Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pewne szablony administracyjne z przewodnika Windows XP Security Guide mogą uniemożliwiać uruchomienie usługi Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Uwaga
Ten artykuł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeżeli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP nie można uruchomić usługi Zapora systemu Windows. Może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Kliknięcie łącza Zapora systemu Windows w Panelu sterowania może być przyczyną wyświetlenia następującego komunikatu o błędzie:
  Nie można wyświetlić ustawień Zapory systemu Windows, ponieważ skojarzona usługa nie jest uruchomiona. Czy chcesz uruchomić usługę Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego?
  Kliknięcie przycisku Tak powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
  System Windows nie może uruchomić usługi Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego.
 • W razie próby ręcznego uruchomienia usługi Zapora systemu Windows przy użyciu przystawki Usługi może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można uruchomić usługi Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego na komputerze lokalnym.
  Błąd 0x80004015: Klasa jest skonfigurowana do pracy jako identyfikator bezpieczeństwa inny niż wywołujący
  Uwaga Aby otworzyć przystawkę Usługi, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Usługi. Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania z przystawki Usługi, w menu Akcja w przystawce Usługi kliknij polecenie Pomoc.
 • Następujące zdarzenia mogą zostać zarejestrowane w dzienniku zdarzeń systemowych:

  Identyfikator zdarzenia: 7036
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Typ zdarzenia: Informacje
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Opis:
  Usługa Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego została przełączona do stanu zatrzymania.

  Identyfikator zdarzenia: 7023
  Źródło: Menedżer sterowania usługami
  Typ: Błąd
  Opis:
  Usługa Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd:
  Klasa jest skonfigurowana do pracy jako identyfikator bezpieczeństwa inny niż wywołujący

 • Polecenie SC query używane do ustalenia stanu usługi Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego zwraca następujące dane wyjściowe:
  C:\>sc query sharedaccess SERVICE_NAME: sharedaccess TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS STATE : 1 STOPPED (NOT_STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN) WIN32_EXIT_CODE : -2147467243 (0x80004015) SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0) CHECKPOINT : 0x0 WAIT_HINT : 0x0
 • Podczas próby uruchomienia usługi Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego w wierszu polecenia przy użyciu polecenia net start sharedaccess zwracane są następujące dane wyjściowe:
  C:\>net start sharedaccess Usługa Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego jest uruchamiana. Nie można zatrzymać usługi Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego. Wystąpił błąd systemowy. Wystąpił błąd systemowy 16405. System nie może znaleźć komunikatu dla numeru komunikatu 0x4015 w pliku komunikatów dla BASE.
Uwaga Funkcja Zapora systemu Windows systemu Windows XP z dodatkiem SP2 zastępuje funkcję Zapora połączenia internetowego dostępną w starszych wersjach systemu Windows XP.
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy określone szablony administracyjne z przewodnika Windows XP Security Guide zostały zastosowane w odniesieniu do danego komputera przed zainstalowaniem dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Przyczyną występowania tego problemu jest wada niektórych szablonów zabezpieczeń opublikowanych jako część przewodnika Windows XP Security Guide.

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zdalne wywołanie procedury (RPC) jest obsługiwane przy użyciu konta Zarządzanie NT\Usługa sieciowa. Domyślny deskryptor zabezpieczeń dla usług w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 udziela uprawnienia do odczytu grupie Użytkownicy uwierzytelnieni. Do tej grupy należy konto Zarządzanie NT\Usługa sieciowa.
Rozwiązanie
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.Samodzielne rozwiązywanie problemu

Użytkownicy zaawansowani

Te metody są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Jeżeli użytkownik nie ma doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, może poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod:

Metoda 1: Przywrócenie domyślnego deskryptora zabezpieczeń usługi SharedAccess

Usługa sterująca usługą Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego ma nazwę SharedAccess. Domyślny deskryptor zabezpieczeń (SD) udziela uprawnienia do odczytu (READ) grupom System lokalny (SY), Użytkownicy zaawansowani (PU) i Użytkownicy uwierzytelnieni (AU) oraz udziela uprawnienia Pełna kontrola grupie Administratorzy (BA).

