Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W przypadku wdrażania programu Windows Internet Explorer 7 za pośrednictwem usług WSUS po 12 lutego 2008 roku może być wymagana akcja administratora do zarządzania wdrażaniem

Omówienie
Firma Microsoft zaplanowała na 12 lutego 2008 roku wydanie Aktualizacji instalacji i dostępności programu Windows Internet Explorer 7 dla usług WSUS (Windows Server Update Services), oznaczonej jako pakiet zbiorczy aktualizacji. Aktualizacja instalacji i dostępności programu Windows Internet Explorer 7 jest kompletnym pakietem instalacyjnym, uaktualniającym komputery, na których jest uruchomiony program Internet Explorer 6, do programu Windows Internet Explorer 7. W artykule 940767 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zamieszczono więcej informacji dotyczących Aktualizacji instalacji i dostępności programu Windows Internet Explorer 7. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
940767 Opis Aktualizacji instalacji i dostępności programu Windows Internet Explorer 7
W Centrum pobierania firmy Microsoft i w witrynie Microsoft Update Aktualizacja instalacji i dostępności programu Windows Internet Explorer 7 jest opisywana jako program Windows Internet Explorer 7, dlatego w dalszej części tego artykułu używane jest po prostu określenie „program Windows Internet Explorer 7” .

Jeżeli konieczne jest niezwłoczne zainstalowanie programu Windows Internet Explorer 7 przy użyciu usług WSUS, można importować ten pakiet z witryny wykazu usługi Microsoft Update zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Wdrażanie programu Windows Internet Explorer 7 przy użyciu usług WSUS” .

Jeżeli skonfigurowano usługi WSUS do „automatycznego zatwierdzania” pakietów zbiorczych aktualizacji (nie jest to konfiguracja domyślna), program Windows Internet Explorer 7 zostanie automatycznie zatwierdzony do instalacji po 12 lutego 2008 roku i w konsekwencji koniecznie może być podjęcie następujących akcji w celu zarządzania sposobem i terminem instalacji tej aktualizacji. Podjęcie akcji jest konieczne w następujących okolicznościach:
 • Usługi WSUS są używane do zarządzania aktualizacjami w organizacji.
 • Używane są komputery z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), na których jest zainstalowany program Internet Explorer 6.
 • Aktualnie nie jest planowane uaktualnienie komputerów z programem Internet Explorer 6 do programu Windows Internet Explorer 7.
 • Skonfigurowano usługi WSUS do automatycznego zatwierdzania pakietów zbiorczych aktualizacji do instalacji.
Ważne uwagi:
 • Nie dotyczy to systemu Windows Vista, ponieważ program Windows Internet Explorer 7 jest składnikiem tego systemu.
 • Pakiet Internet Explorer Blocker Toolkit blokuje jedynie tę instalację, która jest wykonywana przy użyciu usług Windows Update i Aktualizacje automatyczne. Pakiet nie blokuje dystrybucji realizowanych za pośrednictwem usług WSUS. Ten artykuł dotyczy dystrybucji realizowanych za pośrednictwem usług WSUS. Program Internet Explorer 7 jest dostępny w 23 językach za pośrednictwem usług Windows Update i Aktualizacje automatyczne. Z dniem 12 lutego 2008 roku program Internet Explorer 7 w japońskiej wersji językowej będzie dostępny za pośrednictwem usług Windows Update i Aktualizacje automatyczne.

Wdrażanie programu Windows Internet Explorer 7 przy użyciu usług WSUS

Jeżeli pakiety oznaczone jako pakiety zbiorcze aktualizacji nie są synchronizowane z usługami WSUS lub konieczne jest zainstalowanie programu Windows Internet Explorer 7 przed 12 lutego 2008 roku, można importować pakiet programu Windows Internet Explorer 7 do usług WSUS 3.0 z wykazu usługi Windows Update.
Uwaga: Funkcja importu jest dostępna jedynie w wersji 3.0 programu WSUS.

