Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-012: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla funkcji izolacji usług systemu Windows: kwiecień 2009

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-012. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Symptomy
  Po zastosowaniu tej aktualizacji na serwerze, na którym jest używanych więcej niż cztery rdzenie procesora oraz na którym jest uruchomiony program Microsoft ISA Server Standard Edition, nie można uruchomić usługi Microsoft ISA Server Control. Ponadto w dzienniku aplikacji jest rejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 14109.

  Przyczyna
  Ten problem może wystąpić w sytuacji, gdy poprawka opublikowana później niż 7 lutego 2007 została zainstalowana przed aktualizacją zabezpieczeń. Przyczyną tego problemu jest zmiana sposobu raportowania liczby dostępnych procesorów przez system Windows. Ta zmiana została wprowadzona po raz pierwszy w poprawce 932730. W wyniku tej zmiany system Windows Server 2003 zgłasza te informacje tak samo jak systemy Windows Vista i Windows Server 2008. Kiedy system Windows zgłasza obecność więcej niż czterech rdzeni procesora, usługa ISA Server Control interpretuje te informacje jako liczbę procesorów. Powoduje to wyzwolenie alertu oraz zamknięcie usługi Microsoft ISA Server Control i wszelkich usług zależnych.

  Uwaga Poprawka 932730 nie była dołączana do żadnego dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003.Aby uzyskać dodatkowe informacje o poprawce 932730, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  932370 Liczba procesorów fizycznych obsługujących wielowątkowość lub liczba fizycznych procesorów wielordzeniowych jest raportowana nieprawidłowo w systemie Windows Server 2003 (j. ang.)
  Aby uzyskać więcej informacji na temat obejścia tego problemu, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Aby rozwiązać ten problem w przypadku programu ISA Server 2004, należy zainstalować pakiet poprawek 970454. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  970454Opis pakietu poprawek dla programu ISA Server 2004: 2 czerwca 2009 (j. ang.)
  Aby rozwiązać ten problem w przypadku programu ISA Server 2006, należy zainstalować pakiet poprawek 970441.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  970441POPRAWKA: Po zainstalowaniu aktualizacji MS09-012 na komputerze z systemem Windows Server 2003 i z więcej niż 4 rdzeniami procesorów nie można uruchomić usługi ISA Server Control (j. ang.)

  Uwaga Nie wydano żadnej poprawki dla programu ISA Server 2000, ponieważ nie jest on już objęty wsparciem podstawowym, a ten problem nie stanowi poważnej luki w zabezpieczeniach.
 • Po zastosowaniu tej aktualizacji i przeprowadzeniu uaktualnienia w miejscu ze starszej do nowszej wersji systemu operacyjnego zmiany zastosowane przez użytkownika mogą nie zostać zachowane w następujących podkluczach rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
  Ten problem może wystąpić w następujących scenariuszach uaktualniania:
  • Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows Vista
  • Uaktualnianie systemu Windows Server 2003 do systemu Windows Server 2008
  • Uaktualnianie systemu Windows 2000 Server do systemu Windows Server 2003
  Ten problem nie występuje w następujących scenariuszach uaktualniania:
  • Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7
  • Uaktualnianie systemu Windows Server 2008 do wersji z nowszymi dodatkami Service Pack lub do przyszłych serwerowych systemów operacyjnych.
  Aby uniknąć tego problemu, należy wykonać kopię zapasową tych podkluczy przed przeprowadzeniem uaktualnienia w miejscu. Tę kopię zapasową należy ponownie zastosować po ukończeniu uaktualniania i zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń w systemie.

Często zadawane pytania przeznaczone dla niezależnych dostawców oprogramowania (model COM)

Pytanie 1: Jak ustalić, czy ten problem dotyczy używanego produktu?

Odpowiedź 1: Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
 1. Czy produkt musi być uruchamiany jako proces serwera COM niebędący usługą NT?
 2. Czy serwer COM, którego wystąpienie tworzy produkt, jest domyślnie uruchamiany w kontekście konta Usługa sieciowa lub Usługa lokalna?
Jeśli odpowiedzi na oba powyższe pytania są twierdzące, używany serwer COM może być zagrożony. Aby ustalić, czy używany serwer COM jest zagrożony, należy wykonać następujące czynności:
 1. Pobierz i zainstaluj program Process Explorer z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Uruchom program Process Explorer jako administrator lokalny.
 3. Kliknij menu View (Widok), wskaż polecenie Lower Pane View (Widok dolnego okienka), a następnie kliknij polecenie Handles (Dojścia).
 4. Kliknij odpowiedni proces serwera, a następnie odszukaj w dolnym okienku tekst Type = Token (Typ = Token).
 5. Uruchom wszystkie pakiety testów dla używanego produktu.
 6. Sprawdź w dolnym okienku wszystkie tokeny posiadane przez proces serwera, aby stwierdzić, czy został przechwycony token systemowy.
W przypadku stwierdzenia, że proces serwera posiada token systemowy, wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz i zainstaluj narzędzia do debugowania dla systemu Windows z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Uruchom program WinDBG.exe jako administrator lokalny.
 3. Kliknij menu File (Plik), a następnie kliknij polecenie Kernel Debug (Debugowanie jądra), aby uruchomić lokalny debuger jądra.
 4. Kliknij menu File (Plik), a następnie kliknij polecenie Attach to a Process (Dołącz do procesu).
 5. Kliknij odpowiedni proces serwera, a następnie kliknij przycisk OK, aby dołączyć debuger do procesu serwera.
 6. Ustaw ścieżkę symboli debugera w podany niżej sposób. W miejscu parametru DownstreamStore (MagazynPodrzędny) podstaw ścieżkę magazynu podrzędnego. Przykład: C:\Symbols.

