Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Narzędzie Moveuser.exe jest niezgodne z systemem Windows Vista i zostało zastąpione przez nową funkcję Win32_UserProfile WMI

Streszczenie
Narzędzie Moveuser.exe z zestawu Windows Resource Kit jest niezgodne z systemem Windows Vista. We wcześniejszych wersjach systemu Windows narzędzie Moveuser.exe jest używane do mapowania profilu istniejącego lokalnego konta użytkownika na profil nowej domeny, gdy komputer z grupy roboczej dołącza do domeny. To narzędzie może być również używane do mapowania profilu istniejącego konta domeny na inny profil nowego konta domeny. Nie można jednak używać narzędzia Moveuser.exe do wykonywania tych operacji na komputerach z systemem Windows Vista.
Rozwiązanie
Po zainstalowaniu aktualizacji opisanej w tym artykule dostawca User Profile Windows Management Instrumentation (WMI) (Win32_UserProfile) zostaje dodany do systemu Windows Vista. Ten dostawca User Profile WMI zastępuje narzędzie Moveuser.exe w systemie Windows Vista. Nowy dostawca User Profile WMI może być używany do mapowania profilu istniejącego lokalnego konta na inne konto domeny. Może być także używany do mapowania profilu istniejącego konta domeny na profil nowego konta domeny.

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

System Windows Vista, wersje 32-bitowe
PobierzPobierz pakiet Windows6.0-KB930955-x86.msu.

System Windows Vista, wersje 64-bitowe
PobierzPobierz pakiet Windows6.0-KB930955-x64.msu.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Tę aktualizację można zastosować tylko na komputerze z zainstalowanym systemem Windows Vista.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym można sprawdzić, korzystając z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Aktualizacja systemu Windows Vista, wersje 32-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Profprov.dll6.0.6000.2051532 76816-sty-200703:35x86
Profsvc.dll6.0.6000.20515163,84016-sty-200703:35x86
Userprofilewmiprovider.mofNie dotyczy10,70216-sty-200700:02Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-profsvc.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_24c745098e822984.manifestNie dotyczy69116-sty-200717:13Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_fa4ee34c4ea7bad8.manifestNie dotyczy49,15216-sty-200717:14Nie dotyczy
Aktualizacja dla systemu Windows Vista, wersje 64-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Amd64_microsoft-windows-profsvc.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_80e5e08d46df9aba.manifestNie dotyczy69516-sty-200717:13Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_566d7ed007052c0e.manifestNie dotyczy49,15216-sty-200717:19Nie dotyczy
Profprov.dll6.0.6000.2051549,15216-sty-200704:42x64
Profsvc.dll6.0.6000.20515180,22416-sty-200704:42x64
Userprofilewmiprovider.mofNie dotyczy10,70216-sty-200700:02Nie dotyczy
Więcej informacji

Informacje na temat sposobu używania dostawcy User Profile WMI

 • Źródłowy profil użytkownika nie może być profilem prywatnym.
 • Muszą być wyłączone wszelkie przekierowania folderu do woluminu lokalnego lub do serwera.
 • Nie jest zachowywany dostęp do następujących ustawień:
  • Pliki szyfrowane
  • Certyfikaty
  • Obraz konta użytkownika
 • Przed mapowaniem jakiegokolwiek profilu na inny profil nowego konta użytkownika należy wyłączyć szyfrowanie wszelkich plików.
 • Hasła zapisane przez użytkowników nie będą mapowane z profilu lokalnego na profil domeny. Dlatego użytkownik będzie monitowany o ponowne wprowadzenie haseł przy pierwszym dostępie do stosownego programu. Na przykład użytkownik będzie monitowany o ponowne wprowadzenie hasła programu Windows Live Messenger przy pierwszym uruchomieniu programu po przeniesieniu profilu.
 • Dostawca User Profile WMI jest implementowany jak inne interfejsy WMI przy użyciu narzędzi WMI, skryptów i aplikacji używających interfejsu WMI COM. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu używania instrumentacji WMI, zobacz temat „About WMI” (Informacje na temat instrumentacji WMI) w witrynie MSDN w sieci Web:
 • Aby uzyskać konkretne informacje na temat funkcji zarządzania obsługiwanych przez dostawcę User Profile WMI, należy użyć narzędzia do przeglądania repozytorium w celu przejrzenia klasy w obszarze nazw \root\CIMV2 namespace.

