Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji krytycznej zwizanej z tworzeniem zakresu Tylko moja sie (podsie) Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule jest opisana aktualizacja krytyczna 886185. Ta aktualizacja uatwia ograniczenie definicji opcji zakresu Tylko moja sie (podsie) lub podsieci lokalnej w Zaporze systemu Windows. Takie rozwizanie jest uyteczne w sytuacjach, w ktrych Zapora systemu Windows zakada, e rozlega sie jest rozmieszczona w podsieci lokalnej, ze wzgldu na sposb konfigurowania tabel tras przez oprogramowanie telefoniczne. Po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 886185 moe by konieczne ponowne uruchomienie komputera.
Symptomy
Po skonfigurowaniu Zapory systemu Windows w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) dowolny uytkownik Internetu moe uzyska dostp do zasobw na danym komputerze wwczas, gdy aktywne jest poczenie telefoniczne z Internetem. Na przykad po utworzeniu wyjtku w Zaporze systemu Windows dla Udostpniania plikw i drukarek dowolna osoba moe uzyska dostp do udostpnionych plikw i drukarek.

Uwaga: Zapora systemu Windows automatycznie wybiera opcj zakresu Tylko moja sie (podsie) podczas tworzenia wyjtku dla Udostpniania plikw i drukarek.
Przyczyna
Ze wzgldu na sposb konfigurowania tabel routingu przez modu telefoniczny Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 moe traktowa cay Internet tak jak podsie lokaln. W takim przypadku dowolny uytkownik Internetu moe uzyska dostp do wyjtku Zapory systemu Windows, jeeli dany wyjtek jest skonfigurowany do korzystania z opcji zakresu Tylko moja sie (podsie).
Rozwiązanie

Informacje dotyczce aktualizacji

Informacje dotyczce pobierania

Aby rozwiza ten problem, naley pobra i zainstalowa aktualizacj krytyczn 886185. Mona to zrobi przy uyciu witryny Windows Update w sieci Web lub witryny Microsoft Centrum pobierania.
Witryna Windows Update
Aby pobra i zainstalowa aktualizacj krytyczn 886185 przy uyciu witryny Windows Update w sieci Web, wykonaj nastpujce kroki:
 1. Uruchom program Microsoft Internet Explorer.
 2. W menu Narzdzia kliknij polecenie Windows Update.
 3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zaktualizowa komputer.
Witryna Microsoft Centrum pobierania
Nastpujcy plik jest udostpniony do pobrania w witrynie Microsoft Centrum pobierania:


PobierzPobierz pakiet aktualizacji krytycznej 886185.

Data wydania: 14 grudnia 2004

Aby uzyska dodatkowe informacje dotyczce sposobu pobierania plikw Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyska pliki Pomocy technicznej Microsoft w usugach online
Firma Microsoft przeskanowaa plik w poszukiwaniu wirusw. Firma Microsoft uya najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusw dostpnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyszonych zabezpieczeniach, ktre uniemoliwiaj nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstpne

Na komputerze musi by uruchomiony jeden z nastpujcych systemw operacyjnych:
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows XP
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

Informacje dotyczce rozmieszczania


Aby zainstalowa aktualizacj krytyczn 886185 bez udziau uytkownika, uyj nastpujcego polecenia:
windowsxp-kb886185-x86-plk.exe /passive /quiet

Aby zainstalowa t aktualizacj krytyczn bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, uyj nastpujcego polecenia:
windowsxp-kb826939-x86-plk.exe /norestart
Uwaga: Mona czy te przeczniki w pojedynczym poleceniu. Aby uzyska dodatkowe informacje dotyczce przecznikw wiersza polecenia, ktrych mona uy w przypadku aktualizacji krytycznej 886185, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przeczniki wiersza polecenia pakietw aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Aby uzyska informacje dotyczce sposobu rozmieszczania tej aktualizacji krytycznej za pomoc usug SUS (Software Update Services), odwied nastpujc witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczce usuwania

Aby usun t aktualizacj krytyczn, naley uy narzdzia Dodaj lub usu programy w Panelu sterowania.

