Podczas próby zainstalowania systemu Windows Vista nie można wybrać opcji uaktualniania i pojawia się następujący komunikat: „Uaktualnienie zostało wyłączone”

Symptomy
Podczas próby zainstalowania systemu Windows Vista nie można wybrać opcji uaktualnienia. W oknie dialogowym Instalowanie systemu Windows jest wyświetlany następujący komunikat:
Uaktualnienie zostało wyłączone.
Aby uaktualnić do systemu Windows, partycja dysku twardego musi być w formacie NTFS. Aby ponownie sformatować partycję, anuluj instalację, otwórz okno wiersza polecenia i wpisz polecenie c: /fs:ntfs.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić podczas uaktualniania wersji systemu Windows zainstalowanej na woluminie FAT32. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz punkt „Konwertowanie partycji dysku twardego FAT32 na system plików NTFS” w sekcji „Rozwiązanie”.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać kroki opisane w odpowiedniej sekcji.

Konwertowanie partycji dysku twardego FAT32 na system plików NTFS

System Windows Vista wymaga, aby partycja dysku twardego (wolumin dysku), na której jest instalowany system Windows Vista, została sformatowana za pomocą systemu plików NTFS. Aby przekonwertować partycję dysku twardego na system plików NTFS, wykonaj następujące kroki:

Uwaga Prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i utraty danych podczas konwertowania partycji z systemu FAT na system NTFS jest niewielkie. Jednak przed rozpoczęciem konwersji warto wykonać kopie zapasowe wszystkich danych. Warto też sprawdzić poprawność utworzonej kopii zapasowej.

Aby przekonwertować partycję na system plików NTFS, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz CMD, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz convert litera_dysku:/FS:NTFS.Na przykład, aby przeprowadzić konwersję dysku C, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  convert C:/FS:NTFS
 3. Gdy konwersja zostanie zakończona, ponownie uruchom Instalatora systemu Windows Vista.
Uwaga Po uruchomieniu polecenia convert litera_dysku:/FS:NTFS może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program Convert nie może uzyskać wyłącznego dostępu do dysku litera_dysku:, więc konwersja nie jest obecnie możliwa. Czy ma być wykonana po najbliższym uruchomieniu systemu (T/N)?
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany wtedy, gdy jest spełniony dowolny z następujących warunków:

Warunek 1

Polecenie convert jest uruchamiane, gdy bieżący folder jest zapisany na partycji, która ma zostać przekonwertowana. Na przykład w wierszu polecenia zostało wpisane polecenie convert C:/FS:NTFS.

Problem ten można rozwiązać przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Kliknij przycisk Tak w komunikacie o błędzie, a następnie uruchom ponownie komputer. Partycja jest konwertowana w momencie ponownego uruchomienia komputera.
 • Przełącz na folder lub inną partycję, a następnie ponownie wpisz polecenie. Na przykład, aby korzystać z dysku D, wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego polecenia naciśnij klawisz ENTER.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

Warunek 2

Na partycji, która ma zostać skonwertowana, jest otwarty plik.

Problem ten można rozwiązać przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Kliknij przycisk Tak w komunikacie o błędzie, a następnie uruchom ponownie komputer. Partycja jest konwertowana w momencie ponownego uruchomienia komputera.
 • Zamknij wszystkie programy, które mogą używać plików zapisanych na tej partycji.

  Uwaga Te programy mogą być programami uruchomionymi na innych komputerach używających połączenia sieciowego do otwierania plików na tej partycji.

  Niekiedy wśród otwartych plików może się znajdować plik stronicowania. W tym przypadku kliknij przycisk Tak w komunikacie o błędzie, a następnie uruchom ponownie komputer.

Warunek 3

Na konwertowanej partycji jest uruchomiony obecnie używany system operacyjny. Na przykład folder WINDOWS oraz WINDOWS\System32 są zapisane na dysku C i zostało wpisane polecenie convert C:/FS:NTFS.

Ta partycja to partycja rozruchowa. Gdy jest uruchomiony system operacyjny, nie można przeprowadzić konwersji partycji rozruchowej.

Aby przekonwertować partycję rozruchową, zastosuj jedną z następujących metod:
 • Kliknij przycisk Tak w komunikacie o błędzie, a następnie uruchom ponownie komputer. Partycja jest konwertowana w momencie ponownego uruchomienia komputera.
 • Jeśli system Windows jest zainstalowany również na innej partycji, ponownie uruchom komputer za pomocą instalatora systemu Windows zapisanego na tej partycji. Następnie przeprowadź konwersję partycji nieużywanej już przez system Windows.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat różnic między systemami plików FAT i NTFS oraz zalet i wad poszczególnych systemów plików, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
100108 Omówienie systemów plików FAT, HPFS i NTFS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926069 — ostatni przegląd: 05/22/2007 18:24:49 — zmiana: 6.2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbsetup KB926069
Opinia