Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak korzystać ze skanera modułu ValidatePath do programu ASP.NET (VPModuleScanner.js)

Streszczenie
Firma Microsoft wydała plik skanera modułu ValidatePath Module do programu Microsoft ASP.NET (VPModuleScanner.js). Skrypt VPModuleScanner.js wykonuje test komputera w celu określenia, czy jest na nim zainstalowany moduł ValidatePath programu ASP.NET. Skrypt VPModuleScanner.js informuje, czy spełniony jest dowolny z następujących warunków:
 • Moduł ValidatatePath do programu ASP.NET jest zainstalowany na skanowanym systemie.
 • Moduł ValidatatePath do programu ASP.NET nie jest zainstalowany na skanowanym systemie.
 • Stan instalacji modułu ValidatePath nie mógł zostać określony z jednej z następujących przyczyn:
  • Na skanowanym komputerze nie są zainstalowane Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft (IIS).
  • Na skanowanym komputerze nie jest zainstalowany program ASP.NET.
  • Podczas skanowania komputera wystąpił błąd skanera.
W celu przeskanowania więcej niż jednego komputera plik VPModuleScanner.js może zostać użyty wraz z plikiem VPMultimachineWrapper.js.Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wykrywania problemów z kanonizacją w usłudze ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887289 Moduł protokołu HTTP wyszukuje problemy z zamianą na postać kanoniczną w środowisku ASP.NET
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak określić wersję programu ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318785 Jak ustalić, które wersje architektury .NET Framework są zainstalowane i czy zastosowano dodatki Service Pack

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet VPModuleScanner.

Data wydania: 14 października 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak pobierać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Znane ograniczenia i problemy

 • Uruchomienie tego narzędzia, zarówno zdalnie, jak i lokalnie, wymaga posiadania dostępu administracyjnego.
 • Określenie poświadczeń do uruchomienia tego narzędzia jest niemożliwe. Można natomiast użyć polecenia Uruchom jako, aby uruchomić sesję wiersza polecenia posiadającą odpowiednie poświadczenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące polecenia Uruchom jako, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  294676 JAK: Włączanie i korzystanie z polecenia „Uruchom jako” podczas uruchamiania programów w systemie Windows
 • Skrypt VPModuleScanner.js łączy się ze zdalną bazą, wykorzystując serwer proxy ADSI (Active Directory Service Interfaces). W związku z tym skrypt można uruchomić tylko na komputerze, na którym jest zainstalowany składnik podrzędny IIS Common Files. W przeciwnym razie narzędzie wyświetli komunikat, że na komputerze klienckim nie są zainstalowane usługi IIS.
 • To narzędzie wymaga klucza rejestru w celu określenia, czy nie upłynął limit czasu skryptu wewnętrznego. W związku z tym na każdym komputerze może zostać uruchomione tylko jedno wystąpienie narzędzia.
 • Jeśli na komputerze są zainstalowane usługi IIS w wersji 6.0, komputer informuje o stanie modułu ValidatePath nawet wtedy, gdy program ASP.NET został wyłączony na liście rozszerzeń usług sieci Web.
 • Jeśli system Microsoft .NET Framework został zainstalowany przed zainstalowaniem usług IIS, skaner wyświetla komunikat, że program ASP.NET nie jest aktywny. W usługach IIS nie ma wtedy mapowania programu ASP.NET i nie można korzystać z jego funkcji.

Zastosowane technologie

Skrypt VPModuleScanner.js wykorzystuje następujące technologie, które w środowisku przedsiębiorstwa lub środowisku centrum danych mogły zostać wyłączone albo włączone w ograniczonym zakresie:
 • ADSI: Skrypt VPModuleScanner.js wykorzystuje model DCOM, aby połączyć się z bazą danych usługi IIS.
 • Udziały SMB w celu łączenia się ze zdalnym udziałem administracyjnym i pobierania z niego plików. Zdalne udziały administracyjne muszą być włączone.
 • Na komputerze, na którym skrypt jest uruchamiany, musi być zarejestrowany składnik modelu COM FileSystemObject (Scrrun.dll). Składnik FSO jest wykorzystywany, aby otworzyć plik Machine.config w zdalnym systemie plików. Pewne zasady zabezpieczeń zalecają wyłączenie tego składnika na udostępnionych publicznie serwerach IIS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych zasad, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  Pomoc w zabezpieczeniu usług IIS w wersji 6.0
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_6_0.mspx

  Pomoc w zabezpieczeniu usług IIS w wersjach 5.0 i 5.1
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_5_0_5_1.mspx

Korzystanie ze skanera modułu ValidatePath programu ASP.NET

Skrypt VPModuleScanner.js skanuje określony komputer, wyszukując na nim moduł ValidatePath programu ASP.NET. W środowiskach przedsiębiorstw, w których wymagane jest przeskanowanie dużej liczby komputerów, skrypt VPModuleScanner.js może zostać użyty wraz z skryptem VPMultiMachineWrapper.js.

