestrowane co godzinę:

  Identyfikator zdarzenia: 1126
  Źródło zdarzenia: NTDS General
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Opis: Nie można ustanowić połączenia z wykazem globalnym
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy żadne kontrolery domeny nie są dostępne dla określonej domeny. Przyczyną tego problemu są nieprawidłowości związane z replikacją usługi katalogowej Active Directory.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zbadać i wyeliminować nieprawidłowości związane z replikacją usługi Active Directory. Informacje zamieszczone w komunikatach o błędach mogą ułatwić rozwiązanie problemu. Na przykład zdarzenie oznaczone identyfikatorem 1559 umożliwia identyfikację partycji domeny, której nie można replikować.

Ponadto, korzystając ze zdarzenia oznaczonego identyfikatorem 1265, można ustalić przyczynę niepowodzenia replikacji określonej partycji domeny.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z replikacją łącznika usługi Active Directory, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
253841 Troubleshooting Active Directory connector replication issues
229896 Using Repadmin.exe to troubleshoot Active Directory replication
Uwaga Jeżeli jest to konieczne, należy wykonać kroki opisane w artykule 230306 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w celu trwałego usunięcia zidentyfikowanej domeny z lasu.

230306 How to remove orphaned domains from Active Directory
Więcej informacji
Po podwyższeniu poziomu kontrolera domeny do serwera wykazu globalnego oraz zreplikowaniu informacji dotyczących kont i schematu do nowego serwera wykazu globalnego w dzienniku Usług katalogowych na kontrolerze domeny może być rejestrowane zdarzenie oznaczone identyfikatorem 1119. Zgodnie z opisem tego zdarzenia komputer anonsuje się teraz jako serwer wykazu globalnego.

Aby potwierdzić, że wzorzec nazw domen jest serwerem wykazu globalnego, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz polecenie nltest /dsgetdc:nazwa_domeny /server:nazwa_serwera, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Zweryfikuj, że serwer anonsuje flagę „CG”. Na przykład po wpisaniu polecenia wyświetlony zostanie komunikat podobny do następującego, jeżeli flaga GC została użyta:

  Kontroler domeny (DC): \\nazwa_serwera
  Adres: \\adres IP
  Identyfikator GUID domeny: 47bc7d87-309e-4a2a-bac3-c9866a66bab8
  Nazwa domeny: nazwa_domeny
  Nazwa lasu: nazwa_domeny.com
  Nazwa lokacji kontrolera domeny (DC): Nazwa-domyślnej-pierwszej-lokacji
  Nazwa naszej lokacji: Nazwa-domyślnej-pierwszej-lokacji
  Flagi: PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV WRITABLE DNS_FOREST CLOSE_SITE
  Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
Uwaga Narzędzie nltest znajduje się w narzędziach obsługi systemu Microsoft Windows 2000.Aby zainstalować narzędzia obsługi systemu Windows 2000, należy otworzyć folder Support\Tools na dysku CD-ROM z systemem Windows 2000, a następnie uruchomić program instalacyjny. Aby zainstalować te narzędzia, należy zalogować się jako członek grupy Administratorzy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842208 — ostatni przegląd: 01/11/2015 06:01:40 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbwinservds kbactivedirectory kbtshoot kberrmsg KB842208
Opinia