  SRV*DownstreamStore*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
 7. Wygeneruj zrzut informacji o tokenie procesu.
  Odczytaj adres tokenu w danych wyjściowych polecenia !process, a następnie wyświetl listę poszczególnych pól struktury TOKEN, używając polecenia dt nt!_TOKEN.
 8. Sprawdź wartość pola ImpersonationLevel (PoziomPersonifikacji) w tokenie.
Jeśli proces serwera posiada token systemowy, a pole ImpersonationLevel (PoziomPersonifikacji) w tym procesie ma wartość SecurityImpersonation (PersonifikacjaZabezpieczeń) lub SecurityDelegation (DelegowanieZabezpieczeń), oznacza to, że luka w zabezpieczeniach opisana w biuletynie MS09-012 może zostać wykorzystana u klienta, który zainstalował tę aplikację serwera COM na swoim komputerze. Należy zabezpieczyć serwer COM, używając specjalnego identyfikatora SID. Pytanie 2: Jak ustalić, czy używana aplikacja jest serwerem COM typu „Uruchamianie jako”?

Odpowiedź 2: W przypadku serwerów COM typu „Uruchamianie jako” podklucz rejestru AppID zawiera następujący wpis RunAs:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID}\"RunAs"="NT Authority\NetworkService"
Jeśli wpis „RunAs” zawiera wartość „NT Authority\NetworkService” lub NT Authority\LocalService”, serwer COM może być zagrożony w związku z luką w zabezpieczeniach opisaną w biuletynie MS09-012. Aby ustalić, czy produkt jest zagrożony, należy wykonać procedurę opisaną w pytaniu 1.

Pytanie 3: Jak zabezpieczyć serwer COM instalowany przez używane produkty?

Odpowiedź 3: W przypadku przeprowadzania testów w laboratorium: Aby zabezpieczyć aplikacje serwera COM uruchamiane w trybie aktywacji „Uruchamianie jako”, użytkownik powinien mieć możliwość sterowania zarówno klientem COM, jak i wszystkimi serwerami COM, które mają zostać zabezpieczone. W celu zabezpieczenia aplikacji COM typu „Uruchamianie jako” podczas przeprowadzania testów we własnym zakresie można zastosować następującą procedurę:
 • Zainstaluj pakiet MSRC.
 • Wprowadź następującą zmianę w konfiguracji serwera COM:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 /* Przykład użycia wartości rejestru AppIDFlags: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{60EE1F45-C0DD-4A1F-AA44-D97424600A16} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 */
  Uwaga Do wprowadzenia tej zmiany są wymagane poświadczenia administratora lokalnego.

  Jeśli serwer COM, który korzysta z konta Usługa sieciowa lub Usługa lokalna i zawiera uprzywilejowane tokeny, nie jest usługą NT ani serwerem COM typu „Uruchamianie jako”, należy go przekonwertować na jedną z tych konfiguracji, aby wyeliminować zagrożenie.
Odpowiedź 3: W przypadku istniejących instalacji: W przypadku klientów, którzy korzystają z istniejących instalacji zagrożonych serwerów COM, niezależny dostawca oprogramowania musi opublikować aktualizację ułatwiającą wprowadzenie tych zmian na komputerze klienta.

Odpowiedź 3: W przypadku nowych instalacji: Niezależny dostawca oprogramowania musi udostępnić inteligentny program instalacyjny, umożliwiający wykrycie, czy aktualizacja zabezpieczeń 956572 jest zainstalowana w systemie, i włączenie klucza rejestru AppIDFlags. Jeśli aktualizacja nie jest zainstalowana, program instalacyjny może wyświetlić komunikat o błędzie informujący o niezgodności w systemie, a następnie zakończyć pracę.

Klient może wykryć, czy aktualizacja zabezpieczeń 956572 jest zainstalowana w systemach Windows Server 2003 i Windows XP, stosując następującą metodę:
 • Program instalacyjny powinien określić, czy istnieje następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  Jeśli ten wpis rejestru istnieje, aktualizacja zabezpieczeń 956572 jest zainstalowana w systemie.
Inną metodą umożliwiającą przeprowadzenie tego testu we wszystkich wersjach systemu Windows jest użycie kwerend WMI. W celu wykrycia, czy aktualizacja zabezpieczeń 956572 jest zainstalowana na komputerze, można użyć następującej kwerendy:
SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like ‘KB956572’
Uwaga W systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 jest domyślnie dostępna poprawka tej luki w zabezpieczeniach.

Często zadawane pytania przeznaczone dla administratorów systemów (model COM)

Pytanie 1: Jak ustalić, czy którakolwiek usługa w firmie jest zagrożona?

Odpowiedź 1: Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
 1. Czy produkt musi być uruchamiany jako proces serwera COM niebędący usługą NT?
 2. Czy serwer COM związany z produktem jest domyślnie uruchamiany w kontekście konta Usługa sieciowa lub Usługa lokalna?
Jeśli odpowiedzi na oba powyższe pytania są twierdzące, takie serwery COM mogą być zagrożone. Aby zabezpieczyć te aplikacje serwera COM, należy skontaktować się z niezależnym dostawcą oprogramowania, który opracował ten produkt. Jeśli dana aplikacja została opracowana we własnym zakresie, należy wykonać procedurę opisaną w odpowiedzi 1 w sekcji „Często zadawane pytania przeznaczone dla niezależnych dostawców oprogramowania (model COM)”.

