Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Informacje dotyczące technologii Volume Activation w systemach Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7

WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera informacje na temat technologii Volume Activation w systemach Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7. Podano w nim także łącza do dokumentacji licencjonowania zbiorowego i technologii Volume Activation 2.0.

Klucz usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service)

Za pomocą klucza KMS można włączyć usługę KMS na komputerze sterowanym przez informatyka w organizacji. Organizacja może obsługiwać usługę KMS wewnętrznie, aby automatycznie aktywować komputery z systemami operacyjnymi Windows. Aby u¿ywaæ us³ugi KMS, nale¿y dysponowaæ co najmniej 25 po³¹czonymi komputerami. Komputery u¿ywaj¹ce us³ugi KMS do aktywacji wymagaj¹ ponownego aktywowania przez po³¹czenie z sieci¹ organizacji co najmniej raz na 180 dni. Obecnie usługę KMS można uruchomić na komputerze lokalnym z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 lub Windows Server 2008. Klucz KMS mo¿e byæ u¿ywany do instalowania szeœciu systemów hosta KMS. Można jednak zażądać dodatkowych systemów hosta KMS, korzystając z centrów pomocy aktywacji zbiorczej.

Klucz aktywacji wielokrotnej (MAK, Multiple Activation Key)

Klucz MAK umożliwia aktywowanie zarówno pojedynczego komputera, jak i grupy komputerów przez bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Microsoft. Za pomocą klucza MAK można zainstalować system Windows, gdy brak jest połączenia z siecią firmową. Klucz MAK może być używany do aktywowania dowolnej wersji systemu Windows z licencją zbiorczą. Po aktywowaniu systemu Windows za pomocą klucza MAK nie ma potrzeby ponownej aktywacji. Dodatkowo mo¿na telefonicznie za¿¹daæ wiêcej kluczy MAK, wtedy zostanie utworzony proces eskalacji w celu realizacji ¿¹dania. Ten proces trwa siedem dni roboczych.
Więcej informacji
Firma Microsoft do³¹cza technologiê aktywacji do niektórych produktów sprzedawanych za poœrednictwem producentów OEM, detalistów i za poœrednictwem kana³ów licencjonowania zbiorowego. System operacyjny Windows wymaga, aby klienci licencjonowania zbiorowego używali nowego typu aktywacji, określanej jako technologia Volume Activation.

Technologia Volume Activation to elastyczne rozwiązanie umożliwiające klientom licencjonowania zbiorowego bezpieczne i proste aktywowanie komputerów z systemem Windows. Technologia Volume Activation zosta³a wprowadzona w systemie Windows Vista. W przysz³oœci bêdzie stosowana we wszystkich produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać ogólne informacje o technologii Volume Activation, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Windows Vista i Windows Server 2008


Poniższe łącza umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji na temat technologii Volume Activation 2.0 w systemach Windows Vista i Windows Server 2008.
 • Technologia Volume Activation 2.0 w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

  To zbiór dokumentacji technicznych dotycz¹cych technologii Volume Activation 2.0 systemu Windows Vista, w których opisano planowanie, wdra¿anie i wytyczne dotycz¹ce dzia³ania. Zawiera on przewodnik krok po kroku dotyczący technologii Volume Activation 2.0, często zadawane pytania na temat technologii Volume Activation 2.0 i inne materiały pomocnicze. Przewodnik operacyjny dotyczący technologii Volume Activation 2.0 zawiera informacje pomocne podczas rozwiązywania typowych problemów z technologią Volume Activation 2.0. Podane zostały na przykład informacje o rozwiązywaniu problemów dotyczących aktywacji za pomocą klucza MAK, aktywacji za pomocą usługi KMS, odzyskiwania po włączeniu trybu ograniczonej funkcjonalności i odzyskiwania w przypadku nieoryginalnego oprogramowania. Aby wyświetlić tę dokumentację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Często zadawane pytania dotyczące technologii Volume Activation 2.0

  Ten przewodnik zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące technologii Volume Activation 2.0. Aby wyświetlić często zadawane pytania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Dokumentacja technologii Volume Activation

  Te dokumenty zawierają informacje na temat planowania i wdrażania oraz wytyczne dotyczące działania związane z aktywacją wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 z licencją zbiorczą. Aby wyświetlić lub pobrać ten przewodnik, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Emisja internetowa TechNet Support: Understanding Activation and Validation in Windows Vista and Windows Server 2008 (Omówienie aktywacji i sprawdzania oryginalności w systemach Windows Vista i Windows Server 2008)

  Ta emisja internetowa zawiera techniczne omówienie technologii Volume Activation i sprawdzania oryginalności w systemach Windows Vista i Windows Server 2008. Aby wyświetlić tę emisję internetową, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Narzędzie Microsoft Solution Accelerator for Business Desktop Deployment (BDD)

  Ta dokumentacja zawiera podstawowe informacje i konkretne instrukcje przeznaczone dla zespo³ów funkcji korygowania infrastruktury, dotycz¹ce sposobu konfigurowania technologii Volume Activation i zarz¹dzania ni¹ w systemie Windows Vista. Aby wyświetlić lub pobrać tę dokumentację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Poniższe łącza umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji na temat technologii Volume Activation 2.0 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2.
 • Zasoby dotyczące technologii Volume Activation w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Te zasoby dotyczące aktywacji produktów Windows zawierają informacje na temat efektywnego zarządzania procesem aktywacji w środowisku przedsiębiorstwa. Obejmują one arkusz danych dotyczący ulepszeń aktywacji zbiorczej w systemie Windows 7, przewodnik planowania dotyczący technologii Volume Activation i inną dokumentację pomocniczą. Te informacje są dostępne w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/dd996588.aspx
 • Podręcznik techniczny dotyczący technologii Volume Activation w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Ten podręcznik jest przeznaczony dla osób implementujących technologie informatyczne w organizacjach, które planują wdrożenie wersji systemów operacyjnych Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z technologią Volume Activation. Stanowi on uzupełnienie przewodnika planowania dotyczącego technologii Volume Activation, przewodnika wdrażania dotyczącego technologii Volume Activation i przewodnika operacyjnego dotyczącego technologii Volume Activation. Aby wyœwietliæ tê dokumentacjê, odwiedŸ nastêpuj¹c¹ witrynê firmy Microsoft w sieci Web: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/ee355153.aspx
 • Klip wideo dotyczący podstaw technologii Volume Activation
  Ten pokaz przedstawia korzystanie z technologii Volume Activation podczas wdrażania systemów Windows 7 i Windows Server 2008. Aby obejrzeć ten klip wideo, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://technet.microsoft.com/pl-pl/dd936198.aspx
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929712 — ostatni przegląd: 05/06/2010 14:35:28 — zmiana: 2.10

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbsetup kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB929712
Opinia
pendChild(m);