Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Symptomy
Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli dodatek Service Pack lub aktualizacja musi zmodyfikować plik, który jest aktualnie używany. Ten plik może być używany przez program uruchomiony podczas instalowania dodatku Service Pack lub aktualizacji. Czasami program korzystający z danego pliku nie jest programem pakietu Office.

Ten problem może wystąpić, jeżeli jest spełniony jeden lub kilka z następujących warunków:
 • Urządzenie synchronizowane z programem Microsoft Outlook jest zadokowane do komputera klienckiego. Ponadto program ActiveSync jest uruchomiony.
 • Program pakietu Office jest uruchomiony.
 • Program Office Communicator 2005 lub Office Communicator 2007 jest uruchomiony.
 • Usługa programu Office Groove 2007 (GrooveMonitor.exe) jest uruchomiona.
 • Usługa Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows (Searchprotocolhost.exe) jest uruchomiona.
 • Program Input Method Editor (w japońskiej wersji językowej) jest zainstalowany.
Uwaga: Nie jest to kompletna lista. Inne programy mogą również powodować występowanie tego problemu.
Rozwiązanie
Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack lub aktualizacji należy zamknąć wszystkie uruchomione programy lub usługi, które mogą zakłócać instalację dodatku Service Pack lub aktualizacji.

Następujące metody umożliwiają uzyskanie informacji dotyczących zamykania niektórych z typowych programów i usług, które mogą być przyczyną występowania tego problemu.

Jak zamknąć program ActiveSync

Aby zamknąć program ActiveSync, należy zakończyć proces Wcescomm.exe. Aby zakończyć proces Wcescomm.exe, zobacz sekcję „Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle” .

Uwaga: Użytkownik lub urządzenie połączone z usługą ActiveSync zostanie odłączone po zakończeniu tego procesu.

Jak zamknąć program pakietu Office

Aby zamknąć program pakietu Office, kliknij polecenie Zakończ w menu Plik. Jeżeli program pakietu Office nie jest widoczny na ekranie, naciśnij klawisze ALT+TAB, aby przełączyć do odpowiedniego programu pakietu Office. Można również kliknąć przycisk danego programu pakietu Office na pasku zadań.

Uwaga: Proces programu pakietu Office może być nadal uruchomiony w tle, jeżeli problem powoduje nieprawidłowe zamknięcie programu. Jeżeli podejrzewasz, że proces programu pakietu Office jest uruchomiony w tle, zakończ ten proces. Aby to zrobić, zobacz sekcję „Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle” .

Jak zamknąć program Communicator 2005 lub Communicator 2007

Aby zamknąć program Communicator 2005 lub Communicator 2007, wyrejestruj się z programu Communicator, zamknij ten program, a następnie zakończ program. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Connect (Połącz) kliknij polecenie Sign Out (Wyrejestruj).
 2. W menu Connect (Połącz) kliknij polecenie Close (Zamknij).

  Uwaga: Zamknięcie programu Communicator 2005 lub Communicator 2007 powoduje zminimalizowanie tego programu do obszaru powiadomień.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Communicator 2005 lub Communicator 2007 w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Exit (Zakończ).

Jak zakończyć proces programu uruchomionego w tle

Ważne: Rezultaty zakończenia procesu mogą być niepożądane. Przykładem może być niestabilność systemu i utrata danych. W przypadku kończenia procesu nie można zapisać jego stanu lub innych danych przed zakończeniem procesu.

Aby zakończyć proces programu uruchomionego w tle, skorzystaj z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użycie Menedżera zadań

 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL.
 2. Na karcie Procesy kliknij pozycję nazwa_pliku_procesu, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.

  Uwaga: W tej metodzie nazwa_pliku_procesu reprezentuje nazwę pliku procesu, który chcesz zakończyć.

Metoda 2: Użycie polecenia Taskkill

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie taskkill /im nazwa_pliku_procesu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwagi
  • W tej metodzie nazwa_pliku_procesu reprezentuje nazwę pliku procesu, który chcesz zakończyć.
  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia Taskkill, wpisz taskkill /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz exit, aby zamknąć okno wiersza polecenia.