Często zadawane pytania przeznaczone dla niezależnych dostawców oprogramowania (program Services.exe)

Pytanie 1: Jak ustalić, czy używane produkty są zagrożone w związku z luką w zabezpieczeniach opisaną w biuletynie MS09-012?

Odpowiedź 1: Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
 1. Czy używany produkt instaluje usługi uruchamiane za pomocą środowiska SCM?
 2. Czy usługi instalowane przez produkt są domyślnie uruchamiane w kontekście konta Usługa sieciowa lub Usługa lokalna?
 3. Jeśli usługa działa w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  SC.EXE QSIDTYPE <NazwaUsługi>
  Czy właściwość SERVICE_SID_TYPE ma wartość NONE?

  Dane wyjściowe:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <NazwaUsługi> SERVICE_SID_TYPE: NONE 
  Jeśli odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania są twierdzące, używana usługa może być zagrożona. Aby ustalić, czy usługa jest zagrożona, należy wykonać czynności związane z programem Process Explorer, które zostały opisane w odpowiedzi 1 w sekcji „Często zadawane pytania przeznaczone dla niezależnych dostawców oprogramowania (model COM)”.
Pytanie 2: Jak zabezpieczyć usługi instalowane przez używane produkty?

Odpowiedź 2:

Przeprowadzanie testów w laboratorium
Poniższa procedura umożliwia zabezpieczenie usługi podczas testowania usług we własnym zakresie, przed udostępnieniem ich wszystkim klientom.
 • Zainstaluj pakiet MSRC.
 • Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  SC.exe SIDTYPE <NazwaUsługi> UNRESTRICTED
 • Uruchom ponownie usługę za pomocą menedżera sterowania usługami.
 • Uruchom następujące polecenie, aby sprawdzić, czy usługa uzyskała identyfikator SID usługi:
  SC.exe QSIDTYPE <NazwaUsługi>
  Dane wyjściowe:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <NazwaUsługi> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
 • Jeśli pojawi się komunikat SERVICE_SID_TYPE = UNRESTRICTED, oznacza to, że usługa uzyskała identyfikator SID.
 • Uruchom wszystkie przypadki testowe, aby upewnić się, że żadna z funkcji usługi nie została uszkodzona.
 • Poniższa sekwencja poleceń ułatwia usunięcie identyfikatora SID usługi:
  SC.exe SIDTYPE <NazwaUsługi> NONE
  SC.exe STOP <NazwaUsługi>
  SC.exe START <NazwaUsługi>
Istniejące instalacje
W przypadku klientów, którzy korzystają z istniejących instalacji zagrożonych usług, niezależny dostawca oprogramowania musi opublikować aktualizację ułatwiającą włączenie identyfikatora SID usługi na komputerze klienta. Zaleca się, aby aktualizacja wykonała następującą procedurę:
 1. Zmiana następującego klucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>\ServiceSidType = 1
 2. Następnie program instalacyjny aktualizacji powinien ponownie uruchomić system.
Spowoduje to ustawienie typu ServiceSID dla usługi <NazwaUsługi> na wartość UNRESTRICTED.

Nowe instalacje
Niezależny dostawca oprogramowania musi znaleźć inteligentny program instalacyjny, umożliwiający wykrycie, czy aktualizacja zabezpieczeń 956572 jest zainstalowana w systemie, i włączenie klucza rejestru ServiceSidType. Jeśli aktualizacja nie jest zainstalowana, program instalacyjny może wyświetlić komunikat o błędzie informujący o niezgodności w systemie, a następnie zakończyć pracę.

Klient może wykryć, czy aktualizacja zabezpieczeń 956572 jest zainstalowana w systemach Windows Server 2003 i Windows XP, stosując następującą metodę:
 • Program instalacyjny powinien określić, czy istnieje następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  Jeśli ten wpis rejestru istnieje, aktualizacja zabezpieczeń 956572 jest zainstalowana w systemie.
Inną metodą umożliwiającą przeprowadzenie tego testu we wszystkich wersjach systemu Windows jest użycie kwerend WMI. W celu wykrycia, czy aktualizacja zabezpieczeń 956572 jest zainstalowana na komputerze, można użyć następującej kwerendy:

SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like 'KB956572'
Uwaga Wydane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 zawierają już poprawkę programu Services.exe. Wykonywanie procedury wykrywania nie jest konieczne.

Uwaga Jeśli listy DACL używanego produktu zawierają jakiekolwiek zasoby z identyfikatorem SID konta usługi, należy upewnić się, że do wszystkich tych zasobów (plików, kluczy rejestru itd.) zastosowano ponownie listy DACL z identyfikatorem SID tej usługi. Jeśli nie zostanie to zrobione, produkt może działać nieprawidłowo przy próbie uzyskania dostępu do tych zasobów.

Aby wyświetlić identyfikator SID przypisany do usługi, należy użyć następującego polecenia:
SC.EXE SHOWSID <nazwa usługi>
Identyfikator SID usługi jest generowany przy użyciu wartości skrótu nazwy usługi i nie ulega zmianie, o ile nie zmienia się nazwa usługi.

