Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak instalować i konfigurować urządzenia Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Streszczenie
Aby zainstalować urządzenie Bluetooth, wystarczy je podłączyć. System Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zawiera sterowniki dla wielu urządzeń Bluetooth. Jeśli system Windows nie rozpoznaje urządzenia Bluetooth, nadal można z niego korzystać za pomocą ogólnej pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania zawartej w systemie Windows — można też użyć sterownika udostępnionego przez producenta urządzenia. Aby dodać urządzenie Bluetooth do komputera, możesz użyć Kreatora dodawania urządzeń Bluetooth. Do konfigurowania połączenia Bluetooth służy element Urządzenia Bluetooth w Panelu sterowania.

Do sieci ad hoc między urządzeniami Bluetooth można dołączyć przy użyciu sieci osobistej (PAN, Personal Area Networking). Gdy korzystasz z sieci PAN, komputer i inne urządzenia Bluetooth używają sieci TCP/IP do komunikowania się. Jeśli masz urządzenie Bluetooth obsługujące sieci telefoniczne, możesz go używać jako modemu. Aby bezprzewodowo korzystać z drukarki Bluetooth, możesz użyć Kreatora dodawania drukarki. Ponadto, korzystając z technologii Bluetooth, możesz transferować pliki między urządzeniami lub komputerami obsługującymi połączenia Bluetooth. Ten artykuł zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania tych zadań.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób instalowania i konfigurowania urządzenia Bluetooth w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Uwaga Jeśli zainstalujesz adapter Bluetooth nieobsługiwany w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, postępuj zgodnie z zaleceniami dostarczanymi przez producenta adaptera Bluetooth.

Instalowanie adaptera Bluetooth znajdującego się na liście obsługiwanych adapterów systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) polega wyłącznie na nawiązaniu połączenia z urządzeniem. Przed nawiązaniem połączenia nie jest potrzebna żadna konfiguracja.

Po zainstalowaniu obsługiwanego adaptera Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 adapter staje się aktywny wraz z następującymi składnikami firmy Microsoft:
 • Moduł wyliczający Bluetooth firmy Microsoft
  Ten składnik wylicza funkcje i urządzenia Bluetooth.
 • Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
  Ten sterownik obsługuje połączenia sieci osobistej (PAN, Personal Area Network) między urządzeniami.
 • Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
  Ten składnik obsługuje sieci telefoniczne (DUN). Obsługuje on także inne typy połączeń między urządzeniami.
 • Usługa obsługi Bluetooth (BthServ)
  Ta usługa utrzymuje i aktualizuje informacje o parowaniu urządzeń. Wykonuje także inne funkcje powiązane z funkcjami Bluetooth.
Te składniki są dostępne w Menedżerze urządzeń po zainstalowaniu adaptera Bluetooth. Instalowane są także inne sterowniki i składniki.
Więcej informacji

Obsługa urządzenia radiowego Bluetooth

Jeśli podłączysz do komputera adapter Bluetooth, którego system Windows nie rozpoznaje, system Windows XP z dodatkiem SP2 może udostępniać ogólną pomoc techniczną dotyczącą oprogramowania. Jeśli występują problemy z ogólną pomocą techniczną dotyczącą oprogramowania, można zainstalować sterownik udostępniony przez inną firmę, który został dołączony do adaptera Bluetooth.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sterowników urządzeń radiowych Bluetooth wchodzących w skład dodatku SP2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
841803 Lista sterowników urządzenia radiowego Bluetooth wchodzących w skład dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP
Powrót do początku

Konfiguracja i urządzenia

W celu konfigurowania ustawień Bluetooth można używać elementu Urządzenia Bluetooth w Panelu sterowania. Korzystając z elementu Urządzenia Bluetooth, można wykonać jedną lub kilka następujących czynności:
 • Dodawanie lub usuwanie urządzenia.
 • Wyświetlanie właściwości urządzenia.
 • Zmienianie opcji urządzenia Bluetooth.
 • Dodawanie portu COM.
W oknie Urządzenia Bluetooth na karcie Urządzenia są wyświetlane wszystkie urządzenia obecnie skonfigurowane na komputerze. Używając karty Urządzenia, można dodać urządzenie, usunąć je lub wyświetlić jego właściwości.

