Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak usunąć dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP z komputera

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić, aby obejść określony problem. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie kroki dodatkowe, aby ułatwić ochronę systemu.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak usunąć z komputera dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP.
Więcej informacji
Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. To obejście użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.Uwaga: Dodatku SP2 dla systemu Windows XP nie można usunąć, jeśli został on zainstalowany na komputerze, na którym już był system Windows XP z dodatkiem SP2. Po usunięciu dodatku system powróci do stanu sprzed instalacji tego dodatku. W tym przypadku usunięcie dodatku spowoduje przywrócenie pierwszej instalacji systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Ważne: Po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP na komputerze, na którym jest już zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2, na dysku twardym zostanie utworzony nowy folder umożliwiający dezinstalację. Na ten folder potrzeba będzie od 50 do 100 megabajtów miejsca na dysku. Przy każdej instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP tworzony jest nowy folder.

Dodatek SP2 dla systemu Windows XP można usunąć z komputera przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Korzystanie z narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania
 • Korzystanie z ukrytego folderu $NtServicePackUninstall$
 • Korzystanie z procesu Przywracanie systemu
 • Korzystanie z Konsoli odzyskiwania
Ważne: Firma Microsoft zaleca zastosowanie wymienionych poniżej metod zgodnie z ich kolejnością na liście.

Korzystanie z narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij pole wyboru Pokaż aktualizacje, aby je zaznaczyć.
 3. Kliknij element Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

Korzystanie z ukrytego folderu $NtServicePackUninstall$

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Po uruchomieniu Kreatora usuwania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP kliknij przycisk Dalej.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

Korzystanie z procesu Przywracanie systemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij opcję Przywróć komputer do wcześniejszego stanu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij datę instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP, a następnie kliknij element Zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Window XP w polu Punkt przywracania.
 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

Korzystanie z Konsoli odzyskiwania

Ostrzeżenie: Poniższe kroki zawierają informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Jeśli za pomocą żadnej z powyższych metod nie można skutecznie usunąć dodatku SP2 dla systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk startowy systemu Windows XP do stacji dyskietek lub włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Uwaga: Po pojawieniu się następującego komunikatu naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD z systemem Windows XP:
  Naciśnij dowolny klawisz, aby przeprowadzić rozruch komputera z dysku CD

  Uwaga: Należy skonfigurować komputer do uruchamiania z dysku CD lub DVD. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania komputera do uruchamiania z dysku CD lub DVD, zajrzyj do dokumentacji dostarczonej z komputerem lub skontaktuj się z jego producentem.
 2. Po pojawieniu się komunikatu Instalator — Zapraszamy! naciśnij klawisz R, aby uruchomić Konsolę odzyskiwania.

  Uwaga: Na ekranie pojawi się wiele opcji.
 3. Wybierz określoną instalację systemu Windows XP.

  Uwaga: Jeśli przed naciśnięciem klawisza ENTER nie zostanie wybrany numer opcji, komputer zostanie uruchomiony ponownie. Zwykle dostępna jest opcja 1: C:\Windows.
 4. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wpisanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło. Jeżeli nie znasz hasła, naciśnij klawisz ENTER (zwykle hasło jest puste).

  Uwaga: Jeśli nie zostanie wprowadzone hasło administratora, nie będzie można kontynuować dezinstalacji.
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd $ntservicepackuninstall$\spuninst, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: Po wykonaniu tego kroku nie można będzie zatrzymać procesu usuwania.
 6. W wierszu polecenia wpisz polecenie batch spuninst.txt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: Pojawi się zawartość pliku Spuninstal.txt. Po przewinięciu ekranu w dół zostaną wyświetlone informacje o błędach i kopiowanych plikach. Jest to normalne zachowanie programu.
 7. Po usunięciu dodatku SP2 dla systemu Windows XP wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby to zrobić, po ponownym uruchomieniu komputera naciśnij klawisz F8.
  Uwaga: Po ponownym uruchumieniu komputera system może zostać zablokowany i może zostać wyświelony czarny ekran (mysz będzie działać). W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer, wyłączając go, a następnie włączając ponownie. Po drugim ponownym uruchomieniu komputera będzie można się zalogować.
 9. Po ponownym uruchomieniu komputera nie zostanie uruchomiony Eksplorator Windows (Explorer.exe), a ikony i przycisk Start systemu Windows będą niewidoczne. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL, aby uruchomić Menedżera zadań.
  2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Nowe zadanie (Uruchom).
  3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Z prawej strony okienka przeglądania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ObjectName, kliknij polecenie Modyfikuj i wpisz tekst LocalSystem w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Uruchom komputer ponownie.
 10. Usuń dodatek SP2 dla systemu Windows XP przy użyciu jednej z powyższych metod.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania i używania Konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
windowsxpsp2 winxpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 875350 — ostatni przegląd: 05/29/2006 13:17:00 — zmiana: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbhowto kbconsumer kbuninstall KB875350
Opinia