Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błędy naprawiane w programie Access 2007 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack, który zawiera poprawki do programu Microsoft Office Access 2007.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2007 zawiera najnowsze aktualizacje programu Access 2007. Zapewniają one poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w opisywanym tu dodatku Service Pack zostały wydane wcześniej w oddzielnych aktualizacjach. Dodatek ten scala poprzednio wydane poprawki w jednej aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku SP1 dla pakietu Microsoft Office 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
936982 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Office Excel zawierający listę problemów występujących w programie Access 2007, rozwiązywanych po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2007.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
PobierzPobierz pakiet Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

Data wydania: 11 grudnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft Office 2007 rozwiązuje problemy z programem Access 2007 opisane w następujących pakietach poprawek:
939185 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 24 czerwca 2007
936519 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 27 kwietnia 2007
935875 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 11 kwietnia 2007
935521 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2007: 8 kwietnia 2007

Problemy, które nie zostały dotychczas udokumentowane w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje również następujące problemy, które dotychczas nie zostały udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Operacje wykonywane na kolumnach traktują jako miejsce docelowe podarkusz danych, a nie kolumnę Dodaj nowe pole w programie Access 2007

  Po kliknięciu kolumny Dodaj nowe pole w głównym arkuszu danych program Access 2007 nie przenosi fokusa poza jego podarkusz danych. Dlatego typ danych kolumny, w której ostatnio był fokus w podarkuszu danych, zostaje zmieniony podczas próby dodania nowej kolumny do głównego arkusza danych przy użyciu pola rozwijanego Typ danych.
 • Podczas importowania kontaktów programu Outlook do programu Access 2007 w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej mogą się pojawić nieoczekiwane znaki

  Ten problem występuje w sytuacji, gdy kontakty programu Outlook zawierają rumuńskie znaki.
 • Nie można przetworzyć wiadomości e-mail „Aktualizuj istniejące dane” aktualizującej pole Tak i pole Nie, ponieważ zawierają wartości angielskie

  Po wysłaniu wiadomości e-mail „Aktualizuj istniejące dane” zawierającej pole Tak i pole Nie system używający ustawień języka innych niż angielskie nie może przetworzyć odpowiedzi na tę wiadomość. Taka sytuacja ma miejsce, gdy użytkownik nie zlokalizuje ręcznie wartości w polu Tak lub w polu Nie.

  Ponadto ciągi „tak” i „nie” nie są lokalizowane po utworzeniu formularza kolekcji danych HTML zawierającego pole wartości logicznych.
 • Podczas korzystania z kreatora etykiet w programie Access 2007 pojawia się monit zabezpieczeń i komunikaty o błędach

  Podczas korzystania z kreatora etykiet w programie Access 20007 pojawia się monit zabezpieczeń. Kliknięcie przycisku OK w monicie zabezpieczeń powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Kliknięcie przycisku Tak w oknie komunikatu o błędzie powoduje powrót do kreatora etykiet. Podczas ponownej próby zamknięcia kreatora może się pojawić kolejny komunikat o błędzie.
 • Komunikat o błędzie podczas wykonywania w programie Access 2007 kwerendy zawierającej parametry: „Błąd składniowy w klauzuli PARAMETER”

  W programie Access 2007 podczas próby wykonania kwerendy zawierającej parametry pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Błąd składniowy w klauzuli PARAMETER.
 • Program Access 2007 nie zwraca więcej niż 2 000 rekordów z tabeli Informacje o użytkowniku, do której istnieje łącze z programu SharePoint

  Program Access 2007 zwraca tylko pierwszą stronę rekordów z tabeli Informacje o użytkowniku. Pierwsza strona rekordów zawiera do 2 000 rekordów.

  Uwaga: Ten problem występuje również w programie Microsoft Office Access 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).
 • Formanty strony odpowiadające przezroczystej karcie nie są przezroczyste w programie Access 2007

  W programie Access 2007 formanty strony odpowiadające przezroczystej karcie nie są przezroczyste. Ten problem występuje we wszystkich systemach operacyjnych firmy Microsoft, takich jak Windows Vista lub Windows XP, w których włączone są kompozycje i w których są one włączone domyślnie.
 • Samodzielna naprawa programu Access 2007 trwa kilkanaście minut

  Programy Access 2007 i Access 2003 są zainstalowane na tym samym komputerze. Po uruchomieniu programu Access 2007, kiedy wcześniej został uruchomiony program Access 2003, samodzielne naprawianie programu Access 2007 trwa kilkanaście minut.
 • Po uruchomieniu kwerendy aktualizującej, która ustawia pole autonumerowania na zero, można nadal aktualizować dane pola autonumerowania

  Po uruchomieniu kwerendy aktualizującej, która ustawia w polu autonumerowania wartość pustą (pole null) w programie Access 2007 i następnie po uzupełnieniu bazy danych można nadal aktualizować dane pola autonumerowania. Ta możliwość nie powinna być jednak dostępna. Może to bowiem spowodować utratę danych. Po skompaktowaniu bazy danych tworzona jest tabela MSysCompactError.
 • Podczas otwierania formularza powiązanego z tabelą programu SharePoint w bazie danych tylko do odczytu w programie Access 2007 można dodawać dane do formularza