Jak zapobiec nieoczekiwanemu ponownemu uruchomieniu komputera podczas wdrażania dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office 2007.

Jeżeli jesteś administratorem wdrażającym dodatek Service Pack lub aktualizację dla pakietu Office, możesz użyć skryptu do zakończenia programów lub usług, które mogą zakłócać instalację danego dodatku Service Pack lub aktualizacji.

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając funkcję konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika.

Aby użyć skryptu do zakończenia programów lub usług, utwórz skrypt podobny do następującego.
; TechNet Sample 2005; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx; For more information about how to use scripts to manage processes, visit the following Microsoft Web site:; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Set objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")For Each objProcess in colProcessList  objProcess.Terminate()Next
Więcej informacji
Zwykle w przypadku instalacji dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office 2007 ponowne uruchomienie komputera nie jest wymagane. W niektórych scenariuszach konieczne jest jednak ponowne uruchomienie komputera.

Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Office, informacje dotyczące ponownego uruchamiania zostaną uwzględnione w dokumentacji dostarczonej z dodatkiem Service Pack lub aktualizacją dla pakietu Office.

Aby ustalić przyczynę zgłoszenia żądania ponownego uruchomienia, należy przeglądać zawartość pliku dziennika instalacji. Domyślnie ten plik nie jest tworzony. Aby utworzyć plik dziennika instalacji i odnaleźć procesy, które mogą być przyczyną tego problemu, wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od sytuacji:
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Startprzycisk Start, wpisz polecenie run, wpisz ścieżkę i nazwę pliku dodatku Service Pack lub aktualizacji, następnie /log w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ścieżkę i nazwę pliku dodatku Service Pack lub aktualizacji, następnie /log w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  Na przykład wpisz następujący tekst w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Otwórz:
  ścieżka\nazwa_pliku /log %temp%\Office2007SP1SetupLog.txt
  Uwagi
  • Symbol zastępczy ścieżka jest pełną ścieżką dodatku Service Pack lub aktualizacji. Symbol zastępczy nazwa_pliku jest pełną nazwą dodatku Service Pack lub aktualizacji.
  • Kilka plików tekstowych zostanie zapisanych w folderze Temp. W przypadku dodatku SP1 dla pakietu Office 2007 odpowiedni plik dziennika to MAINWWsp1.log.
 2. Otwórz plik dziennika w edytorze tekstów, takim jak Notatnik.
 3. Wyszukaj następujący tekst:
  being held in use
 4. Kontynuuj wyszukiwanie do chwili, kiedy zostaną odnalezione wszystkie wystąpienia tekstu określonego w kroku 3.
Tekst pliku dziennika będzie podobny do następującego:
MSI (s) (5C:3C) [16:06:34:629]: Product: Microsoft Office Enterprise 2007. The file C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL is being held in use by the following process Name: GROOVE , Id 388.
Przełącznik wiersza polecenia /log jest obsługiwany przez pakiet instalacyjny oprogramowania, pakiet aktualizacji lub pakiet poprawki. Te pakiety muszą być tworzone przy użyciu programu Microsoft Self-Extractor. Przełącznik /log umożliwia pełne rejestrowanie w pliku dziennika instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez program Microsoft Self-Extractor, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912203 Opis przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez pakiet instalacyjny oprogramowania, pakiet aktualizacji lub pakiet poprawki utworzony przy użyciu programu Microsoft Self-Extractor
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu w programie Outlook 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
943590 Podczas próby uruchomienia programu Outlook 2007 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007 wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: „Plik Outlook.ost jest używany i nie jest dostępny.”
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 groove2007 groove2k7 groove12 infopath2007 infopath2k7 infopath12 inf2007 inf2k7 inf12 onenote2007 onenote2k7 onenote12 on2007 on2k7 on12 outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 publisher2007 publisher2k7 publisher12 pub2007 pub2k7 pub12 spd2007 spd2k7 spd12 visio2007 visio2k7 visio12 vso2007 vso2k7 vso12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12
Właściwości

Identyfikator artykułu: 942995 — ostatni przegląd: 01/28/2008 09:48:51 — zmiana: 1.5

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Groove 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kbupdateissue kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB942995
Opinia