Mogą wystąpić problemy przy próbie odtworzenia plików audio lub wideo w programie Windows Media Player

Symptomy
Przy próbie odtworzenia pliku wideo w programie Windows Media Player 11 nie jest odtwarzany obraz. Dźwięk jest jednak odtwarzany.

Dodatkowo przy próbie odtworzenia pliku wideo lub audio w programie Windows Media Player 11 może się pojawić komunikat o błędzie podobny do jednego z poniższych:
 • Program Windows Media Player nie może odtworzyć pliku, ponieważ w komputerze nie ma zainstalowanego wymaganego kodera-dekodera wideo.
 • Program Windows Media Player nie może odtworzyć, nagrać, zgrać ani zsynchronizować pliku, ponieważ na komputerze nie ma zainstalowanego wymaganego kodera-dekodera audio.
 • Do odtworzenia tego pliku wymagany jest koder-dekoder. Aby określić, czy ten koder-dekoder jest dostępny do pobrania z sieci Web, kliknij pozycję Pomoc w sieci Web.
 • Nieprawidłowy format pliku.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy koder-dekoder wymagany do odtworzenia pliku nie jest zainstalowany na komputerze.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1

Należy skonfigurować program Windows Media Player do automatycznego pobierania koderów-dekoderów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki w programie Windows Media Player 11:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Odtwarzacz kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pobierz kodery-dekodery automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Spróbuj odtworzyć plik. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie kodera-dekodera, kliknij przycisk Zainstaluj.
Jeśli w ten sposób nie uda się rozwiązać problemu, przejdź do metody 2.

Metoda 2

Należy uzyskać i zainstalować koder-dekoder. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki w programie Windows Media Player 11:
 1. Sprawdź, czy koder-dekoder jest zainstalowany na komputerze używanym do odtworzenia pliku. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W obszarze Teraz odtwarzane kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który próbujesz odtworzyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Plik, zapisz, jakie kodery-dekodery są wymienione w obszarach Koder-dekoder audio oraz Koder-dekoder wideo, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli następujące warunki są spełnione, przejdź do kroku 2.
   • Nie jest określony żaden koder-dekoder audio.
   • Nie jest określony żaden koder-dekoder wideo.
  3. W menu Pomoc kliknij polecenie Windows Media Player — informacje.
  4. Kliknij łącze Informacje pomocy technicznej.
  5. Jeśli ma miejsce próba odtworzenia pliku audio, sprawdź, czy koder-dekoder audio zapisany w kroku 1b jest wymieniony w obszarze Kodery-dekodery audio. Jeśli ma miejsce próba odtworzenia pliku wideo, sprawdź, czy koder-dekoder wideo zapisany w kroku 1b jest wymieniony w obszarze Kodery-dekodery wideo. Jeśli koder-dekoder nie jest wymieniony, przejdź do kroku 2.
  6. Spróbuj ponownie zainstalować koder-dekoder. Jeśli nie możesz ponownie zainstalować kodera-dekodera, przejdź do kroku 2.
  7. Spróbuj odtworzyć plik. Jeśli można odtworzyć plik, pomiń kroki 2 i 3.
 2. Zainstaluj koder-dekoder. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Jeśli przy próbie odtworzenia pliku pojawi się komunikat o błędzie, kliknij opcję Pomoc w sieci Web. Jeśli przy próbie odtworzenia pliku nie pojawi się komunikat o błędzie, przejdź do kroku 3.
  2. W witrynie firmy Microsoft w sieci Web kliknij łącze do witryny Wmplugins w sieci Web. Jeśli nie ma tego łącza, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  3. Wykonaj instrukcje podane w witrynie sieci Web, aby pobrać i zainstalować koder-dekoder dla pliku. Jeśli witryna sieci Web nie znajdzie automatycznie kodera-dekodera dla pliku i gdy jest spełniony jeden z poniższych warunków, przejdź do kroku 3:
   • Nie zapisano kodera-dekodera w kroku 1b.
   • W witrynie sieci Web nie można znaleźć kodera-dekodera zapisanego w kroku 1b.
  4. Spróbuj odtworzyć plik. Jeśli można odtworzyć plik, pomiń krok 3.
 3. Uzyskaj koder-dekoder innego producenta.

  Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z innym dostawcą, kliknij numer odpowiedniego artykułu z następującej listy w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

  60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

  60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
Uwaga: W wypadku używania programu Windows Media Player w środowisku zarządzanym przez administratora sieci może być konieczne skontaktowanie z nim w celu pobrania i zainstalowania kodera-dekodera.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat koderów-dekoderów, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Informacje i rozwiązania zamieszczone w tym dokumencie odzwierciedlają aktualne stanowisko firmy Microsoft Corporation dotyczące tych zagadnień, obowiązujące w dniu publikacji. To rozwiązanie jest udostępniane za pośrednictwem firmy Microsoft lub innego dostawcy. Firma Microsoft nie poleca żadnego dostawcy lub rozwiązania opracowanego przez inną firmę, opisanego w tym artykule. Dostępni mogą być również inni dostawcy lub rozwiązania innych firm, które nie zostały opisane w tym artykule. Firma Microsoft musi reagować na zmiany warunków rynkowych, dlatego te informacje powinny być interpretowane jako potwierdzenie zaangażowania firmy Microsoft. Firma Microsoft nie może zagwarantować ani potwierdzić precyzji informacji lub rozwiązań przedstawionych przez firmę Microsoft lub przez innego wspomnianego dostawcę.

Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji i nie formułuje żadnych oświadczeń, zapewnień i zastrzeżeń oficjalnych, domniemanych lub ustawowych. Przykładem mogą być oświadczenia, zapewnienia lub zastrzeżenia dotyczące prawa własności, ochrony praw stron trzecich, wymaganego stanu, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, formułowane w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi, rozwiązania, produktu albo innych materiałów lub informacji. W żadnych okolicznościach firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania opracowane przez inne firmy, wspomniane w tym artykule.
wmp11 wmp 11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926373 — ostatni przegląd: 12/18/2006 22:42:34 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB926373
Opinia