Listę kodów błędów, który może zostać wyświetlony podczas próby nawiązania połączenia telefonicznego lub połączenia VPN w systemie Windows Vista

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:923944

Pomocy technicznej dla systemu Windows Vista bez żadnych zainstalowanych dodatków service pack zakończył się dnia 13 kwietnia 2010. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że jest uruchomiony system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z tej strony sieci web firmy Microsoft: Obsługa kończące się w niektórych wersjach systemu Windows

WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera listę kodów błędów, który może zostać wyświetlony podczas próby nawiązania połączenia telefonicznego lub połączenia VPN na komputerze z systemem Microsoft Windows Vista.
Więcej informacji
Poniższa lista zawiera kody błędów, który może zostać wyświetlony podczas próby nawiązania połączenia telefonicznego lub połączenia VPN:

600
Operacja oczekuje.

601
Dojście do portu jest nieprawidłowe.

602
Port jest już otwarty.

603
Bufor urządzenia wywołującego jest za mały.

604
Podano niepoprawne informacje.

606
Port nie jest podłączony.

608
Urządzenie nie istnieje.

609
Typ urządzenia nie istnieje.

610
Bufor jest nieprawidłowy.

612
Trasa nie jest przydzielona.

615
Nie znaleziono portu.

616
Oczekuje żądanie asynchroniczne.

617
Port lub urządzenie jest już rozłączone.

618
Port nie jest otwarty.

619
Port jest rozłączony.

621
Nie można otworzyć pliku książki telefonicznej.

622
Nie można załadować pliku książki telefonicznej.

623
Nie można odnaleźć wpisu książki telefonicznej.

624
Nie można zapisać pliku książki telefonicznej.

625
W książce telefonicznej znaleziono nieprawidłowe informacje.

627
Nie można odnaleźć klucza.

628
Port został rozłączony.

629
Port został rozłączony przez komputer zdalny.

630
Port został odłączony z powodu awarii sprzętu.

631
Port został rozłączony przez użytkownika.

632
Rozmiar struktury jest niepoprawny.

633
Port jest już używany lub nie jest skonfigurowany dla inicjowania połączeń dostępu zdalnego.

Uwaga Ten komunikat o błędzie wyraz "inicjowania połączeń" jest błędnie napisany dla słowa "telefonowania."