Na serwerze WSUS:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Rozwiń węzeł NazwaKomputera, a następnie kliknij przycisk Akcja.
 3. Kliknij pozycję Importuj aktualizacje.
 4. Usługi WSUS otworzą okno przeglądarki, w którym może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie formantu ActiveX. Aby kontynuować, należy zainstalować formant ActiveX.
 5. Po zainstalowaniu zostanie wyświetlony ekran wykazu usługi Microsoft Update.
 6. Wpisz 940767 w polu Wyszukaj, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 7. Zlokalizuj pakiety programu Internet Explorer zgodne z systemami operacyjnymi, wersjami językowymi i procesorami w danym środowisku. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać je do koszyka.
 8. Po wybraniu wszystkich potrzebnych pakietów kliknij łącze wyświetl koszyk.
 9. Kliknij łącze Importuj, aby importować pakiety do serwera WSUS.
 10. Kliknij łącze Zamknij po zaimportowaniu pakietów, aby powrócić do usług WSUS.
Aktualizacje są teraz dostępne do instalacji za pośrednictwem usług WSUS.

Aby dowiedzieć się więcej o alternatywnych metodach instalowania programu Windows Internet Explorer 7, skorzystaj z Podręcznika wdrażania (Deployment Guide) programu Internet Explorer 7 dostępnego w Centrum pobierania firmy Microsoft. Przykłady:
 • Korzystanie z programu Systems Management Server
 • Korzystanie z usługi Active Directory i przystawki Zasady grupy
Podręcznik wdrażania programu Internet Explorer 7:

Odraczanie wdrożenia programu Windows Internet Explorer 7

Jeżeli skonfigurowano usługi WSUS do automatycznego zatwierdzania pakietów zbiorczych aktualizacji do instalacji, ale program Windows Internet Explorer 7 nie powinien być instalowany automatycznie za pośrednictwem usług WSUS po wydaniu wersji z 12 lutego 2008 roku, należy wyłączyć regułę automatycznego zatwierdzania przed 12 lutego 2008 roku. Po wyłączeniu tej reguły można synchronizować pakiet programu Windows Internet Explorer 7 z serwerem WSUS, wykonując poniższe kroki. Po zsynchronizowaniu z serwerem pakietu programu Windows Internet Explorer 7 nie będzie on automatycznie zatwierdzany po ponownym włączeniu reguły automatycznego zatwierdzania. Podane poniżej kroki dotyczą interfejsu użytkownika usług WSUS 3.0. Kroki w interfejsie użytkownika usług WSUS 2 SP1 są podobne, ale jest w nich używany starszy interfejs oparty na sieci Web.

Akcja, którą należy podjąć przed 12 lutego 2008 roku

Te kroki umożliwiają tymczasową modyfikację reguły automatycznego zatwierdzania, która mogła zostać utworzona przez użytkownika, w celu upewnienia się, że pakiety klasyfikowane jako pakiety zbiorcze aktualizacji nie są automatycznie zatwierdzane do instalacji. Te kroki są przeznaczone dla usług WSUS 3.0. W wypadku usług WSUS 2.0 należy skorzystać z dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Rozwiń węzeł NazwaKomputera, a następnie kliknij przycisk Opcje.
 3. Kliknij pozycję Zatwierdzania automatyczne.
 4. Kliknij regułę, która automatycznie zatwierdza aktualizację zaklasyfikowaną jako pakiet zbiorczy aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Uwaga: Właściwości dla tej reguły są podobne do następujących:
  • Gdy aktualizacja została uwzględniona w pakietach zbiorczych
  • Zatwierdź aktualizację dla wszystkich komputerów
 5. Kliknij właściwość Pakiety zbiorcze aktualizacji w sekcji Krok 2: Edycja właściwości (kliknij podkreśloną wartość).
 6. Wyczyść pole wyboru Gdy aktualizacja dotyczy określonej klasyfikacji, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zatwierdzania automatyczne.
Uwaga: Jeżeli reguła podobna do przedstawionej w kroku 4 nie jest widoczna, oznacza to, że nie skonfigurowano usług WSUS do automatycznego zatwierdzania pakietów zbiorczych aktualizacji do instalacji. Żadne dodatkowe akcje nie są więc wymagane.

