Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można wybrać lub sformatować partycji dysku twardego podczas próby zainstalowania systemu Windows Vista

Ważne: Dyski dynamiczne są obsługiwane tylko w systemach Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise i Windows Vista Ultimate. Nie są obsługiwane w przypadku systemów Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium.

Istnieje jeden wyjątek. W przypadku uaktualnienia komputera z systemu Windows XP Media Center Edition do systemu Windows Vista Home Premium niektóre dyski dynamiczne są obsługiwane.
Symptomy
Podczas próby zainstalowania systemu Windows może wystąpić co najmniej jeden z następujących symptomów:
 • Brak na liście dysku, na którym ma zostać zainstalowany system Windows Vista.
 • Nie można wybrać partycji dysku, aby zainstalować na niej system Windows Vista.
 • Nie można sformatować jednej lub kilku partycji dysku twardego.
 • Nie można skonfigurować prawidłowego rozmiaru partycji dysku twardego.
 • Pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  System Windows nie może znaleźć woluminu systemowego spełniającego kryteria instalacji
Przyczyna
Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:
 • System Windows Vista nie jest zgodny z kontrolerem lub sterownikiem pamięci masowej.
 • Kontroler lub sterownik pamięci masowej jest przestarzały.
 • Dysk, na którym jest instalowany system Windows Vista, nie jest dyskiem dynamicznym.
 • Kabel do przesyłania danych podłączony do komputera jest obluzowany lub wystąpił inny problem ze sprzętem.
 • Dysk twardy lub system plików Windows jest uszkodzony.
 • Próbowano wybrać partycję FAT32 lub inny rodzaj partycji niezgodny z systemem Windows Vista.
Rozwiązanie
Problem ten można rozwiązać przy użyciu jednej lub kilku z następujących metod.

Metoda 1. Sprawdzenie, czy partycja jest zgodna z systemem Windows Vista

Nie można zainstalować systemu Windows Vista na partycji FAT32. Ponadto należy poprawnie skonfigurować dyski dynamiczne, które mają być używane z systemem Windows Vista. Aby sprawdzić, czy partycja jest zgodna z systemem Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
 1. W przypadku dysku dynamicznego z woluminem prostym skonfiguruj dysk jako aktywny za pomocą narzędzia Diskpart.exe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z narzędzia Diskpart.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  300415 Opis narzędzia wiersza polecenia Diskpart.exe
 2. W przypadku partycji FAT32 ponownie sformatuj partycję lub przekonwertuj ją na partycję systemu plików NTFS za pomocą polecenia Convert.exe.

  Uwaga Sformatowanie partycji powoduje usunięcie z niej wszystkich danych, w tym również wszystkich zapisanych na niej plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania polecenia Convert.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314097 Jak używać narzędzia Convert.exe do konwertowania partycji na system plików NTFS

Metoda 2. Zaktualizowanie sterowników kontrolera dysku twardego

Jeśli chcesz zainstalować system operacyjny Windows Vista jako uaktualnienie, zaktualizuj sterowniki kontrolera dysku twardego do najnowszych wersji.

Uwaga Instalator systemu Windows Vista udostępnia funkcję umożliwiającą przeniesienie obecnie używanych sterowników do nowego systemu operacyjnego. Dlatego Instalator systemu Windows Vista może używać sterowników zainstalowanych na komputerze. Jeśli na komputerze nie zainstalowano najnowszych sterowników, Instalator może użyć przestarzałych sterowników. W takim przypadku mogą wystąpić problemy ze zgodnością.

Metoda 3. Zapewnienie prawidłowych sterowników dla kontrolera dysku twardego

W przypadku próby przeprowadzenia czystej instalacji systemu operacyjnego Windows Vista należy zapewnić właściwe sterowniki dla kontrolera dysku twardego. Wybierając dysk, na którym zostanie zainstalowany system Windows Vista, należy też zaznaczyć opcję Załaduj sterownik. Instalator systemu Windows Vista poprowadzi Cię przez pozostałą część procesu instalacji.