635
Nieznany błąd.

636
Nieprawidłowe urządzenie jest podłączone do portu.

638
Upłynął limit czasu żądania.

645
Wewnętrzny błąd uwierzytelniania.

646
Konto nie ma uprawnień do logowania się na tej porze dnia.

647
Konto jest wyłączone.

648
Hasło wygasło.

649
To konto nie ma uprawnień do dostępu zdalnego.

651
Modem (lub inne urządzenie łączące) zaraportował błąd.

652
Nierozpoznana odpowiedź z urządzenia.

653
Nie znaleziono makra wymaganego przez to urządzenie w urządzeniu.Sekcja pliku INF.

654
Polecenie lub odpowiedź w urządzeniu.Sekcja pliku INF odwołuje się do niezdefiniowanego makra

655
Nie znaleziono makra <message> w urządzeniu.Sekcja pliku INF.</message>

656
Makro <defaultoff> w urządzeniu.Sekcja pliku INF zawiera niezdefiniowane makro</defaultoff>

657
Urządzenie.Nie można otworzyć pliku INF.

658
Nazwa urządzenia w urządzeniu.Plik INF lub nośnika.Plik INI jest za długa.

659
Nośnik.Plik INI odwołuje się do nieznanej nazwy urządzenia.

660
Urządzenie.Plik INF nie zawiera odpowiedzi na polecenie.

661
Urządzenie.Brak polecenia w pliku INF.

662
Próbowano ustawić makro nie wymienione w urządzeniu.Sekcja pliku INF.

663
Nośnik.Plik INI odwołuje się do nieznanego typu urządzenia.

664
Nie można przydzielić pamięci.

665
Port nie jest skonfigurowany dla dostępu zdalnego.

666
Modem (lub inne urządzenie łączące) nie działa.

667
Nie można odczytać nośnika.Plik INI.

668
Połączenie zostało przerwane.

669
Użycie parametru w mediach.Plik INI jest nieprawidłowy.

670
Nie można odczytać nazwy sekcji z nośnika.Plik INI.

671
Nie można odczytać typu urządzenia z nośnika.Plik INI.

672
Nie można odczytać nazwy urządzenia z nośnika.Plik INI.

673
Nie można odczytać danych użytkowania z nośnika.Plik INI.

676
Linia telefoniczna jest zajęta.

677
Zamiast modemu odpowiedziała osoba.

678
Brak odpowiedzi.

679
Nie można wykryć nośnej.

680
Wystąpił brak sygnału wybierania numeru.

691
Odmowa dostępu, ponieważ nazwa użytkownika i/lub hasło są nieprawidłowe w tej domenie.

692
Awaria sprzętu w porcie lub podłączonym urządzeniu.

693
BŁĄD MAKRA NIE BINARNE

694
NIE MOŻNA ODNALEŹĆ DCB BŁĄD

695
MASZYNY STANU BŁĘDU NIEROZPOCZĘTE

696
MASZYNY STANU BŁĘDU JUŻ ROZPOCZĘTA

697
ZAPĘTLENIE ODPOWIEDZI CZĘŚCIOWEJ KOMUNIKAT O BŁĘDZIE

698
Nazwa klucza odpowiedzi w urządzeniu.Plik INF nie jest oczekiwany format.

699
Odpowiedź urządzenia spowodowała przepełnienie buforu.

700
Rozszerzone polecenie w urządzeniu.Plik INF jest za długa.

701
Urządzenie przestawiono do szybkości nie jest obsługiwana przez sterownik portu COM.

702
Odebrano odpowiedź urządzenia, gdy nikt nie oczekiwał.

703
TRYB INTERAKCYJNY BŁĄD

704
BŁĄD ZŁY NUMER WYWOŁANIA ZWROTNEGO

705
BŁĄD NIEPRAWIDŁOWA NAZWA STANU AUTH.

707
Wskazanie diagnostyczne X.25.

708
Konto wygasło.

709
Błąd zmiany hasła w domenie.

710
Podczas komunikowania się z modemem wykryto błędy przekroczenia szeregowego.

711
Nieudane inicjowanie menedzera. Sprawdź dziennik zdarzeń.

713
Nie aktywnych linii ISDN są dostępne.

716
Konfiguracja IP usługi dostępu zdalnego nie nadaje się do użytku.

717
Brak adresów IP są dostępne w statycznej puli adresów IP usługi dostępu zdalnego.

718
Limit czasu protokołu PPP.

720
Nie skonfigurowano protokolów PPP.

721
Końcówka zdalna protokołu PPP nie odpowiada.

722
Pakiet PPP jest nieprawidłowy.

723
Numer telefonu łącznie z prefiksem i sufiksem jest za długi.

726
Protokół IPX nie można używać do inicjowania połączeń w więcej niż jednym porcie jednocześnie.

728
Nie można odnaleźć karty IP powiązanej dostępu zdalnego.

729
Nie można użyć protokołu SLIP, jeśli nie zainstalowano protokołu IP.

730
Rejestracja komputera nie została zakończona.

731
Protokół nie został skonfigurowany.

732
Negocjacja PPP nie prowadzi do uzgodnienia.

733
Protokół kontroli PPP dla tego protokołu sieciowego nie jest dostępny na serwerze.

734
Protokół kontroli łącza PPP zakończone...

735
Żądany adres został odrzucony przez serwer.

736
Zdalny komputer zakończył protokół kontroli.

737
Wykryto sprzężenie zwrotne.

738
Serwer nie przyporządkował adresu.

739
Serwer zdalny nie może użyć szyfrowanego hasła systemu Windows NT.

740
Urządzeń TAPI skonfigurowanych dla usługi Dostęp zdalny nie może zainicjować lub nie zostały poprawnie zainstalowane.

741
Komputer lokalny nie obsługuje szyfrowania.

742
Serwer zdalny nie obsługuje szyfrowania.

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

752
Podczas przetwarzania skryptu napotkano błąd składni.

753
Nie można rozłączyć połączenia, ponieważ zostało utworzone przez router wieloprotokołowy.

754
System nie może odnaleźć wiązki łącza wielokrotnego.

755
System nie może wykonać automatycznego wybierania numeru, ponieważ to połączenie określiło niestandardowy program wybierający numery.

756
To połączenie jest już wybierane.

757
Nie można automatycznie uruchomić usług dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje można znaleźć w dzienniku zdarzeń.

764
Czytnik kart inteligentnych nie jest zainstalowany.

765
Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Połączenie sieci LAN jest już skonfigurowane z adresem IP wymaganym do automatycznego adresowania IP.