Aby wyświetlić deskryptor zabezpieczeń usługi SharedAccess, wpisz polecenie SC sdshow SharedAccess w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wyświetlany jest domyślny deskryptor zabezpieczeń, podobny do następującego:
D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak interpretować te ciągi, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web i wyszukaj hasło SDDL lub „ciągi ACE”: Uwaga Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg CMD, a następnie kliknij przycisk OK.
Jeżeli wyświetlone dane wyjściowe różnią się od danych przedstawionych w tym przykładzie, można zresetować deskryptor zabezpieczeń przy użyciu polecenia SC z opcją sdset. Aby przywrócić domyślny deskryptor zabezpieczeń dla usługi SharedAccess, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
SC sdset SharedAccess D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu SC sdset, skorzystaj z Pomocy systemu Windows.

Metoda 2: Przywrócenie domyślnego deskryptora zabezpieczeń dla usług SharedAccess

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę przed zmodyfikowaniem rejestru, należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby przywrócić domyślny deskryptor zabezpieczeń dla usług SharedAccess, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Security
 3. Usuń podklucz Security, jeżeli znajduje się w rejestrze.
 4. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Uwaga Należy koniecznie usunąć podklucz Security, jeżeli znajduje się w rejestrze. Ta metoda gwarantuje, że do uruchamiania Zapory systemu Windows podczas ponownego uruchamiania komputera jest używany domyślny deskryptor zabezpieczeń.

Jeżeli w celu sterowania usługą Zapora systemu Windows uruchamiane są aplikacje modelu Microsoft Component Object Model (COM), DCOM lub Microsoft COM+, należy również wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{ce166e40-1e72-45b9-94c9-3b2050e8f180}
 3. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
 4. W polu Nazwa pliku wpisz C:\reg_AppID_CLSID.reg, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik rejestru.
 5. Usuń podklucz rejestru {ce166e40-1e72-45b9-94c9-3b2050e8f180}.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
 7. Uruchom usługę Zapora systemu Windows Firewall/Udostępnianie połączenia internetowego. Aby to zrobić, wpisz polecenie NET START SharedAccess w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Uwaga Wszystkie te kroki można wykonać z wiersza polecenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Wpisz następujące polecenia i po każdym z nich naciśnij klawisz ENTER:
  REG DELETE HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Security /f
  REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{ce166e40-1e72-45b9-94c9-3b2050e8f180} /f
  Usunięcie podklucza rejestru {ce166e40-1e72-45b9-94c9-3b2050e8f180} jest ważnym krokiem. Ten krok gwarantuje, że podczas ponownego importowania jest stosowany domyślny deskryptor zabezpieczeń.
 2. Ponownie uruchom komputer.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przewodnika Windows XP Security Guide, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Narzędzie SC.exe (kontroler usług)

Narzędzie SC.exe komunikuje się z kontrolerem usług i z zainstalowanymi usługami. Narzędzie SC.exe pobiera i konfiguruje informacje związane z kontrolowaniem usług. Przy użyciu tego narzędzia można testować i debugować programy usług. Właściwości usług przechowywane w rejestrze można ustawiać w celu sterowania sposobem uruchamiania aplikacji po włączeniu komputera oraz ich uruchamiania jako procesów w tle. Korzystając z parametrów narzędzia SC.exe, można konfigurować określoną usługę, pobierać informacje dotyczące bieżącego stanu usługi oraz zatrzymywać i uruchamiać usługę. Można tworzyć pliki wsadowe wywołujące różne polecenia narzędzia SC.exe w celu automatyzacji uruchamiania lub zamykania sekwencji usług. Funkcje narzędzia SC.exe przypominają funkcje oferowane przez przystawkę Usługi w folderze Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia SC.exe, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Szablony zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących szablonów zabezpieczeń, zobacz dokument „Data Security and Data Availability for End Systems” („Zabezpieczenia i dostępność danych dla systemów końcowych”) w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przewodnika Windows XP Security Guide w wersji 2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Szablony zabezpieczeń można tworzyć i definiować przy użyciu przystawki Szablony zabezpieczeń. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie Konsola1, w menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. W oknie dialogowym Dodaj/Usuń przystawkę kliknij przycisk Dodaj.
 4. W oknie dialogowym Dodawanie przystawki autonomicznej kliknij pozycję Szablony zabezpieczeń, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 5. W oknie dialogowym Dodaj/Usuń przystawkę kliknij przycisk OK.
 6. W oknie Konsola1 rozwiń węzeł Szablony zabezpieczeń. Następnie rozwiń węzeł \katalog_główny_systemu\Security\Templates, aby zobaczyć listę dostępnych szablonów.
 7. Rozwiń węzeł \katalog_główny_systemu\Security\Templates\securews\, kliknij pozycję Usługi systemowe, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego, aby zdefiniować ustawienie tych zasad w tym szablonie.