Metoda 4. Sprawdzenie pliku Setupact.log w celu upewnienia się, że partycja jest aktywna

W przypadku wyświetlenia poniższego komunikatu o błędzie należy sprawdzić w pliku Setupact.log, czy partycja jest aktywna:
System Windows nie może znaleźć woluminu systemowego spełniającego kryteria instalacji
Uwagi
 • W przypadku instalowania systemu Windows Vista jako uaktualnienia plik Setupact.log jest zlokalizowany w folderze Dysk:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Dysk to dysk, na którym jest już zainstalowany system Windows.
 • W przypadku przeprowadzania czystej instalacji systemu Windows Vista plik Setupact.log jest zlokalizowany w folderze Dysk:\$WINDOWS\Sources\Panther. Dysk to dysk DVD zawierający pliki Instalatora systemu Windows Vista.
Aby sprawdzić, czy partycja jest aktywna, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk DVD do stacji DVD.
 2. Na ekranie wyboru dysku naciśnij klawisze SHIFT+F10. Zostaje otwarte okno Wiersz polecenia (CMD).
 3. Zmień katalog, aby zlokalizować plik Setupact.log, a następnie otwórz plik Setupact.log.
 4. Zlokalizuj sekcję „DumpDiskInformation”. Zawiera ona informacje o mapowaniu partycji.
 5. W sekcji „DumpDiskInformation” zlokalizuj wpis dziennika podobny do następującego.
  Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. Jeżeli ten wpis dziennika pojawia się po wpisie podobnym do następującego, być może dysk twardy nie został skonfigurowany do korzystania z systemu operacyjnego Windows.
  Unknown
  W takim wypadku należy użyć narzędzia Diskpart.exe w celu skonfigurowania innej partycji jako aktywnej.

  Uwaga Ten krok uniemożliwia uruchomienie systemu operacyjnego innej firmy.
 7. Zamknij okno Wiersz polecenia.

Metoda 5. Sprawdzenie aktualizacji oprogramowania układowego oraz systemu BIOS

Aby uzyskać aktualizacje oprogramowania układowego i systemu BIOS, skontaktuj się z producentem urządzeń zainstalowanych w komputerze. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu skontaktowania się z producentem danego sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu na poniższej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, A-K

60781Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, L–P

60782Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania, Q-Z

Metoda 6. Sprawdzenie, czy system BIOS prawidłowo wykrywa dysk twardy

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu sprawdzenia, czy system BIOS prawidłowo wykrywa dysk twardy, skontaktuj się z producentem urządzeń zainstalowanych w komputerze.

Metoda 7. Sprawdzenie problemów za pomocą narzędzia Chkdsk.exe

Uruchom narzędzie Chkdsk.exe, aby sprawdzić problemy z dyskiem. Jeśli dysk twardy jest uszkodzony, wymień go.

Metoda 8. Wyczyszczenie dysku za pomocą narzędzia Diskpart.exe i ponowne uruchomienie Instalatora systemu Windows Vista

Jeśli problem nie ustępuje, pomimo zastosowania wszystkich metod opisanych w tym rozdziale, wyczyść dysk za pomocą narzędzia Diskpart.exe, a następnie ponownie uruchom Instalatora systemu Windows Vista.

Uwaga Zastosuj tę metodę wyłącznie wtedy, gdy chcesz przeprowadzić czystą instalację systemu Windows Vista. Po wyczyszczeniu dysk twardy będzie sformatowany. Wszystkie partycje oraz dane zapisane na dysku twardym zostaną trwale usunięte. Przed przeprowadzeniem oczyszczania dysku warto utworzyć kopie zapasowych plików zapisanych na dysku.

Aby oczyścić dysk twardy za pomocą narzędzia Diskpart.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk DVD do stacji DVD.
 2. Na ekranie wyboru dysku naciśnij klawisze SHIFT+F10. Zostaje otwarte okno Wiersz polecenia.
 3. Wpisz polecenie diskpart, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć narzędzie Diskpart.
 4. Wpisz list disk, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlona lista dostępnych dysków twardych.
 5. Wpisz polecenie sel disk numer, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Numer jest numerem dysku twardego, który chcesz oczyścić. Dysk twardy zostanie zaznaczony.
 6. Wpisz polecenie det disk, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlona lista partycji na dysku twardym. Za pomocą tych informacji sprawdź, czy został wybrany właściwy dysk.
 7. Upewnij się, że na dysku nie zapisano wymaganych danych, wpisz clean all, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyczyścić dysk. Wszystkie partycje oraz dane zapisane na dysku twardym zostaną trwale usunięte.
 8. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć narzędzie Diskpart.
 9. Zamknij okno Wiersz polecenia.
 10. Kliknij przycisk Odśwież, aby zaktualizować ekran wyboru dysku. Wykonanie tego kroku powoduje wyświetlenie dysku.
 11. Uruchom Instalatora systemu Windows Vista, aby przeprowadzić czystą instalację systemu Windows Vista.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927520 — ostatni przegląd: 05/14/2008 15:31:36 — zmiana: 2.1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520
Opinia