Sposób włączania śledzenia w programie Microsoft Dynamics CRM

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano włączanie śledzenia w programie Microsoft Dynamics CRM.
Więcej informacji
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
Program Microsoft Dynamics CRM umożliwia tworzenie plików śledzenia, które monitorują operacje przeprowadzane przez program Microsoft CRM. Pliki śledzenia są przydatne w wypadku konieczności rozwiązywania problemów z komunikatami o błędach lub innych problemów występujących w programie Microsoft CRM.

Można tworzyć zarządzane i niezarządzane pliki śledzenia. Informacje w niezarządzanych i zarządzanych plikach śledzenia są określane za pomocą wymaganych i opcjonalnych wpisów rejestru, które użytkownik tworzy ręcznie. Wpisy rejestru są tworzone na serwerze Microsoft CRM lub komputerze, na którym jest uruchomiony klient Microsoft CRM dla programu Microsoft Office Outlook po zainstalowaniu programu Microsoft CRM lub klienta Microsoft CRM dla programu Outlook.

W programie Microsoft Dynamics CRM 2011 można też włączyć śledzenie przy użyciu apletów programu Windows PowerShell. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Włączanie ustawień śledzenia przy użyciu programu Windows PowerShell”.

Wymagane wpisy rejestru

Następujące wpisy rejestru są wymagane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących lokalizacji tych wpisów rejestru, zobacz sekcję „Lokalizacja wpisów rejestru”.
NazwaTypWartość danychUwagi
TraceEnabledDWORDWartość 0 lub 1Po użyciu wartości 0 śledzenie jest wyłączane. Po użyciu wartości 1 śledzenie jest włączane.
TraceDirectoryCiągC:\CRMTraceWpis rejestru TraceDirectory określa katalog plików dziennika śledzenia. Katalog musi istnieć, a użytkownik uruchamiający Microsoft CRMAppPool musi mieć nad nim pełną kontrolę. Domyślny użytkownik po zainstalowaniu programu Microsoft CRM to NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE.Ten wpis jest wymagany tylko dla programu Microsoft Dynamics CRM 3.0. W przypadku nowszych wersji katalog śledzenia jest ustawiany na lokalizację instalacji plików programu Microsoft Dynamics CRM (C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace).
TraceRefresh DWORDLiczba między 0 i 99Po zmianie danych stosowane są ustawienia zapisane w innych wpisach rejestru dotyczących śledzenia.

Opcjonalne wpisy rejestru

Następujące wpisy rejestru są opcjonalne.
NazwaTypWartość danychUwagi
TraceCategoriesCiąg lub wielociągCategory.Feature:TraceLevelWpis rejestru TraceCategories jest połączeniem kategorii, funkcji i poziomu śledzenia. Można wybierać wiele kategorii, funkcji i poziomów śledzenia. Wszystkie kombinacje należy oddzielić średnikami. Listę kategorii, funkcji i poziomów śledzenia oraz przykładowe działające kombinacje można znaleźć w sekcji „Wartości poziomów śledzenia”.
TraceCallStackDWORDWartość 0 lub 1Użycie wartości 0 powoduje, że wywołanie stosu nie jest uwzględnione w pliku śledzenia. W przypadku użycia wartości 1 wywołanie stosu jest uwzględniane w pliku śledzenia.
TraceFileSizeLimitDWORDRozmiar w MB od 1 do 100Wpis rejestru TraceFileSizeLimit określa maksymalny rozmiar plików śledzenia. Po przekroczeniu limitu tworzone są nowe pliki.
Jeśli użytkownik nie utworzył opcjonalnych wpisów rejestru, używane są domyślne wartości danych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących domyślnych wartości danych, zobacz sekcję „Domyślne wartości danych dla opcjonalnych wpisów rejestru”. Śledzenie nie będzie działać, jeśli użytkownik utworzył wpisy rejestru, ale nie określił wartości danych dla tych wpisów.

Włączanie ustawień śledzenia przy użyciu programu Windows PowerShell

Uwaga Zmiany wprowadzone w programie Windows PowerShell nie powodują aktualizacji rejestru. Aktualizują one natomiast tabele DeploymentProperties i ServerSettingsProperties w bazie danych MSCRM_CONFIG.

Rejestrowanie poleceń cmdlet

 1. Zaloguj się na konto administratora na serwerze Microsoft Dynamics CRM.
 2. W oknie programu Windows PowerShell wpisz następujące polecenie:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
To polecenie dodaje przystawkę Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell do bieżącej sesji. Ta przystawka jest rejestrowana podczas instalacji i konfiguracji serwera Microsoft Dynamics CRM.

