Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli dodatek Service Pack lub aktualizacja musi zmodyfikować plik, który jest aktualnie używany. Ten plik może być używany przez program uruchomiony podczas instalowania dodatku Service Pack lub aktualizacji. Czasami program korzystający z danego pliku nie jest programem pakietu Office.

Ten problem może wystąpić, jeżeli jest spełniony jeden lub kilka z następujących warunków:
 • Urządzenie synchronizowane z programem Microsoft Outlook jest zadokowane do komputera klienckiego. Ponadto program ActiveSync jest uruchomiony.
 • Program pakietu Office jest uruchomiony.
 • Program Microsoft Office Communicator 2005 lub program Microsoft Office Communicator 2007 jest uruchomiony.
Uwaga: Nie jest to kompletna lista. Inne zainstalowane programy mogą powodować występowanie tego problemu.
Rozwiązanie
Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack lub aktualizacji należy zamknąć wszystkie uruchomione programy lub usługi, które mogą zakłócać instalację dodatku Service Pack lub aktualizacji.

Następujące metody umożliwiają uzyskanie informacji dotyczących zamykania niektórych z typowych programów i usług, które mogą być przyczyną występowania tego problemu. Należy skorzystać z metod odpowiednich dla danej sytuacji.

Jak zamknąć program ActiveSync

Aby zamknąć program ActiveSync, należy zakończyć proces Wcescomm.exe. Aby zakończyć proces Wcescomm.exe, zobacz sekcję „Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle” .

Uwaga: Użytkownik lub urządzenie połączone z usługą zostanie odłączone po zakończeniu procesu.

Jak zamknąć program pakietu Office

Aby zamknąć program pakietu Office, kliknij polecenie Zakończ w menu Plik. Jeżeli program pakietu Office nie jest widoczny na ekranie, naciśnij klawisze ALT+TAB, aby przełączyć do odpowiedniego programu pakietu Office. Alternatywna metoda polega na kliknięciu przycisku danego programu pakietu Office na pasku zadań.

Uwaga: Proces programu pakietu Office może być nadal uruchomiony w tle, jeżeli problem powoduje nieprawidłowe zamknięcie programu. Jeżeli podejrzewasz, że proces programu pakietu Office jest uruchomiony w tle, zakończ ten proces. Aby to zrobić, zobacz sekcję „Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle” .

Jak zamknąć program Communicator 2005 lub Communicator 2007

Aby zamknąć program Communicator 2005 lub Communicator 2007, wyrejestruj się z programu Communicator, zamknij ten program, a następnie zakończ program. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Connect (Połącz) kliknij polecenie Sign Out (Wyrejestruj).
 2. W menu Connect (Połącz) kliknij polecenie Close (Zamknij).

  Uwaga: Zamknięcie programu Communicator 2005 lub Communicator 2007 powoduje zminimalizowanie tego programu do obszaru powiadomień.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Communicator 2005 lub Communicator 2007 w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Exit (Zakończ).

Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle

Ważne: Rezultaty zakończenia procesu mogą być niepożądane. Przykładem może być niestabilność systemu i utrata danych. W przypadku kończenia procesu nie można zapisać jego stanu lub innych danych przed zakończeniem procesu.

Aby zakończyć proces programu uruchomionego w tle, skorzystaj z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użycie Menedżera zadań

Aby użyć Menedżera zadań do zakończenia procesu, wykonaj następujące kroki:
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL.
 2. Na karcie Procesy kliknij pozycję nazwa_pliku_procesu, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.

  Uwaga: W tej metodzie nazwa_pliku_procesu reprezentuje nazwę pliku procesu, który chcesz zakończyć.

Metoda 2: Użycie polecenia Taskkill

Aby użyć polecenia Taskkill do zakończenia procesu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie taskkill /im nazwa_pliku_procesu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwagi
  • W tej metodzie nazwa_pliku_procesu reprezentuje nazwę pliku procesu, który chcesz zakończyć.
  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia Taskkill, wpisz taskkill /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz exit, aby zamknąć okno wiersza polecenia.

Jak zapobiec nieoczekiwanemu ponownemu uruchomieniu komputera podczas wdrażania dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office.

Jeżeli jesteś administratorem wdrażającym dodatek Service Pack lub aktualizację dla pakietu Office, możesz użyć skryptu do zakończenia programów lub usług, które mogą zakłócać instalację danego dodatku Service Pack lub aktualizacji.

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając funkcję konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika.

Aby użyć skryptu do zakończenia programów lub usług, utwórz skrypt podobny do następującego.
; TechNet Sample 2005 ; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx ; For more information about how to use scripts to manage processes, visit the following Microsoft Web site: ; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Set objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")For Each objProcess in colProcessList  objProcess.Terminate()Next
Więcej informacji
Zwykle w przypadku instalacji dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office ponowne uruchamianie komputera nie jest wymagane. W niektórych scenariuszach konieczne jest jednak ponowne uruchomienie komputera.

Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office, informacje dotyczące ponownego uruchamiania zostaną uwzględnione w dokumentacji dostarczonej z dodatkiem Service Pack lub aktualizacją dla pakietu Office.
WSSv3 office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 info2003 info2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 office2002 office2k2 officexp off2002off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 prj2002 prj2k2 projectserver2002 projectserver2k2 prjsvr2002 prjsvr2k2 publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp visio2002 visio2k2 vso2002 vso2k2 word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp office2000 office2k off2000 off2k access2000 access2k acc2000 acc2k excel2000 excel2k xl2000 xl2k frontpage2000 frontpage2k fp2000 fp2k outlook2000 outlook2k ol2000 ol2k powerpoint2000 powerpoint2k ppt2000 ppt2k project2000 project2k prj2000 prj2k projectserver2000 projectserver2k prjsvr2000 prjsvr2k publisher2000 publisher2k pub2000 pub2k visio2000 visio2k vso2000 vso2k word2000 word2k wd2000 wd2k
Właściwości

Identyfikator artykułu: 905726 — ostatni przegląd: 12/09/2015 03:00:42 — zmiana: 4.7

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Opinia