Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z typowymi błędami występującymi podczas uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint po uaktualnieniu komputera z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007.
Więcej informacji
Po zainstalowaniu jednej z poniższych aktualizacji lub jednego z dodatków Service Pack na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007 może być konieczne ponowne uruchomienie Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint (pliku Psconfig.exe):
 • Aktualizacja programu Windows SharePoint Services 3.0
 • Dodatek Service Pack dla programu Windows SharePoint Services 3.0
 • Aktualizacja programu SharePoint Server 2007
 • Dodatek Service Pack dla programu SharePoint Server 2007
Gdy Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint wykryje problem, nie będzie mógł ukończyć pracy. Dodatkowo użytkownicy próbujący odwiedzić witrynę sieci Web programu SharePoint mogą otrzymać komunikat o błędzie „404”. Te błędy będą występować do czasu pomyślnego zakończenia pracy kreatora.

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać następujące pliki dzienników programu SharePoint:
 • PSCDiagnostics_Kod_daty.log
  Domyślnie ten plik znajduje się w folderze „Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS”.
 • Upgrade.log
  Domyślnie ten plik znajduje się w folderze „Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS”.

Jak zidentyfikować i rozwiązać ten problem

W tej sekcji wymieniono różne problemy, które może wykryć Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint. Aby ułatwić identyfikację, do każdego problemu dołączono listę symptomów.

Plik Web.config jest tylko do odczytu

Symptomy
Jeśli plik Web.config jest tylko do odczytu, plik Upgrade.log będzie zawierać komunikat o błędzie podobny do poniższego:
[IisWebSiteSequence] [ERROR] [2007-10-17 11:38:22]: Odmowa dostępu do ścieżki C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy plik Web.config jest skonfigurowany jako tylko do odczytu. Może on także wystąpić, gdy niestandardowy program do zarządzania lub program antywirusowy zablokuje plik Web.config.
Rozwiązanie
Przed uruchomieniem Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint upewnij się, że wszyscy mają uprawnienia do zapisu tego pliku. Sprawdź także, czy w oknie dialogowym właściwości pliku Web.config nie jest zaznaczone pole wyboru „Tylko do odczytu” i czy żaden inny proces nie zablokował tego pliku.

Program ASP.NET został niepoprawnie zarejestrowany w metabazie programu Internet Information Services (IIS)

Symptomy
Jeśli program ASP.NET został niepoprawnie zarejestrowany w metabazie programu IIS, plik Upgrade.log będzie zawierać komunikat o błędzie podobny do poniższego:
[SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [2007-10-10 10:21]: Akcja 3.0.3.0 z sekwencji Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence nie powiodła się. [SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [2007-10-10 10:21]: Operacja InstallAspNet 566609673 nie powiodła się. [SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [2007-10-10 10:21]: w Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade() w Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

W tym przypadku numer podany między „InstallAspNet” a „nie powiodła się” to identyfikator witryny sieci Web programu IIS, której dotyczy problem.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ program ASP.NET został niepoprawnie zarejestrowany w metabazie programu IIS.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia przejdź do folderu:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/numer/ROOT
  Uwaga numer to identyfikator witryny sieci Web programu IIS, której dotyczy problem.
Drugą przyczyną może być problem z synchronizacją w usłudze Administracja programu Windows SharePoint. Aby rozwiązać ten problem, ustaw następujący podklucz rejestru:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
Wartość DWORD: SleepOnStart ustawiona na 20000 w systemie dziesiętnym

Nie zainicjowano pomyślnie obsługi administracyjnej wystąpienia usługi sieci Web

Symptomy
W dzienniku aplikacji na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007 został zarejestrowany następujący komunikat o błędzie:
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Windows SharePoint Services 3
Kategoria zdarzenia: Topologia
Identyfikator zdarzenia: 6800 Data: 2007-10-17
Godzina: 20:09:40
Użytkownik: Brak
Komputer: NazwaKomputera
Opis: Baza danych WSS_Content na serwerze NazwaKomputera\Microsoft##SSEE jest niedostępna z powodu braku podpisów wewnętrznej bazy danych systemu Windows.

Dodatkowo plik Upgrade.log zawiera następujący komunikat o błędzie:
[SPServerSequence] [DEBUG] [2007-10-22 07:44]: Wystąpienie usługi sieci Web SPWebServiceInstance Parent=SPServer Name=NazwaKomputera nie zostało dodane. Stan = Obsługa administracyjna
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy inicjowanie obsługi administracyjnej wystąpienia usługi sieci Web nie zostało ukończone pomyślnie. Takie zachowanie powoduje, że proces uaktualniania pomija wystąpienie usługi sieci Web.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj folder „Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN”.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. Po uruchomieniu usługi SPWebService wpisz poniższe polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Brak pliku Web.config

Symptomy
Plik Upgrade.log zawiera komunikat o błędzie podobny do poniższego:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [ERROR] [2007-10-18 11:47:40]: Nie można odnaleźć konfiguracji sieci web aplikacji dla tej witryny programu IIS (944564711) w pliku \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy plik Web.config został usunięty lub przeniesiony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, przed uruchomieniem Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint upewnij się, że plik Web.config znajduje się w folderze Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx.