Często zadawane pytania przeznaczone dla administratorów systemów (program Services.exe)

Pytanie 1: Jak ustalić, czy którakolwiek usługa używana w firmie jest zagrożona?

Odpowiedź 1: Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
 1. Czy używany produkt instaluje usługi uruchamiane za pomocą środowiska SCM?
 2. Czy usługi instalowane przez produkt są domyślnie uruchamiane w kontekście konta Usługa sieciowa lub Usługa lokalna?

  Uwaga Jeśli usługa jest uruchomiona w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008, w celu ustalenia kontekstu należy uruchomić następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  SC.exe QSIDTYPE <NazwaUsługi>
  Dane wyjściowe:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <NazwaUsługi> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
  Jeśli odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania są twierdzące, te usługi mogą być zagrożone. Aby je zabezpieczyć, należy skontaktować się z niezależnym dostawcą oprogramowania, który opracował usługę. Jeśli usługa została opracowana we własnym zakresie, należy wykonać procedurę opisaną w odpowiedzi 1 w sekcji „Często zadawane pytania przeznaczone dla niezależnych dostawców oprogramowania (model COM)”.

Często zadawane pytania przeznaczone dla niezależnych dostawców oprogramowania (usługa WMI)

Pytanie 1: Jak ustalić, czy dostawca WMI używany przez określony produkt jest uruchamiany w trybie zabezpieczonym?

Odpowiedź 1:
 1. Otwórz pliki „mof” dla dostawców WMI, a następnie sprawdź, czy którykolwiek dostawca używa jednego z następujących modeli obsługi:
  • NetworkServiceHost
  • NetworkServiceHostToSelfHost
  • LocalServiceHost
  • NULL (tylko w przypadku systemów Windows Vista i Windows Server 2008)
 2. W ramach pakietu przejmowania tokenów tylko wewnętrzni dostawcy WMI są domyślnie zabezpieczeni. Jeśli używany dostawca jest dostawcą wewnętrznym, powinien zostać zabezpieczony po zainstalowaniu pakietu przejmowania tokenów. Aby to zweryfikować, należy sprawdzić wartości rejestru w obszarze podklucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders. Jeśli dostawca jest zabezpieczony, powinien zostać wyświetlony wpis podobny do następującego:
  <ObszarNazw>:_Win32Provider.Name ="<NazwaDostawcy>" 	REG_SZ 	0.
 3. Jeśli dostawca jest wymieniony w tym miejscu, będzie uruchamiany w trybie zabezpieczonym.
 4. Jeśli nazwa dostawcy nie została wyświetlona w obszarze klucza rejestru SecureHostProviders i jest używany jeden z modeli obsługi wymienionych w kroku 1, ten dostawca będzie uruchamiany przy użyciu niezabezpieczonego programu Wmiprvse.exe, co spowoduje, że komputer będzie narażony na atak polegający na przejmowaniu tokenów.
Pytanie 2: Jak sprawdzić, czy dostawca WMI używany przez określony produkt jest uruchamiany w trybie zabezpieczonym?

Odpowiedź 2:
 1. Zaloguj się jako administrator do komputera, na którym zainstalowano produkt.
 2. Pobierz i zainstaluj program Process Explorer z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Uruchom program Process Explorer jako administrator lokalny.
 4. Kliknij menu View (Widok), wskaż polecenie Lower Pane View (Widok dolnego okienka), a następnie kliknij polecenie Handles (Dojścia).
 5. Używając Menedżera zadań, zidentyfikuj i zamknij wszystkie procesy Wmiprvse.exe, które są uruchomione w kontekście konta Usługa sieciowa lub Usługa lokalna.
 6. Uruchom przypadek testowy sprawdzający działanie kwerendy WMI z użyciem określonego dostawcy WMI. Spowoduje to utworzenie nowego procesu WMIPrvSE.exe do obsługi nowej kwerendy WMI, która została właśnie uruchomiona.
 7. Upewnij się, że na pasku narzędzi programu Process Explorer została zaznaczona pozycja View DLLs (Wyświetl biblioteki DLL).
 8. Sprawdź w dolnym okienku, czy dana biblioteka DLL została załadowana w nowo utworzonym procesie WMIPrvSE.exe.
 9. Kliknij dwukrotnie pozycję WMIPrvSE.exe, aby otworzyć okno dialogowe Properties (Właściwości).
 10. Kliknij kartę Security (Zabezpieczenia) i upewnij się, że następujące ustawienia są poprawne:
  • Identyfikator SID logowania ma formę (S-1-5-5-****).
  • Identyfikator SID logowania jest również oznaczony jako właściciel.
  • Identyfikator SID usługi WMI dla konta usługi {Local Service|Network Service} (Usługa lokalna|Usługa sieciowa) będzie oznaczony jako właściciel.
   • Identyfikator SID usługi WMI dla konta Usługa lokalna:
    S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • Identyfikator SID usługi WMI dla konta Usługa sieciowa:
    S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
 11. Kliknij przycisk Permissions (Uprawnienia) i sprawdź, czy lista nie zawiera pozycji Network Service (Usługa sieciowa) ani Local Service (Usługa lokalna). W ten sposób można upewnić się, że dostawca będzie odtąd uruchamiany w trybie zabezpieczonym.
Pytanie 3: Jak niezależny dostawca oprogramowania może zabezpieczyć dostawcę WMI, którego używa w swoim produkcie?

