Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Informacje o funkcjach odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney, skalowania po stronie odbierającej i bezpośredniego dostępu do pamięci podczas operacji sieciowych w systemie Windows Server 2008

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano funkcje odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney, skalowania po stronie odbierającej (RSS, Receive Side Scaling) i bezpośredniego dostępu do pamięci podczas operacji sieciowych (NetDMA, Network Direct Memory Access). Te funkcje są dostępne dla protokołu TCP/IP w systemie Windows Server 2008.
Więcej informacji

Omówienie odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney

Odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney to technologia sieciowa, która ułatwia przenoszenie obciążenia z procesora na kartę sieciową podczas przesyłania danych w sieci. W systemie Windows Server 2008 odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney umożliwia podsystemowi sieci odciążanie przetwarzania połączeń TCP/IP przy użyciu karty sieciowej oferującej specjalne funkcje do obsługi takiego odciążania.

Odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney jest dostępne we wszystkich wersjach systemów Windows Server 2008 i Windows Vista. Jeśli karta sieciowa obsługuje tę funkcję, można odciążać zarówno połączenia TCP/IPv4, jak i TCP/IPv6.

Jak włączyć odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney w systemie Windows Server 2008

Odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney można włączyć lub wyłączyć w następujących dwóch lokalizacjach:
 • System operacyjny
 • Strona zaawansowanych właściwości karty sieciowej
Odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney będzie działać tylko w przypadku włączenia w obu lokalizacjach. Domyślnie odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney jest wyłączone w obu tych lokalizacjach. Jednak w instalacjach OEM odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney może być włączone w systemie operacyjnym, na karcie sieciowej lub w obu miejscach.

Jak skonfigurować odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney w systemie operacyjnym

 • Aby włączyć odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz wiersz polecenia, używając poświadczeń administracyjnych.
  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
   netsh int tcp set global chimney=enabled
 • Aby wyłączyć odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz wiersz polecenia, używając poświadczeń administracyjnych.
  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
   netsh int tcp set global chimney=disabled
 • Aby ustalić bieżący stan odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz wiersz polecenia, używając poświadczeń administracyjnych.
  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
   netsh int tcp show global

Jak skonfigurować odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney na karcie sieciowej

 • Aby włączyć lub wyłączyć odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz Menedżera urządzeń.
  2. W obszarze Karty sieciowe kliknij dwukrotnie odpowiednią kartę sieciową.
  3. Na karcie Zaawansowane kliknij opcję Włączone lub Wyłączone w polu obok pozycji dotyczącej odciążania protokołu TCP.

   Uwaga Różni producenci mogą używać różnych określeń dotyczących odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney na stronie właściwości Zaawansowane dla karty sieciowej.

Jak odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney działa z innymi programami i usługami

Gdy odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney jest stosowane w celu odciążenia przetwarzania TCP/IP dla określonego połączenia TCP przez dedykowaną kartę sieciową, musi działać wspólnie z innymi programami lub usługami korzystającymi z usług niższych warstw w podsystemie sieci. W poniższej tabeli przedstawiono, jak odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney działa z innymi programami i usługami.
Program lub usługaWspółpraca z funkcją odciążania przy użyciu technologii TCP ChimneyOczekiwane działanie w przypadku włączenia danej usługi i odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney
Zapora systemu WindowsTak Jeśli zapora jest skonfigurowana w celu zezwalania na dane połączenie TCP, stos TCP/IP będzie odciążać to połączenie przy użyciu karty sieciowej.
Zapora innej firmyZależnie od implementacji Niektórzy dostawcy zapór zaimplementowali swoje produkty w taki sposób, aby umożliwić odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney, gdy jest uruchomiona usługa zapory. Aby dowiedzieć się, czy używany produkt obsługuje odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney, należy zapoznać się z dokumentacją zapory.
Zasady protokołu IPsecNie Jeśli w systemie są stosowane zasady protokołu IPsec, stos TCP/IP nie będzie próbował odciążać żadnych połączeń TCP. Dzięki temu warstwa protokołu IPsec będzie mogła przeprowadzać inspekcję wszystkich pakietów w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.
Usługa koligacji kart sieciowych (nazywana również usługą równoważenia obciążenia i pracy awaryjnej; zazwyczaj jest udostępniana przez producenta OEM)Zależnie od implementacjiNiektórzy producenci OEM zaimplementowali swoje rozwiązania do koligacji kart sieciowych w taki sposób, aby umożliwić działanie razem z funkcją odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney. Aby dowiedzieć się, czy odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney może być stosowane razem z daną usługą, należy zapoznać się z dokumentacją usługi koligacji kart sieciowych.
Wirtualizacja w systemie Windows (technologia Hyper-V) Nie W przypadku uruchamiania maszyn wirtualnych za pomocą technologii Microsoft Hyper-V żaden system operacyjny nie będzie korzystał z odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney.
Narzędzia do monitorowania sieci takie jak Network Monitor i Wireshark Zależnie od implementacjiNiektóre narzędzia do monitorowania sieci mogą działać razem z funkcją odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney, ale monitorowanie odciążanych połączeń może nie być możliwe.
Usługa równoważenia obciążenia sieciowego (NLB, Network Load Balancing) Nie Jeśli usługa NLB zostanie skonfigurowana na serwerze, stos TCP/IP nie będzie odciążał połączeń TCP.
Usługa klastrowaniaTakNie będą jednak odciążane połączenia TCP korzystające ze sterownika odpornego na uszkodzenia sieci (NetFT.sys). Sterownik NetFT zapewnia odporność na uszkodzenia podczas komunikacji między węzłami klastra.
Usługa translacji adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation) — nazywana również usługą Udostępnianie połączenia internetowego NieJeśli ta usługa jest zainstalowana i uruchomiona, stos TCP/IP nie odciąża połączeń.

