Prawa użytkownika wymagane przez program Update.exe

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Niektóre aktualizacje oprogramowania firmy Microsoft używają programu Update.exe jako programu instalacyjnego. Użytkownik, który instaluje aktualizację oprogramowania za pomocą programu Update.exe w wersji 5.4.1.0 lub nowszej, musi być administratorem z określonymi prawami użytkownika. W tym artykule wymieniono wymagania dotyczące tych praw użytkownika.
Jeśli użytkownik podejmie próbę zainstalowania pakietu aktualizacji oprogramowania za pomocą programu Update.exe bez wymaganych praw użytkownika, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
You do not have permission to update <OS name>. (Nie masz uprawnień do aktualizowania systemu nazwa_systemu_operacyjnego.) Please contact your system administrator. (Skontaktuj się z administratorem systemu.)
Jeśli aktualizacja oprogramowania została zainstalowana w trybie nienadzorowanym przy użyciu przełącznika wiersza polecenia /quiet lub /passive, ten komunikat o błędzie zostanie wyświetlony w dzienniku instalacji. Domyślnie dziennik instalacji jest zapisany w folderze %systemroot%/KB######.log, gdzie ###### odpowiada numerowi artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base dotyczącego zastosowanej poprawki.
Więcej informacji
Aby sprawdzić, czy dana aktualizacja oprogramowania używa programu Update.exe jako programu instalacyjnego dla pakietów wydanych później niż w lipcu 2004, należy sprawdzić wartość aparatu instalacji na karcie Version (Wersja) w oknie dialogowym Properties (Właściwości) pakietu aktualizacji oprogramowania. W przypadku pakietów, które zostały wydane wcześniej niż w lipcu 2004, w celu sprawdzenia używanego instalatora i jego wersji należy wyodrębnić zawartość pakietu. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak to zrobić, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
832475 Opis nowych funkcji instalatora pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

W poniższej tabeli wymieniono prawa użytkownika wymagane przez program Update.exe.
Nazwa wyświetlana obiektu zasad grupy Wymagane przez program Update.exe Opis
Wykonuj kopie zapasowe plików i katalogówWymaganeTo prawo użytkownika jest niezbędne do wykonywania kopii zapasowych.
Przywracaj pliki i katalogiWymaganeTo prawo użytkownika jest niezbędne do wykonywania operacji przywracania. Pozwala ono ustawić dowolny prawidłowy identyfikator zabezpieczeń (SID) grupy lub użytkownika jako właściciela obiektu.
Zarządzaj dziennikami inspekcji i zabezpieczeń WymaganeTo prawo użytkownika jest niezbędne do wykonywania wielu operacji związanych z zabezpieczeniami, takich jak kontrolowanie i przeglądanie komunikatów inspekcji. Użytkownik z tym prawem jest uznawany za operatora zabezpieczeń.
Przejmij na własność pliki lub inne obiektyWymaganeTo prawo użytkownika jest niezbędne do przejmowania obiektów na własność bez posiadania dostępu na poziomie listy DACL. Użytkownik z tym prawem może ustawić wartość właściciela obiektu tylko w przypadku tych wartości, które ma prawo przypisywać.
Zamknij systemWymaganeTo prawo użytkownika jest niezbędne do zamykania systemu. Niektóre aktualizacje oprogramowania wymagają ponownego uruchomienia komputera. Gdy to prawo użytkownika nie jest dostępne, instalacja aktualizacji oprogramowania zostanie ukończona, a użytkownik będzie musiał poprosić administratora mającego to prawo o ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest to wymagane.
Debuguj programyWymaganeTo prawo użytkownika jest niezbędne do debugowania procesów. W przypadku programu Update.exe w wersji starszej niż 5.4.1.0 administrator może potrzebować tego prawa użytkownika w celu pomyślnego zainstalowania aktualizacji oprogramowania.
Technologia poprawiania na gorąco (nazywana również poprawianiem w pamięci) ma być dołączana do systemu Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Będzie ona również dostępna z niektórymi aktualizacjami. Aby móc korzystać z funkcji poprawiania na gorąco, użytkownik musi mieć prawo do debugowania programów. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zarządzania poprawkami i aktualizacjami, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc768045.aspx
Aby uzyskać dodatkowe informacje o wcześniejszych wersjach programu Update.exe i prawach do debugowania programów, które muszą mieć administratorzy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
830846 Aktualizacje produktów Windows mogą przestać odpowiadać lub mogą zużywać większość albo prawie całe zasoby procesora

Aby zidentyfikować brakujące prawo użytkownika, należy przejrzeć plik dziennika instalacji. Zawiera on komunikaty o błędach podobne do następującego:

2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (version X.X.X.X) (wersja X.X.X.X)
2.744: Failed To Enable SE_SECURITY_PRIVILEGE (Nie można włączyć prawa SE_SECURITY_PRIVILEGE)
2.754: Setup encountered an error: (Instalator napotkał błąd:) You do not have permission to update OS_name. (Nie masz uprawnień do aktualizowania systemu nazwa_systemu_operacyjnego.) Please contact your system administrator. (Skontaktuj się z administratorem systemu.)
2.764: You do not have permission to update OS_name. (Nie masz uprawnień do aktualizowania systemu nazwa_systemu_operacyjnego.)
UwagaWartość nazwa_systemu_operacyjnego odpowiada nazwie używanego systemu operacyjnego. Wartość SE_SECURITY_PRIVILEGE odpowiada nazwie brakującego prawa. Wartość X.X.X.X odpowiada numerowi wersji.

Aby wyświetlić i zmodyfikować prawa użytkownika, należy wykonać następujące czynności:
  1. Uruchom przystawkę Edytor zasad grupy w środowisku lokalnym lub w środowisku domeny. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania tej czynności, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. W obszarze Konfiguracja komputera kliknij pozycję Ustawienia systemu Windows.
  3. Kliknij pozycję Ustawienia zabezpieczeń, kliknij pozycję Zasady lokalne, a następnie kliknij pozycję Przypisania praw użytkownika.
  4. Aby przypisać wymienione wcześniej zasady, kliknij odpowiednią zasadę prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie dodaj użytkownika.
uprawnienie_do_wykonywania_kopii_zapasowych uprawnienie_do_przywracania uprawnienie_do_zamykania uprawnienie_do_przejmowania_na_własność uprawnienie_do_debugowania
Właściwości

Identyfikator artykułu: 888791 — ostatni przegląd: 04/14/2009 21:08:32 — zmiana: 4.7

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbinfo kbhowto KB888791
Opinia