Programowanie przypisywania uprawnień

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak programować przypisywanie uprawnień do wpisu rejestru LaunchPermission lub AccessPermission, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web w celu uzyskania przykładu DCOMperm: Permissions for a COM Server code): Wpis rejestru AccessPermission służy do ustawiania poufnej listy kontroli dostępu określającej dostęp. Wpis rejestru LaunchPermission konfiguruje listę DACL określającą, kto może uruchamiać aplikację.

Wpis rejestru LaunchPermission jest wpisem typu REG_BINARY. Po odebraniu lokalnego lub zdalnego żądania dotyczącego uruchomienia serwera tej klasy lista DACL opisana przez tę wartość jest sprawdzana podczas personifikacji klienta. Jeżeli ta operacja zostanie zakończona sukcesem, żądanie dotyczące uruchomienia serwera jest akceptowane lub odrzucane. Jeżeli ta wartość nie istnieje, wpis DefaultLaunchPermission na poziomie komputera jest domyślnie sprawdzany w taki sam sposób, aby ustalić, czy można uruchomić kod klasy.

Wpis rejestru AccessPermission jest wpisem typu REG_BINARY. Zawiera on dane opisujące listę DACL głównych obiektów zabezpieczeń, które mogą uzyskać dostęp do wystąpień tej klasy. Po odebraniu żądania dotyczącego połączenia z istniejącym obiektem tej klasy lista DACL jest sprawdzana przez wywoływaną aplikację podczas personifikowania obiektu wywołującego. Jeżeli sprawdzanie dostępu zakończy się niepowodzeniem, połączenie nie jest ustanawiane. Jeżeli ta nazwana wartość nie istnieje, lista DACL DefaultAccessPermission na poziomie komputera jest domyślnie sprawdzana w taki sam sposób, aby ustalić, czy połączenie jest możliwe.

Wyświetlanie ustawień uprawnień usług w graficznym interfejsie użytkownika programu DCOMcnfg

Aby wyświetlić ustawienia uprawnień usług w graficznym interfejsie użytkownika programu DCOMcnfg, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie DCOMCNFG, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń następujące węzły:
  Usługi składowe
  Komputery
  Mój komputer
  Konfiguracja DCOM
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SharedAccess, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Ogólne i sprawdź, czy są skonfigurowane następujące ustawienia:
  Nazwa aplikacji: SharedAccess
  Identyfikator aplikacji: {ce166e40-1e72-45b9-94c9-3b2050e8f180}
  Typ aplikacji: Usługa lokalna
  Poziom uwierzytelniania: Domyślny
  Nazwa usługi: SharedAccess
 5. Kliknij kartę Tożsamość i sprawdź, czy opcja Konto systemowe (tylko usługi) jest zaznaczona.
 6. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 7. W obszarze Uprawnienia uruchamiania i aktywacji kliknij opcję Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 8. W polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij pozycję Administratorzy (NAZWA_KOMPUTERA\Administratorzy). Sprawdź, czy pole wyboru Aktywacja lokalna w kolumnie Zezwalaj jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. W obszarze Uprawnienia dostępu kliknij opcję Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Sprawdź, czy następujące ustawienia są skonfigurowane:
  • W obszarze Nazwy grupy lub użytkownika kliknij pozycję Administratorzy (NAZWA_KOMPUTERA\Administratorzy). Następnie sprawdź, czy pole wyboru Dostęp lokalny w kolumnie Zezwalaj jest zaznaczone. Kliknij przycisk OK.
 10. W obszarze Uprawnienia konfiguracji kliknij opcję Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Sprawdź, czy następujące ustawienia są skonfigurowane:
  • W polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij pozycję Administratorzy (NAZWA_KOMPUTERA\Administratorzy). Następnie sprawdź, czy pole wyboru Pełna kontrola i pole wyboru Odczyt w kolumnie Zezwalaj są zaznaczone.
  • W polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij pozycję Użytkownicy zaawansowani NAZWA_KOMPUTERA\'Użytkownicy zaawansowani). Następnie sprawdź, czy pole wyboru Odczyt w kolumnie Zezwalaj jest zaznaczone.
  • W polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij pozycję SYSTEM. Następnie sprawdź, czy pole wyboru Pełna kontrola i pole wyboru Odczyt w kolumnie Zezwalaj są zaznaczone.
  • W polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij pozycję Użytkownicy (NAZWA_KOMPUTERA\Użytkownicy). Następnie sprawdź, czy pole wyboru Odczyt w kolumnie Zezwalaj jest zaznaczone. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Przykładowe dane wyjściowe rejestru