Administratorzy systemu mog usun t aktualizacj krytyczn przy uyciu narzdzia Spuninst.exe. Narzdzie Spuninst.exe znajduje si w folderze %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. To narzdzie obsuguje nastpujce przeczniki Instalatora:
 • /?: Wywietlenie listy przecznikw instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknicia innych programw podczas wyczania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakoczeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu dyskretnego (bez interakcji uytkownika).

Wymagania dotyczce ponownego uruchomienia

Konieczne moe by ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczce zastpowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastpuje adnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczce plikw

Wersja anglojzyczna aktualizacji ma atrybuty plikw pokazane w poniszej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plikw podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). S one zamieniane na czas lokalny po wywietleniu informacji o pliku. Aby zobaczy rnic midzy czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzdzia Data i godzina w Panelu sterowania.
DataGodzinaWersjaRozmiarNazwa plikuFolder
29-wrz-200422:285.1.2600.2524134 912Ipnat.sysSP2GDR
29-wrz-200422:315.1.2600.2524134 912Ipnat.sysSP2QFE
Aby uzyska dodatkowe informacje dotyczce pakietw aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, kliknij nastpujce numery artykuw w celu wywietlenia tych artykuw z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartoci pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003
Więcej informacji

Zalenie od sposobu konfigurowania tabel routingu przez niektre moduy telefoniczne Zapora systemu Windows moe ustali, e poczenie telefoniczne obsuguje tylko podsie lokaln. Po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 886185 Zapora systemu Windows nie bdzie zakada, e poczenia sieciowe obsuguj podsie lokaln, jeeli tabela tras protokou IP zawiera wpisy z adresem IP 0.0.0.0 i mask 0.0.0.0. Oznacza to, e dowolne wyjtki dotyczce portw lub programw, zwizane z opcj zakresu Tylko moja sie (podsie) w Zaporze systemu Windows, bd niedostpne dla wikszoci pocze telefonicznych. Wyjtki te bd jednak dostpne dla poczenia telefonicznego, jeeli zostan usunite wszystkie ograniczenia zakresu lub zostanie utworzony zakres niestandardowy dla wyjtkw.

Konfiguracje podsieci w sieciach lokalnych s zalene od typu i konfiguracji sieci, z ktr dany komputer jest poczony. Korzystanie z ograniczenia zakresu Tylko moja sie (podsie) nie gwarantuje bezpieczestwa, poniewa jest zalene od konfiguracji podsieci danej sieci, definiujcej sie lokaln.

Wane: Firma Microsoft zdecydowanie zaleca korzystanie z opcji zakresu niestandardowego wwczas, gdy konieczne jest upewnienie si, e niepodany przychodzcy ruch sieciowy nie jest akceptowany na podstawie wyjtkw zapory.

Aby uzyska dostp do opcji zakresw niestandardowych dla wyjtku, wykonaj nastpujce kroki:
 1. Zaloguj si do komputera jako czonek lokalnej grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Run, wpisz polecenie firewall.cpl, a nastpnie kliknij przycisk OK.
 3. W Zaporze systemu Windows kliknij kart Wyjtki. Kliknij program lub usug, dla ktrej chcesz utworzy wyjtek.
 4. Kliknij przycisk Edytuj, kliknij przycisk Zmie zakres, a nastpnie kliknij opcj Lista niestandardowa.
Aby uzyska wicej informacji dotyczcych konfigurowania Zapory systemu Windows, odwied nastpujc witryn TechNet firmy Microsoft w sieci Web:
zapora winxp winxpsp2 IP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 886185 — ostatni przegląd: 09/11/2006 10:08:00 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

 • kbtshoot kbbug kbfix kbqfe kbfirewall atdownload kbhotfixserver KB886185
Opinia