Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak przechwytywać informacje o ruchu w sieci za pomocą narzędzia Network Monitor Capture Utility (Netcap.exe)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak przechwytywać informacje o ruchu w sieci na komputerze źródłowym i docelowym za pomocą narzędzia Network Monitor Capture Utility (Netcap.exe). Informacje te można wykorzystać do rozwiązania problemów z wydajnością, które mogą wystąpić podczas kopiowania plików.
Więcej informacji
Na wydajność kopiowania plików za pośrednictwem sieci ma wpływ kilka czynników. Aby ustalić główną przyczynę problemu i zidentyfikować komputer powodujący zmniejszanie szybkości kopiowania plików, należy równocześnie na komputerze źródłowym i komputerze docelowym zebrać informacje na temat ruchu w sieci.

Ruch w sieci można przechwycić, uruchamiając program Netcap.exe z wiersza polecenia. Narzędzie Netcap.exe jest instalowane podczas instalacji narzędzi pomocniczych dołączonych do systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania narzędzi pomocniczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306794 How to Install the Support Tools from the Windows XP CD-ROM

Aby otworzyć wynikowe pliki przechwytywania (cap), należy użyć pełnego interfejsu Monitora sieci. Monitor sieci jest dołączony do następujących produktów:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Systems Management Server (SMS)
Narzędzie Netcap.exe zawiera funkcje przechwytywania podobne do funkcji Monitora sieci. Ale narzędzie Netcap.exe jest uruchamiane z wiersza polecenia. Przy pierwszym użyciu narzędzie Netcap.exe instaluje sterownik Monitora sieci i wiąże go ze wszystkimi kartami sieciowymi.