VPMultiMachineWrapper.js

Przełączniki wiersza polecenia

 • /l określa plik zawierający listę komputerów do przeskanowania. Jako nazw komputerów można użyć nazw systemu NetBIOS lub adresów IP. Każdy wiersz zawiera jeden wpis.
 • /d nazwa_domeny limit określa domenę systemu Windows, którą należy przeskanować, gdzie nazwa_domeny to nazwa domeny, a limit to ograniczenie liczby wpisów. Następujące polecenie przykładowe powoduje przeskanowanie pierwszego tysiąca komputerów w domenie przyklad.domena.com:
  VPMultiMachineWrapper.js /d przyklad.domena.com 1000
  UWAGA: Podczas skanowania domeny wyszukiwane są tylko konta komputerów znajdujące się wewnątrz jednostki organizacyjnej CN=Computers. Jest to wbudowana jednostka organizacyjna, w której konta komputerów są przechowywane w usłudze Active Directory. Jeśli jednak konta komputerów znajdują się w niestandardowej jednostce organizacyjnej, na przykład OU=Serwery_Web, skrypt ich nie znajdzie.
 • /t określa limit czasu skryptu wewnętrznego (VPModuleScanner.js). Pewne wywołania w skrypcie VPModuleScanner.js nie są objęte limitem czasu. Spowodowało to konieczność dołączenia do skryptu VPModulescanner.js skryptu VPMultimachineWrapper.js i wprowadzenia limitu czasu, w którym administrator może określić, jak długo skrypt VPMultimachineWrapper.js powinien czekać na zwrot wyników skryptu VPModulescanner.js. W następującym przykładzie są skanowane komputery wymienione na liście w pliku Komputery.txt. Limit czasu skryptu wewnętrznego (VPModuleScanner.js) wynosi 30 sekund, a wpis limitu jest dodawany do pliku dziennika:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l komputery.txt
 • /o określa lokalizację i nazwę pliku logowania. Jeśli ten przełącznik nie został określony, narzędzie rejestruje zdarzenia w pliku VPModuleScanner.log znajdującym się w tym samym folderze, co skrypt. Można określić nazwę pliku lub pełną ścieżkę do miejsca, gdzie plik ma się znajdować. Plik jest zapisywany w formacie .csv rozdzielanym przecinkami, więc można go otworzyć w programie Microsoft Excel lub za pomocą narzędzia LOGPARSER. Jeśli przełącznik /o nie został określony, dane wyjściowe (VPModuleScanner.log i VPModuleScanner_trace.txt) są zapisywane w folderze bieżącym. W następującym przykładzie jest skanowanych pierwszych 100 komputerów w domenie przyklad.com, a dziennik i dane wyjściowe śledzenia są zapisywane w katalogu, na który wskazuje zmienna systemowa %temp%: PVMScanner.js /d przyklad.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /? wyświetla Pomoc.

Skrypt VPMultiMachineWrapper.js zbiera listę komputerów z pliku tekstowego lub za pomocą kwerendy LDAP z usługi Active Directory. Mając pełną listę komputerów, skrypt VPMultiMachineWrapper.js rozpoczyna pętlę, wywołując skrypt VPModuleScanner.js dla każdego komputera.

Skrypt VPMultiMachineWrapper.js rejestruje komunikaty dotyczące debugowania w pliku VPMultiMachineWrapper_Trace.txt. Plik śledzenia może być przydatny w rozwiązywaniu problemów ze skryptem VPMultiMachineWrapper.js.

Skrypt VPModulesScanner.js rejestruje komunikaty dotyczące debugowania w pliku VPModulesScanner_Trace.txt. Plik śledzenia może być przydatny w rozwiązywaniu problemów ze skryptem VPModulesScanner.js.

Przykład uruchomienia skryptu VPModuleScanner.js przez skrypt VPMultiMachineWrapper.js przedstawiono poniżej:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Machine1
Objaśnienie użytych przełączników zawiera następująca tabela:
//t:30wartość limitu czasu, w tym przypadku 30 sekund, obsługiwana przez aparat skryptów
/o „c:\temp”katalog wyjściowy, który ma zostać użyty
Machine1komputer, który ma zostać przeskanowany

 • /install instaluje moduł wymagany w przypadku tego problemu na komputerze lokalnym
  UWAGA: Przełącznik /install może być używany jedynie lokalnie. Użycie przełącznika /install z nazwą komputera powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Plik VPModule.msi musi zostać zainstalowany w tym samym katalogu, co plik VPModuleScanner.js.
  Skrypt VPModuleScanner.js wykorzystuje następujący wiersz polecenia w celu zainstalowania pliku VPModule.MSI:
  MSIexec /install ścieżka_skryptu\VPModule.msi /qn
 • /O określa katalog dziennika skanowania. Jeśli katalog nie zostanie określony, raport zostanie zapisany w pliku VPMultiMachineWrapper.log.
 • <nazwa_komputera> określa komputer zdalny, który ma zostać przeskanowany za pomocą skryptu VPModuleScanner.js. Tego przełącznika nie można używać z przełącznikiem /install.
 • /? wyświetla Pomoc.

