Podczas wyszukiwania dostępnych aktualizacji w witrynie Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może się pojawić komunikat o błędzie

Symptomy
Podczas próby połączenia się z witryną Microsoft Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może zostać zwrócony jeden z poniższych kodów błędów:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
Przyczyna
 • Kod błędu 0x800A0046 może zostać zwrócony, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
  • Konto logowania użytkownika należy do grupy kont Goście lub grupy kont z ograniczeniami.
  • Deskryptor zabezpieczeń nie pozwala uwierzytelnionym użytkownikom na uruchamianie usługi Windows Update lub Microsoft Update.
  • Na liście Użytkownicy i grupy dla kont Administrator i Usługa brakuje zasady Personifikowanie klienta po uwierzytelnieniu.
 • Kod błędu 0x80248011 może się pojawić, gdy występuje problem z bazą danych, w której są przechowywane na komputerze informacje usługi Windows Update lub Microsoft Update.
 • Kod błędu 0x80072EE7 może się pojawić, gdy komputer kliencki, próbując rozpoznać adres URL witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web, nie może odnaleźć właściwego adresu IP. Ten błąd może wystąpić, jeśli plik Hosts zawiera statyczny adres IP.
 • Kody błędów 0x8024402C i 0x8024502D są zwykle zgłaszane z powodu niepoprawnego znaku w ustawieniach zastępowania serwera proxy.
 • Kod błędu 0x800A01AD może się pojawić, gdy brakuje pliku Wuaueng.dll lub nie jest on poprawnie zarejestrowany.
Rozwiązanie

Kod błędu 0x800A0046

Aby usunąć ten błąd, skorzystaj z jednej z następujących metod:

Metoda 1: Usunięcie konta użytkownika, którego dotyczy problem, z grupy kont Goście lub grupy kont z ograniczeniami

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg control admintools, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie komputerem.
 3. Rozwiń pozycję Użytkownicy i grupy lokalne.
 4. Wybierz pozycję Użytkownicy.
 5. Otwórz konto umożliwiające dostęp do witryny Windows Update lub Microsoft Update.
 6. Kliknij kartę Członek grupy.
 7. Wybierz konto użytkownika do usunięcia, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Metoda 2. Ustawienie deskryptora zabezpieczeń

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz ciąg sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie wyświetlony komunikat „Sukces”.

  Uwaga Narzędzie Sc.exe nie jest dostępne w domyślnej instalacji systemu Windows 2000. Narzędzie Sc.exe jest obecne w zestawie Resource Kit systemu Microsoft Windows 2000 Server.
 3. Wpisz polecenie Exit, aby zamknąć okno wiersza polecenia.
 4. Ponownie spróbuj skorzystać z witryny Windows Update lub Microsoft Update.

Metoda 3: Dodanie kont Administrator lokalny i Usługa do zasady Personifikowanie klienta po uwierzytelnieniu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg secpol.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Rozwiń węzeł Zasady lokalne.
 3. Kliknij pozycję Przypisywanie praw użytkownika.
 4. Kliknij dwukrotnie zasadę Personifikowanie klienta po uwierzytelnieniu, aby ją otworzyć.
 5. Na karcie Ustawienia zabezpieczeń lokalnych kliknij przycisk Dodaj użytkownika lub grupę, a następnie dodaj konta Administrator i Usługa do listy Użytkownicy i grupy.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

Metoda 4. Skonfigurowanie usługi Zdalne wywoływanie procedury (RPC) do logowania się przy użyciu lokalnego konta systemowego

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj usługę Zdalne wywoływanie procedur (RPC), kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Logowanie kliknij pozycję Lokalne konto systemowe, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Kod błędu 0x80248011

Aby automatycznie usunąć ten błąd, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Usuwanie błędu o kodzie 0x80248011

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Łatwa poprawka 50574

Przed przystąpieniem do rozwiązania tego problemu należy wyczyścić pamięć podręczną programu Microsoft Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. W programie Internet Explorer w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Usuń pliki w sekcji Tymczasowe pliki internetowe.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
Aby usunąć ten błąd, należy ponownie utworzyć bazę danych, w której są przechowywane na komputerze informacje usługi Windows Update lub Microsoft Update. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER: net stop wuauserv
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  Zmienna c:\Windows oznacza folder, w którym jest zainstalowany system Windows.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie wraz z cudzysłowami, a następnie naciśnij klawisz ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER: net start wuauserv.
 6. Zakończ działanie okna wiersza polecenia.

