Nie można połączyć się z komputerem zdalnym ani uruchomić aplikacji zdalnej, gdy na komputerze z systemem Windows XP SP3 lub Windows Small Business Server 2003 SP1 jest używana usługa Dostęp w sieci Web do usług terminalowych lub Remote Web Workspace

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Symptomy
Na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub Windows Small Business Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) występują następujące symptomy:
 • Podczas próby nawiązania połączenia z komputerem zdalnym za pośrednictwem usługi Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web (TSWeb) przycisk Połącz jest wyłączony. Na stronie usługi TSWeb może być także wyświetlany następujący komunikat ostrzegawczy:
  Formant ActiveX Podłączania pulpitu zdalnego w sieci Web nie jest zainstalowany. Nie można nawiązać połączenia bez zainstalowanej i działającej wersji tego formantu.
  Uwaga Podczas próby zainstalowania klienta Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że jest on już zainstalowany na komputerze.
 • Podczas korzystania z witryny sieci Web usługi Remote Web Workspace (RWW) w celu nawiązania połączenia z komputerem zdalnym zauważono, że nie można pobrać formantu ActiveX Podłączanie pulpitu zdalnego. Może również pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Nieprawidłowa nazwa serwera.
  Uwaga Usługa Remote Web Workspace to funkcja dostępna w systemie Microsoft Windows Small Business Server (Windows SBS).
 • Podczas korzystania z witryny sieci Web usługi Dostęp w sieci Web do usług terminalowych w celu nawiązania połączenia z komputerem zdalnym lub uruchomienia aplikacji zdalnej jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Ta witryna sieci Web wymaga klienta usług terminalowych, który nie jest zainstalowany w tym systemie. Przed kontynuowaniem zainstaluj najnowszego klienta i upewnij się, że na komputerze są zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows.
 • Podczas uzyskiwania dostępu do strony komputerów dostępu zdalnego przy użyciu systemu Windows Home Server może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Dodatek wyłączony Ta strona sieci Web żąda dodatku, który jest wyłączony. Aby włączyć dodatek, kliknij tutaj.
  Dodatkowo w razie próby nawiązania połączenia z systemem Windows Home Server lub z komputerem domowym może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Ta funkcja wymaga, aby adres witryny sieci Web systemu Windows Home Server (https://my.homeserver.com) został dodany do strefy Zaufane witryny w programie Internet Explorer. Aby dodać adres witryny sieci Web systemu Windows Home Server, otwórz w programie Internet Explorer okno dialogowe Opcje internetowe i kliknij kartę Zabezpieczenia. Wybierz pozycję „Zaufane witryny” i kliknij przycisk Witryny. Dodaj adres witryny sieci Web https://my.homeserver.com, klikając przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
  Uwaga Po dodaniu adresu URL serwera domowego do listy witryn zaufanych zostanie wyświetlony ten sam komunikat o błędzie i nadal nie będzie można nawiązać połączenia.
 • Podczas uzyskiwania dostępu do systemu Windows Home Server przy użyciu usługi dostępu zdalnego do witryny sieci Web może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Dodatek wyłączony Ta strona sieci Web żąda dodatku, który jest wyłączony. Aby włączyć dodatek, kliknij tutaj.
  Dodatkowo w razie próby nawiązania połączenia z systemem Windows Home Server może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Aby połączyć się zdalnie z serwerem domowym lub z komputerem domowym, w przeglądarce sieci Web musi być zainstalowany i włączony dodatek Microsoft Terminal Services Client Control lub dodatek Microsoft RDP. Jeśli instalowanie dodatku zostało odrzucone, odśwież stronę i zainstaluj go po wyświetleniu monitu. W przeciwnym razie włącz ten dodatek, klikając ikonę Zarządzaj dodatkami na pasku stanu przeglądarki sieci Web lub sprawdź w dokumentacji przeglądarki sieci Web, jak włączyć ten dodatek.
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli w przeglądarce sieci Web nie jest włączony formant ActiveX klienta Podłączanie pulpitu zdalnego. Domyślnie ten formant ActiveX jest wyłączony po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub Windows Small Business Server 2003 z dodatkiem SP1.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Odwiedź witrynę sieci Web, która powoduje ten problem.
 3. W programie Windows Internet Explorer 7 wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Narzędzia, wskaż polecenie Zarządzaj dodatkami, a następnie kliknij polecenie Włącz lub wyłącz dodatki. Pojawi się okno dialogowe Zarządzanie dodatkami.
  2. Na liście dodatków wyszukaj formant ActiveX Microsoft Terminal Services Client Control lub formant ActiveX Microsoft RDP Client Control. Jeśli nie możesz znaleźć formantu, skorzystaj z procedury „Jeśli formant nie jest wyświetlany na liście dodatków” na końcu tej sekcji.
  3. Kliknij formant, kliknij opcję Włącz, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zarządzanie dodatkami.

