Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zarządzać dodatkami programu Internet Explorer w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

W tym artykule opisano, jak zmienić stan dodatku programu Microsoft Internet Explorer i jak zaktualizować dodatek przy użyciu funkcji Zarządzanie dodatkami. Podano w nim również kilka porad pomagających rozwiązać problemy, jakie mogą wystąpić w przypadku dodatków. Ponadto podano porady pomagające rozwiązać problemy, jakie mogą wystąpić w przypadku samej funkcji Zarządzanie dodatkami. W artykule opisano, jak zarządzać dodatkami przy użyciu wpisów rejestru i zasad grupy. Administratorzy mogą pozwolić użytkownikom zarządzać pewnymi dodatkami, a zarządzanie innymi zarezerwować dla siebie. Administratorzy mogą także zarządzać wszystkimi dodatkami. Te tematy są poruszane w określonych sekcjach, w których omówiono następujące ustawienia zasad:
 • Odrzuć wszystkie dodatki, chyba że są specjalnie dozwolone na liście dodatków
 • Lista Dodatki
WPROWADZENIE
Dodatki programu Microsoft Internet Explorer są składnikami oprogramowania. Gdy użytkownik odwiedza witrynę sieci Web, dodatki programu Internet Explorer mogą być pobierane automatycznie albo może pojawić się monit o pobranie dodatku. W przypadku niektórych dodatków użytkownik może specjalnie odwiedzić witrynę sieci Web, aby uzyskać najnowszy dodatek do programu Internet Explorer. Te składniki mogą być formantami ActiveX innej firmy, które rozszerzają funkcje przeglądarki lub które dostarczają specjalnych elementów interfejsu użytkownika w programie Internet Explorer. Dodatkami można sterować za pomocą funkcji Zarządzanie dodatkami. W artykule opisano, jak korzystać z tej funkcji i jak rozwiązywać problemy z nią związane.

Aby w oknie dialogowym Zarządzanie dodatkami było wyświetlanych jak najwięcej dodatków, należy zaktualizować Menedżera dodatków. Aby zaktualizować Menedżera dodatków, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Korzystanie z funkcji Zarządzanie dodatkami

Aby zmienić stan dodatku lub zaktualizować dodatek, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.
 3. Kliknij nazwę dodatku.
 4. Użyj jednej z następujących metod:
  • Kliknij przycisk Aktualizuj formant ActiveX, aby zastąpić dodatek jego aktualną wersją. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku wszystkich dodatków.
  • Aby włączyć dodatek, kliknij opcję Włącz, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Aby wyłączyć dodatek, kliknij opcję Wyłącz, a następnie kliknij przycisk OK.
Po włączeniu lub wyłączeniu dodatku konieczne może być ponowne uruchomienie programu Internet Explorer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Rozwiązywanie problemów z dodatkami

Często dopuszczalne jest używanie dodatków z zaufanych źródeł. Czasami jednak dodatki powodują, że program Internet Explorer zostaje nieoczekiwanie zamknięty. Program Internet Explorer może zostać nieoczekiwanie zamknięty, jeśli dodatek został źle zaprojektowany lub jeśli został utworzony dla starszej wersji programu Internet Explorer. Gdy program Internet Explorer zostanie nieoczekiwanie zamknięty, może pojawić się monit o wyłączenie dodatku. Jeśli program Internet Explorer zostanie nieoczekiwanie zamknięty, spróbuj wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:
 • Spróbuj zaktualizować dodatek.
 • Wyłącz dodatek, a następnie odwiedź tę samą witrynę sieci Web. Sprawdź, czy musisz mieć ten dodatek dla danej witryny sieci Web.
 • Jeśli witryna sieci Web wymaga funkcji dodatku lub jeśli funkcje dodatku usprawniają przeglądanie, włącz dodatek.
Jeśli instalacja dodatku jest blokowana, ponieważ blokowany jest wydawca, w interfejsie funkcji Zarządzanie dodatkami wyświetlana jest dodatkowa kategoria dla dodatków, które są blokowane. Gdy użytkownik odwiedza witrynę sieci Web i witryna ta używa dodatku, który jest blokowany, na pasku stanu pojawia się odpowiednie powiadomienie. Powiadomienie to może wskazywać, że pewna zawartość nie może być wyświetlona, ponieważ jeden lub większa liczba dodatków jest blokowana. Ewentualnie powiadomienie może wskazywać, że żądany dodatek jest wyłączony. Blokowany dodatek można włączyć w oknie dialogowym Zarządzanie dodatkami lub w powiadomieniu na pasku stanu.

Aby uzyskać więcej informacji o wydawcach, którzy są blokowani, wykonaj następujące czynności:
 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Spis treści i indeks.
 2. W oknie dialogowym Pomocy kliknij kartę Wyszukaj, wpisz tekst blokowany wydawca, a następnie kliknij przycisk Lista tematów.
Funkcja Zarządzanie dodatkami pomaga rozwiązywać inne problemy związane z programem Internet Explorer, których przyczyną często są składniki pochodzące od innych firm. Funkcję Zarządzanie dodatkami należy dodać do swoich procedur rozwiązywania problemów.

