Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak przenieść bazy danych serwera SQL programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 na inny serwer znajdujący się w tej samej domenie

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób przenoszenia baz danych serwera SQL programu Microsoft Dynamics 3.0 CRM na inny serwer znajdujący się w tej samej domenie.
Więcej informacji
Uwagi:
 • Firma Microsoft zaleca użycie tej procedury do przenoszenia baz danych serwera SQL programu Microsoft CRM na inny serwer znajdujący się w tej samej domenie. Nie wolno używać tej procedury do przenoszenia danych z jednego serwera na inny serwer znajdujący się w innej domenie.
 • Ta procedura służy do przenoszenia danych z nazwanego wystąpienia programu Microsoft SQL Server do jego domyślnego wystąpienia na tym samym komputerze.
 • Wprowadzanie zmian na przenośnych lub stacjonarnych komputerach klientów Microsoft CRM dla programu Microsoft Office Outlook wówczas, gdy bazy danych serwera SQL programu Microsoft CRM są przenoszone na inny serwer znajdujący się w tej samej domenie, nie jest konieczne.
Ważne: Przed próbą wykonania tej procedury należy uważnie przeczytać cały artykuł.

Przygotowanie do przenoszenia baz danych

Przed przeniesieniem baz danych należy upewnić się, że są spełnione następujące wymagania:
 • Wszyscy użytkownicy są wylogowani z programu Microsoft CRM.
 • Wszyscy użytkownicy klienta Microsoft CRM dla programu Outlook zsynchronizowali swoje dane offline z programem Microsoft CRM po przełączeniu do trybu online.
 • Dostępne są aktualne kopie zapasowe wszystkich baz danych serwera SQL programu Microsoft CRM.

Przenoszenie baz danych

Po zweryfikowaniu, że spełnione są wymagania wstępne, należy wykonać następujące kroki w celu przeniesienia baz danych serwera SQL programu Microsoft CRM:
 1. Wykonaj kopię zapasową następujących podstawowych baz danych serwera SQL programu Microsoft CRM.
  • nazwa_organizacji_METABASE
  • nazwa_organizacji_MSCRM
  Aby wykonać kopię zapasową tych baz danych, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft SQL Server 2005, a następnie kliknij polecenie SQL Server Management Studio.
  2. W programie SQL Server Management Studio kliknij serwer na liście Server name, a następnie kliknij przycisk Connect.
  3. Rozwiń folder Databases.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z dwóch baz danych, wskaż polecenie Tasks, a następnie kliknij polecenie Back Up.
  5. Na liście Backup type zaznacz pozycję Full, a następnie kliknij przycisk Add w sekcji Lokalizacja docelowa.
  6. W oknie dialogowym Select Backup Destination kliknij przycisk (...).
  7. W oknie dialogowym Locate Database Files wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Klikaj przycisk OK aż do zamknięcia wszystkich okien dialogowych. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym wykonaniu kopii zapasowej.
  9. Powtórz kroki od a do h dla drugiej bazy danych. Nie usuwaj żadnych elementów z oryginalnego wystąpienia programu Microsoft SQL Server. Jeśli pliki zostaną pozostawione w oryginalnym wystąpieniu programu SQL Server, można użyć oryginalnej instalacji jako źródła informacji podczas wykonywania kroku 5.
 2. Przenieś pliki kopii zapasowych utworzone w kroku 1 do nowego wystąpienia programu SQL Server.
 3. Utwórz dwie bazy danych, w których będą przechowywane pliki kopii zapasowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program SQL Server Management Studio.
  2. Rozwiń folder Databases.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Databases. Następnie kliknij polecenie New Database.
  4. Wprowadź nazwę dla bazy danych. Na przykład wpisz nazwa_organizacji_MSCRM.
  5. Kliknij przycisk OK.

   Ważne: Należy korzystać z tej samej składni nazw, która była używana w odniesieniu do oryginalnego wystąpienia programu Microsoft SQL Server.
  6. Powtórz kroki od c do e, aby utworzyć bazę danych nazwa_organizacji_METABASE. W tym przypadku również należy korzystać z tej samej składni nazw, która była używana w odniesieniu do oryginalnego wystąpienia programu Microsoft SQL Server.
 4. Przywróć pliki kopii zapasowych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program SQL Server Management Studio.
  2. Rozwiń folder Databases.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych nazwa_organizacji_MSCRM, wskaż polecenie Tasks, wskaż polecenie Restore, a następnie kliknij polecenie Database.
  4. W obszarze Source for restore zaznacz opcję From device, a następnie kliknij przycisk (…).
  5. W oknie dialogowym Specify Backup kliknij przycisk Add.
  6. W oknie dialogowym Locate Backup File kliknij lokalizację pliku kopii zapasowej dla bazy danych nazwa_organizacji_MSCRM, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. W oknie dialogowym Specify Backup kliknij przycisk OK.
  8. W oknie dialogowym Restore Database, zaznacz pole wyboru Restore, kliknij opcję Options, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Overwrite the existing database.
  9. W obszarze Restore the database files as sprawdź ścieżki dla dwóch fizycznych plików baz danych. Upewnij się, że te ścieżki wskazują prawidłowe lokalizacje. Jeżeli ścieżki nie wskazują prawidłowych lokalizacji, odpowiednio zmodyfikuj te ścieżki.
  10. W oknie dialogowym Restore Database kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces przywracania.