Kod błędu 0x80072EE7

Aby automatycznie usunąć ten błąd, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Usuwanie błędu o kodzie 0x80072EE7

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby usunąć ten błąd, należy przeanalizować plik Hosts. (Ten plik może być również zapisany z nazwą Hosts.sam.) Sprawdź, czy nie ma w nim żadnych statycznych adresów IP witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web.

Plik Hosts znajduje się w folderze C:\Windows\system32\drivers\etc. Do wyświetlenia tego pliku może być konieczne skojarzenie go z programem Notatnik. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Hosts.
 2. Kliknij polecenie Otwórz za pomocą, a następnie na liście programów wybierz Notatnik.
Jeśli w pliku Hosts znajduje się statyczny adres IP skojarzony z witryną Windows Update lub Microsoft Update, dodaj przed nim znak #, aby stał się komentarzem. Można również usunąć cały wiersz i zapisać zmiany w pliku Hosts.

Uwaga Programy, takie jak akceleratory sieci Web, akceleratory DNS, narzędzia buforowania DNS i programy zapobiegające szpiegowaniu użytkownika, mogą dodawać do pliku Hosts statyczne adresy IP witryn internetowych Windows Update i Microsoft Update. W takim przypadku nie będzie można uzyskać dostępu do witryny Windows Update lub Microsoft Update.

Kody błędów 0x8024402C i 0x8024502d

Aby automatycznie usunąć te błędy, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Usuwanie błędu o kodzie 0x8024402C lub 0x8024502d

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby usunąć te błędy, należy usunąć znaki z listy wyjątków serwera proxy, a następnie wyczyścić pamięć podręczną serwera proxy. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Połączenia, kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Usuń wpis w sekcji Wyjątki.
 5. Zakończ program Internet Explorer.
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego polecenia naciśnij klawisz ENTER.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Kod błędu 0x800A01AD

Aby automatycznie usunąć błąd o kodzie 0x800A01AD, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Usuwanie błędu o kodzie 0x800A01AD

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby usunąć ten błąd, skorzystaj z jednej z następujących metod.

Metoda 1. Zarejestrowanie plików programu MSXML

Aby zarejestrować pliki MSXML, wykonaj następujące czynności.

Uwaga Być może na komputerze nie zainstalowano plików wymienionych w krokach 3 i 5. Jeżeli jeden z tych plików jest niedostępny, podczas próby jego zarejestrowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie można wykonać funkcji LoadLibrary("<nazwa_pliku>.dll"). Nie można odnaleźć określonej nazwy pliku.
Można zignorować ten komunikat o błędzie i przejść do następnego kroku.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regsvr32 Msxml.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Funkcja DllRegisterServer w Msxml.dll powiodła się.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regsvr32 Msxml2.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Funkcja DllRegisterServer w Msxml2.dll powiodła się.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regsvr32 Msxml3.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Funkcja DllRegisterServer w Msxml3.dll powiodła się.

Metoda 2: Zarejestrowanie pliku Wuaueng.dll

Aby zarejestrować plik Wuaueng.dll, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regsvr32 Wuaueng.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Funkcja DllRegisterServer w Wuaueng.dll powiodła się.
WU winxp fixit fix it fixme
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 883821 - Utolsó ellenőrzés: 01/29/2016 17:30:00 - Verziószám: 16.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Visszajelzés