Powrót do początku

Właściwości urządzenia

Podczas wyświetlania właściwości urządzenia Bluetooth widoczne są następujące informacje:
 • Typ urządzenia
 • Adres sprzętowy adaptera Bluetooth
 • Data i godzina ostatniego połączenia
 • Informacje o tym, czy do parowania z urządzeniem jest używany klucz dostępu
Nazwę używaną przez system Windows dla urządzenia można także zmienić. Ta zmiana wpływa również na nazwę używaną przez Kreatora transferu plików Bluetooth oraz przez element Dodaj modemy.

Na karcie Usługi są widoczne informacje o usługach obsługiwanych przez urządzenie. Gdy na przykład z komputerem jest połączony telefon Bluetooth lub osobisty pomocnik cyfrowy (PDA), na tej karcie mogą być widoczne porty COM dostępne do synchronizacji. Na tej karcie mogą być także widoczne połączenia telefoniczne z Internetem. Możesz również wybrać usługi, z których chcesz korzystać.

Powrót do początku

Opcje

Karta Opcje w oknie Urządzenia Bluetooth zapewnia opcje sterujące sposobem, w jaki urządzenia odnajdują komputer i łączą się z nim. Główna opcja to Włącz odnajdowanie. Ta opcja pozwala urządzeniom na odnalezienie komputera, aby można było nawiązać połączenie.

Inne opcje na tej karcie są następujące:
 • Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na łączenie się z tym komputerem
  To pole wyboru steruje tym, czy z komputerem można połączyć dowolne urządzenia. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, z komputerem nie mogą się łączyć żadne urządzenia.
 • Powiadamiaj mnie, jeśli nowe urządzenie Bluetooth chce się połączyć
  Ta opcja określa, czy jest wyświetlane powiadomienie, gdy urządzenie próbuje nawiązać połączenie z komputerem. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, powiadomienie nie zostanie wyświetlone.
Pozostałe opcje na karcie Opcje pozwalają na włączenie lub wyłączenie ikony Bluetooth w obszarze powiadomień oraz przywrócenie ustawień domyślnych.

Powrót do początku
Odnajdowanie
Zwykle komputer z obsługą funkcji Bluetooth będzie odnajdował inne urządzenia. Dlatego opcję Włącz odnajdowanie trzeba włączyć tylko wtedy, gdy komputer pełni rolę urządzenia. Tę opcję można na przykład włączyć, gdy komputer jest połączony z innym komputerem przez sieć osobistą (PAN, Personal Area Network). Gdy komputery są połączone przez sieć PAN, jeden z komputerów musi mieć włączone odnajdowanie.

Domyślnie odnajdowanie nie jest włączone w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, ponieważ wykrywalne urządzenie Bluetooth może być mniej bezpieczne niż urządzenie, które nie jest wykrywalne. Zaleca się pozostawienie wyczyszczonego pola wyboru Włącz odnajdowanie, dopóki nie chce się, aby inne urządzenie Bluetooth odnajdowało komputer. Gdy połączenie zostanie nawiązane, Kreator dodawania urządzeń automatycznie wyłączy odnajdowanie.

Powrót do początku

Dodawanie portu COM

Możesz dodać port przychodzący odbierający połączenie z urządzenia Bluetooth lub dodać port wychodzący nawiązujący połączenie z urządzeniem Bluetooth. Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth przy użyciu portu COM, wykonaj następujące czynności:
 1. Użyj opcji konfiguracji portu w Menedżerze urządzeń, aby ustawić konfigurację portu COM.

  Aby poznać prawidłową szybkość transmisji danych oraz inne ustawienia, zapoznaj się z dokumentacją programu, którego chcesz używać w ramach tego połączenia.
 2. Ustaw port COM w programie na numer portu określony na ostatniej stronie Kreatora dodawania urządzeń Bluetooth.

  Ten numer portu jest również wymieniony na karcie Porty COM w oknie Urządzenia Bluetooth.
Urządzenia Bluetooth korzystające z portu COM wymagają specjalnych programów na komputerze. Te programy są zwykle dołączone do urządzenia. Te programy można również uzyskać od producentów urządzenia. Aby skonfigurować program do korzystania z portu COM, postępuj zgodnie z instrukcjami w dokumentacji programu.