Odpowiedź 3: W ramach pakietu przejmowania tokenów firma Microsoft udostępniła trzy klucze rejestru, które ułatwią niezależnym dostawcom oprogramowania konfigurowanie swoich dostawców WMI.
 • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders

  Wszyscy dostawcy wymienieni w obszarze tego klucza będą zawsze uruchamiani w trybie zabezpieczonym.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders

  Jeśli dostawca jest wymieniony w obszarze tego klucza, będzie uruchamiany w trybie niezabezpieczonym. Ten klucz został udostępniony po to, aby niezależny dostawca oprogramowania mógł dodać wyjątek dotyczący określonego dostawcy, w przypadku którego występują problemy ze zgodnością podczas uruchamiania w trybie zabezpieczonym. Domyślnie klucz ten zawiera 0 (zero) wpisów.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost

  Jeśli w tym globalnym kluczu rejestru zostanie ustawiona wartość 1, wszyscy dostawcy WMI na komputerze będą uruchamiani w trybie zabezpieczonym, niezależnie od tego, czy są wymienieni w dowolnym z opisanych wyżej kluczy. Firma Microsoft nie ustawiła domyślnie wartości 1 dla tego klucza, ponieważ nie sprawdziła, jak będą zachowywać się wszystkie aplikacje innych firm w przypadku takiego ustawienia.
Aby zabezpieczyć dowolnego dostawcę WMI, należy dodać następującą wartość rejestru do klucza „HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders”:
<ObszarNazw>:_Win32Provider.Name =”<NazwaDostawcy>” 	REG_SZ 	0.
Po wprowadzeniu tej zmiany należy upewnić się, że wyniki wszystkich scenariuszy testowania są zgodne z oczekiwaniami.

Często zadawane pytania przeznaczone dla administratorów systemów (usługa WMI)

Pytanie 1: Jak ustalić, czy dostawca WMI używany w organizacji działa w trybie niezabezpieczonym?

Odpowiedź 1:
 1. Zaloguj się jako administrator do komputera, na którym zainstalowano produkt.
 2. Pobierz i zainstaluj program Process Explorer z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Uruchom program Process Explorer jako administrator lokalny.
 4. Kliknij menu View (Widok), wskaż polecenie Lower Pane View (Widok dolnego okienka), a następnie kliknij polecenie Handles (Dojścia).
 5. Używając Menedżera zadań, zidentyfikuj i zamknij wszystkie procesy Wmiprvse.exe, które są uruchomione w kontekście konta Usługa sieciowa lub Usługa lokalna.
 6. Uruchom przypadek testowy sprawdzający działanie kwerendy WMI z użyciem określonego dostawcy WMI. Spowoduje to utworzenie nowego procesu WMIPrvSE.exe do obsługi nowej kwerendy WMI, która została właśnie uruchomiona.
 7. Upewnij się, że na pasku narzędzi programu Process Explorer została zaznaczona pozycja View DLLs (Wyświetl biblioteki DLL).
 8. Sprawdź w dolnym okienku, czy dana biblioteka DLL została załadowana w nowo utworzonym procesie WMIPrvSE.exe.
 9. Kliknij dwukrotnie pozycję WMIPrvSE.exe, aby otworzyć okno dialogowe Properties (Właściwości).
 10. Kliknij kartę Security (Zabezpieczenia) i upewnij się, że następujące ustawienia są poprawne:
  1. Konto „Network Service” (Usługa sieciowa) lub „Local Service” (Usługa lokalna) ma pełne uprawnienia dostępu dla procesu Wmiprvse.exe.
  2. Upewnij się, że identyfikator SID logowania (mający formę S-1-5-5-**** ) nie jest oznaczony jako właściciel.
  3. Upewnij się, że nie został wygenerowany identyfikator SID usługi WMI dla konta usługi {Local Service|Network Service} (Usługa lokalna|Usługa sieciowa). W tym celu sprawdź, czy nie jest on widoczny w obszarze „Group.”
   • Identyfikator SID usługi WMI dla konta Usługa lokalna: S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • Identyfikator SID usługi WMI dla konta Usługa sieciowa: S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
Pytanie 2: Jak zabezpieczyć zagrożonego dostawcę WMI?