Aby wyeksportować zawartość wpisu rejestru, należy wpisać w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
REG EXPORT HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{ce166e40-1e72-45b9-94c9-3b2050e8f180} C:\reg_AppID_CLSID.txt
Plik wyjściowy C:\reg_AppID_CLSID.txt będzie zawierać tekst podobny do następującego:
Edytor rejestru systemu Windows wersja 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{ce166e40-1e72-45b9-94c9-3b2050e8f180}] @="SharedAccess" "LocalService"="SharedAccess" "AccessPermission"=hex:01,00,14,80,34,00,00,00,50,00,00,00,00,00,00,00,14,00,\ 00,00,02,00,20,00,01,00,00,00,00,00,18,00,03,00,00,00,01,02,00,00,00,00,00,\ 05,20,00,00,00,20,02,00,00,01,05,00,00,00,00,00,05,15,00,00,00,59,51,b8,17,\ 66,72,5d,25,64,63,3b,0b,7f,a9,28,00,01,05,00,00,00,00,00,05,15,00,00,00,59,\ 51,b8,17,66,72,5d,25,64,63,3b,0b,7f,a9,28,00 "LaunchPermission"=hex:01,00,04,80,34,00,00,00,50,00,00,00,00,00,00,00,14,00,\ 00,00,02,00,20,00,01,00,00,00,00,00,18,00,09,00,00,00,01,02,00,00,00,00,00,\ 05,20,00,00,00,20,02,00,00,01,05,00,00,00,00,00,05,15,00,00,00,a0,5f,84,1f,\ 5e,2e,6b,49,ce,12,03,03,f4,01,00,00,01,05,00,00,00,00,00,05,15,00,00,00,a0,\ 5f,84,1f,5e,2e,6b,49,ce,12,03,03,f4,01,00,00
Plik wyjściowy dla podklucza rejestru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess
będzie zawierać tekst podobny do następującego:
Edytor rejestru systemu Windows wersja 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\SharedAccess] "DependOnGroup"=hex(7):00,00 "DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\ 6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00 "Description"="Provides network address translation, addressing, name resolution and/or intrusion prevention services for a home or small office network." "DisplayName"="Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)" "ErrorControl"=dword:00000001 "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\ 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\ 6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00 "ObjectName"="LocalSystem" "Start"=dword:00000002 "Type"=dword:00000020[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\SharedAccess\Epoch] "Epoch"=dword:0000073e[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\SharedAccess\Parameters] "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\ 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\ 69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\ 00[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\SharedAccess\Enum] "0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000" "Count"=dword:00000001 "NextInstance"=dword:00000001
Materiały referencyjne
828758 Dostępność pakietu zbiorczego 6 modelu COM+ 1.5 systemu Windows XP (strona może być w języku angielskim)
875357 Rozwiązywanie problemów z ustawieniami Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
892504 Nie można uruchomić Zapory systemu Windows w systemach Windows XP z dod. SP2, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 S892504 i w wersjach x64 systemu Windows Server 2003, gdy jest wyłączona usługa uruchamiająca proces serwera DCOM (strona może być w języku angielskim)
920074 Nie można uruchomić usługi Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem SP2
Jeżeli te artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemów lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Szukaj w pomocy technicznej firmy Microsoft.

Dokumentacja produktu Microsoft Windows XP Professional MSDN System Windows XP Professional z dodatkiem SP2 w witrynie firmy Microsoft w sieci Web
XPSP2 COM object DCOMcfg dcomcnfg Template Security Policy Setting hisecws.inf securews.inf DCOM Server Process Launcher service DCOMLAUNCH COM+ Event System service EventSystem fixme fixit fix it
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 892199 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:02:27 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbtshoot kberrmsg kbfixme kbmsifixme KB892199
Opinia