Powrót do początku

Sprzęt

Na karcie Sprzęt w oknie Urządzenia Bluetooth jest wyświetlana lista urządzeń Bluetooth zainstalowanych na komputerze. Jest to ta sama lista, która jest wyświetlana w kategorii Odbiorniki radiowe Bluetooth w Menedżerze urządzeń. Po zaznaczeniu urządzenia na liście i kliknięciu pozycji Właściwości zostaną wyświetlone te same właściwości urządzenia, które są widoczne w Menedżerze urządzeń.

Powrót do początku

Dodawanie urządzenia

Podczas dodawania urządzenia Bluetooth do komputera są wymieniane informacje o adresie. Czasem wymieniane są także klucze dostępu. Ten proces jest nazywany parowaniem lub powiązywaniem dwóch urządzeń. Podczas dodawania urządzenia jedno z urządzeń musi być wykrywalne. Niektóre urządzenia pozwalają na włączanie i wyłączanie odnajdowania, a inne są zawsze wykrywalne. Na przykład niektóre myszy są zawsze wykrywalne.

Gdy do łączenia dwóch komputerów jest używana technologia Bluetooth, na komputerze dodawanym jako urządzenie musi być włączone odnajdowanie. Odnajdowanie można włączyć, korzystając z karty Opcje w oknie Urządzenia Bluetooth.

Powrót do początku

Czynności do wykonania na komputerze

Aby dodać urządzenie, wykonaj następujące czynności na komputerze:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie bthprops.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie Ustawienia Bluetooth kliknij pozycję Dodaj.
 3. W Kreatorze dodawania urządzeń Bluetooth kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Nie można kliknąć przycisku Dalej, dopóki nie zostanie zaznaczone pole wyboru Moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia. Podczas wyszukiwania nie można wykryć urządzenia, dla którego wyłączono odnajdowanie.

  Po kliknięciu przycisku Dalej komputer wyszuka wszystkie wykrywalne urządzenia będące w zasięgu. Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, urządzenia zostaną wyświetlone w kreatorze.
 4. Wybierz urządzenie do dodania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Po wybraniu urządzenia do dodania możesz wprowadzić klucz dostępu dla urządzenia. Klucz urządzenia to kod używany do sterowania dostępem do urządzenia. Korzystanie z klucza dostępu może ułatwić poprawę zabezpieczeń połączenia. Jednak dodawane urządzenie może nie wymagać klucza dostępu.
Po wprowadzeniu klucza dostępu komputer próbuje nawiązać połączenie z urządzeniem w celu zweryfikowania klucza dostępu. Po połączeniu się z innym komputerem zostanie wyświetlony komunikat informujący, że komputery próbują nawiązać połączenie.

Powrót do początku

Czynności do wykonania na urządzeniu

Po wykonaniu czynności na komputerze wprowadź kod dostępu na urządzeniu Bluetooth. Jeśli urządzenie jest innym komputerem, na tym komputerze zostanie wyświetlony komunikat informujący, że żądasz nawiązania połączenia. Wykonaj następujące czynności na komputerze dodawanym jako urządzenie Bluetooth:
 1. Kliknij w komunikacie wskazującym, że żądasz nawiązania połączenia.

  Zostanie uruchomiony Kreator dodawania urządzeń Bluetooth z wyświetlonym polem na wprowadzenie klucza dostępu.
 2. Wprowadź kod dostępu. Możesz również wybrać, aby kod dostępu został dla Ciebie wygenerowany.
Gdy klucz dostępu zostanie zweryfikowany, połączenie zostanie nawiązane. Urządzenie będzie teraz widoczne na komputerze. Jeśli urządzeniem jest drugi komputer, nazwa tego komputera będzie widoczna na pierwszym komputerze.

Na ostatniej stronie Kreatora dodawania urządzeń Bluetooth możesz wyłączyć odnajdowanie na komputerze dodawanym jako urządzenie. Domyślnie opcja wyłączenia odnajdowania jest zaznaczona, aby komputer nie był wykrywalny przez cały czas.