Rozwiązywanie problemów z funkcją Zarządzanie dodatkami

Jeśli występuje problem podczas korzystania z funkcji Zarządzanie dodatkami, spróbuj wykonać następujące czynności:
 • Zaloguj się do komputera jako inny użytkownik, a następnie powtórz zadanie. Konfiguracja wyłączonych dodatków jest przechowywana osobno dla poszczególnych użytkowników.
 • Przejrzyj następujący podklucz rejestru w poszukiwaniu dodatków, które są blokowane:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Każdy blokowany lub wyłączony dodatek jest reprezentowany przez podklucz o identyfikatorze klasy (CLSID) dodatku, który jest blokowany. Aby określić dodatki, którym odpowiadają poszczególne klucze, można wyszukać identyfikatory CLSID w kluczu rejestru HKEY_CLASSES_ROOT.

  UWAGA: Podklucz rejestru
  Settings
  nie jest tworzony, dopóki przynajmniej jeden dodatek nie jest blokowany lub wyłączony.

Zarządzanie dodatkami przy użyciu wpisów rejestru lub zasad grupy

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Administrator może użyć zasad grupy, aby wstępnie zdefiniować formanty, które użytkownicy mogą włączać lub wyłączać. Do zmiany ustawień zasad należy użyć Edytora obiektu zasad grupy.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń węzeł Konfiguracja komputera lub Konfiguracja użytkownika, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, rozwiń węzeł Internet Explorer, rozwiń węzeł Funkcje zabezpieczeń, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dodatkami.
Dostępne są następujące ustawienia zasad:
 • Odrzuć wszystkie dodatki, chyba że są specjalnie dozwolone na liście dodatków
 • Lista Dodatki
 • Lista procesów
 • Wszystkie procesy
Odrzuć wszystkie dodatki, chyba że są specjalnie dozwolone na liście dodatków
Każdego klienta można skonfigurować tak, aby odrzucał wszystkie dodatki, które nie są uwzględnione w ustawieniu zasad Lista Dodatki, włączając następujące ustawienie zasad:
Odrzuć wszystkie dodatki, chyba że są specjalnie dozwolone na liście dodatków
To ustawienie zasad uniemożliwia instalowanie i używanie dodatków. Ograniczenie to uniemożliwia również użytkownikowi zarządzanie pojedynczymi ustawieniami zasad dotyczących dodatków. Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, użytkownicy mogą zarządzać dodatkami, które nie są jeszcze określone w ustawieniu zasad Lista Dodatki.
Lista Dodatki
Pojedyncze dodatki można określić przy użyciu identyfikatora CLSID w ustawieniu zasad Lista Dodatki. Część Nazwa wartości tego ustawienia zasad musi być identyfikatorem CLSID dodatku i identyfikator CLSID musi obejmować nawias klamrowy, który otacza pozostałą część identyfikatora CLSID. Część Wartość tego ustawienia zasad musi zawierać jedną z trzech możliwych wartości:
 • 0 – dodatek jest wyłączony i użytkownicy nie mogą nim zarządzać z interfejsu użytkownika.
 • 1 – dodatek jest włączony i użytkownicy nie mogą nim zarządzać z interfejsu użytkownika.
 • 2 – dodatek jest włączony i użytkownicy mogą nim zarządzać z interfejsu użytkownika.
Lista dodatków zawartych w ustawieniu zasad Lista Dodatki jest przechowywana w jednym z następujących podkluczy rejestru:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Podklucz zawiera identyfikatory CLSID poszczególnych dodatków jako ciągi z danymi.

Całkowite wyłączanie dostępu do zarządzania dodatkami

Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć dostęp do zarządzania dodatkami, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć lub wyłączyć dostęp do zarządzania dodatkami, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby wyłączyć opcje Wyłącz i Włącz dla wszystkich dodatków, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Uwaga Ten podklucz rejestru jest dostępny tylko w środowisku domeny, w którym dostęp do funkcji zarządzania dodatkami został wyłączony przez administratora w zasadach grupy.
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę NoExtensionManagement.
 5. Kliknij dwukrotnie wartość NoExtensionManagement, a następnie wpisz wartość 1.

  Można określić następujące wartości:
  • 0 — użytkownik może włączać i wyłączać dodatki.
  • 1 — użytkownik nie może zmieniać stanu dodatków.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
Aby ustawić ten wpis rejestru jako element zasad grupy, wykonaj następujące kroki:
 1. W Edytorze obiektu zasad grupy rozwiń węzeł Konfiguracja komputera lub Konfiguracja użytkownika.
 2. Rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, rozwiń węzeł Internet Explorer, a następnie kliknij dwukrotnie następujące ustawienie zasad:
  Nie zezwalaj użytkownikom na włączanie lub wyłączanie dodatków
winxpsp2 xpsp2 fixit fixme fix it automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883256 — ostatni przegląd: 09/27/2011 00:15:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

 • kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256
Opinia