Akcje, które należy podjąć po 12 lutego 2008 roku

Powyższe kroki gwarantują, że program Windows Internet Explorer 7 nie będzie automatycznie zatwierdzany do instalacji. W poniższych krokach pakiet programu Windows Internet Explorer 7 zostanie automatycznie zsynchronizowany z serwerem WSUS, tak aby po ponownym włączeniu automatycznego zatwierdzania dla pakietów zbiorczych aktualizacji ten pakiet nie był instalowany. Te kroki są przeznaczone dla usług WSUS 3.0. W przypadku usług WSUS 2.0 należy skorzystać z dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Rozwiń węzeł NazwaKomputera, a następnie kliknij przycisk Synchronizacje.
 3. Kliknij przycisk Synchronizuj teraz.
 4. Rozwiń węzeł NazwaKomputera, rozwiń węzeł Aktualizacje, a następnie kliknij przycisk Wszystkie aktualizacje.
 5. Wybierz pozycję Niezatwierdzone na liście rozwijanej Zatwierdzanie.
 6. Upewnij się, że program Windows Internet Explorer 7 jest uwzględniony na liście jako aktualizacja niezatwierdzona.

  Uwaga: Na liście może być uwzględnionych kilka aktualizacji zależnie od wersji językowej oraz importowanych aktualizacji systemu operacyjnego.
Opcjonalne: Jeżeli zgodnie z wymaganiami biznesowymi organizacji konieczne jest skonfigurowanie automatycznego zatwierdzania pakietów zbiorczych aktualizacji, można zmienić ustawienia i przywrócić automatyczne zatwierdzanie w przystawce Update Services (Usługi aktualizacji) programu Microsoft Management Console. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Rozwiń węzeł NazwaKomputera, a następnie kliknij przycisk Opcje.
 3. Kliknij pozycję Zatwierdzania automatyczne.
 4. Kliknij regułę, która automatycznie zatwierdza aktualizacje zaklasyfikowane do innych kategorii, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 5. Kliknij właściwość Pakiety zbiorcze aktualizacji w sekcji Krok 2: Edycja właściwości (kliknij podkreśloną wartość).
 6. Zaznacz pole wyboru Gdy aktualizacja dotyczy określonej klasyfikacji, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zatwierdzania automatyczne.
Uwaga: Reguły automatycznego zatwierdzania są szacowane tylko wówczas, gdy aktualizacja jest po raz pierwszy importowana do usług WSUS, ponowne włączenie tej reguły po importowaniu/synchronizowaniu aktualizacji programu Windows Internet Explorer 7 z serwerem nie powoduje automatycznego zatwierdzania aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących użycia funkcji automatycznego zatwierdzania aktualizacji za pośrednictwem usług WSUS, zobacz blog usług WSUS.
Więcej informacji
Usunięcie programu Windows Internet Explorer 7 z wykazu usług WSUS w październiku 2007 roku spowodowało zaprzestanie raportowania stanu i wdrażania dla programu Windows Internet Explorer 7 za pośrednictwem narzędzia ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) programu SMS (Systems Management Server) 2003. W pliku cab narzędzia ITMU programu SMS 2003 z lutego 2008 roku zostanie uwzględniony program Windows Internet Explorer 7. Do tego czasu klienci mogą tworzyć standardową instalację MSI programu Windows Internet Explorer 7 przy użyciu zestawu IEAK 7.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania zestawu IEAK do tworzenia instalacji MSI, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942812 You can use .msi files to deploy Internet Explorer 7 in Active Directory environments
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem związany z produktami firmy Microsoft wymienionymi w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .
Właściwości

Identyfikator artykułu: 946202 — ostatni przegląd: 06/12/2008 07:08:43 — zmiana: 7.0

Microsoft Windows Server Update Services 3.0

 • kbtshoot kbpubtypekc kbprb KB946202
Opinia