Uwaga xxxx oznacza fizyczną lokalizację serwera wirtualnego aplikacji sieci Web programu SharePoint. W programie IIS fizyczna lokalizacja serwera wirtualnego jest wymieniona w polu Ścieżka lokalna na karcie Katalog macierzysty okna dialogowego właściwości serwera wirtualnego.

Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint nie kończy prawidłowo pracy

Symptomy
Uruchomiono Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint (PSConfigui.exe) w celu uaktualnienia baz danych. Jednak kreator nie kończy prawidłowo pracy. Rejestrowany jest także następujący komunikat o błędzie:  
Data Godzina 8 ERR Wystąpił wyjątek typu Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException.
Dodatkowe informacje o wyjątku: Wystąpił konflikt aktualizacji i musisz ponowić tę akcję. Obiekt DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config jest aktualizowany przez użytkownika Domena\Użytkownik w procesie w3wp na komputerze SERWER.
Aby uzyskać więcej informacji o konflikcie, wyświetl dziennik śledzenia.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: Wystąpił konflikt aktualizacji i musisz ponowić tę akcję. Obiekt DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config jest aktualizowany przez użytkownika Domena\Użytkownik w procesie w3wp na komputerze SERWER.
Aby uzyskać więcej informacji o konflikcie, wyświetl dziennik śledzenia.

Ten komunikat jest rejestrowany w następującym pliku dziennika:
Dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Kod_daty
Przyczyna
Ten problem jest spowodowany blokadą obiektu SPFarm. Dlatego Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint nie może zaktualizować baz danych.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić pamięć podręczną konfiguracji programu Windows SharePoint Services.

Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
939308Komunikat o błędzie podczas próby zmodyfikowania lub usunięcia mapowania dostępu alternatywnego w programie Windows SharePoint Services 3.0: „Wystąpił konflikt aktualizacji i musisz ponowić tę akcję”

Podczas próby przeglądania witryny administracji centralnej lub witryny sieci Web programu SharePoint jest wyświetlany komunikat o błędzie „Błąd serwera”

Symptomy
Podczas próby przeglądania witryny administracji centralnej lub witryny sieci Web programu SharePoint może być wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
W dzienniku aplikacji może być także rejestrowany następujący komunikat:
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Windows SharePoint Server
Kategoria zdarzenia: Topologia
Identyfikator zdarzenia: 5617
Opis:
Wersja schematu (3.x.x.x) bazy danych SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 na serwerze NazwaKomputera jest niespójna z oczekiwaną wersją schematu bazy danych (3.x.x.x) na serwerze NazwaKomputera. Połączenia z tą bazą danych wykonywane z tego serwera będą blokowane w celu uniknięcia utraty danych. Uaktualnij fronton sieci Web lub bazę danych zawartości, aby zapewnić zgodność tych wersji.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy nie powiedzie się instalacja uaktualnienia — ręcznie lub za pośrednictwem usługi Windows Update. Taki błąd instalacji powoduje niespójność w farmie i musi zostać usunięty przez pomyślne wykonanie operacji uaktualnienia.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności w celu wykonania uaktualnienia:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący folder:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Otwórz okno wiersza polecenia.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
Po zakończeniu uaktualniania upewnij się, że przebiegło ono pomyślnie.

Podczas próby przeglądania witryny administracji centralnej lub witryny sieci Web programu SharePoint jest wyświetlany komunikat o błędzie „HTTP 404 Nie znaleziono pliku”

Symptomy
Podczas próby przeglądania witryny administracji centralnej lub witryny sieci Web programu SharePoint może być wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
HTTP 404 Nie znaleziono pliku

W dzienniku aplikacji może być także rejestrowany następujący komunikat:

Typ zdarzenia: Zdarzenie błędu
Źródło: Windows SharePoint Services 3
Kategoria zdarzenia: Topologia
Identyfikator zdarzenia: 6800
Opis: Baza danych WSS_Content na serwerze NazwaKomputera\Microsoft##SSEE jest niedostępna z powodu braku podpisów wewnętrznej bazy danych systemu Windows.