766
Nie można znaleźć certyfikatu. Połączenia używające protokołu L2TP przez zabezpieczenia IPSec wymagają instalacji certyfikatu komputera.

767
Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Polaczenie LAN wybrane jako siec prywatna ma skonfigurowany więcej niż jeden adres IP. Ponownie skonfiguruj połączenie LAN z jednym adresem IP przed wlaczeniem udostepniania polaczenia internetowego.

768
Próba połączenia nie powiodła się z powodu awarii szyfrowania danych.

769
Określone miejsce docelowe nie jest osiągalne.

770
Komputer zdalny odrzucił próbę połączenia.

771
Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ sieć jest zajęta.

772
Sprzęt sieciowy komputera zdalnego jest niezgodny z żądanym typem wywołania.

773
Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ numer docelowy uległ zmianie.

774
Próba połączenia nie powiodła się z powodu tymczasowej awarii. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

775
Połączenie zostało zablokowane przez komputer zdalny.

776
Wywołanie nie można ustanowić połączenia, ponieważ komputer zdalny wywołał funkcję nie przeszkadzaj.

777
Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ modem (lub inne urządzenie łączące na komputerze zdalnym jest poza kolejnością.

778
Nie było możliwości zweryfikowania tożsamości serwera.

780
Wywoływana funkcja jest nieprawidłowa dla tego połączenia.

782
Udostępnianie połączenia internetowego (ICS i Zapora połączenia internetowego (nie można włączyć zaporę połączenia internetowego, ponieważ usługa Routing i dostęp zdalny została włączona na tym komputerze. Aby włączyć usługę ICS lub ICF, należy najpierw wyłączyć Routing i dostęp zdalny. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Routing i dostęp zdalny, ICS lub ICF zobacz Pomoc i obsługa techniczna.

783
Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Polaczenie LAN wybrane jako sieć prywatna jest albo nieobecne lub odłączone od sieci. Upewnij się, że karta LAN jest podłączona przed wlaczeniem udostepniania polaczenia internetowego.

784
Nie można wybrać numeru za pomocą tego połączenia w czasie logowania, ponieważ jest ono skonfigurowane do używania nazwy użytkownika innej niż na karcie inteligentnej. Jeśli chcesz używać połączenia podczas logowania, należy skonfigurować go do używania nazwy użytkownika na karcie inteligentnej.

785
Nie można wybrać numeru za pomocą tego połączenia w czasie logowania, ponieważ nie jest skonfigurowany do używania karty inteligentnej. Jeśli chcesz używać połączenia podczas logowania, należy edytować właściwości tego połączenia, tak aby uzywalo karty inteligentnej.

786
Próba połączenia L2TP nie powiodła się, ponieważ nie ma prawidłowego certyfikatu komputera na komputerze dla uwierzytelnienia zabezpieczeń.

787
Próba połączenia L2TP nie powiodła się, ponieważ warstwa zabezpieczeń nie może uwierzytelnić komputera zdalnego.

788
Próba połączenia L2TP nie powiodła się, ponieważ warstwa zabezpieczeń nie może wynegocjować zgodnych parametrów z komputerem zdalnym.

789
Próba połączenia L2TP nie powiodła się, ponieważ warstwa zabezpieczeń napotkała na błąd przetwarzania podczas początkowych negocjacji z komputerem zdalnym.

790
Próba połączenia L2TP nie powiodła się, ponieważ nie można sprawdzić poprawności certyfikatu na komputerze zdalnym.

791
Próba połączenia L2TP nie powiodła się, ponieważ nie znaleziono zasad zabezpieczeń dla tego połączenia.

792
Próba połączenia L2TP nie powiodła się, ponieważ przekroczono limit czasu negocjacji zabezpieczeń.

793
Próba połączenia L2TP nie powiodła się, ponieważ podczas negocjacji zabezpieczeń wystąpił błąd.

794
Atrybut Framed Protocol RADIUS dla tego użytkownika nie ma wartości PPP.

795
Atrybut Tunnel Type RADIUS dla tego użytkownika nie jest prawidłowe.

796
Atrybut Service Type RADIUS dla tego użytkownika jest ani Framed ani Callback Framed.

797
Nie można ustanowić połączenia z komputerem zdalnym, ponieważ nie znaleziono modemu lub był zajęty. Aby uzyskać dalszą pomoc kliknij przycisk więcej informacji lub wyszukaj numer błędu Centrum pomocy i obsługi.