Składnia polecenia Netcap.exe

Użycie: Netcap.exe [/B:liczba] [/T Typ Bufor PrzesunięcieHex WzorzecHex ] [/F:Plik filtru.cf] [/C:Plik przechwytywania] [/N:Liczba] [/L:GG:MM:SS] [/TCF:Nazwa folderu] Przykład: NetCap /B:20 /N:2 /T BP 100 0a ff1f /F:d:\IPFilter.CF /B:Liczba      Określa wielkość buforu w megabajtach (MB). Liczba może mieć wartość od 1 do 1000. Domyślnie jest to 1 MB.  /T         Określa użycie wyzwalacza w celu ustalenia, kiedy ma zostać zatrzymane przechwytywanie. Jeśli ten wyzwalacz zostanie pominięty, narzędzie Netcap.exe będzie przechwytywało dane do czasu zapełnienia buforu, po czym zakończy działanie. Opcja „/T /N” powoduje przechwytywanie do czasu naciśnięcia spacji. W przypadku tej opcji bufor jest używany jako kolejka. Jeśli bufor zostanie zapełniony, narzędzie będzie zastępowało najstarsze wpisy.           Uwaga: W wypadku używania opcji „/T /N” należy nacisnąć klawisz spacji, aby zakończyć przechwytywanie.    Typ     B = bufor, P = wzorzec, BP = bufor, potem wzorzec, PB = wzorzec, potem bufor, N = brak wyzwalacza    Bufor    Rozmiar buforu ('25', '50', ''75', '100') jest używany w powiązaniu z opcjami B, BP lub PB (nie P).    PrzesunięcieHex  Przesunięcie w postaci szesnastkowej od początku ramki jest używane wraz z opcjami P, BP oraz PB (nie B).     WzorzecHex  Wzorzec w postaci szesnastkowej do dopasowania jest używany w powiązaniu z opcjami P, BP oraz PB (nie B). Wzorzec musi się składać z nieparzystej liczby cyfr szesnastkowych. /C:Plik przechwytywania   Powoduje przeniesienie przechwytywanie tymczasowe do pełnej ścieżki lub do pliku o podanej nazwie. Ten wpis może być dowolną prawidłową ścieżką lokalną lub zdalną. Jeśli opcja „/C” nie jest określona, plik przechwytywania pozostaje w domyślnym folderze przechwytywania tymczasowego. /F:Plik filtru.cf  Plik filtru (*.cf) utworzony przez program Monitor 2.x. /L:GG:MM:SS     Przechwytywanie dla określonego czasu. (Maksymalna wartość czasu = 99:99:99). Uwaga: Ta opcja zastępuje domyślny wyzwalacz 100 procent, chyba że zostanie określona także opcja „/T typ wyzwalacza”. /TCF:Nazwa folderu  Trwale zmienia tymczasowy folder przechwytywania. Ostrzeżenie: Ścieżka musi się znajdować na stałym lokalnym dysku twardym. Gdy tylko ścieżka zostanie ustawiona, użycie tego przełącznika może być konieczne tylko przy zmianie katalogu. /Remove       Powoduje usunięcie wystąpienia programu Netcap.exe sterownika Monitora sieci. /N:Liczba      Numer indeksu karty sieciowej dla tego komputera.					
Aby przechwycić ruch sieciowy na komputerze źródłowym i komputerze docelowym, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze źródłowym kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:
  netcap /n:1 /b:150 /c:c:\Zrodlowy.cap
  Uwagi:
  • W tym przykładzie narzędzie Netcap.exe przechwytuje ruch na karcie sieciowej o numerze indeksu 1. Bufor przechwytywania ma rozmiar 150 MB. Plik przechwytywania jest zapisywany pod nazwą C:\Zrodlowy.cap.
  • Aby znaleźć numer indeksu karty sieciowej, wpisz netcap /?. W informacjach o składni można zobaczyć listę kart sieciowych zainstalowanych w komputerze. Wybierz odpowiednią kartę sieciową, aby przechwytywać ruch w sieci. Jeśli na przykład ma być przechwytywany ruch dla połączenia LAN o numerze 2 na komputerze używającym następujących kart sieciowych, należy użyć numeru indeksu 1:
   W przypadku używania następujących kart należy używać tych numerów indeksu: (domyślny) 0 = ETHERNET (2C3D20524153) WAN (PPP/SLIP) Interfejs 1 = ETHERNET (000039139635) Połączenie LAN 2 2 = ETHERNET (0000390E118E) Połączenie LAN
  • Jeśli komputer kliencki uzyskuje dostęp do docelowego serwera plików za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN), interfejs wirtualny utworzony na komputerze klienckim musi być monitorowany, aby można było obserwować ruch związany z kopiowaniem plików.
 3. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia na komputerze docelowym, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netcap /n:1 /b:150 /c:c:\Docelowy.cap
  Uwagi
  • W tym przykładzie narzędzie Netcap.exe przechwytuje ruch na karcie sieciowej o numerze indeksu 1. Bufor przechwytywania ma rozmiar 150 MB. Plik przechwytywania jest zapisywany pod nazwą C:\Docelowy.cap.
  • Upewnij się, że został wybrany odpowiedni numer indeksu karty sieciowej.
 4. Na komputerze źródłowym wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ping –n 15 Adres_IP_komputera_docelowego
  Uwaga Adres IP to punkt początkowy śledzenia ścieżek połączeń sieciowych.
 5. Na komputerze źródłowym wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  net use * \\serwer\udział
  Uwaga Serwer to nazwa serwera, na którym jest zapisany plik. Udział to nazwa udziału plików.
 6. Na komputerze źródłowym wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  Copy Nazwa_plikuLitera_dysku:
 7. Gdy proces kopiowania się zakończy, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia na komputerze źródłowym:
  ping –n 15 Adres_IP_komputera_docelowego
  Uwaga Adres IP to punkt końcowy śledzenia ścieżek połączeń sieciowych.
 8. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zatrzymać przechwytywanie ruchu w sieci.
 9. Wyślij następujące pliki do Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft:
  • Plik Zrodlowy.cap z komputera źródłowego.
  • Plik Docelowy.cap z komputera docelowego
  • Nazwę pliku skopiowanego w kroku 6.
  • Adresy IP komputera źródłowego i komputera docelowego.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310875 Opis narzędzia Network Monitor Capture Utility
Właściwości

Identyfikator artykułu: 924037 — ostatni przegląd: 04/13/2007 18:59:00 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowto KB924037
Opinia