Odpowiedź 2:
 1. Otwórz Edytor rejestru.
 2. Przejdź do następującego podklucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
 3. Dodaj wartość rejestru dla dostawcy WMI, który ma zostać zabezpieczony. Wymagany jest następujący format:
  <ObszarNazw>:_Win32Provider.Name =”<NazwaDostawcy>” 	REG_SZ 	0
 4. Uruchom ponownie usługę WMI, uruchamiając podane niżej polecenia.
  • Sc stop winmgmt
  • Sc start winmgmt
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) są wskazane w kolumnie „SP requirement” (Wymagany dodatek SP).
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.13.026,48809-Jul-200807:38x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.1.2600.3520616,96009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:39x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.3520723,45609-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.1.2600.3520714,75209-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,136,06406-Feb-200917:22x86SP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,057,72806-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,015,74406-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,180,48006-Feb-200917:24x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.1.2600.3536283,64806-Mar-200914:44x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.1.2600.3520399,36009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200916:54x86SP2SP2GDR
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200917:14x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200916:39x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.1.2600.3520617,98409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:20x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.3520728,57609-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.1.2600.3520715,26409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,142,72006-Feb-200910:29x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,062,97606-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,020,86406-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,186,11206-Feb-200910:32x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.1.2600.3536284,16006-Mar-200914:00x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.1.2600.3520401,40809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200909:54x86SP2SP2QFE
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200910:22x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12011-Feb-200901:31x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200909:41x86SP2SP2QFE
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.5755714,75209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:06x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,04808-Feb-200902:02x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:32x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,05606-Feb-200911:08x86SP3SP3GDR
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200914:22x86SP3SP3GDR
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:39x86SP3SP3GDR
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:11x86SP3SP3GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:10x86SP3SP3GDR
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47211-Feb-200902:26x86SP3SP3QFE
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.5755715,26409-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:03x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,17606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,18408-Feb-200902:35x86SP3SP3QFE
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200913:49x86SP3SP3QFE
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:36x86SP3SP3QFE
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:06x86SP3SP3QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:15x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.123,85601-Mar-200705:47x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,03209-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:24x86SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.3290775,16809-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,452,48019-Mar-200910:25Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,266,62419-Mar-200909:34x86SP1SP1GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,306,56019-Mar-200909:33Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,414,59219-Mar-200910:25x86SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:06x86SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290421,37609-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200909:48x86SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200910:23x86SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290428,54409-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200909:47x86SP1SP1GDR
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,54409-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:37x86SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.3290778,24009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,468,86419-Mar-200911:11Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,281,47219-Mar-200910:15x86SP1SP1QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,321,40819-Mar-200910:16Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,427,90419-Mar-200911:11x86SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:08x86SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290425,47209-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200910:47x86SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200911:24x86SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290429,56820-Mar-200902:26x86SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200910:27x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.4455816,64009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,488,83219-Mar-200911:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,300,92819-Mar-200910:29x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,340,35219-Mar-200910:28Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,449,40819-Mar-200911:42x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:55x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:01x86SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455113,15203-Feb-200911:07x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455428,54409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:05x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.4455817,15209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,498,56020-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,309,63219-Mar-200911:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,350,59220-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,457,08819-Mar-200912:26x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:57x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455112,64003-Feb-200911:39x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455429,56809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.125,90420-Mar-200903:00x64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,051,13620-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249297,79220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,570,30420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,265,15220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,614,14420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,478,97620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290695,80820-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290777,21620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,064,96020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249297,28020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Hal.dll5.2.3790.3191280,06420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,568,25620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,260,03220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,655,10420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,509,18420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290704,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290778,75220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,052,16020-Mar-200902:50x64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,567,74420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,587,52020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,519,42420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,31220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455777,21620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,065,47220-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Hal.dll5.2.3790.4354280,06420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,569,28020-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,612,60820-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,539,90420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,82420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455778,75220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.139,72820-Mar-200902:59IA-64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,481,72820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,24820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,476,80020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290856,06420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,486,33620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,482,75220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,76020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,29620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,543,87220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290867,84020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,482,24020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,167,80820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,554,11220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,37620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,486,33620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,483,77620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,169,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,578,17620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu lub etapu rozwoju (RTM, SPn) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oryginalną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830549,88803-Mar-200904:19x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_67C4315E40D1BB6C
Rpcss.dll6.0.6000.21023550,40003-Mar-200904:17x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_685B771559E4BE8C
Rpcss.dll6.0.6001.18226551,42403-Mar-200904:39x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BB41AC3DEAC876
Rpcss.dll6.0.6001.22389551,42403-Mar-200904:32x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A06FFCD57365BEB
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.168303,503,58403-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168303,469,28003-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.210233,505,12003-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210233,471,32803-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.182263,599,32803-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182263,547,63203-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.223893,600,88003-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223893,548,65603-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683024,57603-Mar-200904:19x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.16830654,33603-Mar-200902:40x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102326,11203-Mar-200904:17x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.21023659,45603-Mar-200902:37x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60113-Dec-200720:32Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822626,11203-Mar-200904:39x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.18226666,62403-Mar-200903:04x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238926,11203-Mar-200904:32x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.22389666,62403-Mar-200902:49x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830501,76003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023501,76003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226499,20003-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830724,99203-Mar-200904:40x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_C3E2CCE1F92F2CA2
