Podczas instalowania roli skrzynki pocztowej programu Exchange 2007 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie: „The Exchange server address list service failed to respond” (Usługa listy adresowej serwera Exchange nie odpowiada).

Symptomy
Próba zainstalowania roli serwera skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange Server 2007 w istniejącej organizacji programu Microsoft Exchange Server 2003 kończy się niepowodzeniem. Ponadto mogą wystąpić następujące symptomy:
 • Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  The Exchange server address list service failed to respond. This could be because of an address list or email address policy configuration error” (Usługa listy adresowej serwera Exchange nie odpowiada. Może to być spowodowane błędem konfiguracji zasad listy adresowej lub adresu e-mail).
 • W dzienniku aplikacji rejestrowane są następujące zdarzenia:

  Identyfikator zdarzenia: 1002
  Kategoria zdarzenia: Microsoft Exchange Setup
  Źródło zdarzenia: MSExchangeSetup
  Typ zdarzenia: Błąd
  Data: 5/1/2007
  Godzina: 13:46:43
  Opis: Exchange Server component Mailbox Role failed. Błąd: The Exchange server address list service failed to respond. This could be because of an address list or email address policy configuration error” (Usługa listy adresowej serwera Exchange nie odpowiada. Może to być spowodowane błędem konfiguracji zasad listy adresowej lub adresu e-mail).

  Identyfikator zdarzenia: 8325
  Kategoria zdarzenia: Address List Synchronization
  Źródło zdarzenia: MSExchangeAL
  Typ zdarzenia: Błąd
  Data: 5/1/2007
  Godzina: 13:52:04
  Opis: The service can't work properly because Email Address Policy 'CN=XXXX,CN=Recipient Policies,CN=corpPT,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=XXX,DC=com' has an invalid filter rule (PurportedSearch). The error is 'Invalid token.'. Use the Exchange Management Console to correct this problem. New users, contacts, and groups won't be fully provisioned until this is fixed.

 • W pliku ExchangeSetup.log rejestrowane są następujące wpisy:
  [5/18/2007 2:21:49 PM] [2] Applying RUS policy to the given recipient "MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e" with the home domain controller "COMPUTERNAME.domain.com".
  [5/18/2007 2:21:49 PM] [2] [ERROR] The Exchange server address list service failed to respond. This could be because of an address list or email address policy configuration error.
  [5/18/2007 2:21:49 PM] [1] Exception : Microsoft.Exchange.Configuration.MonadDataProvider.MonadDataAdapterInvocationException: The Exchange server address list service failed to respond. This could be because of an address list or email address policy configuration error. It was running command '$error.Clear(); $count=0; $ExchangeServers = Get-ExchangeServer -DomainController $RoleDomainController; foreach($server in $ExchangeServers) { if(($server.AdminDisplayVersion.Build -gt 641) -and ($server.IsMailboxServer -eq $true)) { $count++; } } if( $count -eq 1) { Set-OrganizationConfig -DomainController $RoleDomainController; }'. ---> Microsoft.Exchange.Data.Directory.RusServerUnavailableException: The Exchange server address list service failed to respond. This could be because of an address list or email address policy configuration error.at Microsoft.Exchange.Data.Directory.Recipient.RecipientUpdateService.LocateServer()at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.RecipientTaskHelper.ApplyRusPolicy(ADSystemConfigurationSession configurationSession, ADRecipientSession recipientSession, ADRecipient recipient, Fqdn domainController, String serverName, TaskVerboseLoggingDelegate logHandler, TaskWarningLoggingDelegate writeWarning)at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.RecipientTaskHelper.ApplyRusPolicy(ADSystemConfigurationSession configurationSession, ADRecipientSession recipientSession, ADRecipient recipient, Fqdn domainController, String serverName, TaskVerboseLoggingDelegate logHandler, TaskErrorLoggingDelegate writeError, TaskErrorLoggingDelegate throwTerminatingError, TaskWarningLoggingDelegate writeWarning)--- End of inner exception stack trace ---at Microsoft.Exchange.Configuration.MonadDataProvider.MonadCommand.ClosePipeline(MonadAsyncResult asyncResult)at Microsoft.Exchange.Configuration.MonadDataProvider.MonadCommand.EndExecute(MonadAsyncResult asyncResult)at Microsoft.Exchange.Management.Deployment.ComponentInfoBasedTask.ExecuteScript(Stringscript, Boolean handleError, Int32 subSteps, LocalizedString statusDescription)at Microsoft.Exchange.Management.Deployment.ComponentInfoBasedTask.GenerateAndExecuteTaskScript(InstallationCircumstances installationCircumstance)
  [5/18/2007 2:21:49 PM] [1] [WARNING] An unexpected error has occurred and a Watson dump is being generated: The Exchange server address list service failed to respond. This could be because of an address list or email address policy configuration error. It was running command '$error.Clear(); $count=0; $ExchangeServers = Get-ExchangeServer -DomainController $RoleDomainController; foreach($server in $ExchangeServers) { if(($server.AdminDisplayVersion.Build -gt 641) -and ($server.IsMailboxServer -eq $true)) { $count++; } } if( $count -eq 1) { Set-OrganizationConfig -DomainController $RoleDomainController; }'.
  [5/18/2007 2:21:49 PM] [1] [ERROR] The Exchange server address list service failed to respond. This could be because of an address list or email address policy configuration error. It was running command '$error.Clear(); $count=0; $ExchangeServers = Get-ExchangeServer -DomainController $RoleDomainController; foreach($server in $ExchangeServers) { if(($server.AdminDisplayVersion.Build -gt 641) -and ($server.IsMailboxServer -eq $true)) { $count++; } } if( $count -eq 1) { Set-OrganizationConfig -DomainController $RoleDomainController; }'.
  [5/18/2007 2:28:29 PM] [0] End of Setup
Przyczyna
Problem ten może być spowodowany następującymi przyczynami:

Przyczyna 1

W obszarze CN=Wszystkie listy adresów usługi katalogowej Active Directory brakuje obiektu CN=Foldery publiczne.

Przyczyna 2

Dla obiektu CN=Wszystkie listy adresów i obiektu CN=Foldery publiczne nie jest zaznaczone pole wyboru Zezwalaj na propagowanie dziedziczonych uprawnień z obiektu nadrzędnego do tego obiektu i wszystkich obiektów podrzędnych.

Uwaga: To może być przyczyna w organizacji, w której uprawnienia są modyfikowane w celu skonfigurowania osobnych list adresów dla różnych grup.

Przyczyna 3

Filtr adresatów zawiera nawias lub znak „handlowe i” . Ponadto w programie Exchange 2007 zamiast filtrów LDAP stosowane są filtry OPATH.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod odpowiedniej do konkretnej sytuacji:

Rozwiązanie w wypadku przyczyny 1

Utwórz ręcznie kontener CN=Foldery publiczne, usuń rolę serwera skrzynek pocztowych, a następnie zainstaluj ponownie rolę skrzynek pocztowych programu Exchange 2007.

Ostrzeżenie: Jeśli jest używana przystawka Edycja ADSI, narzędzie LDP lub dowolny inny klient LDAP w wersji 3, niepoprawna modyfikacja atrybutów obiektów usługi Active Directory może spowodować poważne problemy. Problemy te mogą spowodować konieczność ponownego zainstalowania systemu Microsoft Windows Server 2003 i/lub programu Microsoft Exchange Server 2007. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektu usługi Active Directory. Atrybuty te można modyfikować na własną odpowiedzialność.