W plikach dziennika jest używany następujący format:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Elementy tego formatu opisano w następujących punktach:
 • DATETIME oznacza datę i godzinę wygenerowania wpisu skanowania.
 • SERVERNAME to nazwa systemu NetBIOS lub adres IP skanowanego systemu.
 • NETFX_VERSION_STRING to wersja wykonywalna programu .NET, zainstalowana na skanowanym systemie. Wpis ten ma wartość Unknown, jeśli nie można znaleźć komputera.
 • MACHINESTATUS to stan komputera. Możliwe są następujące ciągi stanu komputera:
  • IIS installed Usługi IIS i system .NET Framework są zainstalowane, a program ASP.NET jest włączony.
  • IIS not installed on client computer Na komputerze skanującym (klienckim) nie jest zainstalowany składnik IIS Common Files, więc skanowanie jest niemożliwe.
  • Error (numer_błędu: Opis błędu) Podczas skanowania lub próby połączenia się z usługami IIS wystąpił błąd.
  • Config file not found Skrypt określa zdalną ścieżkę UNC, ale nie może połączyć się z udziałem administracyjnym systemu zdalnego. Może to się zdarzyć na przykład, jeśli na komputerze zdalnym została wyłączona usługa serwera lub udziały administracyjne.
 • PATCHSTATUS oznacza, czy została zainstalowana aktualizacja. Możliwe są następujące ciągi stanu aktualizacji:
  • Module not installed Na komputerze nie jest zainstalowany moduł protokołu HTTP ValidatePath.
  • Module installed Na komputerze jest zainstalowany moduł protokołu HTTP ValidatePath.
  • Unknown status Uzyskanie stanu aktualizacji jest niemożliwe.
Przykłady wpisów w dzienniku są następujące:
 • 5-10-2004 12:00:05 PDT,SERVER1,Unknown,Unknown,Error(0x800A0046: Permission denied),Unknown status
  Użytkownik, który uruchomił skrypt, nie ma uprawnień administracyjnych na serwerze.
 • 10-5-2004 12:00:06 PDT,SERVER2,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  Moduł VPmodule jest zainstalowany na serwerze SERVER2.
 • 10-5-2004 12:00:07 PDT,SERVER3,v1.1.4322,IIS installed,Module not installed
  Moduł VPmodule nie jest zainstalowany na serwerze SERVER3.
Skrypt VPModuleScanner.js może zostać użyty jako skrypt programu SMS. Do komunikacji z programem SMS służą następujące kody zwrotne:
 • 20000 Moduł VPmodule nie jest zainstalowany w systemie.
 • 20001 Nie można odnaleźć pliku Machine.config. Usługi IIS nie są zainstalowane.
 • 0 Moduł VPmodule jest zainstalowany.
 • <other> Wystąpił błąd, który nie jest objęty żadnym z powyższych kodów.
Komunikaty o błędzie dla wpisu MACHINESTATUS w pliku dziennika są następujące:
 • Error(0x800A01CE: Serwer zdalny nie istnieje lub jest niedostępny) Usługi IIS nie są zainstalowane na skanowanym komputerze lub określony komputer nie odpowiada.
 • Error(0x800A0046: Odmowa uprawnień) Użytkownik, który wykonuje skanowanie, nie ma uprawnień administratora do skanowanego komputera.
 • Error(0x80070424: ) Na skanowanym komputerze zainstalowany jest tylko składnik IIS Common Files.
 • Nieznany błąd(0x80070422: ) Usługa administracji IIS jest wyłączona.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu LOGPARSER, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
840671 The IIS 6.0 Resource Kit tools
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887405 Jak używać Instalatora Windows i przystawki Zasady grupy do rozmieszczania pliku VPModule.msi w domenie usługi Active Directory
887404 Jak rozmieścić moduł ValidatePath przy użyciu programu Systems Management Server 2003
887787 You may receive error messages from Reporting Services after you install the ASP.NET ValidatePath Module
Właściwości

Identyfikator artykułu: 887290 — ostatni przegląd: 12/03/2007 18:51:41 — zmiana: 2.4

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2

 • kbsecurity atdownload KB887290
Opinia