   Uwaga: W zależności od rozmiaru bazy danych ten proces może być czasochłonny. Po ukończeniu procesu pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu operacji przywracania.
  11. Powtórz kroki od c do j dla bazy danych nazwa_organizacji_METABASE.
 5. Skonfiguruj grupy zabezpieczeń, mapując na grupy zabezpieczeń systemu Microsoft Windows NT. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  Uwaga: Podczas wykonywania tych kroków należy użyć jako punktu referencyjnego folderu zabezpieczeń znajdującego się w oryginalnym wystąpieniu programu SQL Server.
  1. Uruchom program SQL Server Management Studio. Następnie rozwiń folder Security.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Logins. Następnie kliknij polecenie New Login.
  3. W oknie dialogowym Login kliknij ikonę General w lewym okienku, a następnie kliknij przycisk Search.
  4. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownik lub Grupa kliknij przycisk Typy obiektów, upewnij się, że pole wyboru Grupy jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij przycisk Lokalizacje, kliknij folder, aby zaznaczyć całą jego zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. W polu Wprowadź nazwę obiektu do wybrania wpisz SQL, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.
  7. Zaznacz rekord SQLAccessGroup {GUID}. Następnie kliknij przycisk OK.
  8. W oknie dialogowym Login kliknij opcję Windows authentication, pozostaw bieżące domyślne ustawienia wszystkich pozostałych opcji, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.
 6. Zmień źródło danych ODBC DSN systemu Microsoft CRM System na serwerze Microsoft CRM tak, aby wskazywało nowy serwer, na którym jest uruchomione oprogramowanie Microsoft SQL Server. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij Źródła danych (ODBC).
  2. W oknie dialogowym Administrator źródeł danych ODBC kliknij kartę Systemowe DSN, kliknij pozycję Microsoft CRM na liście Systemowe źródła danych, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.
  3. W pierwszym oknie konfiguracji DSN programu Microsoft SQL Server zlokalizuj listę Serwer zawierającą nazwy komputerów z programem SQL Server. Kliknij serwer, z którym chcesz się połączyć.
  4. Kliknij trzy razy przycisk Dalej, aby skonfigurować źródło danych.
  5. Kliknij przycisk Zakończ.
  6. W oknie Ustawienia ODBC Microsoft SQL Server kliknij przycisk Testuj źródło danych, aby sprawdzić poprawność połączenia z serwerem.
  7. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby zakończyć konfigurowanie.
  8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.
 7. Skonfiguruj ponownie serwer programu Microsoft Dynamics CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Na serwerze programu Microsoft Dynamics CRM kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft CRM, a następnie kliknij polecenie Deployment Manager.
  2. W lewym okienku kliknij pozycję Menedżer serwerów, kliknij prawym przyciskiem myszy serwer programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie kliknij polecenie Skonfiguruj serwer SQL.
  3. W oknie serwera programu Microsoft Dynamics CRM wybierz nowy komputer, na którym jest uruchomiony program Microsoft SQL Server, z listy SQL Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Na liście Baza danych programu Microsoft CRM kliknij odpowiednią bazę danych serwera SQL programu Microsoft CRM. Jeżeli dostępnych jest kilka serwerów programu Microsoft CRM, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zastosuj zmiany na wszystkich wdrażanych serwerach.
  5. Kliknij przycisk Zakończ.
 8. Aby przetestować program Microsoft CRM, zweryfikuj, czy możesz uzyskać dostęp do danych. Ponadto przetestuj klientów Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, aby upewnić się, że możesz korzystać z programu.
 9. Sprawdź, czy zadania programu SQL Server zostały utworzone. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom program SQL Server Management Studio.
  2. Rozwiń węzeł SQL Server Agent, a następnie rozwiń folder Jobs (zadania).
  3. Sprawdź, czy następujące zadania znajdują się na liście w folderze Jobs (zadania):
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Jeśli zadania wymienione w kroku c nie znajdują się w folderze Jobs (zadania), wykonaj czynności opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   910044 Podczas przenoszenia baz danych programu Microsoft Dynamics CRM do nowego wystąpienia programu SQL Server, zadania programu SQL Server mogą nie zostać utworzone
 10. Wyczyść zawartość oryginalnego komputera, na którym jest uruchomiony program Microsoft SQL Server. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Usuń stare bazy danych serwera SQL programu Microsoft CRM.
  2. Usuń następujące grupy identyfikatorów logowania:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Uwaga: Po pomyślnym przeniesieniu baz danych serwera SQL programu Microsoft CRM na inny serwer należy pamiętać o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych baz danych znajdujących się na nowym serwerze.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu przenoszenia baz danych serwera Microsoft SQL dla usług raportowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
842425 Jak przenieść na inny komputer bazę danych usług Reporting Services z komputera, na którym uruchomiono usługi Reporting Services
Aby uzyskać więcej informacji o przenoszeniu baz danych systemu Microsoft Dynamics CRM 3.0 na nowe wystąpienie serwera Microsoft SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
910044 Podczas przenoszenia baz danych programu Microsoft Dynamics CRM do nowego wystąpienia programu SQL Server, zadania programu SQL Server mogą nie zostać utworzone
Właściwości

Identyfikator artykułu: 917948 — ostatni przegląd: 01/14/2008 14:10:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbhowto kbmbsmigrate kbmbsadministration KB917948
Opinia