Aby ręcznie utworzyć kontener CN=Foldery publiczne, wykonaj następujące kroki:
 1. Jeśli narzędzia obsługi systemu Microsoft Windows Server 2003 nie są zainstalowane, zainstaluj je. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzi obsługi, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  892777 Narzędzia obsługi dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003
  Aby zainstalować narzędzia obsługi systemu Microsoft Windows Server 2003, wykonaj następujące kroki:
  1. Włóż dysk CD z systemem Windows Server 2003.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
  3. Na dysku CD zlokalizuj następujący folder:
   Stacja_CD:\Support\Tools
  4. Na liście Pliki typu kliknij pozycję Wszystkie pliki.
  5. Kliknij plik SUPTOOLS.MSI, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji narzędzi obsługi systemu Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie: adsiedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W kontenerze CN=Konfiguracja zlokalizuj następujący kontener:
  CN=Usługi,CN=Microsoft Exchange,CN=ORGANIZACJA,CN=Kontener list adresów,CN=Wszystkie listy adresów
  Uwaga: Obiekt ORGANIZACJA należy zamienić na nazwę organizacji programu Exchange 2003 lub nazwę organizacji programu Microsoft Exchange 2000 Server.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt CN=Wszystkie listy adresów, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Obiekt.
 5. W oknie dialogowym Tworzenie obiektu kliknij kontener addressBookContainer w obszarze Wybierz klasę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W polu Wartość wpisz nazwę Foldery publiczne jako atrybut cn, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. W polu Wartość wpisz nazwę Foldery publiczne jako atrybut displayName, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 8. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Edycja ADSI.
Uwaga: W dużym przedsiębiorstwie, które zawiera wiele kontrolerów domen i witryn, należy zarezerwować wystarczająco dużo czasu na replikację.

Aby usunąć rolę serwera skrzynek pocztowych programu Exchange 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom kreatora Zarządzanie tym serwerem. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie tym serwerem.
 2. W obszarze Zarządzanie rolami serwera kliknij przycisk Dodaj lub usuń rolę.
 3. W Kreatorze konfigurowania serwera kliknij przycisk Dalej na stronie Wstępne kroki.
 4. Na stronie Rola serwera kliknij rolę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Potwierdzenie usuwania ról kliknij pole wyboru Usuń rolę serwera, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Rola serwera została usunięta kliknij przycisk Zakończ.
Aby zainstalować rolę serwera skrzynek pocztowych programu Exchange 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom kreatora Zarządzanie tym serwerem. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie tym serwerem.
 2. W obszarze Zarządzanie rolami serwera kliknij przycisk Dodaj lub usuń rolę.
 3. W Kreatorze konfigurowania serwera kliknij przycisk Dalej na stronie Wstępne kroki.
 4. Na stronie Rola serwera kliknij rolę Serwer poczty (POP3, SMTP), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Konfiguruj usługę POP3 wpisz nazwę domeny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Podsumowanie wybranych opcji kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Rozwiązanie w wypadku przyczyny 2

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie adsiedit.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W kontenerze CN=Konfiguracja zlokalizuj następujący kontener:
  CN=Usługi,CN=Microsoft Exchange,CN=ORGANIZACJA,CN=Kontener list adresów,CN=Wszystkie listy adresów
  Uwaga: Obiekt ORGANIZACJA należy zamienić na nazwę organizacji programu Exchange 2003 lub nazwę organizacji programu Exchange 2000.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt CN=Wszystkie listy adresów, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. Kliknij pole wyboru Zezwalaj na propagowanie dziedziczonych uprawnień z obiektu nadrzędnego do tego obiektu i wszystkich obiektów podrzędnych, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij dwukrotnie obiekt CN=Wszystkie listy adresów, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt CN=Foldery publiczne.
 7. Kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane na karcie Zabezpieczenia.
 8. Kliknij pole wyboru Zezwalaj na propagowanie dziedziczonych uprawnień z obiektu nadrzędnego do tego obiektu i wszystkich obiektów podrzędnych, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwiązanie w wypadku przyczyny 3

 1. Usuń nawiasy z filtra adresatów podanego w komunikacie o identyfikatorze zdarzenia 8325, który jest wymieniony w sekcji „Symptomy” . Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie adsiedit.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. W kontenerze CN=Konfiguracja zlokalizuj następujący kontener:
   CN=Usługi,CN=Microsoft Exchange,CN=ORGANIZACJA,CN=Recipient policies
   Uwaga: Obiekt ORGANIZACJA należy zamienić na nazwę organizacji programu Exchange 2003 lub nazwę organizacji programu Exchange 2000.
  3. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy zasady adresatów, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Na liście Atrybut kliknij pozycję purportedSearch, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  5. W polu Wartość usuń niepotrzebne znaki, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 2. Zmień zasady adresatów, aby wskazywały na obiekt magazynu, którego nazwa została zmieniona.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uaktualniania filtrów OPATH, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935636 — ostatni przegląd: 01/04/2008 14:48:00 — zmiana: 1.1

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition

 • kbtshoot kbprb kbexpertiseadvanced KB935636
Opinia