Funkcje w wersji 1.1 narzędzia wiersza polecenia Client-Side Caching Command-Line Options

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera informacje na temat funkcji w najnowszej wersji narzędzia wiersza polecenia Client-Side Caching Command-Line Options (CSCCMD, Csccmd.exe).
Więcej informacji
Narzędzia CSCCMD można używać do zarządzania plikami trybu offline w systemach Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP oraz Microsoft Windows Server 2003. Najnowsza wersja narzędzia CSCCMD to wersja 1.1. Wersja 1.1 zawiera nowe funkcje niedostępne w starszych wersjach.

Uwaga Użytkownicy, którzy chcą używać narzędzia CSCCMD, muszą dobrze znać funkcję buforowania po stronie klienta.

Aby uzyskać narzędzie CSCCMD, należy się skontaktować z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Można też pobrać narzędzie CSCCMD 1.0 i inne narzędzia jako część zestawu Windows Server 2003 Resource Kit Tools. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Składnia polecenia CSCCMD jest następująca:
CSCCMD [/RESID] [/ENABLE] [/DISABLE] [/DISCONNECT:\\Serwer\Udział] [/MOVESHARE:\\Serwer\Udział1 \\Serwer\Udział2] [/?]
W najnowszej wersji narzędzia CSCCMD są dostępne następujące przełączniki wiersza polecenia i ich funkcje:
 • /ENABLE — należy użyć tego przełącznika, aby włączyć buforowanie po stronie klienta (CSC) na komputerze klienckim. Ten przełącznik pozwala uzyskiwać dostęp do plików w sieci i synchronizować je podczas pracy w trybie offline.

  Uwaga Aby używać tego przełącznika, trzeba mieć uprawnienia administratora na komputerze lokalnym.
 • /DISABLE — należy użyć tego przełącznika, aby wyłączyć buforowanie po stronie klienta. Przed uruchomieniem tego polecenia należy się upewnić, że wszystkie pliki trybu offline zostały zamknięte. Po wyłączeniu buforowania po stronie klienta nie można pracować na plikach sieciowych podczas pracy w trybie offline.

  Uwaga Aby używać tego przełącznika, trzeba mieć uprawnienia administratora na komputerze lokalnym.
 • /ENUM[:\\Serwer\Udział[\Ścieżka]] [/RECURSE] — należy użyć tego przełącznika, aby wyświetlić udziały w lokalnym buforze. Jeśli ten przełącznik zostanie użyty wraz z opcją /RECURSE, to narzędzie CSCCMD wyświetli zawartość udziałów w udziale nadrzędnym. Można także wyświetlić zawartość konkretnego udziału serwera. Aby to zrobić, należy użyć składni \\Serwer\Udział. Na przykład należy użyć następującego polecenia:
  CSCCMD /ENUM: \\Mój_serwer\Mój_udział
  Uwaga Mój_serwer to nazwa serwera, a Mój_udział to nazwa udostępnionego zasobu.
 • /DISCONNECT:\\Serwer\Udział — należy użyć tego przełącznika, aby odłączyć konkretny serwer od buforowania po stronie klienta na komputerze klienckim. Należy użyć składni \\Serwer\Udział, aby określić nazwę konkretnego udostępnionego zasobu serwera, który ma zostać odłączony. Na przykład należy użyć następującego polecenia:
  CSCCMD /DISCONNECT: \\Mój_serwer\Mój_udział
  Agent buforowania po stronie klienta w tle nie próbuje połączyć ponownie serwera. Jeśli zawartość offline jest synchronizowana za pomocą Menedżera synchronizacji, to agent buforowania po stronie klienta ponownie połączy się z serwerem, gdy serwer będzie dostępny.

  Uwaga Aby ta funkcja działała poprawnie, w udziale musi być otwarty uchwyt lub dowolny katalog/plik.
 • /MOVESHARE:\\Serwer1\Udział \\Serwer2\Udział — należy użyć tego przełącznika, aby przenieść pliki i katalogi z jednego udziału do innego udziału w buforze. Ta opcja jest przydatna, jeśli miejsce docelowe plików trybu offline zostało przeniesione i jeśli lokalny bufor musi wskazywać na nową lokalizację. Na przykład należy użyć następującego polecenia:
  CSCCMD /MOVESHARE:\\Mój_serwer\Mój_udział \\Mój_serwer1\Mój_udział1
  Uwaga Mój_serwer1 to nowa nazwa serwera, a Mój_udział1 to nazwa nowego udostępnionego zasobu.
 • /RESID — należy użyć tego przełącznika, aby ponownie oznaczyć wszystkie wpisy w bazie danych plików trybu offline systemu Windows (CSC) za pomocą nowego identyfikatora zabezpieczeń użytkownika (SID). Ten przełącznik jest używany w scenariuszach, w których organizacja przenosi konta użytkowników z domeny systemu Microsoft Windows NT 4.0 do domeny systemu Windows Server 2003.