Rpcss.dll6.0.6000.21023724,99203-Mar-200904:35x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_C47A129912422FC2
Rpcss.dll6.0.6001.18226718,33603-Mar-200904:57x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_C5D9DD2FF64839AC
Rpcss.dll6.0.6001.22389717,82403-Mar-200904:59x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_C6259B510F93CD21
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683073,72803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683051,71203-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.16830162,81603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830202,24003-Mar-200904:40x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102373,72803-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102351,71203-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.21023162,81603-Mar-200904:32x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023202,24003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822675,77603-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822661,44003-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822624,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226163,84003-Mar-200904:54x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226231,42403-Mar-200904:57x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238978,33603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238965,53603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238924,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389192,00003-Mar-200904:55x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:59x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168304,427,23203-Mar-200904:44x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210234,413,93603-Mar-200904:38x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182264,692,44803-Mar-200905:02x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223894,691,42403-Mar-200905:04x64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683034,30403-Mar-200904:40x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.168301,008,12803-Mar-200903:15x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102335,84003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.210231,018,88003-Mar-200903:06x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822636,35203-Mar-200904:56x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182261,030,65603-Mar-200903:31x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238936,35203-Mar-200904:59x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223891,030,14403-Mar-200903:32x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830889,85603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023889,85603-Mar-200904:31x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226891,39203-Mar-200904:53x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389891,39203-Mar-200904:54x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830196,09603-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830703,48803-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830349,18403-Mar-200902:24x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,77703-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023196,09603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023703,48803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023349,18403-Mar-200902:15x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,79403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226196,60803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226703,48803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226351,74403-Mar-200902:34x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389196,60803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389703,48803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389351,74403-Mar-200902:33x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6001.182261,214,46403-Mar-200904:54IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BCE5A23DE8D172
Rpcss.dll6.0.6001.223891,214,46403-Mar-200904:37IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A08A3C3573464E7
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:04Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.18226163,32803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.18226114,17603-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822645,05603-Mar-200902:56IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226296,44803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226421,37603-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.22389165,37603-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.22389119,80803-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238945,05603-Mar-200902:49IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389361,47203-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389880,64003-Mar-200904:38IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182269,493,98403-Mar-200905:01IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223899,491,95203-Mar-200904:44IA-64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822677,82403-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182262,065,40803-Mar-200903:30IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238977,82403-Mar-200904:37IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223892,064,38403-Mar-200903:22IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.182262,096,64003-Mar-200904:50IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,22503-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.223892,096,64003-Mar-200904:33IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,13703-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226413,18403-Mar-200904:55IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.182261,564,67203-Mar-200904:56IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,84203-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226757,76003-Mar-200902:29IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389413,18403-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.223891,564,67203-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,76403-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389757,76003-Mar-200902:22IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,517
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,405
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,940
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,799
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,576
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,241
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,863
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,851
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_04ecd896f4057a43590ff622e419ca2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_02a467c7b04e3e53.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1cd712b8b33715a83b83f4960d71241c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0ab2931054f28bac.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1f0ac358d716cea330bd9116aa70eea3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5522acfd35722a93.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_2702612d7dbfad7cf4ab31c5b378c14e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_497c5588e0b28f7c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_28a3d14b6ef5339936e9d7de618869ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3ca2eeb0615ae8c6.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_378a7563df01b3f5cb9ab8df71159e69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b9944825b65c998a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_407b5b0d08dabe590bfa74a93347a14f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_10ff254084335ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_56e1e105fc1e3fcbe9b0d51cad29f156_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_49f4fda577a68993.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_63fe9791daff37462627df4df7d3ac4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b5d46cd94069ccca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_64f16fc1550e81452b51f500c7d34e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_36438e70157ddd9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_7fb9f58c06d08101c879b74f6a6fc9b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_989f011bf7b9ed18.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_83743ce9e7faffa0431207b65c0eac61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c77ace81a49b245d.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b842613f1a41d5801b480b2c95b9f59_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a24c98ba8238be6.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f232bf5a6848d86f2fa9b0e47139b5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4e926c69d4b4a8d0.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_9f36d3dc9bf5af650f8ca273dd2da949_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b7c45b23e66c824e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_abfbea71d54a795b1ac0b32851a4277e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b0fa5efb1a895412.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2e8e3cfbe80a622eb829696f3a4c1f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b1c9e94ae4a29359.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_bce3164701d13cc88d7d35d978a155bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_fcf4a1681a92fdf2.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c49ae957b947f2bc3eab85b3afe37503_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_aa0c01d0c22e64eb.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c57e11fa721b5a68db038d88d4ce5963_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_4c670ca7dc62a5d2.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd5b8f1b0b7a11fcdd2ddb8de98290a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1aaf192a81db236f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_da467a7ce028d524c38692db1ab88998_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_853991785c45c059.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e007e1baa5d388de765d7332e07363c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ef784929cf338412.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e72429301cea7536bf4e81a7e1615353_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_9db4218694b2ea5d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed50f4aa7aaa59c859e26aa2cc640e61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7827106e444ddced.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_f041930a9586ff93893e1d8d16c703e7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_676dfdc64ed9a537.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_67c4315e40d1bb6c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_685b771559e4be8c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bb41ac3deac876.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a06ffcd57365beb.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a29b702b714cf98.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6ac0fcb9d027d2b8.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c20c750b42ddca2.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6c8571cd797017.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_29a6eeebde589a97.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2a3e34a2f76b9db7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9dff39db71a7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2be9bd5af4bd3b16.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8c7d3a1b866efab7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8d147fd29f81fdd7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e744a69838807c1.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec0088a9cd39b36.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f942a8bc7cae6118.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f9d9ee7395c16438.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb39b90a79c76e22.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb85772b93130197.