Konfiguracja zapory przedsiębiorstwa dla technologii Exchange ActiveSync Direct Push Technology

WPROWADZENIE
Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Exchange Server 2003 w dzienniku zdarzeń aplikacji może zostać zarejestrowane ostrzeżenie podobne do następującego:

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
Źródło zdarzenia: Serwer ActiveSync
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 3033
Data:
Godzina:
Użytkownik:
Komputer:
Nazwa_komputera
Opis:
Średnia z ostatnich [200] interwałów pulsu użytych przez klientów jest mniejsza lub równa [9]. Sprawdź, czy konfiguracja zapory jest tak ustawiona, że działa poprawnie z programem Exchange ActiveSync i technologią direct push. W szczególności sprawdź, czy zapora jest tak skonfigurowana, że żądania kierowane do programu Exchange ActiveSync nie wygasają, zanim mogą zostać przetworzone. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania ustawień zapory w przypadku korzystania z programu Exchange ActiveSync, zobacz artykuł 905013 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base "Enterprise Firewall Configuration for Exchange ActiveSync Direct Push Technology" (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=3052&kbid=905013).

Ten problem może wystąpić, jeśli zapora nie jest tak skonfigurowana, by zezwalała na czas istnienia żądań HTTP(S) dłuższy niż minimalny interwał pulsu skonfigurowany na serwerze z programem Exchange Server 2003 z dodatkiem SP2. Domyślnie minimalny interwał pulsu, przy użyciu którego serwer Exchange wyzwala to zdarzenie, wynosi 9 minut.
Więcej informacji
Aby rozwiązać ten problem, zmodyfikuj wartości limitów czasu zapory dla połączeń HTTP(S) z serwerem Exchange, tak aby były większe niż domyślny limit czasu równy 8 minut.

Uwaga: To połączenie nie ma związku z polem Limit czasu połączenia w przystawce MMC usług IIS. W zamian należy zmodyfikować minimalny interwał pulsu. Aby funkcja Exchange Direct Push Technology Always-up-to-date (AUTD) działała optymalnie, zaleca się ustawienie limitu czasu zapory równego przynajmniej 15 minut.

Interwał pulsu to wyliczany przez urządzenie przenośne czas, który powinien upływać między kolejnymi sygnałami ping wysyłanymi z urządzenia przenośnego do serwera. Sesja między serwerem i urządzeniem przenośnym kończy się wówczas, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Do skrzynki pocztowej nie przychodzą żadne wiadomości e-mail, które zainicjowałyby powiadomienie.
 • Brak odpowiedzi z serwera przed upływem interwału pulsu.
Technologia Exchange Direct Push Technology używa tego interwału pulsu, aby utrzymać łączność między serwerem i urządzeniem przenośnym. Sesja jest zatem otwarta dla serwera, aby mógł jej użyć w celu powiadomienia urządzenia przenośnego o nadejściu wiadomości e-mail.

Program Exchange Server 2003 utrzymuje przewijane okno ostatnich interwałów pulsu dostarczonych na serwer przez klientów mobilnych. Wartość domyślna dla tego okna wynosi 200 interwałów pulsu. Tę wartość można skonfigurować w kluczu rejestru
HbiSampleSize
. Nie oczekuje się jednak, że wartość domyślna będzie kiedykolwiek zmieniana. Wartości klucza rejestru
HbiSampleSize
przedstawiono w tabeli poniżej w tej sekcji.

W dzienniku zdarzeń aplikacji jest rejestrowane odpowiednie zdarzenie, jeśli są spełnione obydwa następujące warunki:
 • Średnia z interwałów pulsu w tym przesuwającym się oknie jest mniejsza lub równa progowi alertu.
 • Istnieją próbki HbiSampleSize.
Domyślny próg alertu wynosi 540 sekund (9 minut). Jednak próg alertu można skonfigurować w kluczu rejestru
HbiAlertThreshold
. Wartości klucza rejestru
HbiAlertThreshold
przedstawiono w tabeli poniżej w tej sekcji. Zdarzenie nie będzie rejestrowane częściej niż raz na godzinę. Nie oczekuje się, że wartość domyślna będzie kiedykolwiek zmieniana.

Zaleca się zwiększenie wartości limitów czasu dla żądań HTTP(S) kierowanych do katalogu wirtualnego Exchange Server Microsoft-Server-ActiveSync, aby zapewnić wrażenie „ciągłej aktualności”. Metoda zwiększenia wartości limitów czasu zapory zależy od używanego produktu zapory. Odpowiednie informacje można znaleźć w dokumentacji zapory.

Aby skonfigurować wartości limitów czasu bezczynności sesji programu Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2004 dla technologii Exchange Direct Push Technology

 1. W drzewie konsoli przystawki ISA Server Management kliknij węzeł Firewall Policy.
 2. Na karcie Toolbox kliknij przycisk Network Objects.
 3. Rozwiń węzeł Web Listeners, a następnie przejrzyj właściwości odpowiedniego nasłuchu sieci Web.
 4. Kliknij kartę Preferences, a następnie kliknij przycisk Advanced.
 5. Zmień domyślną wartość Connection Timeout równą 120 sekund (2 minuty) na 1800 sekund (30 minut).
 6. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby zaakceptować wprowadzone zmiany.
 7. Kliknij przycisk Apply.
Następująca tabela zawiera wartości związane z interwałem pulsu, które można zmodyfikować. Tych wartości nie ma w świeżej instalacji programu Exchange Server 2003 z dodatkiem SP2. Jeśli brak tych wartości, serwer używa zaprogramowanych na stałe wartości domyślnych. Administrator, który chce ustawić te wartości rejestru, musi je utworzyć ręcznie. Te wartości można ustawić w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
NazwaTyp danychWartościWartość domyślnaOpis
MinHeartbeatIntervalDWORD1 - MaxHearbeatInterval60 sekundMinimalny interwał pulsu
MaxHeartbeatIntervalDWORDMinHeartbeatInterval -35402700 sekund (45 minut)Maksymalny interwał pulsu
HbiSampleSizeDWORD1 lub wyższa wartość200 próbekRozmiar próbek interwału pulsu
HbiAlertThresholdDWORD1 lub wyższa wartość480 sekundPróg alertu interwału pulsu
Uwagi:
 • W tej tabeli wartość „1 - MaxHearbeatInterval” oznacza dowolną wartość z zakresu od 1 do MaxHearbeatInterval. Podobnie wartość „MinHeartbeatInterval -3540” oznacza dowolną wartość z zakresu od MinHeartbeatInterval do 3540.
 • Jeśli którakolwiek z tych wartości jest ustawiona w rejestrze i zostanie określona wartość spoza podanego zakresu wartości dla danego parametru, to podczas inicjowania programu Exchange ActiveSync zostaną użyte wartości domyślne. Ponadto w dzienniku zdarzeń aplikacji zostanie zarejestrowane odpowiednie zdarzenie. Jednak w dzienniku zdarzeń aplikacji nie zostanie zarejestrowane żadne zdarzenie, jeśli jest ustawiona wartość zero. W przypadku ustawienia wartości zero zachowanie jest takie, jakby wartość była nieobecna. Innymi słowy, używana jest wartość zaprogramowana na stałe.
 • Program Exchange ActiveSync odczytuje te wartości jednokrotnie podczas jego uruchamiania. Jeśli zatem administrator zdecyduje się zmienić te wartości, to aby zmiany zaczęły obowiązywać, musi zostać ponownie uruchomiona usługa administracyjna IIS.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 905013 — ostatni przegląd: 11/21/2007 05:42:00 — zmiana: 3.6

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2

 • kbexchmobility KB905013
Opinia