Aby uzyskać listę bieżących ustawień, wpisz bieżące polecenie:
Get-CrmSetting TraceSettings
Wynik powinien wyglądać mniej więcej tak:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Określanie ustawień śledzenia

 1. Wpisz następujące polecenie:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. Wpisz następujące polecenie, aby włączyć śledzenie:
  $setting.Enabled=$True
 3. Wpisz następujące polecenie, aby określić ustawienia śledzenia:
  Set-CrmSetting $setting
 4. Wpisz następujące polecenie, aby uzyskać bieżącą listę ustawień śledzenia:
  Get-CrmSetting TraceSettings
Aby wyłączyć śledzenie przy użyciu programu Windows PowerShell, wykonaj powyższe kroki, zastępując polecenie w kroku 2 następującym:
$setting.Enabled=$False
Uwaga Format przykładowych poleceń dla każdej wartości powinien być następujący:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True lub $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True lub $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


Wynik powinien wyglądać mniej więcej tak:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Lokalizacje pliku dziennika śledzenia programów Microsoft Dynamics CRM 4.0 i Microsoft Dynamics CRM 2011

Po włączeniu śledzenia w programach Microsoft Dynamics CRM 4.0 i Microsoft Dynamics CRM 2011 klucz rejestru TraceDirectory jest ignorowany. Plik dziennika śledzenia serwerów Microsoft Dynamics CRM 4.0 i Microsoft Dynamics CRM 2011 jest tworzony w następującym folderze:
Dysk:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
W przypadku śledzenia klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook i śledzenia Menedżera migracji danych programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 plik dziennika śledzenia jest tworzony w następującym folderze, jeśli nie zainstalowano Pakietu zbiorczego aktualizacji 7 lub nowszego:
Dysk:\Documents and Settings\użytkownik_instalujący\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

W przypadku śledzenia klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Microsoft Office Outlook, śledzenia klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook i śledzenia Menedżera migracji danych programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 plik dziennika śledzenia jest tworzony w następującym folderze, jeśli nie zainstalowano Pakietu zbiorczego aktualizacji 7 lub nowszego:
Dysk:\użytkownik_instalujący\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\MSCRM\Traces

Lokalizacje wpisów rejestru

Wpisy rejestru dotyczące śledzenia na serwerze Microsoft CRM są zapisane w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
Wpisy rejestru dotyczące śledzenia klienta Microsoft CRM dla programu Outlook są zapisane w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Wpisy rejestru dotyczące śledzenia łącznika danych Microsoft Dynamics CRM SSRS są zapisane w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
Wpisy rejestru dotyczące śledzenia Menedżera migracji danych Microsoft CRM są zapisane w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

Pełna lista wartości kategorii wpisu rejestru TraceCategories

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • Application
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Deployment
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Exception
 • Etm
 • Live
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • Monitoring
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Reports
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Shared
 • SharePointCollaboration
 • Solutions
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • VisualizationsMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  Do kategorii Application.* należą następujące wartości:
  • Application.Outlook
 • Exception
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  Do kategorii Platform.* należą następujące wartości:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  Do kategorii Unmanaged.* należą następujące wartości:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

Wartości poziomów śledzenia

Pełna lista prawidłowych wartości śledzenia wpisu rejestru TraceLevel

 • Off
 • Error
 • Warning
 • Info
 • Verbose
Uwaga Komunikat jest rejestrowany tylko, jeśli poziom śledzenia przyporządkowany kategorii jest co najmniej równy poziomowi komunikatu. Na przykład po ustawieniu poziomu śledzenia Warning rejestrowany jest komunikat z poziomem śledzenia Warning i Error. Po ustawieniu poziomu śledzenia Info rejestrowany jest komunikat z poziomem śledzenia Info, Warning i Error. Po ustawieniu poziomu śledzenia Verbose rejestrowane są wszystkie komunikaty. Poziomu Verbose należy używać tylko przez krótki czas.

Przykładowe kombinacje kategorii i poziomów śledzenia

 • *:Verbose

  Uwaga Kombinacja *:Verbose rejestruje wszystkie komunikaty we wszystkich kategoriach. Kombinacji *:Verbose należy używać tylko przez krótki czas.
 • Application.*:Error

  Uwaga Kombinacja Application.*:Error rejestruje wszystkie komunikaty o poziomie Error w kategorii Application.*.
 • Platform.*:Warning

  Uwaga Kombinacja Platform.*:Warning rejestruje wszystkie komunikaty o poziomie Warning lub Error w kategorii Platform.*.

Domyślne wartości danych dla opcjonalnych wartości rejestru

 • TraceCategories: *:Error
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Śledzenie usługi Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Instrukcje włączania śledzenia usługi Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Instrukcje włączania zaplanowanego śledzenia serwera Microsoft Dynamics CRM

Instrukcje włączania zaplanowanego śledzenia programu Microsoft Dynamics CRM


Instrukcje włączania śledzenia usługi Microsoft Dynamics CRM E-mail Router


Instrukcje włączania śledzenia usługi Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Log Trace Error Report Unmanaged Managed verbose
Właściwości

Identyfikator artykułu: 907490 — ostatni przegląd: 09/05/2013 13:29:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo KB907490
Opinia