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0e5c13ed8e56c6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_0ef359a4a769ca17.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1053243b8b6fd401.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_109ee25ca4bb6776.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_01f9331f8e6cf4456ec010b3840ffcb1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_144626304916cc95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_033f13b1db89d9e1dc8619eeb35feaac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4156a735fa282adf.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12e59d578171dcfb6eb0ae5dced3a21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d36f9b98a7bd383a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_187ff34d8954cdf4cf85e0c2dad9f4cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bdb52ef9b62770bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1cbd4ac384b340b32d92a78b61922f18_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_d67a714fb1fcd536.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_254eb06a4077eb5ff918dc6e5ad86ab0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_60344f74083db17d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_425ca0af28e25ab227a881b10b8cb693_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_43e2442512f5c527.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45b20f77d8522478d474a08252987249_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bc5d1b8f508e6cf7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5018a3c503a1d483f70d3c771f4e6f62_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b04d3b594114d8ec.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_582ad8ce3bb69a4313b7f24145370385_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c6428bac8e316596.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b83108802156c678122c5e032dc4525_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3889ad9ede82f909.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73e4eb72903405545345d4f103f8b5b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_63a37ab474baade5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7728164ee9a61faa20a820780521887e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_d25f349c0c7171a9.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_788cf52d69480100701555d85c305694_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d7dd63b8992047f2.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b308cb5df55a41080e9d1461b85c917_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a4b7a555688b4af0.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8485dea312f2a826ab83b3148ae3afba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_44966db765cc39f5.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a695e0331505eeecc7f91dc555f14241_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_85a889365d31b280.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abce32a51bc15d53da456da823fdad4f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_212f9dc129e44f1c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb04a1fb6fb3927b66fbf499e14b8885_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f49dbf4119435bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3c67594445a4a41446962618bb4c734_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0d74450f4c341f84.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbf1a591063237c0671d9e796e4c7b84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_933596f650699a2c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0f58b0e3bf84193cff5ea952f3cfec6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b9bb5985e09bdd77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6394495629f3cbcb886bf0323cacbe1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_21002b13c62cd7d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dac1177617d6ad1e2872ea521d6b9ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_608246e105b8329c.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_deb1c7fd3342cb12db3553a9646389ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_abe221892ee211d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e3260d27761bb21030418c60cdf2e035_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_55878691f08bac01.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eb362982e4f7d40ffa8ea5b6ccfe2132_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b60e3d4ceeb9b416.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_efc43ed1d9ab15fd8bc0018a5f1800af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_13fb0731786f3c7c.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f16194f18d52c03df6d23ca998a421f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_39af4759c7b94f6e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6e67c4faab70839255727d19d31ca6f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a7e2be910eaba059.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fdb77d2b78a218da4982da32a120d3f1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_e3360abefd9f5b85.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ff70e904e279ec2fe804e37f3b60f8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_03649092acef668b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c3e2cce1f92f2ca2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c47a129912422fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c5d9dd2ff64839ac.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c6259b510f93cd21.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2b468191f14ee5b9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2bddc7490a61e8d9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2d3d91dfee67f2c3.manifest
File versionNot Applicable
File size136,599
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2d89500107b38638.manifest
File versionNot Applicable
File size138,836
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c64852866f7240ce.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c6df983d888543ee.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c83f62d46c8b4dd8.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c88b20f585d6e14d.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_85c58a6f96b60bcd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_865cd026afc90eed.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_87bc9abd93cf18d7.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_880858dead1aac4c.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e89bd59f3ecc6bed.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_e9331b5657df6f0d.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ea92e5ed3be578f7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_eadea40e55310c6c.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_55614440350bd24e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_55f889f74e1ed56e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5758548e3224df58.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_57a412af4b7072cd.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a7aaf7146b4382d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6b11f5285fc73b4d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c71bfbf43cd4537.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6cbd7de05d18d8ac.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,555
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,367
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,904
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,616
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,821
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,592
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,267
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,925
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,875
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,881
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f2f07ff1732d2de8.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f387c5a88c403108.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5fb5ee92696c9449.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_604d3449827f9769.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_74cf59c37b14fa28.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_75669f7a9427fd48.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64
File nameIa64_0196f43ff5f6d0461e4827cc7763d609_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c1ca2d4ac7b479db.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1a905638cf5a9b4394951efab2bbaa84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3a4d4d6ae2ce167a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e0d6629064593c5237ff88db836352f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1d0984fde343b1c5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e54edd19b414555d6eb73ab257f5310_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_223ec3bea659101b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_329f5b4418cd606ce66a585ccb460dd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_af85f5c173802f38.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_451b7f6c71d53694da73fb993839a54d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_59126475e75796da.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4b18f5cf6179f7efe1b346e7b05c7ad8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e53d9b67657bdecc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5087a7c7f4c29e890c225875c41aa53a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b84a3f100e248e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6a4758c44dbc758dc6e2fa31fe2904dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_eefbfea117f57616.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d96b261a23a9c427d0efc58777e0ac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_be2979d17c3f5a90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a7c9b18d0a58ec551408d2734b43214c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c71c795681ad77f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bfe14f644d58f562dfb8418c03a0f3d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_67e4ecd60b407a2e.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c1051d4a13412e25b7150728e4dc44b7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_aed60f81fb917ff8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9fff80d91be85d2e9083151a719cdf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f87f9522780909bb.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f35cf84fa223989828a26c28192d0c86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_daafe7ddd1efe0be.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc35e21c4665fa0f95b402a585dc8343_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2f96218d573e477f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bce5a23de8d172.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a08a3c3573464e7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d1209a5236088a89.manifest
File versionNot Applicable
File size136,582
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16c58734f541dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size138,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c226b46b42be59e.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6e2967cd777913.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9fa32fdb6fb09d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2beb6150f4bb4412.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e75ee5f838610bd.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec1ac809cd1a432.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb3b5d0079c5771e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb871b2193110a93.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1054c8318b6ddcfd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_10a08652a4b97072.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,536
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,191
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,604
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,393
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
przejmowanie tokenów aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 956572 — ostatni przegląd: 04/12/2010 19:59:28 — zmiana: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB956572
Opinia