798
Nie można znaleźć certyfikatu, który może zostać użyty z protokołem uwierzytelniania rozszerzonego.

799
Udostępnianie połączenia internetowego (ICS nie można włączyć z powodu konfliktu adresu IP w sieci. Udostępnianie połączenia internetowego wymaga, host był skonfigurowany do używania adresu 192.168.0.1. Upewnij się, że żaden inny klient w sieci jest skonfigurowany do używania adresu 192.168.0.1.

800
Nie można ustanowić połączenia sieci VPN. Serwer VPN może być nieosiągalny lub parametry zabezpieczeń mogą być niepoprawnie skonfigurowane dla tego połączenia.

801
To połączenie jest skonfigurowane do sprawdzania tożsamości serwera dostępu, ale system Windows nie może zweryfikować cyfrowego podpisu wysłanego przez serwer.

802
Zastosowana karta nie została rozpoznana. Sprawdź, czy karta jest włożona poprawnie i sztywno osadzona.

803
Konfiguracja PEAP przechowywana w pliku cookie sesji nie pasuje do aktualnej konfiguracji sesji.

804
Tożsamość PEAP przechowywana w pliku cookie sesji nie pasuje bieżącej tożsamości.

805
Nie można wybrać numeru za pomocą tego połączenia w czasie logowania, ponieważ jest ono skonfigurowane do używania poświadczeń użytkownika logowania.

806
Połączenie między komputerem a serwerem VPN zostały rozpoczęte, ale nie można zakończyć połączenia VPN. Najczęstszą przyczyną takiego problemu jest że internetowe co najmniej jedno urządzenie (na przykład zapora lub router) między komputerem a serwerem VPN nie jest skonfigurowany, aby zezwalać na pakiety protokół Generic Routing Encapsulation (GRE). Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem sieci lub Internecie usługodawca.

807
Połączenie sieciowe między komputerem a serwerem VPN zostało przerwane. To może być spowodowane przez problem z transmisją VPN i powszechnie jest wynikiem opóźnień transmisji w Internecie lub po prostu, że serwer sieci VPN osiągnął zdolności. Spróbuj połączyć się z serwerem sieci VPN. Jeśli ten problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem sieci VPN i przeanalizuj jakość połączenia z siecią.

808
Nie można ustanowić połączenia sieciowego między komputerem a serwerem VPN, ponieważ serwer zdalny odrzucił połączenie. Zwykle jest to spowodowane niezgodnością między konfiguracją serwera i ustawienia połączenia. Skontaktuj się z administratorem serwera zdalnego, aby sprawdzić konfigurację serwera i ustawienia połączenia.

809
Nie można ustanowić połączenia sieciowego między komputerem a serwerem VPN, ponieważ serwer zdalny nie odpowiada. Być może jedno z urządzeń sieciowych (np., zapory, translacji adresów Sieciowych, routery itd.) między komputerem a serwerem zdalnym nie jest skonfigurowany do zezwalania na połączenia sieci VPN. Skontaktuj się z administratorem lub usługodawca, aby określić, które urządzenie może być przyczyną problemu.

810
Połączenie sieciowe między komputerem a serwerem VPN zostało rozpoczęte, ale połączenie sieci VPN nie zostało ukończone. Jest to zazwyczaj spowodowane użyciem nieprawidłowego lub wygasłego certyfikatu do uwierzytelniania między klientem a serwerem. Skontaktuj się z administratorem, aby upewnić się, że certyfikat jest używany do uwierzytelniania jest prawidłowy.

811
Nie można ustanowić połączenia sieciowego między komputerem a serwerem VPN, ponieważ serwer zdalny nie odpowiada. Zwykle jest to spowodowane problemem z kluczem wstępnym między klientem a serwerem. Klucz wstępny jest używany do zagwarantowania, że są za kogo się podaje, że znajdują się w cyklu komunikacji IP Security (IPSec). Uzyskaj pomoc administratora, aby określić, gdzie pochodzących z problemem z kluczem wstępnym.

812
Połączenie zostało zabronione z powodu zasad skonfigurowanych na serwerze RAS/VPN. W szczególności metoda uwierzytelniania używana przez serwer, aby zweryfikować nazwę użytkownika i hasło może nie odpowiadać metody uwierzytelniania skonfigurowane w profilu połączenia. Skontaktuj się z administratorem serwera RAS i powiadamiają o tym błędzie.