  Po otwarciu formularza powiązanego z tabelą programu Microsoft Office SharePoint można dodawać dane do formularza. Jednak po zamknięciu formularza dane zostają utracone. Takie zachowanie nie pozwala na dodawanie danych do formularza w bazie danych tylko do odczytu w programie Access 2007. Formularz jest powiązany z tabelą programu SharePoint.
 • Program Access 2007 nie może rozpoznać paska menu skrótów niestandardowych w formularzu

  Po otwarciu paska menu skrótów niestandardowych w formularzu w programie Access 2007 brakuje menu skrótów. Ponadto po ponownym otwarciu bazy danych może pojawić się komunikat o błędzie informujący o tym, że menu skrótów nie istnieje.
 • W komputerach z systemem Windows Vista pola powiązane z czasochłonnymi wyrażeniami są puste w programie Access 2007

  Pola powiązane z czasochłonnymi wyrażeniami są puste w programie Access 2007. Te pola są puste do momentu kliknięcia pola tekstowego lub dowolnego miejsca poza programem Access 2007, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Właściwość Kontrola źródła pola tekstowego używa funkcji DLookup().
  • Kwerenda wywoływana przez funkcję DLookup() odwołuje się do formantu, który znajduje się w formularzu.
 • Po wklejeniu pól tekstowych z programu Excel do programu Access 2007 pola tekstowe są wykrywane jako pola not

  Pola tekstowe są wykrywane jako pola not po wklejeniu kilku pól tekstowych z programu Microsoft Office Excel do programu Access 2007. Gdy program Access 2007 wykryje kolumny, które mają mniej niż 255 znaków, tworzony jest tekst „pola typu” .
 • Podczas wybierania daty przy użyciu formantu Wybór daty i przy włączonym bułgarskim ustawieniu regionalnym pojawia się błąd

  Ten problem występuje również w każdej wersji językowej programu Access 2007, w której włączono bułgarskie ustawienia regionalne.
 • Wybrany element nie staje się widoczny, gdy zostanie zaznaczony w sposób programowy na liście w formularzu w programie Access 2007

  Podczas programowego zaznaczenia elementu na liście w formularzu element ten nie staje się widoczny, jeżeli nie był widoczny przed zaznaczeniem go w programie Access 2007.
 • Zdarzenie kliknięcia formantu obrazu w programie Access 2007 nie działa w sytuacji, gdy formant obrazu znajduje się wewnątrz formantu karty

  Zdarzenie kliknięcia formantu obrazu w programie Access nie działa, gdy formant obrazu znajduje się wewnątrz formantu karty.
 • Przy użyciu funkcji OpenRecordset nie można otworzyć niektórych obiektów bazy danych DAO przez połączenia Open Database Connectivity (ODBC) w programie Access 2007
 • Zachowanie akcji makra ZatrzymajWszystkieMakra jest zamienione z zachowaniem akcji makra ZatrzymajMakro w programie Access 2007
 • Metoda DoCmd.SelectObject nie zwraca błędu, jeżeli obiekt nie istnieje

  Tworzone jest makro, które używa metody DoCmd.SelectObject do wybierania obiektu w bazie danych według nazwy. Jeżeli zostanie określona nazwa obiektu, który nie istnieje w bazie danych, nie pojawia się komunikat o błędzie. Ponadto nic się nie dzieje.
 • Program Access 2007 potrzebuje na importowanie dużych plików csv więcej czasu niż program Access 2003

  Podczas próby importowania dużego pliku CSV o rozmiarze większym niż 30 megabajtów (MB) program Access 2007 wydaje się nie odpowiadać po wyświetleniu okna dialogowego importowania. Po kilku chwilach może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Przekroczony licznik blokad współużytkowania plików. Zwiększ wartość wpisu rejestru MaxLocksPerFile.
  Po zamknięciu komunikatu o błędzie przez kliknięcie przycisku OK zazwyczaj można dokończyć proces importowania. Wszystkie rekordy są importowane pomyślnie.
 • Podczas importowania przez program Access 2007 danych liczbowych z programu Excel jako danych typu długa liczba całkowita, niektóre liczby mogą być nieprawidłowe

  Kiedy są importowane dane z arkusza kalkulacyjnego programu Excel do programu Access 2007 przy użyciu danych typu długa liczba całkowita, cyfra 1 jest niepoprawnie dodawana do niektórych liczb.
 • W programie Access 2007 zmodyfikowana data wszystkich obiektów nie jest nigdy aktualizowana z wyjątkiem tabel i kwerend

  W programie Access 2007 zmodyfikowana data wyświetlana w okienku nawigacji dla wszystkich obiektów nie jest aktualizowana z wyjątkiem daty tabel i kwerend.
 • Nie można przekonwertować pliku accdb na format programu Access 2002— 2003 przy użyciu połączonego pliku csv