Przyczyna
Ten problem może wystąpić w przypadku instalacji poprawki — ręcznie lub za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli inna usługa jest połączona z wewnętrzną bazą danych systemu Windows przed uaktualnieniem, program SharePoint nie może nawiązać połączenia i występuje błąd uaktualnienia. Taki błąd powoduje niespójność w farmie i musi zostać usunięty przez pomyślne wykonanie operacji uaktualnienia.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności w celu ponownego uruchomienia usług programu SharePoint i wykonania uaktualnienia:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący folder:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Jeśli uaktualnienie nie zostanie wykonane pomyślnie, wpisz w wierszu polecenia następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Podczas próby przeglądania witryny administracji centralnej lub witryny sieci Web programu SharePoint jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji”

Symptomy
Podczas próby przeglądania witryny administracji centralnej lub witryny sieci Web programu SharePoint w pliku Upgrade.log na komputerze, na którym wykonywano uaktualnienie programu Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007 za pomocą wewnętrznej bazy danych systemu Windows, jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:
[SPManager] [ERROR] [2010-06-14 12:00:00]: Uaktualnienie [SPContentDatabase Name=ShareWebDb Parent=SPDatabaseServiceInstance Name=Microsoft##SSEE] nie powiodło się. [SPManager] [ERROR] [2010-06-14 12:00:00]: Baza danych ShareWebDb jest już otwarta i może mieć tylko jednego użytkownika naraz. [SPManager] [ERROR] [2010-06-14 12:00:00]: w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) w System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() w Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout) w Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout) w Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) w Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) w Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade() w Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

Ponadto następujący komunikat o błędzie jest rejestrowany w pliku psconfig.log:
2010-06-14 12:00:00 1 ERR Nie można uaktualnić produktów i technologii programu SharePoint. Nie można uaktualnić produktów i technologii programu SharePoint. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w lokalizacji C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log. Wystąpił wyjątek typu Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException. Dodatkowe informacje o wyjątku: Polecenie upgrade jest nieprawidłowe lub napotkano błąd. Nie można uaktualnić produktów i technologii programu SharePoint. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: Wystąpił wyjątek typu Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException w Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run() w Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

Ponadto następujący komunikat o błędzie może być rejestrowany w dzienniku aplikacji:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Windows SharePoint Services 3
Identyfikator zdarzenia: 3760 Kategoria zdarzenia: Baza danych
Opis: Nie znaleziono bazy danych SQL SharePoint_Config_ w wystąpieniu programu SQL Server NazwaKomputera\Microsoft##SSEE. Dodatkowe informacje o błędzie z programu SQL Server znajdują się poniżej. Nie można otworzyć bazy danych SharePoint_Config_ zgodnie z żądaniem zalogowanego użytkownika. Logowanie nie powiodło się.

Ponadto następujący komunikat o błędzie może być rejestrowany w programie Microsoft SQL Server Management Studio Express:
Nie można pokazać żądanego okna dialogowego.
DODATKOWE INFORMACJE: Nie można pokazać żądanego okna dialogowego. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)
Wystąpił wyjątek podczas wykonywania instrukcji lub programu wsadowego Transact-SQL. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)
Baza danych SharePoint_Config_ jest już otwarta i może mieć tylko jednego użytkownika naraz. (Microsoft SQL Server, Error: 924)

Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji.
Baza danych SharePoint_Config_ jest niedostępna. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Przyczyna
Ten problem może wystąpić w przypadku instalacji aktualizacji — ręcznie lub za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli inna usługa jest połączona z wewnętrzną bazą danych systemu Windows przed uaktualnieniem, program SharePoint nie może nawiązać połączenia i występuje błąd uaktualnienia. Taki błąd powoduje niespójność w farmie i musi zostać usunięty przez pomyślne wykonanie operacji uaktualnienia.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności w celu ponownego uruchomienia usług programu SharePoint i wykonania uaktualnienia:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący folder:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Jeśli uaktualnienie nie zostanie wykonane pomyślnie, wpisz w wierszu polecenia następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

W witrynie sieci Web programu SharePoint pojawia się monit o uwierzytelnienie

Symptomy
Użytkownicy przechodzący do witryny programu SharePoint są monitowani o uwierzytelnienie.
Przyczyna
Systemy Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają funkcję zabezpieczeń służącą do sprawdzania sprzężenia zwrotnego, opracowaną w celu ułatwienia zapobiegania atakom lustrzanym skierowanym przeciwko komputerowi. Z tego powodu próba uwierzytelnienia kończy się niepowodzeniem, jeśli używana nazwa FQDN lub niestandardowy nagłówek hosta nie odpowiada nazwie komputera lokalnego.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć sprawdzanie sprzężenia zwrotnego. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lsa, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg DisableLoopbackCheck, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zakończ pracę Edytora rejestru.
 8. Ponownie uruchom komputer.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
926642Komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu lokalnego do serwera za pomocą nazwy FQDN lub aliasu CNAME po zainstalowaniu dodatku Windows Server 2003 SP1: „Odmowa dostępu” lub „Żaden dostawca sieciowy nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej”

Jak wymusić uaktualnienie programu Windows SharePoint Services 3.0 za pomocą narzędzia Psconfig.exe w wierszu polecenia

Wykonaj uaktualnienie, uruchamiając narzędzie Psconfig.exe w wierszu polecenia. Wpisz na przykład następujące polecenie:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b –force
WSSv3 osconfig
Właściwości

Identyfikator artykułu: 944267 — ostatni przegląd: 07/26/2010 14:37:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB944267
Opinia