Przykłady skryptów w języku Visual Basic

 • Poniższy przykładowy skrypt w języku Microsoft Visual Basic pobiera obiekt profilu użytkownika na podstawie nazwy użytkownika i domeny, a następnie usuwa ten obiekt.
  strComputer ="." Set objAccount = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" _              & strComputer &"\root\cimv2:Win32_UserAccount." _              &"Domain='contoso',Name='fabrikam'")   Set objUserProfile = GetObject("winmgmts:{impersonationlevel=impersonate}!\\" _                & strComputer &"\root\cimv2:Win32_UserProfile." _                &"SID='" & objAccount.SID &"'") objUserProfile.Delete_
 • RoamingPreference to jedyna właściwość, którą może ustawić użytkownik mający poświadczenia administracyjne. Poniższy przykładowy skrypt w języku Visual Basic pobiera i wyświetla informacje na temat profilów na komputerze lokalnym.
  • Aby uruchomić ten skrypt w odniesieniu do komputera zdalnego, należy przypisać zmiennej strComputer nazwę lub adres IP komputera zdalnego. Do określania wartości zmiennej w poniższym przykładzie jest używany symbol zastępczy RemoteComputerName:

   strComputer = "RemoteComputerName".
  • Gdy skrypt zostanie uruchomiony za pomocą narzędzia Wscript.exe, dla każdego profilu jest wyświetlana jedna seria pól komunikatów. Dla każdego profilu jest wyświetlone jedno pole komunikatu. Należy kliknąć przycisk OK, aby zamknąć każdy komunikat.
  • Aby uniknąć pojawiania się tych pól komunikatu, należy uruchomić skrypt za pomocą narzędzia Cscript.exe zamiast Wscript.exe. Podczas używania narzędzia Cscript.exe informacje są wyświetlane w wierszu polecenia, a nie w polach komunikatu. Aby uruchomić poniższy skrypt za pomocą narzędzia Cscript.exe, w wierszu polecenia należy wpisać cscript.exe nazwa_sryptu, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.
strComputer ="."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer &"\root\cimv2")Set colProfiles = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserProfile")For Each objProfile in colProfiles  Set objSID = objWMIService.Get("Win32_SID.SID='" & objProfile.SID &"'")  Wscript.Echo"======================================================"& VBNewLine _    &"Sid:" & objProfile.Sid & VBNewLine _    &"User Name:" & objSID.AccountName & VBNewLine _    &"User Domain:" & objSID.ReferencedDomainName & VBNewLine _    &"LocalPath:" & objProfile.LocalPath & VBNewLine _    &"Loaded:" & objProfile.Loaded & VBNewLine _    &"RefCount:" & objProfile.RefCount & VBNewLine _    &"RoamingConfigured:" & objProfile.RoamingConfigured & VBNewLine _    &"RoamingPath:" & objProfile.RoamingPath & VBNewLine _    &"RoamingPreference:" & objProfile.RoamingPreference & VBNewLine _    &"Status:" & objProfile.Status & VBNewLine _    &"LastUseTime:" & objProfile.LastUseTime & VBNewLine _    &"LastDownloadTime:" & objProfile.LastDownloadTime & VBNewLine _    &"LastUploadTime:" & objProfile.LastUploadTime & VBNewLine Next
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 930955 — ostatni przegląd: 07/23/2008 09:30:38 — zmiana: 5.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

 • kbvistasp1fix atdownload atdownload kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB930955
Opinia