Jak ustalić, czy działa odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney

Gdy odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney jest włączone w systemie operacyjnym i na karcie sieciowej, stos TCP/IP próbuje odciążać odpowiednie połączenia TCP przy użyciu karty sieciowej. Aby dowiedzieć się, które z połączeń TCP ustanowionych obecnie w systemie są odciążane, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia, używając poświadczeń administracyjnych.
 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  netstat –t
  Zostaną zwrócone informacje podobne do następujących:
  Połączenia aktywne Prot. Adres lokalny     Adres obcy       Stan      Stan odciążania TCP  127.0.0.1:52613    nazwa_komputera:52614    USTANOWIONO   InHost TCP  192.168.1.103:52614    nazwa_komputera:52613    USTANOWIONO   Odciążono
  Te informacje wyjściowe wskazują, że odciążane jest drugie połączenie.
Aby dowiedzieć się więcej na temat odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney w systemie Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
912222 Wersja dodatku Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack

Jak włączyć i wyłączyć funkcję RSS w systemie Windows Server 2008

Aby włączyć funkcję RSS, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia, używając poświadczeń administracyjnych.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  netsh int tcp set global rss=enabled
Aby wyłączyć funkcję RSS, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia, używając poświadczeń administracyjnych.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  netsh int tcp set global rss=disabled
Aby ustalić bieżący stan funkcji RSS, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz wiersz polecenia, używając poświadczeń administracyjnych.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  netsh int tcp show global
Po włączeniu funkcji RSS za pomocą odpowiedniego polecenia zostanie zwrócony następujący komunikat:
Parametry globalne TCP ---------------------------------------------- Stan skalowania odbioru : włączone
Uwaga Domyślnie funkcja RSS jest włączona.

Jak włączyć i wyłączyć funkcję NetDMA w systemie Windows Server 2008

Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć funkcję NetDMA, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć lub wyłączyć funkcję NetDMA, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Aby zapewnić poprawne działanie pakietu do włączania funkcji NetDMA, należy włączyć funkcjonalność NetDMA. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z funkcji NetDMA, kliknij następujące łącze:
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję NetDMA, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Kliknij dwukrotnie wpis rejestru EnableTCPA.
  UwagaJeśli ten wpis rejestru nie istnieje, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Parameters, wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz ciąg EnableTCPA i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Aby włączyć funkcję NetDMA, wpisz wartość 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Aby wyłączyć funkcję NetDMA, wpisz wartość 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Jeśli brakuje wpisu rejestru EnableTCPA, włącz funkcjonalność NetDMA.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
fix me fixit fix it automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 951037 — ostatni przegląd: 09/11/2011 21:55:00 — zmiana: 2.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

 • kbenable kbnetworkmon kbnlb kbnetworkcard kbnetworkconnectivity kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbfixme kbmsifixme KB951037
Opinia