  Jeśli zabezpieczenia buforu użytkownika są zwiększone przy użyciu identyfikatora użytkownika SID systemu Windows NT 4.0 SID, to nie można uzyskać dostępu do buforu z konta systemu Windows Server 2003, jeśli wpisy buforu nie zostaną ponownie oznaczone przy użyciu identyfikatora SID systemu Windows Server 2003.
 • /ISENABLED lub /ISCSCENABLED — należy użyć jednego z tych przełączników, aby określić, czy buforowanie po stronie klienta jest włączone na komputerze klienckim.
 • /PIN2:\\serwer\udział\ścieżka [/USER] [/SYSTEM] [/USERINHERIT] [/SYSTEMINHERIT] — należy użyć tego przełącznika, aby zakotwiczyć udostępnione zasoby. Można użyć opcji /USER, aby zakotwiczyć plik. Ta akcje pozwala osiągnąć te same wyniki co użycie okna dialogowego Pliki trybu offline do zbuforowania pliku. Opcja /SYSTEM określa, że udostępniony zasób musi być administracyjnie zakotwiczony przez skonfigurowanie ustawień zasad grupy. Opcje /USERINHERIT oraz /SYSTEMINHERIT określają, jak są dziedziczone zakotwiczone dane. Można użyć dowolnej kombinacji typów zakotwiczenia.
 • /PIN2:nazwa_pliku /FILELIST [/UNICODE] [/USER] [/SYSTEM] [/USERINHERIT] [/SYSTEMINHERIT] — należy użyć tego przełącznika, jeśli chce się użyć pliku opisującego wszystkie obiekty do zakotwiczenia jako parametry. Plik zawiera ścieżki UNC obiektów do zakotwiczenia. Obiekty są rozdzielane sekwencją powrót karetki/wysuw wiersza. Na przykład należy użyć następującego polecenia:
  CSCCMD /PIN:Mój_udział.txt /FILELIST
  Uwaga Plik Mój_udział.txt zawiera wpisy rozdzielone znakami spacji.

  Wpisy te są podobne do następujących:
  //Mój_serwer/Mój_udział //Mój_serwer1/Mój_udział1
  Uwaga Przełącznik /PIN nie powoduje skopiowania zawartości udostępnionego udziału do lokalnego buforu. Zakotwiczenie nie jest wystarczające, aby plik był dostępny w trybie offline. Po użyciu przełącznika /PIN należy uruchomić polecenie CSCCMD z opcją /FILL, aby skopiować zawartość udostępnionego zasobu do lokalnego buforu i upewnić się, że udostępniony zasób jest dostępny w trybie offline. Opcja /USERINHERIT oraz opcja /SYSTEMINHERIT określają, jak są dziedziczone zakotwiczone dane. Można użyć dowolnej kombinacji typów zakotwiczenia.
 • /UNPIN2:\\serwer\udział\ścieżka [/USER] [/SYSTEM] [/USERINHERIT] [/SYSTEMINHERIT] [/RECURSE] — należy użyć tego przełącznika, aby odkotwiczyć udostępnione zasoby od buforu lokalnego. Jeśli ten przełącznik zostanie użyty wraz z opcją /RECURSE, to narzędzie CSCCMD odkotwiczy wszystkie elementy podrzędne ścieżki. Jeśli ten przełącznik zostanie użyty wraz z opcją /RECURSE2, to narzędzie CSCCMD odkotwiczy ścieżkę i wszystkie elementy podrzędne ścieżki. Można użyć dowolnej kombinacji typów zakotwiczenia.
 • /UNPIN2:nazwa_pliku /FILELIST [/UNICODE] [/USER] [/SYSTEM] [/USERINHERIT] [/SYSTEMINHERIT]— należy użyć tego przełącznika, aby odkotwiczyć konkretny zestaw udostępnionych zasobów za pomocą pliku. Można użyć dowolnej kombinacji typów zakotwiczenia.

  Uwaga Parametr /FILELIST oznacza, że określony plik jest plikiem tekstowym zawierającym jedną nazwę pliku w każdym wierszu. Wszelkie spacje na początku pliku są ignorowane. Ale wszelkie spacje na końcu wiersza są uwzględniane. Wiersze są rozdzielane znakiem powrotu karetki, znakiem wysuwu wiersza lub kombinacją tych znaków.