Powrót do początku

Po dodaniu urządzenia

Gdy urządzenie zostanie dodane, będzie widoczne w oknie Urządzenia Bluetooth. Możesz wyświetlić właściwości urządzenia, aby przebadać udostępnione usługi, zmienić nazwę urządzenia lub zebrać inne informacje. Możesz również ustanowić połączenia.

Powrót do początku

Dołączanie do sieci osobistej

Sieć osobista (PAN, Personal Area Networking) udostępnia sieć ad hoc między urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia, które mają tworzyć sieć, muszą obsługiwać sieć PAN, aby utworzenie sieci PAN było możliwe. Aby dołączyć do sieci PAN, możesz użyć dowolnej z następujących metod:
 • W menu ikony na pasku zadań Bluetooth kliknij opcję Przyłącz się do sieci osobistej.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę Połączenie sieciowe Bluetooth w elemencie Połączenia sieciowe w Panelu sterowania.
 • Kliknij pozycję Pokaż urządzenia sieciowe Bluetooth w okienku Zadania sieciowe w elemencie Połączenia sieciowe.
Zastosowanie każdej z tych metod powoduje otwarcie okna dialogowego Urządzenia sieci osobistych Bluetooth. W tym oknie dialogowym jest wyświetlana lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Używając opcji u dołu okna dialogowego, można także dodawać urządzenia do tej listy lub usuwać je z niej.

Aby nawiązać połączenie, kliknij urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij pozycję Połącz. Gdy połączenie zostanie nawiązane, między komputerem a drugim urządzeniem będzie dostępna sieć TCP/IP. (Jeśli klikniesz urządzenie, z którym nawiązano już połączenie, przycisk Połącz zmieni się na przycisk Odłącz.)

Uwaga Gdy oba urządzenia PAN w połączeniu są komputerami z systemem Windows XP, połączenie jest połączeniem typu Point-to-Point i nie można używać jednego komputera jako routera do sieci lokalnej (LAN) lub do Internetu. W tym celu jest potrzebny punkt dostępu do sieci.

System Windows korzysta z automatycznego adresu prywatnego IP (APIPA, Automatic Private IP Addressing) w celu przypisywania adresów do komputerów w sieci ad hoc. Gdy jest używany adres APIPA, nie jest potrzebny protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol). Aby wyświetlić adres APIPA, w wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Spowoduje to wyświetlenie informacji podobnych do następujących:
Adapter Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:    Sufiks DNS konkretnego połączenia. :    Adres IP autokonfiguracji. . . : 169.254.143.66    Maska podsieci. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0    Brama domyślna. . . . . . . . . :
Karta Ogólne w oknie dialogowym Stan pokazuje szybkość połączenia i informacje o transmisji pakietów dla połączenia. Karta Pomoc techniczna jest taka sama jak w przypadku innych połączeń sieciowych. Przy użyciu karty Pomoc techniczna można wyświetlać informacje o adresowaniu IP, uzyskiwać szczegóły dotyczące połączenia lub naprawiać połączenie.

Powrót do początku

Dodawanie modemu

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 można dodać urządzenie Bluetooth obsługujące sieć telefoniczną jako modem. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz telephon.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Modemy kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie urządzenia Bluetooth.
 3. Kliknij, aby wybrać urządzenie Bluetooth, które ma być używane jako modem.
Jeśli w systemie Windows skonfigurowano wykrywanie modemów, gdy jest podłączony adapter Bluetooth, system Windows automatycznie otworzy okno dialogowe Wybieranie urządzenia Bluetooth, gdy wykryje urządzenie Bluetooth obsługujące sieć telefoniczną.

Po wybraniu urządzenia możesz je skonfigurować przy użyciu okna Opcje telefonu i modemu. Aby połączyć się z Internetem, można utworzyć nowe połączenie w folderze Połączenia sieciowe.