  Podczas próby przekonwertowania pliku accdb na plik mdb nic się nie dzieje. Nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach.
 • Komunikat o błędzie podczas zmiany właściwości Włączony dla pola wyboru przez uruchomienie makra korzystającego z akcji UstawWartość w programie Access 2007: „Program Access nie może ocenić jednego lub wielu wyrażeń”

  Po zmianie właściwości Włączony dla pola wyboru formularza przez uruchomienie makra, które używa akcji UstawWartość, może się pojawić następujący komunikat, jeżeli włączony jest tryb piaskownicy:

  Program Access nie może ocenić jednego lub wielu wyrażeń, ponieważ w wyrażeniu występuje odwołanie do „Włączony” . Gdy program Access działa w trybie piaskownicy, w wyrażeniach są dozwolone tylko funkcje i właściwości określone jako bezpieczne.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy, wyszukaj hasło „tryb piaskownicy” w Pomocy programu Access.
 • Przestawny interfejs użytkownika dla załączników i do formatowania tekstu nie jest poprawnie wyświetlany w trybie wykonywania w programie Access 2007

  Po otwarciu bazy danych w trybie wykonawczym przestawny interfejs użytkownika dla formantów załączników do formatowania w polach umożliwiających zastosowanie tekstu sformatowanego nie jest poprawnie wyświetlany.
 • Podczas aktualizowania w danych programu Excel komórek, do których istnieją odwołania, przez usługę ISAM przy użyciu kodu mogą zostać zmienione nieprawidłowe komórki

  Podczas aktualizowania komórek, do których istnieją odwołania, aktualizowany jest adres literowy komórki, a nie komórka, do której istnieje odwołanie. Ten problem występuje wtedy, gdy dane programu Excel są aktualizowane programowo przy użyciu usługi ISAM.
 • Po zaznaczeniu wielu elementów w okienku nawigacji nieprawidłowe obiekty są usuwane w programie Access 2007, jeżeli do ich usunięcia używane jest menu skrótów

  Podczas próby usunięcia wielu obiektów przy użyciu opcji usuwania w menu skrótów obiekty bazy danych, które nie zostały zaznaczone, mogą zostać nieprawidłowo usunięte.
 • Zaznaczanie listy programu Access 2007 działa inaczej niż we wcześniejszych wersjach programu Access

  Nie można używać kodu korzystającego z indeksu elementów na liście do ustawiania zaznaczenia.
 • W programie Access 2007 nie można usunąć rekordów z podformularza

  Podczas próby usunięcia rekordu z podformularza osadzonego w formularzu głównym wiersz nie jest wyświetlany. Mimo to w rzeczywistości rekord nie zostaje usunięty. Kiedy naciśnie się klawisz F9 po usunięciu wiersza z formularza, pojawia się następujący komunikat o błędzie:

  Podczas transakcji wystąpiła operacja, która nie jest obsługiwana.
 • Komunikat o błędzie podczas uruchamiania kwerendy składającej, która zawiera więcej niż jeden składnik w tabelach zawierających złożone dane: „Aparat bazy danych programu Microsoft Office Access nie może znaleźć obiektu”

  Po dodaniu pola załącznika do tabeli może się pojawić następujący komunikat o błędzie:

  Aparat bazy danych programu Microsoft Office Access nie może znaleźć obiektu.
  Upewnij się, że obiekt istnieje oraz że jego nazwa i ścieżka zostały poprawnie wpisane.
  Ten problem występuje wtedy, gdy pole zawiera kwerendę składającą, zawierającą więcej niż jeden składnik w tabelach ze złożonymi danymi.
 • Po ustawieniu typu danych nowego pola na typ nietekstowy, na przykład załącznik, program Access 2007 może przestać odpowiadać w widoku arkusza danych
 • Po powrocie do arkusza właściwości, po zmianie właściwości ŹródłoRekordów, program Access 2007 może przestać odpowiadać

  Ten problem może się pojawić po kliknięciu pozycji Konstruktor w arkuszu właściwości w celu otwarcia siatki QBE.

Szczegółowe informacje dotyczące sygnatury błędu

Podczas używania programu Access 2007 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Access i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty. Aby zobaczyć, co zawiera raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących.
Nazwa aplikacjiWersja aplikacjiNazwa modułuWersja modułuPrzesunięcie
Msaccess.exe12.0.4518.1014Mso.dll12.0.4518.10140003d212
Msaccess.exe12.0.4518.1014StackHash_8e8d6.0.6000.16386000af1c9
Msaccess.exe12.0.4518.1014StackHash_98966.0.6000.16386000af1c9
Msaccess.exe12.0.4518.1014Msaccess.exe12.0.4518.101400167bdd
Możliwe jest występowanie innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć. Te wszystkie problemy zostały rozwiązane w dodatku SP1 dla pakietu Office 2007.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942378 — ostatni przegląd: 02/22/2008 09:48:00 — zmiana: 2.2

Microsoft Office Access 2007

 • kbtshoot kbfix kbprb kbupdate kbgetsp kbexpertiseadvanced KB942378
Opinia
&t=">