  Jeśli ten przełącznik zostanie użyty wraz z opcją /UNICODE, to narzędzie CSCCMD utworzy listę plików w formacie tekstowym Unicode.
 • /FILL:\\Serwer\Udział\Ścieżka — należy użyć tego przełącznika, aby skopiować dane po stronie klienta do lokalnego buforu dla określonego udostępnionego zasobu.
 • /FILL:nazwa_pliku /FILELIST [/UNICODE] — należy użyć tego przełącznika, aby skopiować dane po stronie serwera do lokalnego buforu dla zestawu określonych udostępnionych zasobów przy użyciu pliku.

  Uwaga Parametr /FILELIST oznacza, że określony plik jest plikiem tekstowym zawierającym jedną nazwę pliku w każdym wierszu. Wszelkie spacje na początku pliku są ignorowane. Ale wszelkie spacje na końcu wiersza są uwzględniane. Wiersze są rozdzielane znakiem powrotu karetki, znakiem wysuwu wiersza lub kombinacją tych znaków.

  Jeśli ten przełącznik zostanie użyty wraz z opcją /UNICODE, to narzędzie CSCCMD utworzy listę plików w formacie tekstowym Unicode.
 • /DELETE:\\Serwer\Udział\Ścieżka [/RECURSE] [/RECURSE2] — należy użyć tego przełącznika, aby usunąć z lokalnego buforu plik, katalog lub udział. Aby usunąć katalog lub udział, przed użyciem tego przełącznika należy się upewnić, że katalog lub udział jest pusty. Jeśli katalog lub udział nie jest pusty, nie można go usunąć. Jeśli plik jest otwarty, nie można go usunąć. Jeśli ten przełącznik zostanie użyty wraz z opcją /RECURSE, to narzędzie CSCCMD działa jedynie na elementach podrzędnych ścieżki. Jeśli ten przełącznik zostanie użyty wraz z opcją /RECURSE2, to narzędzie CSCCMD działa na ścieżce i elementach podrzędnych ścieżki.
 • /ISSERVEROFFLINE:\\Serwer — należy użyć tego przełącznika, aby określić, czy buforowanie po stronie klienta traktuje serwer jako będący w trybie offline.

  Uwaga Przed użyciem tego przełącznika trzeba otworzyć dowolny udział, plik lub katalog przechowywany w lokalnym buforze serwera, który ma zostać zweryfikowany. Jeśli to nie zostanie zrobione, to narzędzie CSCCMD zawsze zaraportuje, że serwer jest w trybie online. Stan serwera raportowany przez to polecenie jest stanem rozpoznawanym przez buforowanie po stronie klienta. Nie jest to rzeczywisty stan serwera.
 • /SETSPACE:Bajty do ustawienia — należy użyć tego przełącznika, aby określić obszar dysku (w bajtach), który ma zostać przydzielony na tymczasowe pliki trybu offline. Te tymczasowe pliki trybu offline są niezakotwiczonymi plikami buforowanymi automatycznie. Ta funkcja działa podobnie do funkcji dostępnych za pośrednictwem okna dialogowego Pliki trybu offline.
 • /CHECKDB [/QUICK] — należy użyć tego przełącznika, aby zbadać bazę danych CSC i wyświetlić wszelkie flagi błędów bazy danych. Jeśli ten przełącznik zostanie użyty wraz z opcją /QUICK, to narzędzie CSCCMD pominie wyliczanie i wyświetli tylko błędy bazy danych.
 • /EXTRACT[:\\Serwer\Udział[\Ścieżka]] /TARGET:Ścieżka [/RECURSE] [/ONLYMODIFIED] [/STOPONERROR] — należy użyć tego przełącznika, aby wyodrębnić plik, katalog lub drzewo katalogów z lokalnego buforu. Można użyć opcji /TARGET, aby określić miejsce docelowe, do którego ma zostać wyodrębniony plik lub katalog. Można określić folder docelowy istniejący lub taki, który jeszcze nie istnieje.

  Uwaga Jeśli określony folder docelowy jeszcze nie istnieje, to proces automatycznie utworzy folder o podanej nazwie.

  Można użyć opcji /ONLYMODIFIED, aby wyodrębnić tylko pliki zmodyfikowane w trybie offline. Jeśli zostanie użyta opcja /STOPONERROR, proces wyodrębniania zatrzyma się, gdy wystąpi błąd.

  Uwaga Ponieważ pliki w buforze offline używają uprawnień systemu plików NTFS, trzeba być administratorem na komputerze lokalnym, aby użyć przełącznika /EXTRACT.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 884739 — ostatni przegląd: 12/22/2006 15:58:00 — zmiana: 7.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowto KB884739
Opinia