Powrót do początku

Uwagi dotyczące obsługi modemu

 • System Windows XP automatycznie generuje kod dostępu dla połączenia między telefonem komórkowym a komputerem. Możesz użyć tego kodu dostępu lub wprowadzić własny. Klucze dostępu mogą mieć maksymalnie 16 znaków. Klucz dostępu należy wprowadzić w ciągu 30 sekund — w przeciwnym razie uwierzytelnianie może zakończyć się niepowodzeniem.
 • Niektóre telefony komórkowe mają już kod dostępu. Jeśli telefon ma kod dostępu, wprowadź ten kod w Kreatorze połączenia Bluetooth.
 • Bluetooth nie jest bezpieczną technologią bezprzewodową. Dane mogą być widoczne dla innych urządzeń lub komputerów będących w zasięgu.
 • Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje sieci telefonicznych, nie można zainstalować tego telefonu przy użyciu Kreatora dodawania sprzętu. Aby zainstalować telefon, użyj okna Urządzenia Bluetooth.
 • Gdy telefon komórkowy jest podłączony jako modem, jest on widoczny w Menedżerze urządzeń jako modem.
Powrót do początku

Dodawanie drukarki

System Windows XP z dodatkiem SP2 obsługuje drukarki Bluetooth. Używając Kreatora dodawania drukarki, możesz uzyskać dostęp do funkcji drukarki. Aby uruchomić Kreatora dodawania drukarki, kliknij pozycję Start, kliknij pozycję Drukarki i faksy, a następnie kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

Po wybraniu pozycji Drukarka Bluetooth w Kreatorze dodawania drukarki komputer wyszukuje drukarki Bluetooth. Gdy komputer zlokalizuje drukarkę, można ją wybrać, aby ją zainstalować. Aby zainstalować drukarkę, należy zainstalować sterowniki dla drukarki, tak samo jak w przypadku każdego innego typu drukarki.

Gdy drukarka zostanie zainstalowana, port drukarki będzie widoczny jako wirtualny port drukarki Bluetooth na karcie Porty okna dialogowego Właściwości drukarki.

Powrót do początku

Transferowanie pliku

Między komputerem a innym urządzeniem Bluetooth można pojedynczo transferować pliki przy użyciu Kreatora transferu plików Bluetooth. Można na przykład transferować pliki między komputerem a telefonem komórkowym lub urządzeniem PDA. Można także transferować pliki między dwoma komputerami korzystającymi z technologii Bluetooth.

Powrót do początku

Wysyłanie pliku

Aby wysłać plik na inny komputer, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %windir%\system32\fsquirt.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na stronie Czy chcesz wysłać, czy odebrać plik? Kreatora transferu plików Bluetooth kliknij pozycję Wyślij plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronie Wybierz, czy chcesz wysłać plik kliknij przycisk Przeglądaj, kliknij komputer lub urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Opcja Użyj klucza dostępu jest niedostępna, gdy połączenie z innym urządzeniem już używa klucza dostępu.
 4. Na stronie Wybierz plik do wysłania kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik, który chcesz wysłać.

  Uwaga Pliki można wysyłać tylko pojedynczo. Nie klikaj przycisku Dalej, dopóki nie zostanie ustawione urządzenie do odbierania pliku. Jeśli urządzenie odbierające nie jest gotowe do odebrania pliku, transfer nie powiedzie się.
 5. Gdy urządzenie lub komputer odbierający będzie gotowe do odebrania pliku, kliknij przycisk Dalej.
Powrót do początku

Odbieranie pliku

Aby odebrać plik z innego komputera, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %windir%\system32\fsquirt.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W Kreatorze transferu plików Bluetooth kliknij pozycję Odbierz plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony komunikat „System Windows czeka na odebranie pliku”.
 3. Na komputerze wysyłającym kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć transfer.

  Uwaga Podczas transferu na komputerze wysyłającym pojawi się pasek postępu. W przypadku transferowania pliku na komputer z systemem Windows XP pasek postępu pojawi się również w Kreatorze transferu plików Bluetooth.
 4. Na stronie Zapisz odebrany plik wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku, kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Powrót do początku
stack windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883259 — ostatni przegląd: 07/04/2013 12:42:00 — zmiana: 2.0

 • kbhowto kbprb kberrmsg kbconsumer kbdriver kbconnectivity kbmaintenance kbperformance kbconfig kbinfo KB883259
Opinia