  W programie Internet Explorer 6 wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami. Pojawi się okno dialogowe Zarządzanie dodatkami.
  2. Na liście dodatków wyszukaj formant ActiveX Microsoft Terminal Services Client Control lub formant ActiveX Microsoft RDP Client Control. Jeśli nie możesz znaleźć formantu, skorzystaj z procedury „Jeśli formant nie jest wyświetlany na liście dodatków” na końcu tej sekcji.
  3. Kliknij formant, kliknij opcję Włącz, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zarządzanie dodatkami.
 4. Dodaj witrynę do strefy Zaufane witryny w programie Internet Explorer.
 5. Uruchom ponownie program Internet Explorer.
 6. Spróbuj nawiązać połączenie z komputerem zdalnym. Albo spróbuj uruchomić aplikację zdalną.

Jeśli formant nie jest wyświetlany na liście dodatków

Czasem na liście dodatków nie będzie wyświetlany formant ActiveX Microsoft Terminal Services Client Control. Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem samodzielnie, jeśli formant nie jest wyświetlany, można wykonać następujące czynności w celu podjęcia próby wyświetlenia formantu przez zresetowanie programu Internet Explorer do konfiguracji domyślnej.
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Importuj i eksportuj.
 3. Wykonaj kroki kreatora, aby wyeksportować Ulubione.
 4. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.

Po zresetowaniu programu Internet Explorer do konfiguracji domyślnej spróbuj nawiązać połączenie z komputerem zdalnym lub uruchomić aplikację zdalną. Jeśli ta procedura nie okaże się skuteczna, wykonaj czynności opisane w procedurze obejścia problemu, aby włączyć formant ActiveX Microsoft Terminal Service Client Control. Jeśli formant nadal nie jest widoczny na liście, można zmodyfikować rejestr, usuwając z niego klucz (o ile istnieje).

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Użytkownik powinien wiedzieć, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Usuń następujące klucze rejestru, jeśli istnieją:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{971127BB-259F-48C2-BD75-5F97A3331551}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4EB89FF4-7F78-4A0F-8B8D-2BF02E94E4B2}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4EDCB26C-D24C-4e72-AF07-B576699AC0DE}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7390F3D8-0439-4C05-91E3-CF5CB290C3D0}

Po usunięciu kluczy rejestru zakończ pracę programu Internet Explorer i uruchom go ponownie, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie z komputerem zdalnym lub uruchomić aplikację zdalną.

Jeśli problem nie został rozwiązany, można zarejestrować ponownie plik mstscax.dll. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij program Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz lub skopiuj i wklej następujący tekst w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  %windir%\system32\regsvr32 mstscax.dll
 3. W wyświetlonym monicie potwierdzenia kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie program Internet Explorer i spróbuj nawiązać połączenie z komputerem zdalnym lub uruchomić aplikację zdalną.
Więcej informacji
W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) w celu włączenia formantu ActiveX usług terminalowych należało zainstalować plik Msrdp.ocx. System Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) zawiera już formant ActiveX, który jest instalowany przy użyciu pliku Mstscax.dll. Ten formant ActiveX jest domyślnie wyłączony w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).
winxpsp3 windowsxpsp3 „EBS” i „WEBS” automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 951607 — ostatni przegląd: 05/13/2011 21:05:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Home Server, Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmsifixme kbfixme KB951607
Opinia