813
Próba ustanowienia drugiego połączenia szerokopasmowego podczas poprzedniego połączenia szerokopasmowego jest już ustanowiona przy użyciu tego samego urządzenia lub port. Rozłącz wcześniejsze połączenie, a następnie ponownego ustanowienia połączenia.

814
Nie znaleziono podstawowego połączenia Ethernet wymaganego do połączenia szerokopasmowego. Zainstaluj i włącz kartę Ethernet na komputerze za pośrednictwem folderu Połączenia sieciowe przed próbą tego połączenia.

815
Nie można ustanowić połączenia szerokopasmowe sieci na komputerze, ponieważ serwer zdalny nie odpowiada. Może to być spowodowane nieprawidłową wartość dla pola Nazwa usługi dla tego połączenia. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym i uzyskiwanie informacji o prawidłową wartość dla tego pola i aktualizacji w oknie dialogowym właściwości połączenia.

816
Funkcja lub ustawienie, którą chcesz włączyć jest już obsługiwane przez usługę dostępu zdalnego.

817
Nie można usunąć połączenia, kiedy jest podłączony.

818
Klient wymuszania ochrony dostępu do sieci (NAP) nie może utworzyć zasobów systemowych dla połączeń dostępu zdalnego. Niektóre usługi lub zasoby sieciowe mogą być niedostępne. Jeśli problem nie ustąpi, Rozłącz i ponów próbę połączenia dostępu zdalnego lub skontaktuj się z administratorem serwera dostępu zdalnego.

819
Usługa agenta ochrony dostępu do sieci (NAP Agent) została wyłączona lub nie jest zainstalowany na tym komputerze. Niektóre usługi lub zasoby sieciowe mogą być niedostępne. Jeśli problem nie ustąpi, Rozłącz i ponów próbę połączenia dostępu zdalnego lub skontaktuj się z administratorem serwera dostępu zdalnego.

820
Klient wymuszania ochrony dostępu do sieci (NAP) nie może zarejestrować w usłudze agenta ochrony dostępu do sieci (agenta ochrony dostępu do sieci). Niektóre usługi lub zasoby sieciowe mogą być niedostępne. Jeśli problem nie ustąpi, Rozłącz i ponów próbę połączenia dostępu zdalnego lub skontaktuj się z administratorem serwera dostępu zdalnego.

821
Klient wymuszania ochrony dostępu do sieci (NAP) nie może przetworzyć żądania, ponieważ połączenie dostępu zdalnego nie istnieje. Ponów próbę połączenia dostępu zdalnego. Jeśli problem będzie się powtarzał, upewnić się, że połączenie z Internetem, a następnie skontaktuj się z administratorem serwera dostępu zdalnego.

822
Klient wymuszania ochrony dostępu do sieci (NAP) nie odpowiedział. Niektóre usługi lub zasoby sieciowe mogą być niedostępne. Jeśli problem nie ustąpi, Rozłącz i ponów próbę połączenia dostępu zdalnego lub skontaktuj się z administratorem serwera dostępu zdalnego.

823
Odebrany obiekt TLV powiązania kryptograficznego jest nieprawidłowy.

824
Nie zostanie odebrany obiekt TLV powiązania kryptograficznego.

825
Tunelowania PPTP (point-to-Point Protocol) jest niezgodna z protokołem IPv6. Zmień typ wirtualnej sieci prywatnej na dwóch tunelowania (L2TP Layer Protocol)

Uwaga W ten 8255 komunikat o błędzie, wyraz "Tunnelling" jest błąd pisowni wyrazu "Tunelowania".

826
Nie można sprawdzić poprawności EAPTLS buforowanych poświadczeń. Należy odrzucić zbuforowanych poświadczeń.

827
Nie można ukończyć połączenia L2TP/IPsec, ponieważ nie jest uruchomiona usługa IKE i AuthIP IPSec kluczy modułów i/lub usługa Podstawowy aparat filtrowania. Usługi te są wymagane do nawiązania połączenia L2TP/IPSec. Upewnij się, że te usługi zostały uruchomione przed Wybieranie połączenia

Uwaga W tym komunikacie o błędzie 827 wyraz "Automat" jest błędnie napisany wyraz "wybierania."

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 923944 — ostatni przegląd: 09/27/2011 06:21:00 — zmiana: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbtshoot kberrmsg kbnetwork kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB923944 KbMtpl
Opinia